Goudsche Courant, donderdag 4 februari 1864

te liateu eii eene commis ie te benoemen die in last zon hebben om haar onderzoek uit te breiden over het administratief gedeelte dn alle ministeriele dep irtenienten zonder onderscheid Deze strekking werd evenwel verworpen doch daarentegen een voorstel aangenomen tot een streng onderzoek bij alle admiui tratien der douanen In eene rede te Birming ham heeft de heer Bright vrijdag over Engeiands interventie in het deeiisch geschil gesproken en zijn twijfel te kennen gegeven of Engeland door hetzenden van troepen eu eene vioot iet = kunne doen d it dekwestie tot eene definitieve oplossing kan brengen Zulke geschillen kunnen slechts eene definitieve oplossing ontvani envan hen die er het meeste belang bij hebben Hij ag niet datEngeland in d it geval verkeert omdat de prins van Walesmet eene dochter van den koning van Denemarken gehuwd is 2 Feb Volgens de Morning Post hebben Pruisen enOostenrijk ver ekenl dtit zij ï leesv ijk niet binnengernkt zijn om eeniiï grondgebied v m Denemtirken af te scheuren maaralleen om een naarburg te hebben voor de uitvoering van helloudenche tnetaat hetwelk de koning van Prul en steedsals er u lc id be chouut Parijs Jan AU bewijs hoe sterk hier in politieken zin het vulkïlevcn ontwikkeld is kan dienen dat eene deputatie vtin p ir e ouvriers zich teu huize van den heer Lmile OiHvier he ft doen aanmelden wien zij ophelderingen gevraagd heelt over tie gematigdheid die hij in de kcuner aan den d yg heeft geleïd en die hem bij zijne coniinittiiiteii verdacht heeft geinat ki Het preekt van zelf dat hel antwoord van üen heer Oiii itr eer bevredigend is geneest AUer titmdacht is heden gesp innen op de houding vanEngeland Zal het al dan niet ten behoeic vau Deneiu irkeuhet zwaard trekken Aan de eene zijde nordt beweeni dat uebritsehe regerii g zich te veel vooruit gena igd heelt om thansnog te kunnen terngkeereu men ben eert tevens dat KuL elanlhet uiterste nageu ztd om te beletten dat Duilsehlaiid c ne i euogendlieid ncjrde Aan de andere zijde wordt even leK i u iegehouden dat Engeland een zoo onoverwinlijken td keer au denoorlog heeft dat het liever zijne eigenliefde ten offer zal brengen dan aan Duitschlantl een uhim itum zenilen Het vak iiitvsschen niet te ontkennen dat de houding van Engeland op dezen oogenbük een zeer oorlogzuehtigen geest ademt Dat het dit zou doen om Pruisen en Oostenrijk schrik in te boezemen is niet atinneembatir eerstens omdat die mogendheden niet tegenover de bedreigingen van irootBrittan nie zui en noch kunnen terugdeinzen twee Itnomdat Engeland daarua wel verpliirt zou zijii Z ne leditigingen te verwezentlijken Pridsen en Oostenrijk eentn ial de ekerheid vcruurven hebbende dat Frankrijk onzijdig z il blijven zuliui leh volstrekt niet om Engeland bekretmen V tt zal ihin de ontscne regering doen r Het is zeer uaarschijnl jk dat de eersivulL rnde dagen setuiL en v iu geuigtige gelje iriei is eii zullen zijn De Muniieur deelt wederom berigten uit Mexico mede die zeer gunstig luiden Juarez nonlt er in afgeschilderd alseen vlngieling die niet meer weet waar het matte hoofd terruste te leiïgen Prins Bonapirie kttpitein van het vreemdenlegioen heeft verlof gevraagd om zich uatir Mexico te Legeven De kei er heeft lang geaarzeld of hij daartoe vergunning zouverleenen daar hij vreisde dat de prins onnilhkeurig afbreuk70U kunnen doen iau dei aartshcitog Maxiniiliaan De kei erheeft evennel ten slotte toegegeven zoodal de prins met deeerste scheepsgelegenheid naar Mexico vertrekt 1 Febr De keizer heeft heden aan de commissie belastom Z M het adres der wetgevende vergaüenng aan te bieden een antwoord gegeven d it ongeveer op het volgendeneerkomt De discussien over de verificatie der geloofsbrievenen ever het adres naren hingdurig en grondig eu hoeweldaardoor bijna drie inaaiulen aan de werk aainlieden zijn onttrokken hebben zij hel onhoudbare der beschuidigingen tegenhet gouvernement bewe en De staatkunde van het gouvcrnemtpt is er te beter door op hare naarde geschat Eene meeraaneen gesloten meer aan de bcsltiande instellingen gehechtemeerderheid ziedaar eene van hare groole voordeden Na devruchtelooze pogingen van zoo vele verscliillende regeringen had het land vóór alles behoefte aan en gevestigden toestand Het is niet op een wankelbaren grondslag dat men een duurzaam werk kan stichten Sedert zestig jaren was de vrijheidin de handen der partijen een wapen om omwentelingen totstand te brengen van daar die onophoudelijke flueiuatien vanhet gezag bukkende onder de vrijheid en de vrijheid bukkendeonder de anarchie ïlet voorbeeld van de laatste jiren bewijstde mogelijkheid om te verzoenen wat lang onvereenigoaarscheen Een waarlijk vnichtbare vooruitgang is het resultaatder ondervinding zijn loop zal zich niet kenmerken door stelselmatige onregtvaardige aanvallen maar door de naanwe vereeniging van het gouvernement met de meerderheid die door I vaderlandsliefde bezield en door geen valsclie populariteit verleid is Laat ons van de eendragt en van den tijd de mogelijke verbeteriugen verwachten en dat een bedriegelijke hoop op het betere dat niet bereikbaar is niet onophoudelijk het tegenwoordige goede dat wij gezamcntlijk willen bevestigen in de waagschaal stelle Laten wij allen in ons regl blijven gij door over den gang van het gouvernement licht ie verspreiden en hel te controleren ik door het initi tief te nemen tot al wat strekken kan ter bevordering van de grootheid en den voorspoed van Frankrijk 2 Febr De Const constateert dat de duitsche groolmagten lioor vijanilelijkheilen aan den Eider aan te vangen het initiatief genomen hebiieu tot raiuuregden vol van incidenten en gevaren zoo men het oog vestigt op den moed en de fierheid van het dcenselie volk De nationale vergadering van jriekenland heeft een besluit genomen dat weinig zal bijdrigeii om de orde en veiligheid waaraan het land zoiveer behoefte heeft in de hand te werken Bij dat besluit is nl bep iald dat de boosdoeners onverschillig van welke soort die gev ingen naren genomen voor dat de omwenteling was uitgebarsten voortaan zullen worden be cliüuwd als geamnestieerilcn en mitsdien buiten regterlijke ïervolgiii uilen gesteld worden Marseille 2 Febr Volgens de heden ontvauKen berigten uil N ipels heeft prins Calonna m iire van Xipels van zijne kandidaiuur voor het lidina itscli ip van hel pirlement afgezien ter gunste van Giribilli met de vericlaring dat hij hoopte de kiezers eenslemmig te zietk in de ketize niet van den man der vroegere gebeurtenis te A promonte m iar van den bev ijder der zuid italiiihsphe piMvineien Tevens worit g meid d it ter geicrenheid v m het cirnev il oiiiier leiding v in prills iluiidicri gioote festiviteifii plaats hebben Weeneil l Feiir De twee e 11 Ulier heeft lieden het ontwerp ijciri tlVh c het cie liet v 11 1 luillijcii verworpen en in pi i lts ilaai vuu i i J iIJ il t f iin tol dekking van ile kusten wa riue Oistenrijk ais I iii den bond erpliït is Iji rctt ii Ie het bc ii it giiig de k ane lael 10 J ti o i ü ateinmin lot de orle van den dag ov r Zueileii heeft hier en te Berlijn geprotesteerd tegen hel besluit I der belde grunie duitsche mugendhe len om Slecswijk te bezetten j Aan de Gen Corr wordt uit Stockholin gesi hrevm Onze regennu is naer alles Ie oordeelen ter zake der diiie in de duitsch deensche kwestie te volgen nog lot gi en bepaald besluit gekomen Er nor lt nel raar uit goeie bron I wordt er ekerd a m eene militaire Cünvcnlie tu s dien Zwelen I en llenemarkeu gewerkt ma ir toch blijft het hoogst oiiwiirscliijnlijk dat Zucilcn Denemarken zal te hulp komen zelf m I geval de deeiisi lie ngering zich tegen de in p iiid name dn Sleiwijk xer et Mogt Oostenrijks en Pruisens handelw ij e tot cii europesrhen ooilog voeren dan zou Zweden in allen gej valle aan de zijde van dengenen staan die door Frankrijk geI holpen werd I Berlijn si Jan Engeland et zijne bcdreiïingen voort Het heeft thans in offit iele nota s te Weenen en Berlijn gedreigd Maar waiiiieer men al aanneemt dat Engeland aan zijne bedreigingen gevulg wil geven dan nog zullen de militaire handelingen der beide groole diiiische mogendheden da irdoor niet vertraagd norden De Xordd Alg Zeiting gaat nu reeds een stap verder en zegt dit men weldr niet weer tevreJen zal zijn met de persoonlijke verciiiiging van de hertogdommen inel Denemarken IJe hertog van ii2ustcnbnf r heeft reeds den 21 maart IS jo tot tien president van den deeiischen rgksr iad het vol geude sclirijïeii geriul Uct verdrag van S mei waartegen i ik heden bij de engels he regering heb geprotesteer i is in mijn 1 oog een verlrag v in geweld en roof Desniettemin ben ik van I mijne zijde tot elk ollVr bereid zoo men mij daareiilezen eene I voor vaarde toestaat dat Denemarken en de hertog lommen cjcpii riisfisclie provinciën worden met andere woorden dat een re i g Mig verdraï tot stiml kome dat bepale dat de kroo nen van llenemarken en Kusland nooit vereenigd kunnen wor I den Die voorwaarde is niet aangenomen Het officiële blad te Warschau bevat het volgend adres van17 4 innoners van het 9de district dier stad Het bul bij deu burgemeester van Warschau zal roortgaug hebten De genoodigden zullen wel allen verschijnen maar zij ün woedend over deze gedwongen fraaijigheid üen generoii Berg zal bij zijne genadige verschijning op het bal een adres in zilveren foudraal wor len overhandigd hou lende verzoek tot bevrijding van een aantal onschuldig bevonden gearresteerden Ien meent dat een paar uren daarna den aantiat u pn zal norden medegedeeld dat een telegram uit Peters i liet ver oek toestaat 2 iebr De Si aats Vnzeiger maakt heden de nota s openbaar in de laatste dagen met Denemarken gewisseld Daaruitblijkt dat die mogendheid als einc autwoord te kennen heeftgegeven dat zij elke daad van geweld van de zijde van Pruisen en Oostenrijk met geweld te keer zal gaan Het blad deelt tevens de daarop gevolgde proclamatien van den pruisischen opperbevelhebber aan de Slees vijk Holsteiners nede waarin hun kennis wordt gegeven dat de pruisisehoos tenrijksrhe troepen komen om hunne regten te verdedigen zullende het bestuur in de hcr ogdutnmen voorloopig norden in handen genomen door de civile c nnmiss irissen der genoemde mogeinllie len Alle ongetegeldheden en agitatien van partijen zuilen zoo noodig worden onderdrukt Hamburg 2 Feb Her Pruisische leger wil den overtogt bij Missuiide forcereu en de Denen van de gemeenschap met de zee afsnijden terwijl de oosleurijksche troepen het centrum van h l dceiische leger zullen bezig heudeu Indien dit pbin gelukt dan is het deensche leger verloren Kopenhagea il J u Het Folksihing heeft gisteren het adres aait den koning a iiigeiioinen De koning zal waarschijnlijk neldri naar liet leger lerirekken Rendsburg il Jan Er is hier een strenge vorst De oosleurijksche voorposten staan 4 uur van hier zij kwamen gisteren en heien om het kroonwerk te verkennen Heden uamtiUb g is het derde Saksische bataiUon inf nterie en de eerste b ittarij artillerie biniieugerukt De generaal Wraugel is alliier er r iiig ge rrivecrd en iiield zich een uur op Het lioofdku ir 1 is van Bordesholm naar hel verder noordwaarts gelegen Eiiikendorff verplaatst De luit vcidiiiaarseh ilk ti iblenz is met den a ondtreinalhier aangekomen In het Krooinieik liggen nog vijfentwintig man deeijsche iiif iiiterie en v jf eu tn iiitig ni in kavaUerie 1 Febr Zoo even is de voorhoede van hel oosleurijksche leger voor oe kroonwerken der stad aangekomen die nogbezet zijn d ch larschijnlijk ontruimd ziilleu worden Volgens bevel van generaal Wrangel zal het oostenrijksehc legernog heden verder voortrukken Heden zijn twee oostenrijksclie regimenten over de spoorwegbrug tegen het Kroonwerk opgerukt l e Deenen retireerden n idat van weerskanten eeiiige schoten gewissiil waren zonder dat echter iemaml gewond werd Heden wordt een gevecht verwacht Het neder is schoon Kiel 1 Febr Heden morgen ten 7 ure zijn de Oostciilijksch Pruisisehe troepen le Eider overgetrokken Het hoofdkwartier is thans te Geltorf Op de sommatie van den generaal Wrangel om Sleeswijkte ontri uiien heeft de deensche generaal De Prutsen zijn Sleeswijk over Erkei teld binnengetrokken De bisschop Monrad vergezelt den koning naar de ariiiep Heden middag heeft een gevecht plaats gehad tusschende Pruisische artillerie en twee dteiische schroefboülen liie voorEckernförd lagen ten gevolge waarvan deze vtuirtuigen de haven verlieten De stad is daarna door de Pruisen genomen Te Geltorf heeft de graaf Baudissin met de eigenaars der riddergoederen en de inwoners van de plaats hertog Frederikgeproclameerd De Pruisen hebben de hoogten achter Eckernforde bezet De hertog Frederik is ahhuir met geestdrift door het volk geproclameerd De pruisische en oo tennjksche gezanten zijn overEckeniförde te Kiel aangekomen en zijn van daar verder gereisd Ne W York 2 3 J m Het congres heeft het wels ontnerp aangenomen tot de heffing eei er belasting van 2 cent per pond katoen alsook eener addiiioneele belasting op de sterke dranken ten bedrage van 40 opcenten per gallon bij den invoer Generaal Piozencranz is benoemd tot chef van het militair kommandement in Missouri De welgevemle magt van den staat Maryland heeft de keuze roor het volgend presidentschap der Unie uitgebragt op den tegenwoordigen president Lincoln 6tnnenlanö Gouda 3 Febr Wij vestigen de aandacht onzer lezers Wji de hier achter aangekondigde vergadering van het Nijver t heids departement en Terwachten dat de belangrijkheid Tan het gekozen onderwerp velen zal uitlokken gebruik te maken van de aangebodene gelegenheid Woensdag 20 January werd in het lok aal de Paauwalhier de vijlde aigemecne vergadering gehouilen der vereeniging Onderling Hulpbetoon kleêrmakersfon is Uil de rekening en verantwoording door den penninginees er iredain bleekdat dit jaar onder de meest gunstige masr genngschikt worden daar er in bet gehcele jaar van de u igenoeg iJÜ Ie len slechts 52 kwitantien werden verintwoord dus gemiddeld een ziekeper week getrokken had Daar er alzoo uiel meer dan ƒ 156 is uitbetaald is de kas ook dit jaar met ƒ 140 vermeerderdhet welk gevoegd bij het saldo der vier voorgtutn le jaren reeds de liet ouaan ieuLjke som vau ƒ 57 3 17 be 1 nasi welkegelden grootendeels le eii billijke retue de spatrbmk a hiergedeponeerd ziju Mogt ile gun tiL e v erkiuï de er nuttige iarigtiiig vele stad cu lindgt noo i u lauinoe li en om elk inhun Vak dit voorbed 1 te voben op d e i rrMnan bj ongesteldheid niet o middel k lot c k er iel en onifhmkelijk kou blgvau liet be t lur v u oi i nl l isgis met ii e ii oerei i itie n ui i ir elis geiieig l om uu k e erRen tut o ler r Ur gelij e proefnemingen i ie liiera ini iiik tv o de Sedert men inecr cu meer het jev hei iitde straf voor eeu misdrijf eer een ini I lel to vr g vanden misdadiger moet zijn diu tut in ioezeming brik ofter wreking der Ueleedigde gereiingaejl ra et srt ii wordttelkens de vr iag ged iin of le doodstnf nog lu hei it ien hoofdig strafstelsel past In ti giu el wordt de e vr latï vnj algemeen ontkennend be tnlwo ji l V e en ejlr er zijn met hel oogop den tegenwounliu in loesi md der be ei iving nog hunerigom de e straf af te rh itfeii eensdet N om lat zj nog eeuiirzinsaan het stelsel van it sdinkking hechten m ler leels dewijl zijdit middel om den uousdoener voor airjl oij ch hle jk te maken thans nog in ei e ï v dieu onmi i lar aciiien Wj zullenthans niet ünde oe elJ in ti e v re titt taitste gevoelen gegrotid is Wij Willi ii litc li w j m op hel feil dat nu Victor lIui o zich voor eeu geii j 1 mr r r tegen de ilüjJsirafheeft verklaarl veo u oowe iii di ii vre ai Ie als hier te landehunne s niueii il i ir i eii lijeu veiiie eii Ook de predikantdr E Liurillirl te ai ier ain heel iliiiis in een kort maarwariii en treifeiid woiri de uoo Is ril be tred n Ai deze pogingen zulten oiigetw jieid oir het vervo g niet verloren zijn Zij zullen altli iiis laii fi iitig g eii dat de wt its lie jkheid vandeafschaffing tier doois raf hj de belian ielin r van een nieuwstraf eibuek ernstig zal nünboi on ler ocht eu oe j rjken Uit Paramaruio sehrjf ineu van 4 Jüourj De nieuwj larfee ien i n Oii ier de lievolkiuL zeer rustig afgeloopen zeil s nis itier au in vroeixrre jaren De jLinvoer van werklieden i lai i oj den si ikkengui tot nog toe ztjn er pas twre s h leners iiiede aatl rt otnen als een met een denigt il uit Birb tdo e i een met veertig uil Madura Uit Curacio berigt men Belangrijk nieuws v tlt er als treAoonbjk van hier niel te vermelden Op de aanhoiideiule droogte welke zoo dikwijls gemeld is z ju sedert nov meniL vuldige re ens gev dgd welke de vruchtbaarheid van dezen I jdeiu weder op eene verrassende wy e getoond hebben Xiettesen tiande hel pi intsaizoen dit jaar iaat is ingevallen ziet men teich bijna overal de geplande mals reeds weelderig opsescaoieu de omwikkeling der aren te gemoet gaande en bragien de rupsen niet veel schade aan de mttisvelden toe dan zou men alle reden hebben om een voordeeligcii oogst verwachten en men lie lii a in zulk een oogst leel w ml d yu er gi en meesters taeer die jaarii ks üedsel voor hui i e si ven moe en verzamelen toch blijft de mats het hoofl oe l el van lat volk AmS terdaiU l Febr Naar uj venieniF u heeft de commissie voor den aanleg van een rij en andeipirs uabij het leiilsche bosch reeds toe etruniitren van ondersteuning tot het belangrijk bedraz van y7 0UiJ ontvangen oowe m bydr geu van lOÜii en d iarboven als v m minder zelfs lot 2 en ƒ 1 De hoop dat de som van ƒ 0 i ÜO waarmede aan het plan begin van uitvoering kan worden gege e i zal bijeenkomen is thans niet meer ongegrond ic noemen GorinCh3m l Febr len veriieemi dal zich vai j 1 tot tijd otters venooneii op de rivier de Lek maar het b jit ouk dal die niet geni kkei k te v mïen zyu Dit bleek onlangs weder toen iemand van den hoogen lekdijk omstreeks den zoogenoennlen bol tusschen twee kr bbe i eene groote beweging in een open v ik bespeurende zich derwaarts begaf en na eenig tijdsverloop een otter zag boven komea met een levenden snoek in den bek Ofschoon het hem door een ander voorbijganger geholpen gelukte den otter een strik om den hals te krijgen mogt het hun riet gebeuren den otter meester te viorden die zich door zijue scherpe tanden wist te bevrydeu