Goudsche Courant, zondag 7 februari 1864

dii m tt ordt zij de successie in en de integriteit van de deenscUp mon irchie zullen handhaven gelijk die bepaald is bij het UI t i ii van Sd2 I e bondsdag heeft voorts geen regt om over de kivestie nie hertog van Holstein moet zijn te beraad slairen in t et hoogerhuis is het adi es van antwoord op de troonrede injfedieiid Lord Derby gispte de staatkunde van graaf Russeü die in cebreke is gebleven de alliantie met keizer Napoleon te handhaven Thans heeft zijns inziens Engeland gff ei kfifii Tiend De weigering der regering tot deelneming aan eeu enuirres was te hard Griaf I us l heeft h rop verklaard dat de regering een dubljel innij intv oord van Pruisen en Oostenrijk hee t ontvangen nopen luinne gezindheid ten aanzien van het tractaat van 15 52 De miiii ter zfide verder dat de regering ge ne enkele belofte aan Denemarken gedaan of hoop gegeven heeft om het met m icri ie hulp te ondersteunen Wat in de toekomst ligt kan hij iijti 5=chen niet zeggen Th iLs urdeu bijzonderheden omtrent den brand te Santiago uit brieven medegedeeld Daaruit blijkt dat ue brand n ièi h ontstaan door het omvallen van een lamp maar doorhet vuur vatten der deels van hout en deels van doek vervaardigde halve maan waarop iiet Maria beeld rustte en dievan binnen rloor vioeitjaar gas verlicht was In een oogeublik stoud het hoogaltaar 23 cl hoog en 10 el breed in brand doordien het neteldoek in vlam was geraakt De vlam kronkehle spoedig om de bordpapieren en andere versierselen enbeelden tot aan het dak waar eeue opt aing was ten eindelucht aan te brengen Daardoor werd de vlam gevoed enverklaart men de ongeloofelijke snelheid waarmede de kerk inbrand gemakte vxant uit de verschillende berigten blijkt dathel ïïei eelp onheil binnen een half uur gebeurd was Men zegtdat Us r p Je voorn iain te geestelijke der kerk zich vooigenomeu 1 ad epi e voorbeeldelooze verlichting aan te brengen daaide pau eli ke nuntius de aanmerking gemaakt had datde verlitliiingen te Kume in allen gevalle fraaijcr waren Dezelfde L garte was bet die een brievenbus aan de kerk hadlaten aanbrengen waarin de jonge dochter en vrouwen harewenschen en grieven op schrift wierpen ten einde ze doormiddel an Ugar e aan de heilige moedermaagd bekend te maken Ook werd tr eeue loterij ten hare voordeele gehouden Zijne dochters van ilaria verschenen in feestgewaad op 8 dec in de kerk en de omvang harer kleederen vermeerderde demoeijelijkheid om zich te redden doordien zij in elkander verward raakten Ook verklaart zich de betrekkelijke veiligheidwaarin de veiniïe mannen verkeerden en de onmogelijkheidwaarin de e w iren om de vronnen te hulp te komen door deomstandigheid dat beide seksen gescheiden waren door eenijzeren traliewerk zoodat de eene zijile een opeengepakte menigte vrouwen en de andere zijde een manneutai dat zich vrijbewegen kon moet bevat hebben Parijs 2 Febr De Constitutionnel behelst heden een artikel dat een officieel karakter draagt en waarin verklaard wordt dat de belangen van Frankrijk hoegenaamd niets gemeen hebhen met de kwe tie van Sleeswijk HoUtein weshalve de fransciïc regering eene strikte on ijtiigheid zul in acht nemen Men is ongerust nopens den stand van zaken in Hongarije en Venetië Men vreest dat nu aan Oostenrijk doorden oorlos met Denemarken cenigermate de iianden gebondenzijn de Hongaren en Venetianen andermaal eene poging beproeven zullen om het zoo gehate dwangjuk af te werpen Eeeds spreekt men van eene zekere agitat e in beide gewesten 4 Febr De Constitutioacl bevat een artikel van denheer Lima rac waarin geprotesteerd wordt tegen de beweringender engclsuhe bladen als zou de verantwoordelijkheid wegenshet conflict in Duitschiand ten laste van Frankrijk komen Deopenbafmaking der diplomatieke stukken zal volgens deConstitutionel doen zien dat Frankrijk al het mogelijkebeeft gt aan om voor te komen dat gewelddadige middelenwerden aangewend zelfs nadat het voorstel tot een congresvruchteloos was gebleven en dat Frankrijk geneigd was omeiken practischen voorslag aan te nemen Frankrijk is metleedgevoel getuige van de rampen die bevriende volken treS en wanneer zij overwonnen zijn Engeland ondervindt dezelfdesmart maar in zekere opzigten kan zicii daaronder het berouwmengen wanneer het bedenkt hoe eeue andere politiek misschien tl had kunnen voorkomen 5 Febr Volgens de laatste berigten hier uit Londenontvangen zou koningin Victoria ten gevolge van den staatkundigen toestand zeer ternedergeslagen zijn en afstand wenschen te doen van den troon maar het kabinet zou zichdaartegen ten sterkste verzetten omdat het den staat van zakenniet verergeren wil door eene deensche prinses den troon vanGrootBrittannie te doen beklimmen Weenen S Febr Do beide kamers van den rijksraad hebben hare levendige sympathie te kennen gegeven voor het duitsche leger in Sleeswijk De tweede kamer heeft voorts een supplementoir crediet van vier millioen toegestaan Tot dus verre weet mtn dat van het oostenrijksche leger in de gevechten met de Denen 30 officiereii en 519 miuschappen gesneuveld zijn Het heeft geen enkel man als krijgsgevangene verloxen Beriyn 3 Febr Uit het pruisische hoofdkwartier is heden de volgende mededeeling ontvangen Prins Frederik Karel had gisteren 74 stukken geschut tegen Missumle in het vuur en kreeg de overtni ing dat de Denen stand houden W j hebben nagenoeg honderd dooden en gekwetsten De troepen hebben zich uitmuntend gehouden De voorhoede en de 4 brigade infanterie waren in het vuur In Missunde is brand outstaan 4 Febr De generaal Wraugel meldt uit het hoofdkwartier te Dumensdorff De oostennjksche voorhoede onder persoonlijk bevel van den generaal üablenz en de voorhoededer pruisische garde divisie zijn Woensdag naar Sleeswijk opgerukt De brigade Grondrecourt heeft de Denen die tuss lienLottorf en Gottorf opgesteld waren met de bajonet bij denderden aanval verdreven ecu stuk getrokken geschut vero erden is voorts tot ouder de kanonnen van het Dannevirke geavanceerd Ons verlies is onbeduidend Dresden 5 Febr Heden heeft de heer von Beust in de eerste kamer de verklaring afgelegd dat aan geeu toeundering tusschen de meerderheid in de bondsvergadering en de groote duitsche mogendheden te denken is zoolang laatstgenoemden a iu het protocol van Londen vasthouden Eiel 2 Febr Heden uamiildag heeft bij Cosel en Missunde een hevig gevecht plaats gehad waaraan troepen van alle wapens deelnamen voond artillerie De Denen werden door de Fruisen met groote dapperheid op het brugsehoofd terusgeworpen De Pruisen hebhen in Dauisehwohld aan de Denen honderd wagens ontnomen tien deensche dragondeFS arvan vijfgewond werden gevangen g nomen i Febr Het vuren met het geschut is heden bij Missunde voortgezet De troepen die gisteren het meest hebbente doen gehad heliben heden rust gehouden De Pruisen hebben tot nu toe 2 ii 3ÜU dooden en zsvaar gekwetsten waaronder vele officieren ömnenlonïi Gouda 5 Febr Aanstaanden donderdag 11 Febr wacht den muzvkliefhebbers een waar kunstgenot De om zijne talenten te regt m ons land gevierde Heer P Bekker uit Ui recht z U ich dan op het concert Euphonia op de violoncello laten hooren Het fijn beschaafd gevoelvol en toch zoo stout spel vm dezeu nederlandscheu Servais hi welk den toehoorder beurtelings in stomme verbazing of geestvervoering brengt doet eene buitengewoon talrijke opkomst Ier leden verwachten waardoor deze verdienstelijke solist ais vr egcr de overtuiging zal erlangen dat iouila s iugezetenen zijne verdiensten en talenten welke niemand hem betwisten zal op hare wezeutlijke waarde weten te schatten De algemeene collecte ten behoeve der visschersweduwenen weezen van Pernis heeft opgebragt ƒ 99 92t 2 Bij de 3 dezer plaats gehad hebbende herstemndng te Tilburg ter verkiezing van een lid voor de tweede kamer zijn uilgebragt 1946 geldige steramen Herkozen de heer Beens met 1088 stemmen De heer Mulder verkreeg er 8 58 Te Zutphen is maandag het rapport der commissie voorhet middelbaar onderwijs in de raad iiliiig ingediend het bevat een uitvoerig en ministerieel goedgekeurd plan tot het oprigten van eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus waarin de tweede afdeeling van het gymnasium de stads teeken kenen werkschool enz zonden worden opgelost Men zegt dat door de verkiezing te Almelo het ministerie twee ja broèrs gewonnen heeft Indien alle ja broêrs bijelke partij zoo goed hun woord weten te doen als de beideverkozenen op onderscheiden gebied getoond hebben dit tekunnen dan zal hunne verkiezing zeker meer aanwinst wezenvoor het ministerie dan het aftreden van enkele neenbroers die nooit of hoogstzeldeu hunne stem motiveren zou kunnen zijn Goess Cour Het Alg overzigt van het Bataviasch Ilandelsbl van 29dec luidt als volgt Werd er bij den aanvang van dit jaargewezen op de groote kalmte waarin de politieke aangelegenheden verkeerden met nog meer regt kunnen wij thans bij heteinde van het jaar hetzelfde verschijnsel constateren De kultunr aangelegenheden verkeeren in een staat van rust door de afwachtende houding waarin ministeriele beloften en plannen het publiek houden de spoorwegkoorts die voor eenige maanden het geheele indische organisme in rep en roer bragt is bedwongen door de toegediende quinine der concessie Samarang Vorstenlanden de Banjermassingsche oorlog die bij den aanvang van dit jaar nog de kalmte verstoorde kan als geëindigd beschouwd worden en elke post brengt tijüingen van de onderwerping van muitelingen en van deu terugkeer j n orde en vertrouwen in hel nieuwe bestuur aan vau de s uikerkwe iie en de pogingen der bel mgliebbendeu tot verkrijging van een betere regeling dan waarmede hen de minisier beschonken heeft hoort men niets meer Zelfs de natuur schijnt mede te werken tot vermeerdering dier kalmte door aan de Jav Cuur de ongelukken door bandjirs dijkbreuken overstroomingen weggesl igen bruggen enz te onthouden waarmede dat officiële blau zich zoo ijverig bezig houdt en naarvan het gewoonlijk juist in dezen tijd van het jaar een zoo rijken oogst plag te hebben Slechts op één punt van dei horizon vertoont zich een onheilspellende wolk die een onweder uit dien hoek schijnt aan te kondigen maar thans nog geene groote afmetingen bekomen heeft er wordt namelijk gesproken van hongersnood in de Preanger regentschappen Maar er is kalmte er is geen stilstand De regering gaat voort binnen hare dank zij de ministeriele beperkingen geringe bevoegdheid maatregelen te uetneii die eeue oplossing der bestaande moeijelijkhedeu kunneu bevordereu en moeten leiden tot de mogelijkheid van een terugkeer tot eei meer natuurlijken toestand Zoo werd bij ord van 15 december l3ti3 Si n 177 de termijn aan de suikerfabriekauten gesteld om zich te verklaren omtrent de nieuwe voorwaarden met drie maanden d i tot uit maart verlengd zco werd bj ord van 19 de einber St n 182 de onbeduidende ma ir toch zeer drukkende pepercultuur in de ass residentie Patjitan ingetrokken Bij een ander besluit is de m werking tredihg der kamers van koophandel op J iva bepaald op 2 Jan a s terwijl gelijktijdig de leden werden benoemd Eindeüii l udt zij zich ijverig bezig met het onderzoek der c iicessie aanvragen voor verschillende spoorweglijneu en mag binnen een betrekkelijk zeer kort tijdsverloop de tot stand komiiig Vau een spoorweg van Batavia naar Biiitenzorg zells Vuur die van den spoorweg van Samaraug naar de vorstenlanden te geuioet gezien worden De landhnnrders in de Vorsteulanden de Solosche althans doen wanhopige pogingen om te voorzien in het gebrek aan transportmiddelen voor hunne product Zijn onze berigten juist dan warden thans voor hunne rekening alle bruggen en de weg van Samarang mar Bawen versterkt en verbeLerd om tene proef op groote schaal te uemcn met den stoomtrekwagen van den heer Cores de Vries tot vervoer vau pro hicten Het is te wensclien dat de proef gelukke da ir anders eeu geruime tijd noodig zal zijn tot verzameling der noodige middelen om te voorzien in de behoefte Eu overal doeu zich teekenen zien van dien menschelijken Sturm uud Dranji voorwaarts De javasche tijdingen ziju erigens onbelangrijk A an de buiteiibezittingen zijn de beriglen zeer gunstig Zoo als reeds gezegd is keert Baiijermassing hoe langer hoe meer tot orde en rust De laatste tijdingen verineiileu wederom de onderv erping van verscheidene uiui clingen o a van len beruchter Pangeran Mohamad Amiii Oellah eu van verscheidene belhamels uit het etablissement te Kalangan waarvan verscheidene aan de aldaar gepleegde gruwelen deelachtig zijn geweest Het gouvernement heeft zijn vertrouwen in den terugkeer tot orde uitgedrukt door het gevraagd ontslag van den luit kol Koch als ass resident vau Martapoera toe te staan en oen civiel persoon in zijne plaats tot die betrekking te benoPineii Eindelijk heeft weder de pers van mii den Java uitbreiding gekregen door het verschijnen van eeu nieuw blad omler den titel van de Javaan om wekelijks uitgegeven te worden In het H Ibl van 11 Jan leest men Binnen kort zal in het lokaa iJilitcentia eene niet alledaagsclie soiree gegeven ivorden en wel door den heer Zoni in vereeniging met den heer Tobias Bamberg Laatstgenoemde is genoeg aam bij ons bekend de eerste minder of in het geheel niet De heer Zoni nu noemt zich or aiwj wne of rhomme orchestre en bezit het vermogen de meeste der bekende instrumenten op oorbedriegelijke wijze na te bootsen zoo zelfs dat hij in een orchest de partij van blaas of sirijkiustrument zoo juist eu zuiver opneemt d it niemand de verwisseling bespeurt Niet alleen imiteert hij de klarinet hobo hoorn fluit viool bas enz maar ook de muziekdoozen waarbij hit hem gelukt zeven toonen te gelijk te doen hooren Én dat dit geene overdrijving is daarvan levert de heer Zoni elk oogenblik het bewijs aan wien het maar verlangt terwijl de vermaardste en aanzienlijkste personen den heer Zoni schriftelijke bewijzen van hunne bewondering voor zijn zeldzaam talent hebben gegeven ij gelooven dat deze soiree in hooge mate de belangstelling zal wekken van diegenen die op rouziekaal terrein eens ip s wenschen te hooren dat niet alledaagsch is Woerden 5 Febr Bij de opening der stembilletten op heden morgen voor een lid van den gemeenteraad alhier in de plaats vau den heer C J Bredius die zijn ontslag liaj genomen is gebleken dat er 160 geldigr stemmen zijn uitL ebragt waarvan de heer A v d Kas 84 de heer J de Vries Eobbé 67 de heer C J Bredius 3 de heer A Hofman 2 de heer C E v d Quast 3 en C van Beek 1 stem op zich vereenigdeu zoodat de heer van der Kas Hz gekozen is als lid van den gemeenteraad Gemengde Beristen I De paariifii Li si uit Jl u i floor een tinit Denemarken bezit eene armee van 22 duizei J man dit in oorlog=ti d verdubbeld worJt Masiinihaac U mi zijut ai ht ds ssiu eu vertrekt oüDiiddelhjk daarop uaar AKaico Priua a MjU jii i voor mi er vnjbfid iu het binnenland of m tr bravade in ht i buirtitldud T j Washington bezigt men met goed Mi lir vTutmen op de Iw stooiiikiiifht tbaüs in Engrland a nitr v 1 b dr aj t s i krarhieii In den hlzas is e u i i7 r doi bedwilüd cii toen iiitj cpluuder i I KopeiihafTtu te bezetten Iu de dei dmtschc schepen gelejid De es h overleden Keizer Napoleot belooft i aau che rejrering beklaagt zich ovei di iLd iiivra i = 11 bc Ni t i i l a ir 11m i a t De EngeUthcii hebben drie itjui De grriietuteraal te ullage hrt reen paaidfii jwor uaar Levdtii L e t guige aardigdtu i geproro ieerd tot 4 ipilkfn gaat naar Li udt i op h t tl up t 1 ook m het gouvtriiL mi iil d T Moliwk ii Engeland lu Fiaiikrijk gtviii Ii jimI i tCD iu lnsvvijtv Hiil lL iu J5Li i l ii u iit ti toesliind van Jiuiri nift oo iioptLnj dra zullen it liïSin tn Auiivm I p njii werking konicii De batUti cht r I u j te niakciJ Te lJ rlijTi iit r ht u ü van Jeua ati dt it ili ii K OMO esemplai en virf DCÏT h n Jitllmg invoertu l i i Kndtrt b i ciache iinuiïfcrs iriotttn h j li u De ballon van Tiodard li Ki i jpsiijgiii De orrt i uHdeii i i ili i lM v ijk om jagt te maken op K Ie iti l ei Oüer = an I et 11 i zuik in o u d r orboiine Ie iij l i t een ktlstte i itlt y 1 Hill L ell i e 11 a biller uu l tlrJJ Ue porie lIl J telJ aren b Trapt p eiüielULii Ji jil iii gi ai iakt aii t fü tlnj dl KIjüUü en aorie Dl ji i loiiiilaliii te woiiliu ur alli jii Ji i i u Lilt 15 e Il g ne ui i iu kgekweN dijor ten u iMi p u b ti ld til ril t irelie 1 Ui leuer il S3ÜUU th t i j ken l Mjor leii br j A irreu O I t sfiOoi iMg Hreda Tilbui i ten kii è van ztlan ceii keisletii np Je i a l 1 rii iii i ï e lej lk Karel aaii izel Lel ilteb ihe l gtr ti Zljï Uieuvve nou l eii uutiltkt aan üeriv a van het laiij U iiiibur t aat ii U noiiiieei lMjotea De üeiieii vetlii u OriK lirijker jO i man Te Lektiiil i en u u tenbur ri I ioela ueeid ii I geb JU J Keu tallmthletrae te K liet buit ii i v omi budget vyorls jTi ruMn lOs nuiliixii fri Marktberigten Gouda i Febiuarj Tarv e l o i ehe 24 00 ne l u ƒ 303 Zeeuwsche per mud i ii y y ïO PigL e KouiiiL soerzer ƒ O 50 a ƒ 7 llant iger fiJ lJ a 7 Zeeuwsche y O tU ƒ tj üO Gerst ƒ l c O a y j 2 Haver j jO a ƒ 4 2 5 l aike bi Krwten 7 0 ƒ S Buekweii frausche ƒ r j X Braljandsche ƒ 21 5 Hennepzaad ƒ 8 Delft 4 Febr Ter graanmarkt heden iets meer aanvoer en liaiidel H ner iiljtgezocht Ï r M 30 ƒ ï l Eog e ƒ CaoilƒC 40 WiiiterL e t ƒ 5 20 a y 5 60 Zomerjerity 5 20 il ƒ 5 40 Korie hav ƒ 3 60 ii ƒ 4 L inge d y 2 r ii a 3 20 Paardeboonen ƒ 6 50 a f 6 75 Bruine boonen h f 10 Groene erwten ƒ 7 a ƒ 9 Aan stads waig gewosen van 2 jan tot i febr 12 1 en 81 16 boter te zamen 3230 ned 4 Hcoiboter ƒ 56 a ƒ 65 het vierde 140 i ƒ 1 62 per ned Middelburg + Febr l uike X Z tarwe ƒ 10 Puike X Walch ƒ S 25 lƒ 40 Bes e X Z R trge ƒ 5 60 Puike gerst 5 X AValch i a rdeb juiieii ƒ 5 50 Voor il witte bnnen bestond goede vra g terwijl X Waic a brume bij we ig haudel ƒ 9 be lougeu X Walch groene er ten ƒ 7 Deventer S Febr Tarwe ƒ S il ƒ 9 Kogge ƒ 6 30 i ƒ C 70 Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Ger t ƒ 4 25 i ƒ 5 ILner ƒ 3 ïi ƒ 3 75 Boter pr 20 n 1 = s ƒ 23 50 ii f 26 2 s ƒ 20 H ƒ 20 50 Zwolle 5 Febr Midilelprijzen Tarwe n ƒ s 18 Bozge ƒ S 4 5 Boekweit u ƒ 5 71 er tƒ4 25 Aar iapp ƒ 1 7U Boter pr n ƒ l 2i 20 n ƒ 27 50 IiOIlden 1 Febr Granen Eug tarwe niet grif tot vorige prijzen te plaatsen vreem Ie mede ftiiu v gers met gr f