Goudsche Courant, zondag 7 februari 1864

t 04 iH 195 GOUDSCHE COURANT at eB h er U pp vongvn pnjs Aanvoer na 85 30 jan i946 qr inl en 25486 qr v tarwe 2461 qr ml en 19145 qr r g rst en 1912 qr nil en 22867 qr vr haver Adn d eem irkt van heden werden aangeboden 4460 runderen 51 kalveren 15710 schapen en 440 varkeus Voorbeste runderen werd 5 2 voor d k ilveren 6 6 voor d schapen 6 4 en voor d varkens 4 o per steen beiaald 2 Febr J oter fri3sche 124 a l26 Kaas Edam 64 a 60 en Goudi 50 a 52 3 Febr Granen Iiil en tarwe vast maar stil gerstzeer vist hover tot vergen prijs verkocht Aanvoer va i 30 jan tot 2 febr 430 qr ml 2270 qr vr ta ne 1470 qr mlen 40 0 qr vr ger t 4090 qr inl en 4180 qr vr have 4 I ebr Am de veemirkt vin heden werden aangeboden 40 runJereu 134 kiiveren 276U schipen en 110 varkens S oor best kdveren nert 4 h per steen betaald 5 iebr f vve vasi Boter Fnesche 128 a 130 Burgerlijke Stand GOUDV Gebobfn 2 Febr Johannes V ilhelmua ouders C van Eisden en N Bofr 3 Johanna Mart na onder C H de Does en G Vergeer Adriaaa = Johannes ouders A Qv w DSji Vtbt vw i n 8 j M V t 3 1 A Veenendaai 3 m J ie Jong 3 n 5 J S xaaoeD 41 J C M de Brmjn 3 m GEHtwD 3 Febr C Blakeaburg en L van Vliet Ho nis en T Wierda M de Cmaf en M van der Sloot W Sirre en J van SCHOONHOVEN Ingeschreven van 22 tot en met 29 Jan GlBOBEN Geertrui ouders P van de S uys en G Mirk Wulselmiaa ouders P Prast en M van Gelderen Cornells luders J vau Ipenburg en W Kooiman Johanr GLrarduo God fndus Pieternella Qna Margaretha ouders G de ok en A II Bulte O ERiiDEN G ma bcherpenzeel oud 26 3 J van Oost O o i4 5 d G L Brink oud 89 j wed van E A Schenk A anniiia oud 2 j G m M Koppert oud 74 j AA Noteboom o id 9 j ethtgenoote van A kruijt WOERDEN vaa 29 hAiuanj tot en met 4 Febr Bevallfn Toi nelia Dels nk z B Blok gch de Xeenw A G van DrtM g b ouk z 0 c RiLDfc N Jausje Sblcuw 51 j geh met Mathijs Hendriks Margr tha ebtciHUgh 4 m Hermiiia Hamg 42 j geh m c Gernt Slagt Glhiwd Cornelia Duijs rmm 30 j eu Geertiuid Hoep ruim 26 j Authonie aa Dijk uim 47 j d vau Gijsje van Letuwcp ea Ca th rica Jobanua binita 41 j wed van Coraelis ischuijlenburg Nieuws en voor Gouda en Donderdag 11 Febrnarjj A lierleD icl la I ÖHislrekeD ruga e vin A BRINKMAN Lange Tiendeiceg 1 n 61 ADVERTEXTIEM V levr de Wed H ELLEEMAN geb BOKGERHOFF betuigt bij deze haren opregten dank voor de vele bewijzen van deelneming gedurende de ziekte en bij t overlijden van haren echtgenoot ondervonden LokaalXüTenVERMAAR Oostkave i te noUDA Woensdag 7 February 1864 Benefice Toorstelling VAN TOBIAS BAMBERG Jrttst lil de Gooi Tielkunst bij welke gelegenheid voor de eerste maal in GOIjDA zal debuteren de Heer J L ZONI Orgatophone ou Vhornme Orchestre Artist aan de Urnen lan Frankrijk Engeland Spanje en Beijeren De zeldzame atuurgiaf van laatstgenoemde bestaat hoofdzakelijk daann dat hij met zijne ronde welluidende buigzame Bantonstem zeven Muzyk Jnstrumenten waaronder vooral de Spoeldoos zoo natuurlijk nabootst dat hem niet alleen overal de algemeene bijval ten deel viel maar dat hij zelts aan de Hoven v n Frankrijk en Spanje zich den bijnaam verwierf van jlievend Orchest Alles breeder hij groote BiUetten en Programma s omschreven Plaatsen zijn aan het Locaal te bespreken ZONDAG van s morgens 10 tot 2 uur Aanvang Tk Ure ENTEÉE 1 rang ƒ 0 75 2 ƒ 0 30 Kinderen 1 ƒ 0 40 OpeiiMre Verlioopingpn te GOUDA op Woensdag den 17 Pebruanj 1864 des voormiddigs ten elf Ure m het STiTiONS kOFFiJHi is aan den kat fensmgeï v an een Ki PlTA L DUBBEL HUIS en ERVE met SCHUIjR enTUI staande en gelegen aan de Kwrnemelküoot te GoiDl Rijk S 92 en 93 groot 12 roeden 45 ellen Zijnc e n het Huis tien KAMEES twee kELDEHS twee ZOLDERS en hetgeen verder tot een gemtkkelijk lugerigt Hui 1 iioort Zeer geschikt tot oprigting eener FABRIEK En nog een HUIS en ERF op de Jenttalemst aat te Gold lJk F Is 3 en twee HUIZEN en ERVEN m de Sjieldemakersiteeff te Goldi Wijk G 55 en 56 Op Vrijdag den 19 February 1864 des middags ten 12 Ure m het ïviEiWE KorjiJHiis aan de Westliaten van een aangenaam gelegen HuiS en Erf lan den Tluieeelen Simgei te Golba Wijfc E V 207 een HuiS en Erf in de Geuzenstraat aldaar fVijk L i 34 twee Huizen en Erven m de Kappenaarsteeg ildaar vVijk G N 24 en 32 een Huis en Erf in het Smt Anthomekloositr aldaar Wijk G N 107 en een HuiS en Erf iB de Vuilsteeg aldaar Wjjk H 144 En op Maandag den 22 February 1864 des voormiddags ten elf ure in het gebouw der Sociëteit VbeDEBEST aan de markt van eene m volle werking zijiide POTTENFABRIEK met een onlangs grootendeels vernieuwd goed mgengt WOONHUIS met een grooten eu fraaijea TUIN daarachter en eemge PAKHUIZEN en ERVEN daarbij behoorende zeer geschikt ook tot oprigting van andere Fabrieken gro 19 loer en 2S eden stamde en gelegen aan den Saa te GoLBi En een Huis Pakhuis n Erf staande en gelegen in de Kmpersteeg te GoiDi Wijk K 207 en 8 iddere mliclitingen zijn te bekomen ten kantore vnn den Notaris W J ÏOETUIJN DROOGLEEVEE te uoldv Prijzen der Effecteo AMbfERDAM Vrijdag 5 Febiuarj Laagste koers lïoogstt koera b37 s 991 8 ie 995 13qI l rfS s 45 46 4 45Vie lOP s 1841 3 741 185 54l 6 281 7 V2 61 l6 631 8 64 55Vi6 28 8 79 8 6IV4 20y a 633 20V8 64 677 8 B Vs 3i 8 651 2 351 8 Gebkvta pCt I koers j koera koera Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort öijnd d a 7478 85 184V 28 79 Handelm opre c l3 l ll it g jlSgi j België Eoths 2 3 Spa ije obl 21 Portugal ooi 3 Eusl obl H 5 d 182S 2 J 6 d J 1840 4 d 5 sene 5 c 6 sene 5 dObijH I86O4V2 Volget Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2 d renteAmst 5 d nat 1854 6 Itahe 1861 201 3 64 68 A 65= 8 347 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 dO d dO 1882 Mexieo 1851 5 CORRESPON DENTEE De heer AI S Cats verzoekt ons te willen melden dat de ad ntle der vergadering iieetgraag get fameltkroes no 190 met door hem is ingezonden ofschoon hij meent dat zi m naam daarin op eene aatvrique wijie is ingellseht Terwylw j gaarne aan dit verzoek voldoen verzekerenWIJ hem tevens dat de m die advertentie bedoelde Cats en hem geheel vreemd persoon 18 Ter Boekdrukkenj v n k BRINKVJklT Deze Courant er ch jnt des Donderdags en Zond i s In de Stad r ich cdt dt mtirive de avonds te NATIONALE AI I L I T I E K ENNISGEVI N G BUEGEMElSri R eu WEflOLDLES vin G O L D i vol I leu II iiu art 28 de et i in en lOJei ii ii iii l j 1 staat iUad n 7 j en i m irt 20 i iii Z juer M iji ateir bes uit v in den b Mei lSli2 i tauiiblad n 4uj brengen ter keiiiiis van d n n e pteiieu d it de LOUNG der m het jiir 1 ioor de ligtiiig dezes Jiir iiigeaohrtvejeii voor de atio iale Mddie en dus van de jongelingen di 2 eb i ii in m hei ii 1 14 in de e gemeeut ai pi ia i heuben op Maandag den 22 jfl yjiarlT f J v jormpidA ten 11 2 iir lu Zij lieiinii ren dat de iiiirt olirevenen n i ir alpli ilif tiiche orde op eroppen zelven hun noininei nekken it it ook vuor dui niet opgekomen loteii ig de trekkiiip km iresclii leii ilo jr iju ider Moeder of Voogd leniijl Lj hunne af ip ij heid dit door den Burgemeester of een I d van len Gemeeittnad ordt ged 1 m Dit ZIJ dip bezwaren mogten hebben tesen de uye inrop de loting IS geschied die bczuTteii knnnpii iiilirenirpii iij de Gedepiiteerdp Staten de er Pronuc e binnen vijf dagen Ie rekenen 111 den dig niuop de loting hppft pints geh iil en nel bij een op oi ire etfeld pipier ge chreven ler oek chiift het eik net de niotige bewijsstukken ïesti tii tegen b ujs van ontving z tl beh joreu te orden ingeleieri bij den Eur gemeester dezer gemeente die hetzelve a in Gedeputeerde Staten op endt Voorts dat ingeval de loteling meent reienen v m vrijstelling te hebben d larvan bij de loting opi iaf behoort te geschieden ter ijl H inneer die vrijstelling is gegrond op üruederdipiist of vin Ie zijii eeuige ettiire zoon hij bovendien op Maandag den ö lebui irij i msl lande v in de voupni ld igs lü tot des namiddags ctu ure ter Secret irip moei veisihijnen vergezeld van tnee bij den Bnr Pmee er beken lp pii t r gopder u lam en faun staan Ie meeilpiju ge Iii t eteneii die de vereischie geinigenis kunnen afleggCu eu hel aldaar op temaken getuigi chrift ondprleekenen GOUUi den 5 Felruanj 1864 BLBGFMFrsTER en Netuoibïrs voornoemd Be Secretaris De Burgemeester DROOGLLE i R FORTUIJN IJZLNDOOEN BEKENDMAKING BUEGEMELSTLR eu WETHOUDERS vin GOVDA maken dj Ingezetenen dezer gemeen e opmerkzaiin op Ie idvertentiC van Ziji e Excelleu ie den vDe Minister van Financien vestigt bi deze de aandacht De pn e r 1 ertt iit 1 11 Mn eei to zee r i imet mb iii an bc egel la hU Cent oor tkiii if l düirbuMii lu lut l uiten f w olie 1 el 1 tr n rden hereVf nd r ar Ij 1 1 1 t iii alle boudei v m Muiitbi jpt en iiii eü evpii kric i ens de ellen vm Icpinber I lï St i itsbl id N tOltn 17 öpp tember 1 S+9 ti bla I 4 op de net v ui 2o letember l m Stiatsblil N 00 H 1 irbij de iprvM liu v n die biljetcpii bj s liijks shilki i p iiieiiu orlt toegcs lan 11118 die biljetten oor if ui pi k op len I i itslt dtcember 1S 5 bij epii V m s Kijks Loiiipt ibpleii hei ij tp iinil Iplltjke Oeiihng uet ij te eu beu s v m oviuiime orden iiiïpleveril De Minister tot nitvoe in vin de e et de vereischte voorschliften heblitn Ie g ir pu luoligf lile bt I ingliebbenden uu oin zich zonder ver iti ei uiin den uieu en en laatsten tprmjii thins door den ptgevpr verleend ten nutte te ma kPii di or hl nne b je ten ten spjp fi ste rer iTnv i sebng astl te hielen ol te d jen i nbii I ii p kiiiiore van K iss be lailmeesters m hunne oonpli i of zoj ii huinie oon pliits gpei bel i ilniPPstPr iitn e i i leu k ui ure vin den rntvauger der dirc ie beh tiiijni in hunne leineente a GRAl EMiAGh den O Junvarj 1 sC4 l i MiMSTi u V lornoemd firetpek II 1 j 11 HLl GOT D 1 den f F narj I51 4 I e SecreturtH Ift BuTJ lee ter DROOGLLEVLR I MiTLUN UZLNDOULN öintcnlnnï 1 J jiien n reft e duit i he Pii r ftiü li ue 1 1 I zi 21 het i r püipi i iJefi 1 PI Voor Deueuiirken Is ons 1 lud vprp i l or e ïruote ueer Londen 5 tdn De Mmu vel ovpr den loop dpi te ijK l moiTPudhe leu v m k i e rniu v aiu Piuisen en O i ieiii J p ip iti open I jke belli z i r i zon en s r oi i iin V lu Ij I 1 il 1 j 1 I 11 1 niiipt orlen bi i s ol Liuplml d zil opvatiei of mt Onzes oor Denemarken bij te s ui en tl ili w v deiheid dei beide pirlememshuizen irdeii venangl Ou eer en onze bel mgeu in oud rheil ooii bet beUiig des vrede dringen o i om ti ssc ien beide te komen indien de aingevingen strjd voirtdutirt Xi d hetgeen m ue orue maand is plieurd Is iipt btv pp nd u 1 dit tr nog helen zjn die looven dit de il ut e ra rpn Ihp len epnen inv ii ii e M i I doen en ili rvi r bl i I p i sch u pu p i feren i pp i I doe om di Imd a in f lu ische kroo e iijj van de p dp verliii ii Ijpv i i uï ver i r f i m tugeUn I ui n 1 op u het gi u ii i en Denen rken n i ui v eUPti 1 IipIl urj sI i i dat de thutsche mogpu u tdpii gieti u r dotl t i hertogdomnipu IIjI pii tu pt ijk lyjr a i sclie inouinnip te ou m keu hu tl o irt t voor het vervoi r oier die i uiden te best i i ti verschil v m gpiopleii ttissctieu de grouitie i ten aii en dui ciitii bon 1 1 lebr lu de fitting vau he u i Ue tfiUs jt oóO