Goudsche Courant, zondag 31 januari 1864

men n e kan panzien of zich voorstellen zonder innige deernis ilec wflko in de tryjeade partijen men het ook houde men mod me itlij en hebben met d it heldh iftige le er van Lee hetneU zoo v el bloei oor de eer vau het uindel heett gestort en hetwelk uu eer MuJ bic t i in leu it nog meer dan het vuur e v j lu i = tot sloop n er re einenien strekt nameliik aiii hoii fr eu sebrek Zoo veel gee ikracht geduld eu mu ei ordt u een bnrgerkrjg ver pild W it i Amerik i diep te bekl e n daar het zulke mannen elkander eindeloos ziet A1 nn r i u Het leiicntiit hfcft be loten tot eene vers erking van ie b deze naar j 111 Ie ni d lelluul i ie e met oogiiieiü om I 1 1 Ijukd Vil v j UI lel jkh deii a in den i ider Ie V Iria i c L ec oiibr eil U dueu c i lu s in ile üun NeiVb meldt dat Engel ind iO 000 i 0 I O I 1 p voet van ojrlog al bnngtu Uc kiniilvloot vver i te i I vi m i it t m iller d tti eer e e la u 111 e bilden verdiepen zich vooridurend 11 III iiitu om rent den criiiekeu toe ind der ie Kwestie Er heer eht overa i ieu laugainde t u ouk in onze regerinï kiiiigen verüeert men i uiig omtrent den groi dsl ij dir veiUiügen v m f uj de hoviu V in Wceiieu en li riijn Onze k 1 irbl ke jk in v tr L i iilitid m vooiil II 1 Il in Il 1 Ml btpiild te hebben besloKii hoc 1 ii u II je i er een oorlog tus ehen Deuein irken en Duioch II iiK in De eene kabinet ra id vol t biju i oiimid L Of lu Icre Gisteren middis hid er cei e pi its en i 11 1 ouden de munster eer 1 j f ik inder komen infdi jrv een i bur luti cheii dit niditn er een Of tK He o irioi mu t 1 1 Jickcu Liiïoland gcuou l a ikt al ziju er deel m te iieneii Parijs 2 Jan De beris ni ilh er uu Ii ilie oiitv insen komen d larin overeru dit de rrgeiiiig v ii koning Rior Lm nutl bes oten betft icli met kraihi ti vc ctlen tt ni he drijven v iii de ooïcn innide pirtij van den vooruitirui ni zelt dat zy Garibilili in dit op ist uiti zil oi lui j is m haar voornemen ver terkt geworden dooi een e v iii de ijile er fraii elie re friiig ontv iiigen wenken Overisiiis t 1 joft iiifii luer over het aijeuieen met dat de italiian ie irjii iig ooit sroot £ rev nr v m i e zijde der rcvoliitiouaireii heelt jeioopen De betreureiis V 1 irdige siebeuiteuis m Vs ioin ih e u i ir het italiuusehe bloe 1 oor u ili i lu clie huiden heet gev o il Iic ft aan diribilii et het benijs j ievei I dat il jUt populuiteit hem neinij but oo i hj iii ver et komt tegen de regering til de we en vin zijn luid oL Cii ei n g clit s het nation ile c mi i iii It ilir Hiirv n du uli l t hooi I is zeker dit he op ht t lei i sein over Iumiikj mui k ui bi Lhuken Men voejt er bij i i lilt coiniti ei e prochinitie lueit vei prtid wiaiin de ui ui = Lliippeii geu 1 r Jiiiwd w ir leii om icli gereed te h iii jeu en J id bi r iii 1 luueii kort d i leu b i u e I w irdt dl Ko Uth vjor i enigen t j J jiubildi op I qirei i b o ht Helt 700 brengt uien de e procl iin itie i in de l iuneu in veiuind met eene poging om ecu opstand in llongUjC te provo reu De heer Thiers heeft lu de helen gehouden itti ig Vin het wetgevtnd lueha im de strekking van het door hem enandere leien voorgestelde a neiidt iiit i t verkliul eu de iioodzikelikheid betoogd om met JiiiK te ondeiuande en De minister Rf i her verkil ir Ie dit Ki iiikrijk noch uiit Ju ire novhmeVImoii e zil on lerliin leien omd it de eeiste ovenvoinenen Irrinkrjks vijuil en de hitste zonder eenige qu iliteit iaV leen met hem die door het ilgemeen stemiegt is gtko en u Fr iiKrjk oiiderh ui leien De minister verkliirde vooits Il de envoji lig iei 1 de Lr nscheu m de golt vin Mexico II 1 il 11 heett te w ken voor den voor pot 1 v ui 1 riiikrjks k 1 el me die gewe ten die verloren oii ijn w uuieer n H e krj s 11 1 weil teriiggi rokken De regf mg vm chl zooJri raogcljZ i h v ui Mexico lo te m ikeu d jch alleen wanneer net algemeen emre n il hebben uit pruk gel m De gr ihe ting vin de moiiirchie in Mexico is mogeIjk en het g volg diaivin zal de voor poed van dat land zijn Het amerderaent is me 210 tegen 47 stemmen verworpen en de pjrigriif nngenonien 3 5 Jan Helen nas de aak mu Polen m de wetg verileriu ileriu ain de orde De heer Divid ontwikkelde het amrnlement trekkende om de l olen als ooilogv oeienden te verkiinu ui it de heeren kolb Beiuird ei CorneiUe het woorl nilleii gevoerd werd het araeudeinent verworpen De heer l elleun ontwikkelde een amen lement vin de linker jie trekken Ie tot aibiekiug vin de betiekkuigi u met Uuslinl De heer de Mornv trachtte Ru I ind te regtv i ir ligi n tecreT de ue chul ligingen vin den heer Pellelan Hj zeide dit Hi Nnd meer de njcritis h vis dan geheel Eiiropj eu zette uii en waarom de camuiissie de svmpachien voor Polen met den eerbied voor Rusland hid trachten overeen te brengen eene andere oplossing v in de zaak achtie hij onmogeljk iii het belang van Polen zelven V olgens ijii gevoeiea moest men een opstand niet ammoeJigen De heer Gueroult v i ochtdat Polen niel uitgeiueid mogt orden ouder 29 Jan In oe ziiting der k imei vau afgevaardigden op heden heeft de heer JuiCs lavre het amende i ent be lekkelijk Polen verdidigd en ds i n gi voelen te kennen gegeven dit tl 111 een oorlog mei Ru uil ee ie du i i iieid u ire nu de aiitltie uiogtudlie leu 1 1 inkrijk op een gei oleii I s tiidpiiiit liteu sla 111 de ke luj t rei eiiiig muist geuotai ii die tiiploiii itieke be II iviiigeii uu 1 it i nul btnoort iit i luiken De lieei Koii ur bt iited let miilimtut met de ueveung div men ten aaii iCu v ui de p cl e kivt ie dtii til en titii zedelijken invloel v ui i i lui i jr luiu ii iii x 1 tu die Hti ameiitteuieiit veil viiuoipti tn i e u i i v ui het on wt rj a ires i ii eiioiu u Leu auieu lemeiit v m de ittreii ju rjult c s tot ontruiming van Romt weid me J itgen 12 steiniut i veivvorpen Htt oiitweipadits Is ditrjp ii zjii gelieel uiii euomeu met 2i J te en sieuiuun De htcr Jii is iivre is tot 1 1 dtr coinrais ie beuoetn 1 die net iieu kti er d uiiibie tn Weeneil Jm De keizer heeft den 22 aan air shertog 1 iMiii li lan jue volle lots emmiiij gegivea lu de a inneiuiug vin de inevik iiusehe kioon llij btschoinvt tenter de z lak al gehftl au persooni jki n aiid die h t keizerrijk iii gten enkfl op igt bindt iJeilljn lm Uf Is met bekeuil w meer he piinistfiie lift tji iUi 1 ceiL opgev it on den I ui ld ig i i tereii Ie sluiten Zitiiii g i itiid WIS het I 1 s uit den miiii icrti Itii n jg met nent II I mie luiiiis er ui Miojih indel hul te kemieii ge gt veil tl t i e p jrweg vooidi i 11 11 ig voor de siuilu g inoesleu wor 11 11 I I 11 iiidti 1 hl br I u 1 ir thiii v u de er noilt gcuel 1 lilt tie D eni iA i t lus ruc ie v u Ij ig bei t v ngens vvcae Pj t II vu iiiiii I M Ui me wi e il wuiltii ji heer 1 PrankfOit Jan In de zitiiig der ii ui iei i lering op iiedi II Is Int voorstel vin Kiiiiiie siit tot h p ie ligiiig v ui de bei iiil l igiiigtu over de utees ie k i t ie I it der ij i i IscomiDis iri Cl tot bjeenroeping dtr h Is eiuie lï eii leii eu dit tot voorsielling ttner hol ieiii che dtputitie niirdeeoin misien vei ouden De lieer von der Ptordieu git kt uois tLit liet rippou over de ucte sie ge ree 1 w is Rendsburg Jm De Ikeuen ontii imin het kruoi wrik tu leurtieii aller M e v ui de k ui i d tu 1 ider lime G 1 1 lil 1 liow heelt Zjn h j ildivw luier vooibupig te Sjr g 01 u k g v iigd Kiel i J m In den afgi lo pen uaelit i het bevel ain e I iieu tilt de vooilioele ni jtt opuikkeu Mugcn zullen waiiehijuljk de troepen zitu u den LiJir in beutgmg 2 e ieii BUCliareSt 2 s Jm De uk betreffende de gee telijke goeleieii is tliius g itel geeiu li d Vin de ge luientiijke geestelijkt gt 1 jiii eli ippeii il eene sch i ielüOsstelling vin vijliig I millioeii wüi lm ui gekeei 1 welke oin gt ouden zil worden door htt tiiigiui teuer leening ttgtu 7 pt t in rest en tot den koers van 5 wairtjc gi teren door de k imei besloten is öinnenUnö Gouda iO fan Bj de deii 20 = de ei in het hoofdkiedis trici Vluieio l is geliid he ibeude veikie iug vin lueele ien vin de twetlf k intr dei t Ueii geiiei ui ijn g k i e 1 de heeren m G M V m er I 111 len met 1 i K vin de U k geldige lemmeii en n P b van Limbuig Brouwer met TuT V 11 de U 1 111 gebi igte sicinmen De gemeculei ud te Njiuigen the nog ƒ 30 000 aan I beli uig op het genu il heft heelt leh bezw i ard gevoeld door de bepiUng m het ontwerp v m net tot wij iging der gemeen eief w i irui wordt gezegd d it de gemeenten lUeen accijnzen mogen heffen vin voonve pen die ook door het ijk ijn belaat Er is besloten een idres ain de tweede kimer lengten vvairin wordt betoogd tht en om de voordeden der gem ialbela ting en om de n i letlcu vin duecte belistmgeu het weuseheljk is dit die bepding met m de wet wordt opgenom n Thuis Is gedrukt en nu de leden van de tweede kuner londgi leeld het ain die k iincr ter overweging nngeliodea on eip vul wet houdende hepiliugeu nopen den ao jii op de beren en nopens de a junikerjen De e mtvoerige wetvourliigt giat veige eil v m eene Ireedvueiige memiiiie v n toeiicn ing wurmt blijkt d it het outuerp een driele lig doel heett liet veranderen van en grondslag m verband met bet C verbeteren der bepalingen nopens de heffing en verzekering van den aceijns op de bieren het verhoogen van dezen accijns en het afschaften van dien op de azijnen In de laatste zitting van den gemeenteraad te Groningen IS beololen het nieuwe voor guiinasium be temde geijouivm ie Pelsteisirait aan het rijk af te stam ten behoeve v meene hoogere burgerschool met vijfjirigen cursus di irenboven s de som van ƒ lü ÜÜ0 uit de gemeentekas beschikbaar gesteld voor de inwendige inrigtuig dier school De N R Ct berigt d it onderscheiden personen tot eenbedrig van l j miUioen gulden ich als eoinmanditaire vennooteu aan de rotterdauische buik hebben a ingesloten G larne maken wij opiiieikziim op de bijna eenparigekeus van den heei van der Luiden Het is wair tegeu overhem wis geen andere cmdidiit gesteld ra ar de beluigrijkeuitkomst toont toch a in dit de kie ers zich met hebuen 1 itenatschrikken door de redenen der oppo itie die beweerde ditde betrekking vin 1 uid ulvoc 1 it vtel te al h inkeiijk muktevan de legeruig om den min d e reed een be list voortin der van ileie is te htikie en W it de keus van oen heeiLimburg Brouwer betreft ook durover verheugen wij ons Lit dien laril der za k kon deze geeue zoo giuote meertler ieiderl ngeu omtiat aan hem een 111 Ier in den omtrek v m hetdis net meer bekend per ooii tegenovei stond omd it de pirti gtcst in de e keus zich meer kou doen gelden Lu toch kanuit zijiie veikie iug bij eer te stenming worden opgeiniakt diit de groot meerderheid oiiv itbair vva om door tie hatelijke oonieelvelliugen tier opposiiie vin hire keus atgeleid teworden De e nederl ug dei rt iction ure p rtij 1 een nieuwbeu IJ dit z j verre vin tien gu t dei meeiderheul uit te Irnkkeii ugen laiii rou i wil ojirt j u dit te ki lehtiger 11 r ille jde i i li uitbiiid ni r 11 Ie men lem beluiiigi n en rug ruige 1 wi if t s t Langerak Jm In itn vi gti n u n vin lu ifii veiioun t icli vooi liet ttrsi ttiie i 111 u t 1 t iit n molden om tvtu urtii ui krui il ui i 1 g geii e Niuti vi r flui i te iitur ti lu tt jn V joiiilt g l io t u b e Il t jt l 1 it 1 1 itii vvetbroii v i t i te w uni het ivi ur o 1 Ojiu v eu o k VI ji ij hou itti dourlitti d 1 iici It dui gin c ieii tl ig Is r V f I IJ V 001 b j g ht V 1 tl o j f 11 u IJ we en neigei s ten ooguliikit bui tiige 0011 is v iui I 1 11 Het 1 dit door tien dcoi eei bros geu or leu w is en ukkeiijk weinig like hid Iie it dm ook do u de i fii 1 w iersniid er iivier nene noemen1 urlige i 1 ule tt e gebrigt Sedert het ijs opbi ik is iici watci t it een leuiig was opgelüopen weder vallende Gcnicn ile Bei Lleii I J7 Til ecu k r f 1 K l 111 1 li J It 11 l l JUC i 1 11 i iri j I t r Jiltiikateii V1 I il V 11 iirkij 1 p t ll iiso 11 l ij 1 11 j t I 1 11 Dt ko 1 1 1 I 1 o 1 1 lilt Jtl b r l 11 Ui i tlil 11 1 u 1 iku U liel I 7rvepl ti vin ile 2i iiiivttii bl Kltll Vlll lie K 1 IJ Il o il wdr r V nu t j IC b j hi 1 nn tr t i i zj i iiiIl IK il i i Iiiio iilio koulil dtr Mil ivviLli1 ri iri i ijVLil II 1 il i i iiii 1 1 1 we eis e stCr rii g s hoi t Iii J 7 1 imn tin t u j 1 ii i ii ti iin E 1 IS n i 11 p lit 11 cliul bi iiiiltii aan k 1 Itb uiiij t I de a roil 1 ri iüjak te Zvvüii vTii Gi 1 k I 1 1 I ticit vul zijii I noiibroedtr tv o itii lil de bdiotltc van het i iblik I kamer l te t eta prittilia gcsibtiitv ui zilter vin zij l viif n In de Ltiiictiile Ooi 11 i i t nc bo itiiv Ditt zonder vermocdeu van br i 11 lit itiiu Wiiii il sltiiit 4 min tocst nn om al te litikcii Pp i i i w V 111 3 IU inilhiK n 1 Ij of 17 lil lal 111 1 lil cv f n 1 it lu iu ilitr i ii20U miliiotu tn Hul liild KIO niillioin Lctii ei 1 i hop ib i 7 i de rijk ra d ctr tdiijis ou cn bijttu pdütpeii it Vi 1 1 id i t mlu de partljiii iii de kinid etu uapeu lil t nid loteu tot na 1 bev lilidtr koniium De Driii ii b lecn un t tds fio lO iiiii r n het 11 uneiirnt t vci sterkei Vu i i td Pinj dat Ku 1 ii d lu de dien dk nnt de 1 tt I 1 idi m dl t I iiiib n en ti 1 lii diid tt i i 1 d i ic 1 lankluit tl n I n schr zak lolkonieii cm c i i u i i n li i kiijk In Piui tn pc t men over ïtrschllieiide otti jiriiifitn üiidtl andeicn on de in tituiiL gldctlttlljk buiten wtiku te tdlcu ll i n Ulaat tll ij p J d d geheel onderaeniing aan de vpEi tiie r criii al lian tc i piii il oi siiijr Men ipreekt van Kimtijerijen te G in het di ti i idnotLti bij de laat te verkie lne Ie Gert hielt men op ctii ni lii v jo d Maanitrhe ta 1 pevociiten lm in i i r istti inii d c u dou ii kri csraad te WooliMih vrrooilitld tu b l diij Q te londen be riut nuii dt d i i vtibiedtu ten detu cb zt ih ler n schep n voor z jn f oiucrin i r iiii de veiiotiiig met tor taan vin de fin l i lci li n it groote lil riek ontdekt iii t iK e ihatki tjm dtr zuidelijke cc ni dci tie Itrctht biedt f filiOllO bijdij t tot d o in lin ck ici njk iioo ere hurger ihcol met o jiiventui n II i Kid ini uioit nnddin demen t j rn G00 per bumhr De pool ih t i d i o mJ 1 iii let bloid gesmoord De vloot dei TiiiciikTinc ut i 1 jss dpn In fcpanje organi ert men troepen voor b il iii i i In ite porti 2c sche icamer is vtMrgesteld de invoerinff van kei kt ii ke vrijheid rel k bescherming der godsdiensten Te s Heerenberg is een hois en s al verbrand Te Rotterdam bedankt men voor een gesehenk tan al 010 ned pond Hiberniakolen De Pruisen hebban te Ivicl het wap i schild en de vlag an den hertog van Marktbangten Gouda 28 Jan Tarwe Pool ehe 2400 ned ffi 310 Zeeuivse ie per mud J 9 ƒ ÏO Rogge Jkuniiig berger u 5U a ƒ 7 Dmt iger b 75 d 7 Zeeun che h 0 a o 75 Geit ƒ 4 30 a ü 50 Hiver ƒ 4 a 4 5 I Puike ol Er uen ƒ 7 iU i ƒ s Boekweit Fi lusche ƒ IbO N Brab ind ehe 210 Ilenntp ai l ƒ b De veemiiKt met geringeu a invoer de han lel traig Boter ƒ 1 il i ƒ 1 20 per ned bt n Dslft 8 Jan 15 j open w iter vva er Ik eu meer a invoer lei g luimirkt de h iiidel is zetr o je 1 i en I lu genu nen UI Hiver Tirue i 20 a oO R Jgge y j 2 i iu Wiuteigert 5 20 1 5 jO iiirgus i i j + k ite Haver j 1 1 a ƒ 3 50 Liug J 2 i i r boonen ƒ 7 ïO a b Pairle ioo ui f h I J buoue 1 7 a ƒ 10 2 Groei e 1 nv tu 7 i i V lil st lis w I ig gew u 11 t u 2 Il Bok r v i 11 11 te uu u j i i i i 11 het V lei K y 1 i 1 I r ut i e en 1 V l Uil MlddelLUig 2 J m i ea 1 n matig imgevueii tiiu jl d in u ii w i ƒ 8 2 1 jIj Z It n i j gu ƒ 5 il zoiiiei J i t ni 1 booiien = i iu W ie iiuuei i ei hü ger Br 11 I i gi 11 e i t D3Veilt3 I I UI 1 r e ƒ ij lO B k 1 i I j 1 ƒ 4 ƒ i I 7 I r pei 2iJ u 1 1 y i s r 50 i e 7 1 5 g u I ir vr aver jr vr ijr lul 4270 r Zwolle I J in Mid 1 1 e 11 ƒ Jl lll lieUt t li 1 I i lio r ptr i el II i i O i Londen 5 in gi 11 i Li I eilg t II t ril voilgi 11 1 11 I I niei eer bepeii te vr g gti v met eu op V jiigeii piijs gi 1 1 1 1111 A invoer v ui 1 2 j j ui 4ii qi Tarut 2T qr uu i i 1 4j7 r vi en 11120 qr vr gii V 1 1 de vt m I r 111 nrunderen J k i u i H i liee iii i lU ii wi r 1 V 1 ptu II 4 f 11 vuur vil 1 e i 2 J Ui Gi 1 leu 1 ug II 1 1 te tot volle piij en gevrugd luvir p vuvoer V lil 21 2ij j in 4i J j ml tn j i 14 1 qi ml en II AH qr vi ti l 4i r qr r 11 tv r A lil u un likt V u lil e 1 t ing deren ijij k iheit i j I i i t i run 1 11 1 w i 1 5 V jjr k v i en V jor d v ir i Is pi i 29 I UI 1 I iio lil 11 e I Bur£erli ii 3 ee i e 1 1 II I Gi h 27 lm Ponln il B 1 1 11 1 I kv im ir I II ld 1 V I 1 e l I dl V i a j 1 I 1 1 rt 15 J Be l K Ider en 1 bl 11 1 UI 2 1 u II riou u 1 j iiijinan 7 J 11 r 1 I dij C iinwn 27 lin C vin d n OivW Neef Ü OERl l V m 22 tot ei met 2 J m irj BEtVLll lam ib Riii i ii J I Uu Ovill liiN lodertijk OeO z llend ik M l woerd i in laiiiieljt Ilo i Ui Mini vTii iJijk 2 1 1 iiarlillmll i Mit ulla vm i i m 11 1 tu liiomi Hl 11 II int I be t o lettil ruim d i n i M i 1 L M vin r HllUOMlüü V Ingeschreven v m Ij tot ei Met GtEOEf i l mtii bli jbeth f i J 1 Os Jm oui 1 1 Ve hnr in J 1 Kapotn en C vin ii ia J lolii oi 1 1 n U lKItlu pnikci ruin 7 l i u T V I LminiriK 1 i Il d I ai h i in n A van IJ uren 1 P van Gen v D V te Lanse met P Oo terlaktn