Goudsche Courant, zondag 31 januari 1864

ADVERTENTIEN 1864 Donderdag 4 Febraary iü 193 Vrijdag avond SFebr bepaalde SLUITIiVG der Uitverkoop van witte Goederen In het huis van Mejufvrouw de Wed LAFEBER op de Gouwe ALHIER WpftcDS de Teelruldige aanvragen aan mijn HOOfdmagazijn DE TONBREKER te AMSTEEDAM om ook op andere plaatsen te moeien zijn zoo is het mij onmogelijk om l iuger dan boven vermeld te kunnen blijven Pa ir miju VOOrraad bijna alhier gehi el opgemimd is en daarom besloten heb cm alles tol liet laEtSte StU £ uit ip erko peii 7üo zal ik niettegenstaande mijne l iatstgestelde spotprij en neg aan dien£ enen Vijf prOCCnt korting toestaan die voor ƒ 25 koopt niettegensla mde de kliinineiide prij en der goederen MAANDii DINGSDAG WOENSDAG en DONDERDAGV zullen al de lappen linnen Enkelde Tafellakens lappen Tafelgoed Flanellen eg geruimd orden Nog 150 El zware Fransche zwarte ZIJDE vau ƒ 3 50 voor ƒ 2 40 benevens nog eenige dozijn echte Linnen ZAKDOEKEN VRIJDAG avonö 5 Fcbr bepaalde SLUITING n s de groot Uil het Magazijn DE TONBREKER te Amsteed im GOUDSCHE COURANT BRINKMAN eg D n 61 Uitgave van A Lanoe Tienden Je z iaK neett taa ns in net uitgemaakt jrtJaraanl v 00 kr ichtis mogal d j Verzekerings Maatschappij VOOB DE NATIONALE MILITIE DE EEIVDRAGT Deze Maatschappij is opgerigt te s Gravenhage den 21 Januarij 1862 en heeft ten doel om voor eene zoo laag mogelijk gestelde som Plaatsvervangers en NummerVerwlSSelaarS bij de Xatlonale miUie te stellen zi geeft m haar Keglemeiit aan de deelnemers een taüen waarhorr van solitüieit en stelt zich niet alleen verantwoordelijk vulgeus de Wet voor den Loteling voor wien deelgeiionien is maar neemt daarbij ook de vcrpügting op zich den opvolgende broeder of broeders van de persoonlijke dienst te vrijwaren Het beginsel waarvan zij uitgaat is om al de bestaande misbruiken en misleiding te doen ophouden eu Ouders en Voogden voor te lichten en aan te toonen dat zij door eene oneerlijke toepassing der Wet bedrogen worden enerhelaasl geen termen in de Wet te vinden zijn om dit tegen te gaan Deze Maatschappij maakt de vervanging niet alleen zoo min drukkend mogelijk maar laat ook de wijze van betaling geheel ter keuze van den deelnemer hetzij in eens na de inlijving hetzij in termijnen of na verloop van vijf jiren Hare werkkring is over het geheele Rijk uitgebreid In de Hoofdsteden zijn kantoren en in de Lotingkantons Agentschappen De Hoofd dministratie is gevestigd te s Gravenhage ten kantore van de Heer A WULF Spui n 265 alwaar bel mghebbeiiden uit alle Provinciën bij den minsten twijfel of klagten zich schriftelijk of in per oon kunnen aanmelden Verder zijn informatieii en inlichtingen te bekomen voor de Proyincie Zuid Holland vanger Boekhandelaar idem Schipper Logementhouder Gemeentebode Boekhandelaar Stompwijk Delft Vlaardingen Maassluis Monster s Gravezande Eotterdam Haagschc veer Kolterdam Poiieb ikkersteeg Wijk I n 1S6 Eotterdam Hoogstraat Wijk X D 50 Hillegersberg Schiedam Chariois Brielle Voorstraat Helle voet sluis Noord ijk Woubrugge Alphen Woerden Gouda Schoonhoven Zevenhuizen Dordrecht Vianen Gorinchem Slicd recht Schravendeel Eidderkerk Albl isserdam Oud BeijCrlacd Ciikiiuid tan het Hoofdkantoor it s Hage en bij den Directeur E J ZlTfERSTEYN te Leiden Oude Feit TVijk F n SUS alsmeue bij de onderstaande Heereu binnen gemelde Provincie ir A van Oostenrijk Gemeente Outvange D A van Alphen J A Kanngiesser C van Marel A Hesbach A van der Lingen C V van Belle C van der Schaft C W de Bus J van den Akker W H Reterink A Hordijk H Abbenbroek H G van Steeden Joh van Eeden J Heenk H de Graauw D Kraaijen brink E Vogelensank S van Nooten J J Elshout F L Golterman G Diepenbroek J Nieunenhuis F Moret P Mol Pz E Lfenhcer J de Jong A K van der Kop M Tan der Vliet Handelaar Taxateur Logementhouder Boekhandelaar Gemeentebode Gemeente Ontvanger Boekhandelaar Bloemist Cand Notaris Boekhandelaar Boekdrukker Boekhandelaar idem Gemeente beambte Boekhandelaar Zaakwaarnemer Boekhandelaar Klerk ter Secretarie Agent der Brand A M Cand Notaris Commission nair Boekhandelaar Agent der Brand A M Voor de vele bhjkeu van deelneming bij het overlijden mijner waarde Nicht ontvangen betuig ik hierbij mijnen opregten dank C S v iN VLIET Gouda den Uit aller rtaam 30 Januarij 1864 Men vraagt eene bekwame Boerenmeid die het MELKEN verstaat tegen goed loon om met Mei in dienst te treden Adres bij den Boekhandelaar A BRLN KM VN te Gouda OPENING der STOO MBOOT DIENST tusschen GOÏIDA ROTTERDAM met de Stoomboot d US3EL op Maandag 1 Februarij 1864 Van GO VDA Maa sdag en Dingsdag s morgens ÖVa ire de overige dagen behalve des ZoNDiOs 7 ure Van ROTTERDAM dagelijks behalve des Zondags des namiddags ten 2 ure Bij vonnis van de Eegtbank te Sotterdam van den 27 Januarij 11 is ANTON EOZESTRATEN metselaar te Gouda verklaard iu staat van faillissement aanvang genomen hebbende den 25s Januarij Tot RegterCommissaris is benoemd de E A Heer m H A A VAN BEECKEL en tot Curator m M BUCHNEE Advocaat te Gouda Vertrek der Spoortreinen Dien ft van 16 September 1863 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 g De met geteekende treinen loopM op Zon en Feestdagen NIET Tw BoakdraUtry vu A SRiNKMiA ieuïïs en voor Gouda en Ue7e Courrnit crH liiiut des Bunderil u en Zoiidaiïs In de t d L r ii dt de uitïïïve des a nids te iren lie ii Il rdi tt Ml laJeii i l riincop jmt 2 25 l f ia cudin dn V Ucrlmtien küii ebidnedcu tot des iiiui t us ten 11 i rt Aanbesteding van PAARDEN ten behoeve van het Leger BI RGEMEESTKR en WETHOUDERS m GOUDA ielet op de uituooiliiring v in deii Heer Commiss iris de Koiiiüir m de l r ivincie Zuiil IIoii ind Itrcngfii ter ke iuis van bclaniïl bljeiiden dat op Ma uidaï den 15 February laii t iande de middags ten 12 tire zi worden overgegaan tot de piildieke a iiibesteding der everantie van 400 remont paarden eu wel du jr de Hoofd Vdmiiiistratie van het 1 Eegemeut D tg nders te Deien er van 60 paarJeo s Gravenhage Haarlem Zntphen Veiilo l trerht Vriihom 60 60 60 10 30 v in 4 Veld Artillerie Eijdende De Voorivaarden dezer aanbesteding ligïen v in nu af ter lezing in de bureaux v an de Knai nenneesters v ui seiioenide korpsen mitsgaders bij het departement vau Ourlog en ter Provinciale Griffie van Zuid Holland GOUDA den 29 Januarij 1S64 De Secretaris De Burije u estir DROOGLEEVER FORTUIJN IJZEXDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA gelet op Art 7 der Wet van den 4 i = Julij 1S50 rStaatsblad N o STj rejelende liet KIESEEGT enz noodigt de Ingezetenen dezer Gemeente uit om zoo zij elders in de Directe Bclaitiiii eti mogleu zijn aangeslagen daarvan voor den 15 February aanstaande te doen blijken door overlegging van het GOUDA den 29 Januarij 864 De Burgemees ER voornoemd IJZEN DOORN KENNISGEVING BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES der geme nte GOUDA brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat liet Kohier voor de Grondlielasting op de GEBOUWDE en ONGEBOUWDE EIGENDOMMEN dezer Gemeente over het j iar 1864 op den SB dezer maand door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holl ixd is e xecutoir verklaard en bereids gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordende hierbij herinnerd dat ingevolge de bestaande W etten ten deze geene reclames zullen worden aangenomen die niet binnen den tijd van drit maanden ua dagteekening dezer zullen zijn ingeleverd der d drhtn Advertentieblad Omstreken ff n teutn n aii een tul ze u iRt 2 l 1 tU ent oor U i i rJi Q berekend Ttapr Terwijl BUUt F Mr 1 1 het niet on i n i i Wet van lii t Aji l onIer an eii ii 1 e i ilil ir nieiuMiign ei a iii of n vaileude n i de a k3iiil ti j leii eii vcrpiiït ii na ie in ïebruik e li ij lic i eer t geheel ut teii iiU o iioeiaie Geboti gezi2 den termijn g ri e ai riji om van Grondbeïa tiDii ordende dus een legi i j iu zijn belang uitgenoodigd te volgen ten einde alzoo s GOUDJ Bir f MI tsTrit De Secretaris DROOG L E E V E R FÜ lil U 1 CM UhniOCDEKS looriioemd li L e 1 fii i te heniiuereii a iu de l iJ iS i buid N i4j waarbij dit ati alle s K titiiigen ver r i ïin m de ter neu der Wet d 07 Vet voltooivl de beLing I iaeu binnen rei taanden t I en of uad t de clve voor w irkn betrjkkeu en dat vin liet beirekkinc tct we ke binnen i e 2 ia n is de aaurproak op erv ei al k V e dit oude kennen aangaan üe voorsehve eiie t epi ngen op chade voor te koiLCn f i i Jt ti tarj 1 04 eii W ETii L iirtis Nournoemd De B r j iint stt r N iZE NDuUUN öuitcnlanïr b iiji jrn iloeu tir Ie i heer lil 1 de jj j coa I 1 zui Londen 31 Jan Uit amerik lan eh menieu blijt t dat de amerikaaii ciie Davtüii aan den heer Si w ird L e clireven verklaring van den heer Drauiu de 1 nimmer aan Engel iinl het voorstel die deiijke staten te erkei iipii vordt il ie ind c i en 11 b j iii ii CU ar Irietre e üier rnal of r maar a of de eu die lu het ï e tue taud iii de distrieten naar kvereriert met ledeie eek Terwijl iu ivan ondertaud le hts 16 470 per ji e was het getal op tct eiiiile des v ir ir stegen In J t ii irj i di iij er no in de volgende iti i n en i 1 e St ilt r eeiiigtn tjd nurdi inzonder geUaatrd oier i e env ii die tegeuuuurdig bij ondei iieineni dienst pla itü hebben De ohtdeM n i i ii ai r irijeu volL en elkair oo snel op dat nieai nul er i verwondert Het gaat nu ettt het New York die Commerce alsof het eene urgeiniakte za ik is uilzijn best mag doen om de st iaiskas te p uuderea administratie ieiren ouriiig iiitts anders dan bediuj ven in hare dienst heeft Bg eik nieuw bedr ii ulicht komt ha dt men de selioiiders op men 1 1 iit er eens umeu men houdt al schertsende het oug op andi re amutenare van wie men nog nie kw ads veriiinuen heef maar d e uu n aar de algemeene verwachting aan de beur ligiren um aUinhalige bedriegers te boek gesteld te worden Men kan d m nokin de amerikaansche geschiedenis geen tijdperk aanwijzen waarmzoo vele en op ulke groote schaal doorgedreven fraudes ontdektzijn als nu dagelijks het geval is De z iak heeft tha ns in jietcongres een punt van beniadslaginding an een vooors el om ten deze zoo