Goudsche Courant, donderdag 4 februari 1864

f864 Te Weenen eiscbt de operazaugeies Titieus 90 000 i tu tene vacautit van onderscbeidene maaudeu pr jaar in Houganje is bet door de armoede der bevolking zoo onveilig dat alle postillons en eouduetturs met d Mi gewapeud de dienst verrigten Het pruisisebe kgir ondtr W raugel krijgt als g liiLer ehappilijk Vtldtcekeu eeu uitteu baiul o n dLii Imker bü euarm De Turken uiUii SBefLa zieb Ltr o r dt ngLluig der k oosteis mde DuaauvorstendoiüDQeu Het spaaii c ie ininiötLiie is op uieuu inlevi u gLvaar Men vreest te L ou voui ovi rstioomiugeu door de baone Eerst op 15 lebr zal Ds vau itiju te Zwolle tcrigt staan Tegen 7 kbi verwacht iulu een zeer hoog tij m de haveus van de Xoord iee De tid gnuildraden zijn te Ik iidaburg afg sueden Te Haili ijLU zalmeu weldra een aanvang maken nut di u liiirpingeii ter vtrbLtMiig vande haven Eoue dame te Hage hrrft tO nüO gelegatmd aan dearmen vau bare geboortLatad enlü In h t iUideu vaa ItaliL zijnde roovtrijLu zeer verminderd Te DevLrwyk is ceuu iucuwl vnagoge lUgLUljd Zomlag 7 Februartj iü 104 POUDSCHE COURANT t i V Burgerlijke Jtaud GOU A GlbokïN 2 J Jan Roeland ouders G vau dtn End en C E Schouten M Alida ouder v m den BiTg en A van Ooeh Johanna oudtrs J de Rooij en C C Dmijuv s 1 Feb Ditua en Mana iMiü I iiiN 3ü Jau M D Sanders 73 j 31 J de Boom 11 d L Warfud rt 4 ui M C C van üeuuugLii wed A J Trip 73 j T Boa S j ü CJ Vermeulen 11 m 14 d onn VAïEu Iiigcsciireveu van 27 Juii lot 2 Febr 1864 Bevallen Giertiui Volll nbutt l geb Koclernan z Maria Vermeulen geb Koiiipur z OvLKLLi t Jos jhus Leonaidus au der Pol 1 m Johannes Koops 1 j 9 ra Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende teeg I n 61 ADVERTEmTIEN Gemengde Berlgteo De niLUwe TfiM iü Kabul is Jour de regcrmg an bntsch InJii rlïetiii De lt riin in aan de school dtr bchoouc uu tL i U Paiijshebbtn zich sci inii j V oiu i gtldh dai Dt uius hti li u uktiztr fTLiukgiwcu tLl iii 1 bet mi lun ivi ii dii diii iuüoru i iUslaj uu 30 jaüuanj is élu h = ch kabim t lu de gibourU gtsu oord De spaausthe con ziju uii brik aau werk oor 14 dagui nadV Imia Delil tcii Of b Domi iro sehulLii d knj = L dii eiieij dood De lu 1 e b proefdt iiuKkiii cii zyi lui lukt De s pdaiiscbe eailist I i i aar Mt ioo f giaii om kt izer Max te dieueu ou Üis m 1 d bczttti if au lii uijlv maar de kouiuij uil ook f cus 2 lil T ltLii dwiLj liii II btdit iuleu om uit iiaam buiiuer lil ui ia d 11 lu g rbiiiiH i iju lü auttitsadn s u te lee k i m 1 iiueii iju btMur ii dat by int Urfhi u heu L T Millt dii kt iiieu SL batli u te iiidi U onder u non Het I Kg ju Lbarlestoii is tijdelijk opgehnm c iii lu d aii daiibaldi iii Itaht atiifeiiit lu Gioiim g 11 i tokii IV t Jdgo in Chili ia bij bit at braudm t I m1 vioawiii oingekoiueu De ufaüukuze oogouute k L il 1 liMji gtbiL l opgciioudeu De aiii lt id lui che g 1 i tiaiif h ialt tin nukr de pi btla uiig op de biaiid T ji n li i Il 1 VLiide hu püaalbchip Dnadiiougbt is in biaud utmakt t n tv Lt hui d ii ilet gaiui O ii au dt i U jU man T Ledii n iii Bohemeii zijn zl lu auul ku 1 d T r u rmo tiLi dai wtg m = laap gcraatvt lu duod i vroi ii Di Piuis ü irsKkiii tigtii en wil lu d ik duur 01 b ubui k It Dl Hl m1 lüLii Ltii uitgt ti ekte waudLlpbuits ai 1 mi aaar Tü jittr I lp btt gtld aebtLii Zweden zal D uriiiarken M L G GKEEVE Regter iu de Arrondissemeuts Begtbank te Hotterdam maakt als Kegter Commissaris in het faillissement van MARO JL DE PATER Weduwe l IETER BOO M te Siolinjk bekend dat de Rangschikking der sc hulijeischers in voornoemd faillissement op den eersten Februarij 1S64 ter griffie van de Arrondissements Regtfcank te Rottenhm is nedergelegd om aldaar gedurende veertien dagen ter inzage van een ieder te blijven Nametin ZEil Acliihare De Curator in voornoemd faillissement M J FORTUIJX DROOGLEEVER Gouda 1 Februarij 1864 VERGADERING VAN HET Nijveiiicids Departemeiit in het Lokaal XUT EX VERMAAK op Vrijdag deu 5 Februari des avonds i Vi 8 SPREKER de heer H P iOXDERWERP iuuiHiditiiiij v n5 het aanschounelijk voors ellen en 31 vcrklai en van den GasiMkr ÜTPUEXSOIE Scliroefstoomboot Reederij Hervatte WTNTERDIENST Van Rotierjciiii Vrijdag s morg ten 7 ure n M T rt j Zaturdag s midd 3 Van Ziilphrn Zaturdag s morgens 7 ure Dereiittr 9 OP NIEUW ontving ik weder dankbetuiging van een Heer die door het sebruik der SCHMIDTSCHE WALD WOL WATTEN en DENNENOLIE geheel hersteld was van een langdurige RHUilATISCHE PIJN in zijn been UTRECHT M J C HAM De heilzame uitwerking der SCi en aanbevelingen van H H Doct rn geven de vnjheiil aau JICHT en RHUMATHIEKLIJDERS dezelve ten sterkste aan te bevelen men leze hieroser deBrochuren die qrath verkrijgbaar zijn vooral de AXTI RHEUMATISCHE WALDWOLWATTEN a 2 5 en 50 cents het pakje en ter inwrijving de zoo zeerberoemde DENXENX VALDEN OLIE i 35 en 70 cents het fleschje verkrijgbaaraan het Ceutraal DEPÓT voor Nederland en België JI J C H V M te Utrecht en voor GOUDA alleenlijk bij Mej de Wed BOS MAN verder teOudewater A Buijs Harmeien W G Kurvers Woerden O G L Ruiten Rotterdam Wed P de Koster En verdere Depots vermeld op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPóT Fkakco bij M J C HAM Utrecht ïrMnTAN MIND ÏC Tanóiiucttr dubbelde buuri GOL U V is dagelpk te spreken of te ontbieden tut liet inzetten van KUNSTTANDEN en GEBITTEN volgens de nieuwste ilETHüDE en die aan alle vereischteii voldoen hij verrigt verder alle Ol ER V TIEX die tot het gebied der Tandheelkunde behooren en sluit A Juuenienlen ter regeling dei tandeuwisseling bij kinderen SB irei en en BetfeOeliiujen Korden GRATI iji hiIjH ii iiekuicc het uizetten ran KU XSnW MiEX Prijzen de Effecten pCt Ned w sch 2V2dito 3 dito 4 Amort Sijnd ï o Haudelm op resc België Hoths 2V2 Spanje obl 2 4 Portugal old 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1S4Ü 4 d 5 = serie 5 d 0 = serie 5 d bijH l 604V2 Tolgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat l8ö4 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Vt r Staten 5 d 1S71 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 AJISTEKDA M Dingsd ig i Februarij l tagste koers llüogstc IvOlTS Gebleven koers Ö3 Vl6 7UV 991 8 i3T g 138 U9 139 43 Vi6 4 lOlVs IOOV4 74 Vs 4C3 8 851 4 S7V2 182V4 851 2 87 1831 2 85 I831 2 53 ia 271 2 79 59 8 631 4 53 4 27Vio 53 6OV16 60Vw I9V2 G378 201 8 63 4 201 8 63 66V4 Ö7V8 65 34 67 64 34 en voor Gonda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave de avonds te voren De prijs per dne maanden is franeop post B iïJ De inzending der A dverteiitien kaageseb eden lotdes morgens teu 11 ure Overzlgt t GOÜDA 8 Februarij De treurige vooruitzigttu zijn bev aarheid de oorlog is uitgebroken in Europa Oostenrijk en Pruisen zijn de moedwillige en oiibe oniien verbrekers van den vrede om de twijfelachtige regten te handhaven der Slees ijkers die meer staatkundige voorregten genieten dan een van beiden genegen is ooit toe te kennen aan het eigen volk De koning vmi Pruisen is waarlijk niet naauwgezet in de uitvoering der bezworen grondwet en Oostenrijk mogt liever zijne ontevredene landen dour wij e hervormingen aan zijnen troon verbinden Het is uaarlijk moeijelijk te begrijpen wat hen tot dien onvocrzigtigeu stap beweegt De dnitsche oppewondenlmd ligt in het karakter en de liberale partij die andere belangen te verdedigeu heeft De Denen zijn beter dan vroeger toegerust tot den krijg en misschien kuunen zij de indringers eenigen tijd tegen houden Maar ook dit is een oo innig bestaan dat bet gevaar van dta toestand en het aantal der slagtoffiers slechts vermeerderd Om de onbegrijpelijke medewerking van Oostenrijk te verklaren spreekt men van eene conventie wanrbij Pruisen de niet duitsche landen der Oostenrijksche monarchie zou guaranderen Beijeren tracht de duitschc middenstaien te vereeiiigen in een verbond tegen den overwegenden invlced der beide zich van den bond scheidende vorsteu Bij zulk een yerwarden ea duisteren toestand liouaen alle berekeningen op en dit te meer bij een oorlog waarin het zwaard geene beslissing kan brengen want wat zal er gewonnen zijn met de bezetting va i Sleeswijk Europa kan onmogelijk rustig toezien bij de roofzuchtige pogingen van Duitschland dat door baatzucht verblind ile schrikkelykste r impen dreigt te brengen over geheel de beschaafde wereld öuitenlttitïï Londsn ï Fehr De te Kopenhagen gevestigde correspondent van den Times schrijft aan dat blad dat lilaar een gerucht heeft geloopen volgens hetwelk Pruisen in der tijd aan de zweedsche roering een voorstel zou hebben gcdaaa tot eene schikking die ten doel had om Sleeswijk en Holatein van Denemarken af te scheiden ea Jutland benevens de edsnden Funen en Seeland te zaaien met Zwedeu en Noorwegen tot een groot Scandinavisch rijk te vereenigen De correspondent zegt dat dit gerucht weinig ingang vond maar dat bij ÏA woeiwit dauvau nit gosda bronuea kas reaekefsii Ouislreken 1 De pnj der Advcrtenticu van eén lot ze regel mtt mbegup v iu het ztjel is 80 Ceci voor elkeu rp l daiirijinen 10 ent B r t f n g e w 1 e 1 e 111 r 5 w orden berekend naar j plaatsrui i1e weikelijk vau ege de pruisische regering des ijds aau den zweedscheii gezant Ie Berlijn openiuïeu m du n in ged i in zun Volgen de New YorJ Herald zou het gouvernement derzuidelijke statfu besloten lifbben om den zetel des bestuursvan RichmontI naar Lotuuibi i m Zuid Carolina te verplaatsen Zooveel i = zeker dat de i i a het zuideu iu den laatstentijd zeer ongunstig is ge mr tu Er i vuorts spr ike van hetplan om drie noor lei jke le r r ade van verschillende kanten gflijktijdijij n iar Rirhmond u doen oprukken en de bevolkingin het zuijeu geeft li er eu diir Uiiile de mcening Ie kennen dat er in den tegen ioordigen hagchelijken toestand waarbijeene groote schaars ïiue vau levensmiddelen komt niets auilersoverschiet dan vrede te sluiten met het noorileu Eeu der uiéeUjke bladfen de Daily Progress dat te lUleigh wur t uitgegevpu aar eir uiet te verklaren dat de vre L alleen in Uiatis om te beleiteu d a men v m honger omkomt 4 Febr Helen htefl de opening v iu bet p rlemeut opde gebruikelijke ijze plaats gehad lu de troonre ie wurdt teiiopzigte der si swijk hoUiein ohc kwestie het volgeude gezegd De staat van zaken op het losteluid heelt bij Hare il yesteit groütp bezorgdheid veroorzaakt lij litt over j len van Z il den koning au Deuemarken iiii c en lit bep ilineen an hettr ictaat van Mei 1 52 iu onmiddc l jke toepusing worden gebr igt Iu dat tractaa werd vpiLla ir 1 dal ter bevordering van het stiuitkundig eveuwiL t zoouel a s vanden vrede in Europade integriteit der d eiische mcju irchie zou wjrteu geh in 1 i i tj voorts d t de ver eliiUeiule ge ies eu die uest nU t ii Ier he bestuur des koniuïs vau Denim irken toniipn d i irju ler oudeu blijien Hierb j werd ttvcn i isEfes eld du ü j kin icrlo iioverlijden es toeniualigeu kuu nifi Fre i r k VlI prii s hrist aau de tegen ooriige koningj ou erken I u ricft d t pv jl£ er £ in iiet bestuur over alle lauden die op dit j ir t uderdeu cepler des kouings van Deiiemirkeu sioml u llireM jesteit bc eld door het eUde verlatigeu na i t hju hiving vandeu europesehen rede die alle a in d i tr tCtaai bj ouiierte£kfci iiig JeeliiPineiiile inngeii Ilwiden zi di h eibij voor imeiijk tendoel sitdilen heet c ii e ojigehou leii li li ire pi i iiL eu uin tewenden om het ge tlul heluelk lietretfiaJe die i iugelegenl eiutusschen l ult chlalld eu Deiiernarken is outsiaau tot eeue redelievende oplo ing te brengen eu de gevaren ai te ienden die uit een ourlug in het nourdcu lau Europ i kunnen vort vloeijeu zullende H ire Majesteit m het bekug de i redes diapogingen blijven voortzetten In het lagerhuis heeft rlc heer Diir aeli de han lelwijze vau graaf 1 us Cil L claakt oinn it hij Fnnkrijk van Eugeiand vervreemd heelt Qjk beeft ile e door zijiie dépiclie va l5i 2 de oorlogzuchtige p irtij in D uischlaiid gesterkt ter iji iird Paimer foa verklaar i h ul dat ioo Deiiemarkeu aangevallen werd het op de ondersieuniug vau Eugeland zjju kunnen rekenen De redenaar protesteerde vervolgen tegen de h uideiwijze der regerins die ge ue bepaaids politiek had 1 jrd Pdlmersioi heeft d arop het au woord van l aan Frankrijk op de uUuoodiging betrffijende hey rgrrs ver deJigd Hij zeide verder dat de betrekkiagca scuen ïngpe lajid en Frankriik zoy hjrielijk waren als wjit r ÜmteuTj tm Fruisau hebban v rkla ard dat zoo aan kunne fieiia é vq T r BotkdmkVcrij van A BRINKMAN