Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1864

1864 Zondag 14 February xl 196 hoe het tegenwoordig oogenblik in het verl daie deetl terug zien bij het tegenwoordig stilstaan en naar het toekomende opzien en besloot met den wensch dat zij allen wanneT éiïnmaal de stond zal aanbreken dat ook zij den dood in de beeuige oogholten moeten staren als dan overtuigd zullen zijn dat de aarde slechts kan hernemen wat zij gaf doch dat het goddelijke in den mensch ook aan geene zijde des grafs voor verhevenen arbeid bestemd blijft voortleven Niettegenstaande het ongunstige weder w ts het getal der op hei kerkhof aanwe igen waar onder men verscheidene officieren der schutterij en vrienden van den overledene opmerkte aanzienlijk Blijkbaar aangedaan verliet de lueuigie na afloop dezer eenvoudige maar toch indrukwekkende plegtigheid den doodsakker Gouda 10 Januarij 1864 k en te rep afleidde dat men niet altijd He sehnld moet sta pe pi np Vpi lowf l d i Ie i ik hejiniirt mdiit vele dier sto II van i ntn wil c ht en iirjute belangstelling werd de lu ir ie lioor ers gevolgd en menig det ie f kunde getuigen dat zijne ired rijiiren oii d h inkf ijk y Mei ge p ti inij i iud spreker lii zijne rede appiniis d it hem leii voordrifft i m ilieu GOUDSCHE COURAM Wij eggen den lieer EoU d ink voor ijne eerste proeve van toegepaste naifiurv e enschap die hij ons ten beste gaf wij zijn hfm erkentelijk voor ijne sehuone en bel uigrijke rede mogt Mn voorbeeld nivolging vintien het nijverheidsdepariement zou er düi r bltiejen en ons verstand meer en meer verrijkt worden met nuttige kennis Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendevjeg D uO 61 Heden 10 febr morgen ten elf ii werd het stoffelijk overschot van den Heer J F ilennan de Groot in leven id van den gemeentera id Secretaris der Werkinrigting tot wering van de bedelarij en en ter aarde besteld E halve de familiebetrekkingen vergezelden de leden der alhier gevestigde Loge de Ware Broedertrouw eii de bestuurders der voornoemde nerkiuriirting den lijkstoet Yorr dat de ki t in de groeve werd neder elaten plaatste de lieer M J H van Gennep ReL sreail Mee er dier Loge zich bij de baar schet ie den uveneiene als liefderijk echtgenoot vatler en ijverig betrachter der op hem rnsteinie maatschappelijke verpligtingen maakte de omstanders opmerkzaam Burgerlijke Stand GOUDA Geborfn 2 Feb Geprtruida ouders A Lafeber en H A van der Laar 3 Coraelia ouder s J üiiweneel en A de Boom 4 Francina ouders J li de Bruin en 1 E Kromme Johannes ouders li Au el teiju eü A van Koon 6 illem ouders J iNcderberg en li Altbeerq Victo ihaiii Dainien ouders D an der aar en C W bchenk Ovt r i i nv Feb J de Rooij 6 d P van Wilgen G w 6 E iw den liteidljk wed A Weitbroek 90 j 10 ra C M Oudijk 6 in H van Harten 47 j 7 J F Herman de root 54 j S P Mullaart 3 j h m A W van der Geest 13 m G Passet 2 1 5 m 9 M A Uuhtman 53 j ADVERTENTIEN 5 t V il r de Wed H ELLERM VX geb BORGERHOFF betuigt bij de e haren opregten dank voorde vele bewijzen van deelneming gedurende de ziekte en bij t overlijden van haren echtgenoot ondervonden V Tf G P BuCHNEU betuigt bij deze zijl en opregten dank aan zijne St idgenooten voor de vele bewijzen van belangstelling en deelneming gedurende zijne liekte ondervonden Men veiiangt te GOUD A te Huren Eene nette welingerigte WONING voor een klein Ge in voorzien van minstens 4 Kamers of een dito BOVENHUIS met rri K Opgang Brieven Frasco Letter J adres den Heer LAFEBER Stations Koffijhuu te GOUDA Beste FRIESCHE TIRF te koop a 60 ent per 100 en ƒ 6 per 1000 te bevngen bij G KLAKEN op de Turfmarkt Bij W E J TJEEXK HILLIXK te Zicolle is verschenen Wetop le alionale Iilitie MET AAMEEKiMXGEN ALSMEDE Besluiten en Voorschriften ter uitvoering dier Wet Reglement op het geneeskundig onderzoek en Alphabetisch Résister door L N SCHVUKMAN Zakform 0 50 Door de hierin opgenomene later uitgevaardigde besluiten en is de e iiiiüaaf doelmatiger dan eene ot rinsvpr verscheneiie Pat ook Z E de Minisier v in Binnenlandsclip Ziken dit ingezien heeft blijkt uit de iiavolgeude missive Het was mij aangenaam met Utv schrijven van den 1 dezer maand een exemplaar te ontvangen van de door U uitgeirevene militieuet met aanteekeningenenz be erkt door den heer L N CDULiiMiX Ik leg het boekje op mijne tafel tot iageVijhsch yebruik en betuig U voor de verphgteude toezending mijnen dank De Min ran Biniienl Zaken get THORBECKE Onder redactie van den hr L X Schuurman is voorts nog uitgegeven in Zakformaat 1 WetophïtKiesregt bijgewerkt tot Fe r Ibü i 2 Wet regelende de Provinciale Staten liij rew tot Febr 1S63 3 Gemeentewet verm druk bijgewerkl tot 20 Nov ISHC 4 Wet op de Brievenposterij hiJLt ewerkt tot Febr Isli i 50 Wet op de Onteigening Wet op de Jagt en Vissche rij h 7 Wet omtrent den Waarborg s Wet op het Armbestu ar 2 verm druk bijgewerkt tot Mei 1861 90 100 Wet op het Onderwijs Wet op het Zegel bijgewerkt tot i jy 110 Wet betreffende de Burgerlijke Pensioenen bijgewerkt tot Maart 18 lil Het zijn vooral de uittreksels uit de3 morir n ran Todithi mg uit de Ojficir le Ftrdagen de aaiifeekenmffen eiiz alsmede de Aljih Eegisters waariloor deze zak uitgaven voorkeur verdienen De prijs van elk is ƒ 0 25 behalve van den 2 druk der Genieentewet die wegens belangrijke uitbreiding door menigvuldige aanteekeningcn thans ƒ 0 50 kost Bij elkander gebonden in een netten linnen band met vergulden rugtitel kosten bovenstaande 12 wetten 3 50 Al deze wetjes zijn te bekomen door Insschenkomst van den Boekhandel Op frahco toezending van postwissel worden 1 Zij per omgaande post franco onder kruis band gezonden door den Uitgever W E I J TJEEXK VULLINK te Zwolle CHOCOLADE uit de Fabriek van D M GROOTES Gebr WESTZAAN bekroond op de jongste Intero Teiitconst LONDEN Deze CHOCOLADE is in Pakje van s N voorzien v m Cachet en F djrieksmerk of als POEDER CHOCOLADE in Flesschen van j en N S door het geheele Kijk verkrijgbaar Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 9 Februarij Laagste Hüügste Gebltven pCt koers koers koers Xed w sch 21 2 637 63 Vl6 dito 3 7 l6 dito 4 993 3 Amort Sijnd SVj 933 8 Handelm op resc 1391 2 l SVs België Roths 2V2 Spanje obl 2I 4 45 453 10 451 8 Portugal obl 3 46V4 4 l6 461 = Rusl obl H 5 loiVi 1013 8 dO 1828 29 5 10ÜV4 d 1840 4 721 4 dO 5 serie 5 75 dO C serie 5 863 k 86V4 do bijH lS604V2 88 88 4 8SV Tolgef Spw 5 I85V2 1853 1853 Pruisen IS 59 5 Oost Metall 5 55V16 55V8 55V dito dito 2V2 2SVl6 28 6 28V dOrenteAmst 5 79 79 Vl6 do nat 1854 5 61 6 6i i6 il Italië 1861 5 dito Anist 5 Griekenland 5 201 1 2OV2 201 2 Ver Staten ö 637 s 641 8 637 8 dO 1S71 5 dO dO 6 CTVs 68 fi7 Vi6 dO 18S2 6 653 651 2 65 l6 Mexico 1851 5 351 4 as ie 351 4 Ter Boekdrukkia ij va a A BRINkMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zonda i3 In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dcprijs per drie inaa lenis 2 franco p post ƒ 2 25 Be inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de Inge eteneu dat op DINGSDAG en WOENSDAG den 16 en 17 PEBRUARIJ aanstaande in deze gemeente eene Collecte zal geschieden ten behoeve der betrekkingen van elf Zeelieden welke bij het in de maand December des vorigen jaars verongelukken van de te ZIFARTEH AAL te liuis behooreude vischsloep VoOruit hun dood in de golven vonden Door die ramp werden zeven weduwen met ZÖVentien kinderen alsmede Vler huisgezinnen voor welke de zonen den kost verdienden onverzorgd achter gelaten en in armoede gedompeld Tot leniging van die ramp wordt uwe hulp ingeroepen Mogt gij die bij de onlangs gehouden Collecte voor de ongelukkigen te Peenis ruimschoots ueioonen Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat gij ook thans niet zult achterblijven met wel te doen GOUDA den 12 Februarij 1864 BcsGEMEESTEa ISN Wethoudeks voornoemd De Secretari De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZEXDOORN NATIONALE MILITIE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoende aan art 28 der wet van den 19 1 i j tgustus 1861 staatuhlaj vfi 12 en aan art 20 van Zijner Majesteits besluit van den S Mei 1862 taatMad vfi 46 brengen ten tweeden TTule ter kennis van de Ingezetenen dat de LOTIXG der in het jaar 1863 voor de ligting dezes jaars ingeschrevenen voor de Nationale Militie en dus van de jongelingen die geboren zijn in het jaar 1844 in deze gemeente zal plaats hebben op Maandag den 22 Februarij aanstaande des ïoormiddags ten llVj ure in het RAADHUIS alhier Zij herinneren dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen loteling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd tenvijl bij junne afwezigheid dit door den Burgemeester of een lid van den Gemeenteraad wordt gedaan Dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de wijze waarop de loting is geschied die bezwaren kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad en wel bij een op ongezegeld papier geschreven verzoekschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Voorts dat ingeval de loteling meent redenen van vrijstelling te hebben daarvan bij de loting opgaaf behoort te geschieden terwijl wanneer die vrijstelling is gegrond op broederdienst of van te zijn eenige wettige zoon hij bovendien op Maandag den h February aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags ééu ure ter Secretarie moet verschijnen vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende en te goeder naam en faam staande meerderjarige Ingezetenen die de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderteekenen GOUDA den 12 lebntarij 1864 BuKGEMEESTEE en Wethocdees voomoemd De Secretaria De Burgemeester DEOOGLEEVEE FORTUIJN IJZENDOOKN De prijs der Advertentien van één tot zeg regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven It Geut Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Overzlgt GOUTDA 13 Februarij Het eerste bedrijf van den dwazen oorlog zal spoedig afgespeeld zijn De Denen zijn uit liet a s zoo sterk geroemde Dannevirke verdreven en h iasien z cl het eiland Nen te bereiken van waar zij over kunnen gaan naar Funen en Seela ad de ruiterij wijkt naar Jutland Deze uitkomst is niet Terkregen zonder veel bloedvergieten ook betwijfelen wij de dapperheid niet van de wederzijilsche legers maar dit einde van een hopeloozen strijd tegen de overmagt is geheel natuurlijk De positie der Denen was te uitgestrekt om lang verdedigd te worden en zij moesten wel terug iuien zij hun leger niet gevangen en ingesloten zien De bezetting van Sleeswijk zal weldra voltooid zijn De eerste vraag is nu zullen Pruisen en Oostenrijk zich daarmede tevreden houden en Denemarken alleen dwingen tot de vervulling hunner oorspronkelyke vorderingen De zaak is twijfel ichtig in Pruisen beweert men dat de oorlog alle tractaten opheft maar Engeland verzet zich heviï tegen die leer en het ontbreekt aan geene geruchten betreffende de verdere plannen der overn innaars De Denen zijn aan zichzelveu overgeiateu niemand roert zich om hen bij te springen Groot is ec er de algemeene verontwaardiging over deze mishandeling van eenen kleinen staat door twee gro ite mogendheden die met heerscli en hebzuchtige bedoeiingeu een even gevaarvoUen Is onregtvaardigen oorlog begonnen De publieke opinie wordt laugzanïcrheid meer en meer gestemH tegen het voeren van oorlog en dit zal welligt de eenige goede vracht van dezen verloeijelijken en ongenjmden oorl g zijn dii veler oogen open gaan over den misd i ligeu onzin die het goede wacht van het boos geneld Geruchten van wapenstilstand deden zich reeds bij herhaling vernemen en Engeland zou dien nu voorstellen maar uit Breslau hoort men van nieuwe en belangrijke troepentransporten uit Oostenrijk waar men bezig is eene nieuwe loterijleeuing te do n teekenen Zoo voert men oorlog met het geld der vredelievende burgers en stapelt men schulden op schulden tot dat eindelijk de eepbel barst De toestand blijft nog altijd zorgvol door de tivee partijen in Duitschland de toeziende houding in Frinkrjk en de opkomende beweging in Italië de geringste aanleiding kan onder zoo dreigende omstandigheden oorzaak worden van de verderfelijkste gevolgen öuttenlanïr IiOnden lO Febr Het is moeijel k zich een denkbeeld te maken van de gretigheid waarmele ons publi k thans de dagblatlen leest en van het ongeduld waarmede men in de verhandelingen van he parlement naar officiële verklnrinzen zoekt omtrent de inzigten onzer regering in hei duitschJeea sche conflict Men verneemt dienaangaiude eveunel nog niets bepaalds De staatkunde van ons kabinet in die belaugr jke kwestie blijft een raadsel hetwelk zelfs de meest scherpzinnige politicus niet waagt op te lossen De ministers schijnen zich inmiddels even weinig te bekommeren over het ongeduld en de ontevredenheid van het publiek als over de aanvallen der buitenlandsche pers Xiettegenstaande de telegraaf ons faijm ieder uur tijdingen van het oorlogstooneel aanbrengt die zeer ongunstig voor Denemarken luiden niettegenstaande een groot gedeelte van het publiek zich ontevreden toont wegens de houding onzer regering niettegenstaande de kampioenen der Denen in ons parlement er ernstig op aanaringen dat de ministers opentlijk zullen verklaren welke gedragslijn zij voornemens zijn tegenover de duitsche mogendhe len te volgen b a miiii in hunne geheimhouding volharden Het staat te Jfezien hue lang het ministerie in die handelwijze zal kunnej L vyQrt n zonder zich een erger misnoegen onzer natie optleu ha tJ 7