Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1864

drag vóór het uitbreken vau den oorlog gesteld zijn en de oorlog volgens het volkenregt alle verdragen opheft Kopenhagen 8 Febr Generaal Meza bevelhebber der dfensche troepen is gisteren teruggeroepen Voorloopig is gener ial Luttichan met het opperuevel belast Heden houdt de rijksraad eene openbare zitting 9 Febr Volgens rapport van het dep irtement van oorlog staat de deensche voorhoede tot op l g ü 3 mijlen van Aallunü Er heeft verder geen aanval pl ials gehad Per telegraif is hier berigt ontvingen dat te Stokholm eene buitengewone sensatie heerscht ten gevolge der berigten uit Denemarken Het volk toont aldaar op de straten eene algemeene o gewondenbeid Kiel 7 Febr Het oostenrijksche hoofdkwartier is heden gevestigd te Fronip bij Oeversee in Augeln Het pruisische bevindt zich te Glucksburg De Denen worden in eene noordelijke rigting door de Oostenrijkers en in eeue westelijke rigting door de pruisische garde vervolgd Gisteren avond heeft bij ïdstedt tusschen de oostenrijkschpriiisische en de deensche troepen een hevig gevecht plaats gehad waarin de Denen de nederlaag leden in de gevechten en schermutselingen bij Oeversee en in de straten van Flensburg zijn een aantal dooden gevallen eu v Ie manschappen gewond V iu het oos enrjks lie regiment werde i 17 othcieren en 500 manschappen buiten gevecht gesteld OoL de prins van Wurteiiilierg is icewond De Denen hebben Frederiks adt en Toncingen oiitrnira I niet achterlating van al hunne ainiuuiiitie en elf vernagelde kanonnen Sleeswijk o Febr De Denen hebben in den afgeloopen nacht Sleeswijk ontruimd alzoo nog voor dat de op heden bepaalde aanval plaats had Er is veel geschut in onze handen gevallen 8 F ebr De opperbevelhebber der deen Jche troepen was vouriiemens voor den afiogl het slot Gottorf in de lucht te laten springen en de migazijnen in brand te steken Een en ander is echter op bevel des Konings achle wege gebleven die zijne vaderstad wiltle sparen Het aantal door de duitsche troepen veroverde stukken geschut wordt op 1 0 geschat i3tnncnlanD Gouda 10 Febr De tweede kamer der stateu generaal is bijeengeroepen tot hervatting harer werkzaamheden tegen dingsdag den 1 B dezer gelijk reeds vioeger as aangekondigd Boekhandelaren eu boekdrukkers te Rotterdam hebbenin een adres aan de tweede kamer aangedrongen op het aannemen der wet op de herziening der zegelbelasting alleenverzoeken zij dat de bepaling worde gewijzigd dat voor hetvoorlianden gezegeld papier geene restitutie zal worden verleend t geen onbillijk schijnt voor steden waar geene egelkantorenzijn en men iltis zegels in voorraad moest hebben Men verneemt dat de kweekschool voor onderwijzeressenonlangs een blijk van sympathie heeft ontvangen hetwelk gnnstig pleiten voor hare doeltreffendheid Er zullen namelijk op s lands ko ten vijf onbemiddelde meisjes op die schooi wordentoegelaten Een vergelijkend examen daartoe zal eerhing plaatshebben Het gemeentebestuur van Roermond heeft met algemeenestemmen besloten eene vaste brug over de Maas aldaar geheelop kosen dier gemeente en die op ruim ƒ 300 0UÜ wordtgeschat te bouwen Hiertoe zullen een gedeelte der weiden enlanderijen aan de gemeente toebehoorende van ƒ 200 000 worden verkocht de overige ƒ 100 000 zullen bij de hypotheekbank worden opgenomen s Gravenhage 7 Febr De inspecteur van de geneeskundige dienst der zeemagt heeft ter kenni gebragt van de ouders of voogden die voor hunne zonen of pupillen de toelating als kweekeliag voor de geneeskundige dienst der zeemagt bij s rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen te Ötrecht mogten verlangen dal op 4 Julij HM een vergelijkend examen over de adspiranten zal n orden gehouden en dat vóór den 1 Mei 1884 eeu daartoe strekkend ver oek chrift aan hei departement van marine vrachtvrij zal moeien worden ingezoud M zullende na dat tijdstip geene verzoeken tot toelating van gemeld examen worden aangenomen Gemengde Berigtcü Vit Polea berigt men nog van eeL belaoerijk gevecht bij de prnisische grenzen waurin de Russen het onderspit doheii Beijeren maaKt een corps mobiel Tan 7 u 8000 man In Cochin China wordt eeu otlicieel franseh blad uitgegeten onder den titel an Courrier de Saigon Prins Frederik Karel ii niet gekwetst maar zijne sabelscheede door eeu kogel i itoud eergisteren eene zeer scherpe discussie tusschen den heer Whiie ide en Sir liuberi Peel over deii toestand van Ierland Eerstj renüemde hiiipr een trciini tafereel op van hel verschrikkelijk lij ien der lersche landbouivende klasse eu wees op de steeds toenemen Ie emiLTitia naar Amerika aardoor de bevolkinjr van lerl md m er en meer werd uitgepu Hij drukte het der reseriiif eer erusug op het geinoecl toch iets te doen om de blj d iule nonden vau het ougelukKijje huid te hceleu Sir Robert l eel tr id als de lerlediger van het guuvernement op en verklaarde dat de zaken in Ierland lang ïoo slecht uiet waren als men ze tracht voor te stellen en d it integendeel het land zich l iiiü amerhand herstelde van de tegenspoeden die het gedurende de laatste twee jaren had ondervonden De lilübe verdedigt de regering tegen de aantijging vanLord erbv en anderen dat Engeland zich vijanden heeft geinaikt over t e g m ths wereld en wel inzonderheid in Frankrijk eiïLi f het afn jzen der deelneming aan het door Napoleon voorgeslagen congres Hel bl id vratigt of GrootBritlanjeaan den leidbind moet gaan van Fraiikrijk of wie ook en wat de deensche kwestie uetreft zal de regering zich door geeneongegrjnde verwijten of amhitsingen laten drijven tot overijlde stippen maar koel en onder hare verantwoordelijkheidoverwegen hoc ij raoet hantlelen b Febr In de zitting van het lagerhuis heeft lord Palmerstnn inalegedeeld riat de pruisische regering de proclamatievan den hertog v m Angustenbnrg afkeurt Die mogendheidwenM ht het ir tetaat van 1 52 te litndhaven en is van gevoelen dat het eene onreïtvaardige stelling is dat de oorlog feitelijk de Ir ictalen veruieiigt 9 Febr In het hoogerlmis heeft graaf Russell verklaard dat Engeland geene wMarborgen van Pruisen en Oostenrijk heeftontvangen dat de duitjche troepen leeswijk zouden ontruimen wanneer de conslimtie van november werd ingetrokket In he lagerhuis heeft lord Palinei stou in antwoord op eeue ip erpellitie verklaard dat het berigt betreffende het uitbreken van onlusten te Kopenhagen op de tijding tier ontruiming van het Dannevirke door de Denen zich heeft bevestigd maar dat d e beweging dadelijk door de militaire politie is onderdrukt Voorts heeft ile lord in antwoord op eene vraag van den heer Disraeli verklaaril dat Oostenrijk en Pruisen zijns inziens door cien oorlog zich uiet ontslagen kunnen rekenen van hunne verbiudtetiissen in 1832 aangegaan ten opzigte der andere mogenilheden die het londensche protocol hebuen geteekend Overigens moest hij er bijvoegen dat het gouvernement geene nadere verzekering had ontvangen betreffende de erkeiinin van het traktaat v m 1Sd2 door de beide duitsclie rno ci dneileu Parijs 7 Febr De aartshertog Maximiliaan lertrekt bepaaldelijk na ir Mexico maar men verzekert nu weder dat hij ter lUe van den nieuwen troon geen afst ind heeft willen doen van dien zijner voorvaderen Kij zou derhalve tot voorwaar Ie hebben gesteld dat indien hij te eeniger tijd geroepen mogt worden om den troon van Oostenrijk te bes ijgen hij het regt heeft Mexico ouvenvijld te verlaien De aartshertog bewaart zich hier loor een appeltje voor den dorst Hij heeft van zijn standpunt misschien gelijk maar voor de Mexicanen raag het wel zeer zonderling heeten een keizer te hebben die op een gegeven oogeublik naar Weenen t ugkeert en hen in den steek laat S Febr Het gerucht is in omloop dat de engelscheregering op nieuw eene nota naar Berlijn eu Weenen heeft gezonden waarin zij I de vraag stelt of Oostenrijk en Pruisenbij hunne milit dre operatien tesen Denemarken zich tot hetbzetten van Sleeswijk zullen bepaleu eu 2 of zij voornemei szijn de integriteit der deensche tnjn ircliie te handhaven Hetkabinet van St J imes heeft vrij duidelijk te keunen gegeven dat eeiiontkennend antwoord op eeue dier vragen voor Engeland ge zijn om met y trijumagt Denemarken te hulp te noeg za komeii Weenen Febr De gedragslijn van het fransche kabinet in de tegenwoordige crieis wekt hier veler bezorgdheid het IS in eik geval opmerkelijk dat prins Metternich wiens mededeelingen nog voor korten tijd zoo gunstig luidden nopens de bedoelingen van keizer Napoleon een geheel anderen toon aanslaat De keizer egl hij wil den oorlog eu zal de eerae de beste gelegenheid aangrijpen om zijn plan door te zetten en dat het niet aan eene gelegenheid ontbreekt is maar al te kiaar Men rigt dan ook raeer dan ooit het oog op Italië want niettegenstaande alle oChcieuse verzekeringen houdt men zich hier overtuigd dat men zeer spoettig genoodzaakt zal worden om voor het behoud van Venetië te strijden Op dezen grond wenscht men dan ook zoo spoedig mogelijk een einde te maken aan den veldtogt tegen Denemarken daar het oogenbli c welligt niet meer ver af is dat men de i2 J00 man welke thans in Sleesiiijk zijn beter in It ilie zal kunneu gebruiken Overigens zijn alle maatregelen getroffen om het leger in Venetië bianen den tijd vau drie dagen met 6Ü 0UQ te veraieer deren Met een leger van 130 000 man denkt men elkeu ijandelijken aanval met vrucht te kunnen keeren Ook wordt gesproken over het voornemen om de haven van Venetië te versterken Wat tot nu toe in dit opzigt is gedaan heeft weinig waarde en Venetië ligt nu van de zeezijde voor tten vijand nog even open als in het jaar 1859 Men spreekt thans van het aanleggen van onderzeesche mijnen van eene geheel nieuwe vinduig Het oproepen van een gedeelte der reserve wonlt binnen kort te gemoet gezien Ook schijnt het zeker dat de troepen welke zich thans ia Gallicie bevinden aanmerkelijk zullen worden versterkt 9 Febr In den ministerraad eergisteren onder voorzitterschap des keizers gehouden zijn gewigtige besluiten genomendie hierop nederkomen dat de beide groote duitsche mogendheden het londensche protocol thans niet raeer als basis kunnenaannemen van de onderhandelingen Berlijn 6 Febr Aan het oostenrijksche gezantschap is het volgend telegrafisch berigt uit Lotorff ontvangen He den ochtend ten 4 2 ure is bij het oostenrijksche hoofdkwartier de tijding ontvangen dat volgens mededeeling van den jverste Feldegg Sleeswijk zonder strijd is ontruimd Eene deputatie an burgers is bij gen Gablenz bijeen gekomen en de Denen hebbeu ten 12 2 ure des nachts den aftogt bewerkstelligd Uit het slot Gottorf wordt van heden ochtend zeven ure gemeld dat de Oostenrijkers Sleeswijk zijn binnen gerukt nadat de Denen hunne stelling aan het Dannewirk met achterlating van üO stukken zwaar geschut hadden ontruimd Het slot iottorf is bezet en er worden maatregelen genomen tot vervolging van den vijand 7 Febr De plotselinge ontruiming van het Dannevirkezult gij door middel van den telegraaf reeds weten Gij kuntu niet verbeelden welke eene blijdschap het eerste berigt i deze gebeurtenis hier heeft te weeg gebragt Men meent hier algemeen dat de ontruiming dezer gewigtige positie plaats gevonden heeft omdat de pruisische troepen de Schlei gep isseerd enalzoo op het pinit waren om de Denen in den rug te vallen althans i at die manoeiivr met geii e rz ime zekerlieid voorzienkou worden om een aftogt onvermijdelijk te miken De ministeriele eu halfofficiele bladen hebbf n de zaak ten minste indiervoege opiïevat De koning h eft bevolen dat met een meesten spoedgemobiliseerd zullen worden de 10de brigade infanterie hetbrandenburgsche bataillon jagers no 3 en de 1ste afdeeliugbraudenburgsche brigade artillerie no 3 Heden vertrekt het personeel der veldtelegraafdienst naarSleeswijk radat de inspectie van het materieel heeft plaits gehad Al de berigten uit Sleeswijk stemmen ten dezen op igteovereen dat de geneeskundige dienst hoogst gebrekkig is ingerigt In al de hospitilen is gebrek aan bedden en hetgeenverder noodig is voor de dienst Uit Bern schrijft men V e opheldering van Napoleons politiek in het deensch duitsch c iflict wordt naar men heden uit Parijs verneemt met de bijeenirrkking van het franseh ob servatiecorps in het rijndepartement verwacht Dit corps zal voorloo iig 50 000 man sterk zijn Morgen 7 febr zal op de tuilerien een krijgsraad gehouden worden waaraan de gezamentlijke maarschalken zullen deelnemen Dat Louis Napoleon in den laatsten tijd meer met zijne veldheeren dan met zijne ministers n Je gaat is wel een teekeu dat het met de diplomatie gedian is en de actie beginnen kan Is dat zoo dan wordt het tijd dat ook Zwitserland aan de tot waarborging zijner neutraliteit uoo lige maatregelen deuke Naar men verneemt liggen de bepalingen voor eene bezetting der fransche jCrenzeu reeds sedert het savooisch conttiet in het bonds paleis gereed Er behoeft slechts or ler gegeven te worden en de troepen kunnen in zeer korten tijd 0 3 de angewezen punten zijn Het stellen van een franseh observatie enrps in het rijndepartement zal ongetwijfeld dien inaatregel ten gevo ge hebben 9 Febr Terwijl het oostenrijksch hoofdkwartier zich nogte l rorup bevindt zijn heden voormiddag eenige oostenrijksche troepen kanonniers in de rigting tusschen die j i ats euFlensburg opgemarcheerd Er is besloten tot de slechting van het Dannevirke De ontwapening van dit verdedigingspunt is reeds l gonnen De Oostenrijkers en Pruisen deelen te zamen het aldaar nog aanwezig geschut Frankfort 5 Febr De heer von der Pfordten adviseert in zijn rapport namens de comraissii aan de bondsvergade ing hertog Frederik als wettigen souvereinen hertog van Hoisteiu te erkennen Holstein weder als stemgeregtigd lid der bondsverg ideriug toe te laten en den heer von Mohl als vertegenwoordiger van den hertog te erkennen Met betrekking tot Lauenburg zal later worden geadviseerd Hamburg 7 Febr De Nordii Zt zegt naar aanleiding der verklaringen van Inid Eussell en lord Palmerstcn dat dï eischen van Oostenrijk en Pruisen in zake het l densch ver getrofifeu In de deensche havens if embargo gelegd op de doitsehe schepen Een japansch gezantschan komt nogmaals naar Europa doch nu voor eifieu rekening oor den bouw van het Museum Koning Willem de Eerste zijn logeicomen uegcnficn c itwrpen waaronder veertien uit het biutenlmd Df verzekeriiiirsma ir fi i ij ij de adelaar lietft na tnee ja ir uüchtens eene enschedeschc scli ide aii 3W met 450 afgedaan In lerlanl brenst men een ruitercorps bijeen van honderd ja tliellRobers otn dt n koning van DLuemarken te dienen ïe Weenen rtordt iu den keizerlijken scboui burg een gordijn van metHaldraad vervaardifid oiu bij bnmd bet tuoneel te scheiden van de zaal Te Küpenh i eii 15 nieti verwoed over tien aftogt van het d eiische leger l e jap niöche pniis ïijitsuma heeft de sehadi vergoeding aan de Engelschen betaald Denemarken eu Oostenrijk zijn ederkeerig overeen ekoraen geen embargo te leggen Te Stettiu wilde eeu bakker het betrekkea eeuer nieuwe woning vieren met het tracterea zijner kalanten Kij abuis bakte hij kr ikehngeu met rott k niJ die hem en zijoe vrouw slecht bekwamen Het fransche kamp bij halons zal ver rool worden In Oostenrijk zal meu zich haasten nul de ligtmg eu de oeK ning der troepen Te Kopenhagen baast incu ich met het mtrusleu van e k lder3 voor de noorden ü J3t ee Te Ingezonden Gepisseerden vrijdagavond vervulde de heer RoU eene spreekhenrt in het nijveiheids depar ement alhier e begaafde ledenaar schetste in sierlijke taa op echt populaire wijze de gasbereiding met al wat daartoe behoort Als inleiding besehou de hij de gioiidsloffen de steenkolen haar oorsprong hare vorming en hare besianddeclen Daarna overgaande tot de gasbereiding 7elve gaf de spreker in brcede trekken een overzigt van de verschiilenile verbindingen welke men verkrijgt bij de druoge dest llatie van steen kolen den warmte graad waarbij goed iieht gas gevormd en verkregen wordt de stoffen waarmede het gas kan verontreinigd zijn en de wijze v aarop het wordt gezuiverd Met een kort woord werden vermeld de bijproducten der gasbereiding teer ammoniak water en coaks Die bijproducten gaf de redenaar ter beschouwing zooals amiiKmiak zouten pek en de uit de gas teer bereide nieuwe verbindingen als daar zijn benzine meir Lekend oniler dea 1 lam van vlekken water de nitro heuzine van Mitscheriich of zoogenaamde bitter amandel olie tot het maken van biiteramandel eep voor de toilet tafel uaphthalii e voorkomende in zeer fraaijC schitterend v itte zilverglanzige kristallen naphthaline die bête noire der gi sfabrijkauten die zich hier en daar in de buizen afzet en deze doet verstoppen dan wederom van zelf verdwijnt om elders weder voor den dag te kon en zonder dat men ioo als de hoogleeraar Jluhli r zegtj zich rekenschap kan geven van deze schijnbare caprice creosoot tot het verduurzamen van hom en verdrijven van kiespijn alsmede de leeks van prachtig in alle schakeringen geverwde stalen van zijde met anilin kleuren die de scheikunde uit de steenkolenteer heeft leerci bereiilen Ten slotte wem vermeld dat de sieenkoienteer met zand gestampte steenen enz vermengd en jre ioiten de asph l hek eeding vormt op de trottoirs onzer str iien of met steenko engruis die brindstot geeft i elke onder len niam van Lri jnet op de belgisrhe spoorwesen menisrvuldiï gebruikt wordt In het laaisie geJeelie zijner rede behandelde de spreker op aanschouwelijke wij e de zamenslelling de werking en het gebruik der gasnielvfs van veic hillende oon tructie zoonel de drooge als de natte trasmeier werd verklaard on l r elke laatste die met const nt niveau om het vernuftige der constructie bijzonder de aandacht trok terwijl het den hoorders aangenaam in de ooren klonk dat dit eeue viniling is van een Nederlander den rotterdamscheii gasmeter fabrikanf Pasteur Waar het noodig was gaf de redenaar op geestige wijze een helder beeld van de onderscheiilene storingen waaraan de bereiding de distributif ofhet branden van lichl gas onderhevig is en den telenrgestelden gasverbruiker el eens een hard ij zouden bijna zeggen een onregtvaardig oorc sel on lukt l e oorzaken dier storingcf zijn of strenge koude onopieiei dheid of weinige zorg toms ook kwaadwilligheid van den werkimn het te voorschijn treden van naphthaline enz waaruit Je ipre