Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1864

den rljksr ud lieden mei cenc troonrede gesloten Z il heeft 1 daarin het volsreude ge egd Ik heb uic = nagelaten tut behoud van den vrede Jlijne vrieu ii liappeiyke betrekkingen met de groote mogendheden van Kuropa geviu uit igt dat die wenseh ten volle bevredigd zal worden Ia eernil van de vcrzoeneLJe pogingen mijner regpriu2 is de oorlog met Denemarken uitTebarsten Als duitsch vor=t neem ik deel aan maatregelen waartoede bond besloten iie 0 1 Ztg zegt omtreiit het op 12 dezer door lordPalnierstou ïerprukene met betrekking tot ecu met toestemming v Ui l ruisen en Jo tenrijk voorgestelde si hikking dat zijuit goede bron weet Hat Oostenrijk de algehe le ontruimingvan s cesHijk met inbegrip T ia Alsen als conditio sine qua uon s i t Berlijn ll Febr De schermutselingen op h t terrein voor de duppeler schansen hebben een aanvang gent men en men net een l mo liirigen en bloedigen strijd te gemoe Terwijl de burgerlijke jnim ssaris des heeren von Bismarck de heer von Zediii 05 i jne wijze politie en regering voor Slfeswijk organisitr h elt ook de opperbevelhebber geen rust gen imen maar van de rii ldairen gedurende welke hij de vervolginj der Denen staakte geliniik gemaakt ora de voornaamste punten in Holsteiu door zijne ïoidaten te laie i bezetten De bondscommissarisscL steum i Ie op hunne iustructien hebben zich daartegen aangekttnr 1 verkliarde de generaal von Hake te Altona dat hij gewei t met aeweM zou te keer gaan Desniettemin rukten de l rui t n tu l J de cr de stad binnen en kampeerden zoo lang op de aJiuii3iiiarkt ot dat de commissie van inkwartiering de man iappen privatim onder dak gebragt had De generaal Hakp Ohibüod de hanoversclie jagers van de garde uit Itzehoe en üe bondsiroepen kregen bevel in hunne kwartieren te blijven om op het eerste appèl te kunnen aantreden De bonds commi iris en en de stedelijke regering protesteerden tegen dit gedrag van de Pruisen Volgens een schrijven uit Altona van 12 de er s avonds 11 ure waren verder geen pruisische troepen binnengerukt De tusschenkomst van den saksischen gezant te lïerlijii bij den koning heeft ten gevolge gehad dat Pruisen van eene bezetting van Holsteiu iu het algemeen afziet Volgens de verkhinugen van pruisische stafofficieren kande bestorinin f der duppeler schansen der geallieerde armee ligtop een verlies van ÖUtJU man te staan komen 1 5 Febr In de regeringskringen verzekert men algemeendat de regerins met die van Oostenrijk het stellige voornemenheeft opgevat om zich niet te beperken tot het bezetten vanHolsteiu en Sleeswijk miuir dat ij ook het noordelijk gedeeltevan iiet deensche vaste land zal occuperen indien het dcensrhe kabinei uitbreiding geeft aan den oorlog door het blokkeren der duitïche havens De Berling ke Tidenae te Kopenhagen verschijnende beweert dat het publiek door sommigen om den tuin is geleiu met betrekking tot de jongste proclamaiie des konings In plaats van den wezentlijken inhoud daarvan bekend t maken is een der voorloopiae opstellen waarin later bij de vaststelling van den inhoud vele wijzigiugen zijn gemaakt onder de oogen van het publiek gebrast Kadere berigten omtrent de rustverstoringeu welke teKopenhagen op den W I ebr jl hebben plaats gehad meldendat de orile niet des avonds ten 10 ure maar eerst des nachtsten 3 ure was hersteld De ergerlijkste tooneelen zag men inde Amaliastraat over het paleis des konings Gel jk vroegersteeds het ge al is geweest vondt men de grootste belhamelsonder de stiidenten De Nordileutsche Zeitung verneemt uit vertrouwde brondat het 6 armee corps mobiel gemaakt en geposteerd zal V orden Frankfort 13 Febr De Wurzburger Zeitung van heden bevat het berigt dat de conferentien al laar woensdag e k zullen aanvanï en Daaop zullen vertegen o oordigd worden 4 koningrijken de belde Hessen en Baden Het onderwerp der beraadslagingen zal zijn Welke stappen behooren door de vertegenwoordigde regeringen genomen te worden indien de opname van den hertog van Angustenburg onder de vorsten van den duitschen bond moeijelijkueden mogt ondervinden of indien de beide duitsche groote mogendheden door het bezetten van Sleeswijk iets anders beoogen dan het losmaken van Sleeswijk van Denemarken Beijeren zal voorstellen dat de vertegenwoordigde mogendheden zich onderling verbinden om den erfprins vaa Augustenburg als hertog te erkennen 14 ïebr In de zitting van den bondsdag op gisterenis het voorstel van Oldenburg betreffende den doormarsch vanpruisische troepen door het vorstendom Lubeck in de eerstvolgende zitting aan de orde gesteld De kennisgeving van generaal Hale en van de boidscommissarissen oetreffende het binnenrukken van twee pruisische bataillons te Altona de verklaringen van Oostenrijk en Pruisen op het protest van de bondscommissarissen alsmede Saksen voorstel nopens dit punt zijn naar de vereenigde commissien gerenvoyeerd om daarover rapport uit te brengen 15 Febr Men verneemt dat ten gevolge van de jongstegebeurtenissen in Holsteiu en Sleeswijk alwaar de tenuitvoerlegging der verordeningen van den generaal v Wrangeleen strijd tusschen duitsche troepen had kunnen doen ontstaanaan het bondscorps in Holsteiu zeer aanmerkelijke versterkingzal toegezonden worden 16 Febr üe bondscommissarissen voor Holsteiu hebbeuverklaard dat zij aüeeu dan hun ontslag zullen nemen wanneerde bondsvergadering toont hunne handelingen te wantrouwen Dresdsn H Febr Het Dresdener Journal deelt in een buitengewoon nommer mede dat in de zitting van den bondsdag op gisteren van verschillende kanten geprotesteerd is tegen de bezetting van Altona door pruisische troepen Saksen heeft ook zijne bezwaren daartegen kenbaar gemaakt op grond dat de maatregel in strjd is met de uitdrukkelijke beloften van Pruisen en Oostenrijk en heeft plaats geïrepen onder toestemming van den bond Het heeft mitsdien een voorstel gedaan om die beloften Ie doen uitvoeren Oostenrijk en Pruiseu hebben hierop verklaard dat hunne beloften door het gebeurde niet geschonden worden of zuilen worden Munchen 13 Febr De ministerconferentien te Wurzburg zullen aanvangen den IS Hun verschijnen aldaar liebben toegezp l Beijeren Saksen Hanover Baden HessenDarm stadt SaksenWeimar en Xassau Hamburg 14 Febr Volgcis bijzondere berigten via heden morgen viiult sedert gisteren bij Duppel een hevig gevecht plaats 16 F ebr De Hamb Naehr meldt dat het 1 = deensche regiment bij Duppel een uitval gedaan heeft op twee pruisische batterijen en daarbij bijna geheel vernietigd is Na algeheele ontruiming van Sleeswijk zullen de Pruisen het noorden de Oostenrijkers het zuiden van dat gewest be etten Kiol 14 F ebr Het oostenr hoofdkwartier wordt naar Apenrade verlegd Voor de bogtfn van Kiel en Erkernförde zijn bijna dagelijks deensche oorlogschepen te zien De bevestiging der in Sleesw ijk nieuw gekozen ambtenaren wordt verwacht De Pruisen hebben gisteren Friedrichaort bezet Plensburg 15 Febr De Husby eene deensche stoomknnonneerbüot heeft de onvoltooide pruisische str ndbatterij beschoten door zes op het strand aangevoerde 1 ponders is zij doeltreffend beintwoord en tot wijkeu genoodzaakt New York 2S Jan Er lieerscht thans eene zekere stilstand m den oorlog die onwillekeurig doet deuken aan de i stilte welke een storm vooraf gaat Voor een oogenblik heeft j men een rukwind de bladeren stuiven op en dansen in het rond en kort daarop is alles stil een toonbeeld van rust en vrede Hier en daar in het oosten en het westen over de geheele linie grijpen nu en dan gevechten plaats die zeer weinig beteekeaen in vergelijking met de groote zaak der strijdende partijen maar niettemin duidelijke blijken geven van de plannen der w ederzijdsche opperhoofden Van Cairo verneemt men I dat de rebel generaals Iarmaduke Frag en Shelby op Pine j Bluti aanrukken dat de twee laatsten afgeslagen werden maar dat het onmogelijk was generaal Marmaduke te wederstaan I Jlen verzekert verder dat generaal Fowest een der zoogenaamde gueriUa generaals van het zuidenj zich gereed maakt tot een strooptogt in Middel Tennessee de rebellen generaal Koddy heeft de stad Athens in Alabama bema tigd een plaatsje op den weg naar Columbia ia d n staat Tennessee doch sedert weder opgegeven generaal Longstreet zegt men is aanziealiik versterkt geworden zoodat Knoxville zich op nieuw in groot gevaar bevindt Een scherp gevecht tusschen de rebellen onder genoemden generaal en de bondstroepen viel ten nadeele der laatsten uit waarbij de confederalisten groeten buit bekwamen en velen beschouwen den val dier plaats als zeker Daarentegen verneemt men dat gen Johnston de opvolger van Bragg van Dalton in de nabijheid van Chattanooga terug getrokken is dat kolonel Joe Burke van het vermaarde 10de Ohio regement zich vijf en veertig mijlen ver waagde onder eene parlementaire vlag en geen vijand kon ontdekken De zuidelijke voorposten op dat punt schijnen nu nabij Kingston te zijn Dat is veertig mijlen ten zuiden van Dalton Uit het zuiden verneemt men dat de Missisippi rivier geblokkeerd is op twee plaatsen bekend onder den naam van j Millekens Bend en Greenville dat Charleston van tijd tot tijd gebombardeerd wordt maar tot heden nog weinig lauweren aan generaal Gilmore belooft verder dat de confederalisten een aanval verw ichten op Wiiraington de eenige haven die hun iioï overgebleven is tot het invoeren van contraband want Mou ie is tegenwoordig vnj deirelijk geblokkeerd en slechts nu 111 dan gehikt het een belieudigeu vogel doo de blokkerende schepen aldaar een U tweg te vinden De vloot miakt gedurig schoone prijzen en geeiie week g iat voorbij waarin niet een twee of drie rijk beladen schepen in de handen van oom Sam vallen 4 Febr De president Lincoln heeft last gegeven tot eene nieuwe ligting van 200 000 man De vloot der noordelijken maakt zich gereed tot een a inval op Mobile De kosten voor de armee voor het jaar eindigende met lunij 18flö zijn geraamd op 529 millioen Het comité voor iet budget houdt zich onledig met het onderzoek van een ontwerp tot verhooging der invoerregten op voorwerpen van hui elijke weelde ten einde langs dien weg de inkomsten tot op 350 millioen s jaars te brengen Juarez wordt te Matanioras verwacht öinnenlan Gouda 17 Febr Te Eotterdam is in den nacht van maandag op diiigsdag brand ont to in in het voormalig Gemeenlandshuis van Schieland dat voor eenige jaren door de stad aangekocht eene zeer aanzienlijke ver aineliiig schilderijen en verdere kunstschatten bevatte bekend a s iluseum Boymaus Ten half drie ure werd de brind waarvan de oorzaak gelipel onbekend schijnt ontdekt maar het was met alle inspanning van krachten niet mogelijk dien te stuiten zoodat het geheele gebouw ook als zoodanig een der schoonste sieraden van Rotterdam een prooi der vlammen werd Betreurenswaardiirer nog is het onherslelbaar verhes der heerlijke kunststukken Naar me i berigt zouden sieclits ISO schihierijeu gered zijn Des morgens ten acht ure was het gebouw behalve de benedenste verdieping bijna geheel uitgebr ind ofschoon de sptiitcii den geheelen dag bleven werken om nieuwe uitbarstingen van het smeulend houtwerk te voorkomen Het gebouw was verzekerd voor J 60 000 en de kunstverzameling voor ƒ 200 000 De tweede kamer der staten generaal heeft gisteren eene zittitig gehouden wa irin eenige wetsontwerpen zijn ingekomenen de nieuw benoemde leden van der Linden en v m LimburgBrouwer zijn toegelaten Na de zameustelling der afdeeliugen is de vergadering gescheiden Door den commissaris des konings in deie provincie ister keunis gebragt van de belanghebbenden 1 Dat de uitoefening van de afzonderlijke jagten op waterwild opgenoemd iuart 17 der wet van den 13 Junij 1357 staatsblad n 87 is gesloten op Zaturdag den 5 Mairt eerstkomende met uitzondering van het vangen van eendvogels iii eei Jenkooijen ofdaarmede gelijk staande toestellen vvelk jagtbedrijf blijft toegelaten toi en met den 31 Maart ilaar anvolgende en mitsdien van eerstgemeld tijdstip af de jagtbedrijven vermeld inart 15 dier wet sub d eii ƒ en van laatstgemeld tijdstip datouder lett zijn verboden 2 Dat de uitoefening van het weispel van Iwartelen met steekgaren of vliegnet art 15 lett e dier wet is toegelaten van den 1 Mei eerstkomende tot en met den 15 Julij daaraanvolgende met bepaling dat het vliegnet in geen geval tot het tirasseiLU der kwartelen mag worden gebruikt S Dat de visscherij in de binnenwateren is gesloten op den 17 Maart eerstkomende tot en met den 1 Mei daaraanvolgende met uilzondering vau het visschen naar aal en paltng hetwelk gedurende den gesloten vischtijd door middel von fuiken aaUorreii aalscJioren aalrepen dobbers mitsgaders door peuren blijft vrijgelaten 4 Dat daarleboven het visschen met ankerkuilen van den 1 April tot en met den 15 Junij 1864 is verboden en 4 Dat de kooilieden hunne kooi eenden moeten opsluiten of opbokken van den j tot en met den laatsten pri en van den 15 Julij eerstkomende tot en met den 31 Augustus daaraanvolgende Bij beschikking des ministers van binnenlandsche zakenvan 13 Februarij is bepaald dat de verKiezing van een lid voorde tweede kamer der staten generaal in het boofdkiesdistrictEoermond noodzakelijk geworden ten gevolge van het aannemen door den heer M K L J Cornells van zijne benoeming tot kantonregter zal geschieden op Dingsdag 1 Maartaanstaande en dat zoo eene herstemming noodig is deze zalplaats hebben op dingsdag den 15 daaraanvolgende Er zijn weder berigten ontvangen uii Santiago De in druk der aldaar plaats gebad hebbende ramp was er nog ia alles even zoo merkbaar als in de eerste dagen na die noodlottige gebeurtenis ja de gevolgen doden zich zelfs nog zooveel te meer gevoelen omdat er naderhand nog eeu groot aantal personen ten gevolge der bcKomen brand en andere wonden overleden zijn en bovendien het aantal der ongel ikkigen die in de kerk dadelijk hun dood vonden grioter blijkt te zijn dan aanvankelijk geiaamd werd Gelijk men weet werd dit a intal geschat op 2000 do h blijkens de thans opgemaakte lijstm en regisiers is het aantal lijken ruim 2100 benevens eeiiige waarvan men slechts enkele ledematen heeft gevonden en die niet in dat cijfer begrepen zju Eekent men hierbij nog de ongelukkige die later aan de gevolgen zijn bezweken dan bedraagt liet geheel aantal omgekomenen circa 2500 Een paar dagen na de afzending der vorige berigten had in eene andere kerk namelijk die van San Isidro bijn i hetzelfde ongeval plaats Ook daar is en arrangement van kunstbloemen op het versierde altaar door aanraking met een der lichten in braud geraakt doch gelukkig nas dit binnen het bereik der naastbij staande personen en mogten deze er tijdig in slagen om de vlam dadelijk meester te worden Dit nam evenwel niet weg dat er een vreesselijk rumoer ontstond w aarmede de menigte iii de grootste verwarring naar bulten vlugtte en de bevolking alzoo door een meuweu schrik bevangen werd Naar aanleiding van het gebeurde iieeft de senaat thans een besluit genomen krachtens hetwelk voortaan in de kerken geene buitengewone verlichtingen met deraeiuke gevaarlijke versieringen mogen plaats hebben liij een tweede be luit is bepaald dat in alle kerkp eliuin en mcerdei p en ruimere iii en uitgangen moeten worden aangebragt Eiudd k zijn ook nog maatregelen genomen tot de dadeijke organisatie eener brandweer die aldaar tot nog toe ontbrak I Gcaiengde Berigten I De nationale bauk te Vtlu iic ht m de rez millioen drarh nien vüorgesdiottü De opj trbi tb bb r ait het be k g r graaf Lutticbau is een duitsther van g btx rtt en iit het gt al mtt t ce dcidc dor deeiiscbc üüt icrti De aU cinetu x a=t ihDg van becldunde kunsten te Panjs a irt opend zya d uüij Deitaliaanscbe regering verUoopt bare = p uint gfu 1 togm van Mo naco u dezer wereld o erieden Te Warscbau g i n un alti voortmet hangen en doodscmttcn Di ILltea op de pomu r the katenziju uitgedoofd om de deensche ooil i5cbepfn te btUmtuertn Frankrijkwil zich tot eu Oostenrijk oor de nationalutii K ptah ei zijn opro ewegingeu met moeite gestild JKl wjI dt w ttigbtul v n A aburg ondervxrrpen aan de uitspraak m het aktiuteL sienirtgt a blijven gcluoven aan de aanstaande iihdicatie 3i koningin i De ipiritist Home hteft Ie Kome schnUthjk iih lajrd 11 geen kiug staan met den boo e ft i ünj ht tio ii mit ie afscha ng van de dood=tiaf Dtn i f br hn ini te i g het disconto rliia d tot op S pCt Tu i ii i a is de vrede hersteld Ie Chamber lu 1 i o n het gemeenteliuia door ten hevürm braj d ti tih nieuschen oiuk aniiu De Piniaeo wilkn gi di d j lu het bez t an h t eiLii d Mstn ziju Iii i n weder velt kgerbthoeftiu n iar M iico iiirr 11 1 1 j zich bereid om 700 nood spoedig tiotpfn ai Dt vaniier van Gi am=tH igei wa 7onder doch IS te Rottiidüit a niiebouden De k 11 Ku 1 wA □ koning an Piui Cii c i tdaags een btzoek b D L ij a di r zuidelijken heeft schept i ondt r engelsche vlag v j nonif n tn vib aid Jlet contingent voor dit jaar m Frankü a i van honJ id op honderd vijl tig duizend man gebragt Kf r Napokfm heeft di H or speculatieu geiuineerdeu graal d Chambord ku pt iis fM n an n k fge aangeboden In Algerie is een stt enkol üini ntdtkt lii i r iZihe is eeu nienw niiiiisltiie opgLtreden IKt de pru i iUe ai m rps wordt mob tl gemaakt frankrijk wil Lo lru h iia hehc l Saigon afstaan tegm eene jaariijksche schatting van lumtig miUioeu frai es Borgeriyke Stand GOUDA Gebohlx 11 Febr Ikudnk oudirs J H titer en D erb j vaa Herwaarden 12 Lcendtrt ouder L Üni ttk ir tn M v 1 ü i Geiardus Dirk ouders J Ileij en H J Bdonic s ct a l a ouders J slaman en C Kttlner Johanna OLdcr D de Ktijzer m L Maas 13 cfltje Maria ouders H L van een en A v d rPijl Floor Johannes oudei L Hakkero en H K mierraan Susanna oudere J Mils en F Oskamp It Pttrns ruoldu = omkr HKramer eu J A C iluijvtoaar 1t Leendt rt Johaaucs L h J It vail Gent en W J E Begeer Hendrik ouder H de Gni l fu M Mopman Johannes ouder D van Miet cd C M v n Dijk 0 VFETFMN 1 Febr AV van der Roest 26 d i H Kx m 11 J Kicrveld 6 ra 15 A L au der Waatcr ló sa