Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1864

1864 boenen by poede vraag tot f 9 30 N W groene erwten bij weinig aanroer ƒ 7 Witte boonen niet aangevoerd Deventer 12 Feb Tarwe ƒ 8 a 9 Rogge ƒ 6 a 6 70 Buekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 5Ü Gerst ƒ 5 a 5 50 Boter pr 20 n 4S 1 s ƒ 25 50 ü ƒ 28 2 s ƒ 21 a 21 50 Zwolle 12 Feb iliddelprijzen Tarwe n ƒ 8 25 Rogge ƒ 6 55 Boekweit n ƒ 5 75 Gerst ƒ 4 80 Aard ƒ 1 70 Boter pr n ƒ 1 22 20 n ffi ƒ 27 50 Londen 8 Febr Granen Er was weinig handel in eng tarwe maar er as niet lager te koop vreemde met eenige verfcoopen tot vorige prijzen gerst stil maar vast haver 6 d hooger Aanvoer van 1 6 Febr 785 qr inl en 3487 qr vr tarwe 1141 qr inl en 8048 qr vr gerst 460 qr inl en 9800 qr vreemde h iver Am de veemarkt van heden werden aangebeden 4530 runderen 21 S kalveien 10880 schapen en 380 varitens Voorbeste ruudereu werd 5 2 voor d kalveren 6 voor d schapen 6 4 en voor d varkeus 4 8 per steen betaald 9 Febr Boter Friesche 130 Kamper en Zwolle 112 a 120 Kaas EJam 52 i 5 1 en Gouda 46 a 52 Denderdag 18 Februarij n w GOUDSCHE COUKANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendemeg D n 61 ADVERTE T1E Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot JACOBUS FREDERICUS HERMAX DE GROOT betuig ik mijnen hartelijken dank Wed HERMaX de GROOT GoiD 1 13 Febr 1S64 I e affaire zal onder dezelfde frma Korde voortgezet De Schuldeischers in bet faillissement Tan AXTON BOZESTRATEN te Gouda worden Opgeroepen om op Bingadag 23 Fehnuzrij 1864 des namiddags ten half drie re in het Geiegtsgebouw te Rotterdam hnnne Vorderingen te doen veriÜLren De Curator ir M BiiCIIXER Voor een JONGELING van fatsoenlijken huize wordt alhier gelegenheid gezocht voor KOST en INWONING met VRIJE KAMER voorzien van Stooken Slaapplaats bij fatsoenlijke godsdienstige burgeriieden Verzoeke opgaaf van prijs en woonplaats franco onder Letter A B bij den Heer J H SMIT Goddienstonderwijzer alhier ïlaGlDiiiSQ der Atdeeling GOUDA en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw op Woensdag den 17 Februarij 1864 des avonds ten 6 ure te Gouda in het Logement DE Zalm LokaalNüTen VERMAAK op de OosTH iVEN te GOUDA ONDER DIRECTIE TAN J C A L o I S iai op Woensdag 17 Februarij 1864 worden opgevoerd de vierAdvokaten BLIJSPEL in 4 Bedrijven DAARNA PrlTices en Roleobrandster Aanvang Zeven ure 10 Febr Granen Tarwe stil op vorigen prijs Gerstgoed gevraagd tot volle prijzen Haver vast maar stil Aanvoervan 6 9 dezer 470 qr lul en 4090 qr vr Tarwe 1200 qr inl en 1850 qr vr gerst en 2500 qr inl en 5570 qr vr Haver 11 Febr Aan de veemarkt van heden werden aangeboboden 890 runderen 316 kalveren 23 580 schapen en 120 varkens Voor beste runderen werd 5 en voor d schapen 5 8 per steen betaald Burgerlijke Stand Geboeen 8 Febr Willem Karel ouders J J Batteljee en J U N van Zutplien 9 Johannes Adrianus ouders M Verrnaat en k W Boer Arie onders J de Mol en A Turf 10 Clazina Jlartina ouders D de Vree en C J Krointiout Johannes ouders J SDellemaB en B de Bruljn 11 Johaunes ouders G Wilson en H Smit 12 Hubert oi ders X van Vliet eu J van den Beri OvF Ki EUL 8 reb M Pols wed van J van Vliet 80 j 9 M M de Vries 19 m 10 W M van Loon 4 m 11 J Oosterom 4 j 8 van Stein huisvr an A Bron 33 j C Hogenboom wed van B WiUemars 71 j Verzekerings Maatscliappij TOOK DE NATIONALE MILITIE DE EEN DRAG T Deze Maatschappij is opgerigt te s Gravenhage den 21 Januarij 1862 en heeft ten doel om voor eene zoo laag mogelijk gestelde som Plaatsvervangers en NummerverwiSSelaarS bij de Nationale Militie te stellen zij geeft in haar Reglement aan de deelnemers een rapten waarltorg van soliditeif en stelt zich niet alleen verantwoordelijk volgens de Wet voor den Loteling voor wien deelgenomen is maar neemt daarbij ook de verpligting op zich den opvolgenden broeder of broeders van de persoonlijke dienst te vnjuaren Het beginsel waarvan zij uitgaat is om al de bestaande misbruiken en misleiding te doen ophouden en Ouders en Voogden voor te lichten en aan te toonen dat zij door eene oneerlijke toepassing der Wet bedrogen worden en er helaas geen termen in de Wet te vinden zijn om dit legen te gaan Deze Maatschappij maakt de vervanging niet alleen zoo min drukkend moïelijk maar laat ook de wijze van betaling geheel ter keuze van den deelnemer lictzij in eens na de inlijving hetzij in termijnen of na verloop van vijf jaren Hare iverkk ing is over het geheele Rijk uitgebreid In de Hoofdsteden zijn kantoren en in de Lotingkantons Agentschappen De Hoofd Administratie is gevestigd te s Gravenhage ten kantore van der Heer A WULF Spui n 265 alwaar belanghebbenden uit alle Provinciën bij den minsten twijfel of klagten zich schriftelijk of in persoon kunnen aanmelden A erder zijn informatien en inlichtingen te bekomeu voor de Provincie Zuid Holland aan hei Hoofdkantoor te s Hoge en bij den Directeur E J ZITTERSTEYN te Leiden Oude ViHt Wijk V vfi 30 3 alsmede bij de onderstaande Heeren binnen gemelde Provincie A van Oostenrijk D A van Alphen J A Kanngiesser C van Marel A Hesbach A van der Lingen C W van Belle C van der Schaft C W de Bus J van den Akker W H Reterink A Hordijk H Abbenbroek H G van Steeden Joh van Eedeu J Heenk H de Graauw D Kraaijenbrink E Vogelctsank S van Nooten J J Elshout r L Golterman G Diepenbroek J Nieuwenhuis F Moret P Mol Pz P Leenheer J de Jong A K van der Kop M Tan der Vliet Gemeente Ontvanger Boekb iiidelaar idem Schipper Logementhouder Gerae ntebode Boekhandelaar Handelaar Taxateur Logemen thouder Boekhandelaar Gemeeutebode Gemeente Ontvanger Boekhandelaar Bloemist Cand Notaris Boekhandelaar Boekdrukker Boekhandelaar idem Gemeente beambte Boekhandelaar Zaakwaarnemer Boekhandelaar Klerk ter Secretarie Agent der Brand A M Cand Notaris Commissiounair Boekhandelaar Agent der Brand A M Stompwijk Delft Vlaardingen Maassluis Monster s Gravezande Rotterdam Haagschc veer Rotterdam Pottebakker steeg Wijk I n 186 Rotterdam Hoogstraat Wijk X nO 50 Hillegersberg Schiedam Charlois Ttr Boïkdnikkerij vaa A BRINKMAN Briellc Voorstraat Helle voetsluis Noordwijk Woubrugge Alphen Woerden Gouda Scl nnnhover Zevenhuizen Dordrecht Vianen Gorinche DirluUnd Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden 13 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan gesckieden tot des morgens ten 11 ure NATIONALE MI LIT I E B EEENDMAEI N G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA ge ieu art 9 van Zijner M ijesteits besluit van den 17 December 1861 Staatsblad n 137 Roepen door deze op aJle Ingezetenen die verlangen als Vrijmilliger bij de Militie op te treden om zich daartoe ter secretarie der gemeente aan te geven voor of op den 265 dezer maand van des voormiddags 10 tot des namiddags ten een ure onder opmerking Dat door de Gemeente aan hen die zich als zoodanig mogten willen verbinden nit de fondsen der gemeente voor lederen VriJK Uiger een handgeld nordt voldaan ter somma van dertig Gulden Dat hij die zich als Vrij cilliger wil verbinden moet zijn Ingezeten des Rijks ongehuwd of kinderloos Kedmcenaar voorts ligchamelijk voor de dienst geschikt ten minste 5 iOel lang op den l ïn Jai uarij van het jaar der optrediiig het 20 jaar iiigetrsden en het vi5 niet hebben volbragt tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Militie voor zoo ver die te vervulleu waren voldaan eu een goed zedelijk gedrag geleid hebben Dat hij bij zijne aangifte als Frijfilliger zal behooren over te leggen het door den Burgemeester af te geven getuigschrift voorgeschreven bij art 9 voornoemd waarvan tot afgifte zal worden gevaceerd ter secretarie der gemeente op den 23 t dezer maand GOÜDA den 12 Februarij 1S64 BUKGEMEESTEE EX Wetuoldees voornoemd Be Secretary De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZEXDOOUX BEKENDMAKING BURGEMEESTER en GOUDA den 12 Februarij 1864 Bürgemeestek en Wethocdebs voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORX öuitcnlanïr Londen H Febr uit Kopenhagen meldt men van den 2 dat men voortgaat de deeuschgezinde Sleeswijkers te verdrijven aan die handelingen nemen de pruisische soldaten deel De luitsche rapporten omtrent de gevechten bij Oversee en Bilskan hebben het gebeurde niet jiust voorgesteld De Denen hadden slechts twee regementen 3300 man sterk in het gevecht In de stn ten van Fleusburg heeft geenerlei gevecht plaats gehad De Observer meldt dat het antuoord van Pruisen op het voorstel tot een wapenstilstand nog niet bekend is Het is mogel jk dat het zal worden verworpen De maatregelen welke daarna zouden worden genomen zullen van krachtiger aard zijn 15 Febr De heer Laijard heeft in het Lagerhuis in antwoord op den heer Disraeli verklaard dat het antwoord op het voorstel betreffende een wapenstilstand niet gunstig luidt I e prijs der Advertentien van een tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven Ut Cent Lïnitengenoue letters worden bcrtV nd oaar plaatsruimte en dat er verder voor t oogenblik geen reden bestaat tot de veronderstelling dat er een wapenstilstand zal worden aangenomen Het deensch fregat Niels Juel kapt GoUieb dat eenepruisische bark heett gekaapt is gister avond Ie Plynioiilhvoor anker gekomen en heel t in last priiisisclie oostenr kche hanoversche bremensche en lubecker schepen weg te nemen Lord Russell heeft op eene interpellatie te kennen gegeven dat het niet voegzaam is te diseus ieren over de vraag of Engeland door de waarborgen van 1720 jegens Denemarken verbonden i Die kwestie zou slechts kunnen rijzen zoode hertog van uiuslenburg bv zit nam v in Sjeeswijk Hetware onnoodig vóór dien tyd met bedreigingen voor den dagte komen 16 Febr Reuters Agentschap maakt eene officieele dépêche uit Kopenh igen bekend volgens welke men als zekerkan aannemen dat het deensche gouvernement met zal toestemmen in een napenstilstand waarbij tot grondslag wordtaansenomen de ontruiming van het vaste land van Sieeswijk Volgens D gbladet is een wapen= =tand onaannemelijk zoolang de vijand Sleeswijk niet onri ud heeft en s konings gezag in bet hertogdom niet is hersteld PaiTJS 14 Febr In den stand der kwestie Tan Sleeswijk Hülsteiu is van ons standpunt ge ien sedert gisteren hoegenaamd geen verandering gekomen Wat de dagbladen ook mogen melden gij kunt er van verzekerd zijn dat onze regering zich ïoorloopig onzijdig zal houden Men m 15 hai r niet van de ongerijmdheid verdenken van bare medewerking tot eene interventie geweigerd te hebben toen er nog mngelijkheid bestond om de vijandelijkheden te voorkomen om thans nu de Denen reeds het grootste gedeelte van Slees ijk Holstein verloren hebben deel te nemen aan voorsteilen om de zaak aan eene minnelijke schikking te onderwerpen Men kan er integendeel stellig van ver ekerd zijn dat onze reirerins niet zal afwijken van den weg dien zij zich zelf ter bewandeling heeft voorgeschreven Zij zal lijdelijk getuige zijn van al wat er voorvalt en zich met niets bemoeijen tenzij door de eene of andere eventualiteit de belangen van Frankrijk zelf bedreigd worden alleen dan zal ons gouvernement zich de zaak aantrekken Om dit alsdan met de noodige kracht te kunnen doen orden bj tijds maatregelen genomen Wiuirop ik reeds gisteren uwe a indacht vestigde Men bereidt zich hier in stilte op het uiterste voor kunnende ik aan het gisteren gemelde nog toevoegen dat naar ik verneem aan de keizerlijke garde bevel is gegeven om zich gereed te houden om op het eerste bevel niarschvaudig te zijn Volgens La France heeft de generaal de Meza zijn ripport over de militaire operatien in Slce uijk reeds b j z e regering ingezonden Hij legt daarin vooriiamelyk de trrjii Jen bloot welke hem tot de ontruiming vin bet Daniievir ve en van Sieeswijk bewoiccn hebben Hij getuft daarin onder anderen te kennen dal bij geene genoegzame troepen had om de telling aan de Schlei te verdedigen welke op drie verschillende punten kou worden overgetrokken De ïcbeurteuisseu sedert dien togt voegt hij er bij hebben hem m het ge ijk gesteld want zoo zijn leger geen 14 uren op den vijand voor uit ware geweest dan zou het door de pruisi cli tr pen omgetrokken zijn geworden Door zijn aftogt heef hj mitsdien het deensche leger gered en de geschiedenis zegt hj zal hem regt doen wedervaren üit Londen is aan de Pairie geschreven d it hettnc i t betreffende de inlijving der ionische eilanden bij Gnekenlui i nog niet onderteekend is maar de niogeiidheden het eens z jU geworden over de grondslagen daarvan Wesnen U ebr De keizer heefi de beidrfJyuiier v a