Goudsche Courant, zondag 14 februari 1864

hakii etv i i v ü te meer belang is nn de Tory partij in kr t beïint tue te nemen en haren invloed meer en meer intwi kc t 11 Febr De ondersecretaris van i uitenlandsche zaken heeft in iet laseruuis verklaard dat Engeland geene svaarborgen aan l rui en en Oostenrijk heeit kunnen geven omtrent de fntrckting der constitutie van November om de eenvoudige reden dat dit eene kwestie is die alleen door den deenschen i ijksraaJ kan worilen uitgemaakt Op cene interpellatie of er grond aanwezig was voor het n eriieht dat de regering plan had tot vermindering der leirermaït en of zij verzekeren kan dat de tegenwoordige krijgsmast voldoende is als het land ten behoeve van Denemarken niet in een oorlog wordt gewikkeld antwoordde lord Palmerston dat tetu verdere vermindering beoogd wordt dan ten gevolge van de opheffing van het protectoraat over de Ionische eilanden om op het tweede punt te antwoorden zou hij de rol vau proleet moeten spelen en voor die hooge eer achtte hij zich vtnlifft met alle bescheidenheid te bedanken Hij achtte het wat al te vreemd van het ministerie te verlangen dat het zon verklaren welk advies het aan de kroon of aan het parlement zal gevtu in liet een of ander geval waarop op het oo enblik riog niet te rekenen valt en waaromtrent geen stervelinL iets neet Hij kon echter wel verklaren dat als uitbrei iïng der kri gsmagt noodig QGgt wezen de middelen daartoe niet zouden ontbreken VcrseheidiLie kooplieden te Sunderland die bij open water l u iugeu zijn wachtende uit de pruisisehe havens der Oostzee hebbeu zich tot den minister van buitenlandsche zakenirewend met verzoek om bij de deensche regering te bewerken dat de voor hen bestemde schepen ongehinderd tot hen mogenkomen De ooslenrijkschs brik Milost van de middellandschezee naar Antwerpen bestemd wil uit vrees van aanranding terivmouih blijven Ook beeft eene tusschen Huil en Hamburgvareiule duitsche stoomboot hare lading aan een engelsch vaartuig overgegeven ten einde zoodoende het gevaar te ontgaanvan door deensche kruisers te worden genomen Vol2 ens de Times is uit Weenen de officiële verzekering ontvangen dat Oostenrijk niet van plan is den in de identieke depêches van al jan aaugegeveu grondslag op te geven Het bcri ji als zou Oostenrijk van het londensch protocol zijn teruggetreden is niet authentiek 12 Febr De Morn Post meldt dat Engeland een wapenstilstand heeft voorgesteld op den grondslag van ontruiming door Denemarken van Sleeswijk met uitzondering van Vlseu te eusmet voorstel tot het houden van een voorloopige conferentie Lord Palmerston heeft ia het lagerhuis op eene interpellatie van lord Cecil verklaard dat Engeland in overeenstemming met Frankrijk Rusland en Zweden en spreker elooft dat Oostenrijk daarin toestemt eene schikking heeftvoorgesteld tot ontruiming van Sleeswijk met uitzondering vanhet eiland Alsen Spreker kon evenwel niet verklaren of deregering in deze hare poging zal slagen Parijs 10 Febr De meeniugen aangaande den loop van zaken in Denemarken zijn hier zeer verdeeld Er zijn er die gelooven dat Engeland beproeven zal een wapenstilstand tusschen de l eneu en Duitschers tot stand te brengen ten einde den rijksraad tijd te geven zich te verklaren omtrent de intrekking Ier constitutie Zij die van deze meeniiig zijn verwachten tevens dat Engeland ua het einde van den wapenstilstand feitelijk zal tusschen beide komen hetzij door Denemarken te sommeren de constitutie in te trekken hetzij door aan Pruisen en Oostenrijk den oorlog te verklaren wanneer zij Sleeswijk niet ontruimen nadat de constitutie zal ingetrokken zijn Anderen gelooven aan een congres uitsluitend tot regeling dezer kwestie of aan de onderwerping van de zaak aan de beslissing van een scheidsregter waartoe alsdan vermoedelijk de koning der Belgen zou worden gekozen Deze meeniug vindt het minst van alleu ingang Eindelijk wordt door velen op nieuw geloof geslagen aan de waarschijnlijkheid van een algemeen con zres volgens het oorspronkelijk voorstel van keizer N ijioleon In onze politieke kringen is in lange zoo druk niet over zoodanig congres gesproken als thans 11 Febr De Const meent dat de ontruiming van Dannewirke den oorlog zal verlengen Hi blad vreest dat demoeijelijkheden van anderen aard zullen zijn ilan voor denoorlo en ziet met leeflwezen vele moeijelijkheden en verwikkelingen in het verschiet Bijna alle iialiaansche bladen dringen bij de regering er op Tuan om van het tegenwoordige gunstige oogenblik partij te trekken eu Oostenrijkaan te vallen Intusschen mag men niet nit het oog verliezen dat het van oostenrijksehe zijde ook niet aan uittartiugen ontbreekt Zoo heeft de bevelhebber van Mantua voor eeaige dagen eene opgewonden aanspraak tot de officieren gerigt en hen aangemaand zich tot den oorlog bereid te houden De italiaansche minister van oorlog heeft in antwooitl hierop onmiddellijk 3000 man der gendarmerie en karabiniers naar het Zuiden gezonden om l et grootste deel der aldaar aanwezige troepen af te lossen Weenen lU Febr De Botschafter zegt dat Denemarken reeds vroeger en eindelijk door gewapend verzet de verdragen heeft opgeheven Het londensch verdrag bestaat niet meer De duitsche mogendheden zijn de heeren der politiek de loop des oorlogs de omstandigheden tijdens het sluiten van vrede en de algemeene toestand zullen besüsseu hoe de duitsche grootmagten dit alles het best ter emancipatie van SleeswijkHol stein zul cii weten te gebruik n Berlijn lO Febr Volgens de Spen Ztg zijn het korps van den generaal üablenz eu de pruisische divisie Mulbe den morgen na het gevecht bij Oversee Flensburg binnenirerukt doch vonden die stad reeds door de kavallerie van prius Frederik Karel bezet die in één dag van Amis naar F lensburg gemarcheerd was Nadat de troepen de dringend noodzakelijke rust genoten hadden rukten zij tegen de Duppeler schansen op De tijding dat deze schansen reeds in de magt der geallieerde troepen waren en dat in de straten van F lensburg gevochten is is ongegrond De Nordd Ztg verklaart het berigt als zou de pruisische regering reeds voorstellen tot een wapenstilstand hebbenaangenomen voor een logen tot bereiking van nevenbedoelingen verspreid Tendeuz Liige Het blad voegt er bij Elkpruisisch hart moet gevoelen dat zoolang nog één deenschsoldaat zich iu Sleeswijk bevindt het w oord wapenstilstandniet eens uitgesproken mag worden 12 ï eb Het regimeut Croaten heeft verscheidene buizente Sleeswijk geplunderd De Pruisisch Oostenrijksche legerraagtbrengt vele schepen bijeen ten einde eene landing op het eiland Alsen te beproeven Het eerste convooi deensche krijgsgevangenen is alhier aangekomen Naar men verneemt heeft onze regering in antwoord opEngelands voorstel tut het sluiten van een wapenstilstand alsvooruaartlc ook de ontn iming van het eiland Aiseii gesteld Dresden 13 Febr Het Dresdener Journal deelt eene depêche mede uit Altona vau donderdag nacht j 1 volgens welke de veldmaarschalk Wraiigel heeft aangekondigd dat de bonrlsbezetting te Altona Kiel en Neumunster alsmede debond commissarissen als zoodanig van hunne verdere taak ontheven worden op grond dat zij gehandeld hebben in strijd met hunne instructien De Pruisische generaal Haven heeft daarop dezelfde aankondiging tot de bezetting van Altona herhaald Naar men zeide zoudeu de bondstroepen zich hiertegen verzetten Eene tweede dépêche uit Altona door hetzelfde blad medegedeeld meldt dat heden voormiddag ten 10 ure in weerwil van het protest der bondscommissarisseii en van den kommandeixnlcn generaal een pruisisch bataillon te Altona is binnengernkt Hamburg 12 F eb Er zijn hier op nieuw Pruisische troepen gearriveerd De Deensche kavallerie is naar Jutland teruggeirokken De hertog van Augusteiiburg is ook te F lensburg tot souverein geproclameerd De Denen hebben cene Pruisische brik in de Sond genomen Kopenhagen J Febr Je voorhoede van den vijand bevindt zich nabij Pingencas terwijl het hoofdcorps vau het duitsche leger ten noorden van Flensburg is Het materieel dat zich bij Gra isteii bevonfl is gered 10 Febr De koning is heden uit Sonderburg naar Kopenhagen vertrokken De vijandelijke troepen houden zich rustig alleen zijn er patrouilles tot bij Nybbor uitgezonden Sleeswijk 10 Febr Volgens berigten van heden uit het hoofdkwartier te Frorup ontruimden de Denen de schans bij Dnppel en waren zij bezig hun oorlogsmaterieel naar het eiland Alsen in te schepen Altona 10 F ebr De tijdingen van het tooneel des oorlogs blijven nog altijd zeer onzeker de verbinding langs den spoorweg van Seudsburg is nog niet hersteld Zeker schijnt dat een gedeelte van de deensche armee in plaats van naar Als n verder noordwaarts marcheerde en vervolgd wordt De oostenrijksehe en pruisische troepen houden zich iu weerwil van tie verinoeijenissen uitmuntend De generaal jablentz heeft de inwoners van Eendsburg schrifielijk dank gezegd voor de vriendelijke ontvangst en de verpleging der gekwetsten New York 30 Jan In het congres is door een der leden het voorstel gedaan om te verklaren dat de mexikaansche monarchie Amerika bedreigt Ook is eene belasting van 2 op alle transactien in goiiil voorgesteld örnnenlanö Gouda 13 Febr Bij gelegenheid van s konings verjaardag op den 10 dezer zal er door het garnizoen en de schutterij eene groote parade gehouden worden Des morgens zal er bij de infanterie een groot assant op de verschillende wapenen plaats hebben bij die gelegenheid zullen er meesters en prevots worden aangesteld eu onderscheidene belooningen worden uitgereikt I avonds ten ö o nur zal er door eenige onderofficieren eene tooneelvoorstelling worden uitgevoerd Voor eenigen tijd is berigt dat het zoetwaterkanaal hetwelk uit de Niji door de landengte van Suez in de Koodezee uitkomt voltooid is Het water uit den Nijl loopt alzooin de Koode zee en de MiddellaudscUe zee is met de Eoodezee verbonden Thans deelt men mede dat het doorsteken vanden dam die het kau ial te Suez nog van de Pioode zee scheidde met veel plegtigheid gevierd is Bij afwezigheid van denheer de Lesseps heeft de nederlaudsche cousul geuenaal de heerHuijssenaars de honneurs waargenomen Bij de volkstelling in den staat Massachussetts in Amerika komen onder de rubriek stand en beroep de volgeudebenamingen voor AUeraanskneeht 5 vrek 2 filantroop 2 practische christen 2 alles wat geld geeft 2 dichter 1 gebieder 1 wilde van Borneo 2 handwerksman op non activieteit 7 stniatschender en schaudaalmaker S eindelijk stond achter hetwoord niets een zeer aanzienlijk getal De oorlog meet meer en meer als ruw als barbaarsch als onnienschelijk en in de meeste gevallen als onreglvaardigvoor de krijgslieden die er aan deelnemen veroordeeld worden De oorlog is eene openbaring van ruw geweld De zamenleving is niet geroepen door het kanon bestuurd te worden Zoolang de oorlog uit zelfzucht gevoerd wordt zijn de volken onchristelijk al dragen zij den iKiam van christenvolken tot fene bittere bespotting v m de godsdienst van geest en waarheid De oorlog is barbaarsch Wa ir de beschaving doordringt moet men door het woord en de overreding de tweedragt tusbcheu volken wegnemen De oorlog iu Denemarken is een bewij hoe weinig bekuaam de europesche diplomatie is geweest om moeijelijkheden te voorkomen die jaren lang waren te voorzien De tegenwoordige oorlog in Denemarken is eene openbaring van den toestand van onervarenheid waarin de diplomatie nog verkeert De oorlog is bij het tegenwoordig stelsel van gedwongen dienstneming daarenboven onmenschelijk en dubbel onregtvaar lig wanneer hij gevoerd w ordt voor sta itknndige kweslien die geheel vreemd zijn aan de soldaten Boerenjongens die een vader en moeder te huis hebben en die verlangend uitzien dat le gedwongen diensttijd een einde neemt wo Jen met het geweld der wet gedwongen te dienen eu vint en ver van hunne betrekkingen den dood op het slagveld voor eene za ik die hun geheel vreenal is Dat de meuschen zoo gebruikt worden als instrumenten om te dooden eu gedood te worden is onnienschelijk is onregtvaardig wanneer men de bestemming van deii meusch als persoonlijk wezen zich voor den geest brengt Over het leven van een menseh zoo willekeurig te beschikken is een gruwel der barbaarschheid Een dagblad van Santiago behelst het volgende Vierentwintig uren zijn verloopen sedert de r imp die ieder met schrik vervulde Heden waren reeds 1600 lijken geteld en naar het kerkhof gebragt men meent dat het aantal over de 2000 zal bedragen De kerk was door troepen omsingeld zoo orn het weghalen der lijken te vergemakkelijken als om de verwarring te vermijden dio anders gewis ontstaan ware De menigte der diepbedroefde nabestaaiuien of vrienden der overledenen begaf zich nu naar het kerkhof waar een treurig schouwspel zich aan het gezigt vertoonde Bij de aankomst van eliien wagen met verschroeide of verbrande ligcharaen en er kwamen er 175 aan drong de menigte er om heen om de lijken te zien en te trachten eene moeder of zuster te herkennen te vergeefs evenwel want de trekken waren onkenbaar en slechts door eenige lappen van de kleeding konden enkelen de lijken hunner dierbaren herkennen Men verhaalt van vele daden van moedbetoon zoo zag men van buiten door de opene deur de la Bandera een vreemdeling een engelschman die in het schip gedrongen een geliefd wezen scheen Ie zoeken de vlammen omhulden hem en hadden zijn haar reeds bereikt en toch bleef hij zoeken Daar zag men hem een vrouwelijk wezen in de armen nemen en een oogenblik hoopte men nog dat hij haar redden zou doch een vuurkolom trof hem en hij viel met zijn geliefden last om niet weder op te staan llevronw de weduwe Barriga moeder van vijf jonge kinderen die tot eene der achtenswaardigste familien van Santiago behoorde negaf zich uaar de hoofddeur Buiten haar zestienjarigen zoon ontdekkende die haar zocht riep zij hem vol angst toe Eed mij mijn zoon De jongeling snelde naar haar toe nam haar in de armen en trachtte zich een weg te banen door den menschenberg die hem den terugweg afsnijdt maar d it was te veel voor zijne krachten Twee soldaten ziende dat hij gevaar liep van om te komen trokken hem met geweld naar buiten zoo dat hij genoodzaakt was zijne moeder los te l ten Woerden lO Febr Heden gaven de onderofficieren en korporaals alhier iu garnizoen hunne derde tooneelvoorstelling Het zeer talrijk publiek was u termate goed voldaan Allen hebben hunne rollen fiks afgespeeld en eenige hebben bijzonder uitgemunt zoo zelfs d it zij volleerde acieurs op zijde streefden Het liep zeer in hei oog dat zij veel vrijer in hunne bewegingen waren en over het geheel veel aangeleerd had len sedert hunne eerste voorstelling en het was dan ook voor velen een genotrijke avond vooral hier wa ir zoo weinige publieke vermakelijkheden plaats vimleii Eere en hulde zij dan toegebragt aan den directeur van het gezelsciiap en aan allen die daaraan medewerken Men verneemt dat hier in liet najaar eene luisterrijke tentoonstelling van vee zal gehouden wonlen Gemengde Berigten Het deensche leger op voet van noilog telt 50 a 60 000 raan iret 130 tukken geschut aribalü nil niet meer lid van de italiaansche kamer zijn Kenau Iiei ft verlof bekuiiien tot het hüudea van openbare voorlezingen Te Athene is een seheim comité ontdekt dat et j opstand aan de grenzen organ seerde De Oosteurijkers bcuioeijtu zicii in leeswijk niet met adniini tflie o politie Op bevt 1 van den pruisi chen bevelhebber Wrangel zijii alle duiUeae vkg a ingt ha iM De iuliaansehe vloot zal met de lente volkoiueu trijilv aardig zijn De hoogtschool te Kopenhagen is ge loteOj de student ju zijii naar h t leger Te Sljedrecht is eene weduwe moeder van dne kiü leren oiugekoiijen overreden door een jongen op een los paard Tc Xl h i Nowporod zijn 200 personen omgekomen in di Wolga door hi t wejzmki n an em groote op het ijs opgeslagen voermaii herberg Te Sihevi iMigfü ia het gasgebruik dagelijks tocuemtiid T te d ui Hh irtgatrtii ziju uitgei X pea van KopenhagL n om jagt te inakeii op pri Ï5 he schtpeu oor een gedeukteekeii t T nHgedaehtetü v i t iJernMrd van S ivf uWeimar i ƒ 20 000 bjjren g br ig Te Parijs viTk men eene kaart van Europa in IblUj Ma ii üp voorkomt Italië iiitJt i tn Venene Frankrijk met de rijngren j Dnitschland onder eeu prii i ti De loudeu ehe bank hteft 11 dezer iut di cjuto j op 7 pCt LI zondag heeft het te Turijn zoo ge ne u de earoevalsfeestea niet konden plaat hebbeu ij be taaa meteiaar8 löges met 5 J0 00 werkelijke leden dian iibo t ii zijn 3 millioeDleden op nonaetiviteit £ en te eurg uddf v r heeft zijneaangebedene met een mes eenige oudcu t0L t bra r Parij zijntussehen de 3 eu 4000 billetdaaseresseu Men sprci i l j = nogaltijd au miuisteriele veranderingen Te Kon tantinopr tweeChristeuen eeu armenier en eeu griek benoemd tul kdeii v grooten raud vau justitie De ned centraid p orue heeft tot tjenveler verwachting gunstige uiikomsien opgilev rd Voor t ophet meerder vier kantons iu Z itscrlaiid i etin rr m PP jopgerigt zich not mende coiieurreii i ierwa iil t l f ï hi ugt sellsL haft Weldra füI Cülifurnie het rij rc 1 wer r operzijn In f g pte en S rie is de winter bn Mi et et mtnmet verbazing bc t nooit gekende ijs De kon n Spanje i vrijdag 12 febr bevallen van eene dochter Kraam n knid zijn zeer welvarend De kavallerie der noordelijken iu l niie ec is ge=ljgeu I door die der zuidelijken Marktberigten Gouda 11 Febr Tarwe l oolsche 2400 nej ƒ 305 Zeeuwsche per mud ƒ 9 ii JJifl K gïe Koning ierger ri jO a ƒ 7 Dantziïer ƒ 7 5 a 7 Ze u cae ƒ 10 a tj SO Gerst ƒ 4 60 a ƒ 6 2 5 Haver T i a ƒ 4 2 Pi ike bl Erwten ƒ 7 50 ü ƒ Boekweit Fr iisciie ƒ l J N Bra bantsche ƒ 21 5 Delft 11 Febr Ter graanmarkt heden geringe aanvoer en weinig handel met uitzoniiei ini van haver en ueste iirwe Tarwe ƒ 8 10 ii ƒ S iiO Ki ge ƒ ti 20 Wintergerst ƒ 5 4 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 40 Kirte Haver ƒ a iiü a ƒ 4 L = t HaverV 3 t 0 a ƒ 3 ü ir eb ƒ 25 li y 50 Biui boonen ƒ 10 Groene erwten ƒ b il ƒ 10 Witte erutcn ƒ 7 50 an stadswaag ge vngen van 5 11 febr lil en 77 5 Boter te zaraen 2yyO n W Hooiboter ƒ 57 ü uij het vierde ƒ 1 421 ƒ i 65 per n Middelburg ll Febr Er was heden slechts matige aanvoer van N Z Tarwe die teP en ƒ 8 2o voor puike soort koopers vond De beste X Wrdch matig aangevoerd goed gevraagd ƒ 8 25 i ƒ 73 N Z Rogge ƒ 5 75 X Z l aardebooneu werden tot ƒ 3 25 a ƒ 5 50 genomen en N W bruine