Goudsche Courant, zondag 21 februari 1864

1 64 Üofléag 21 FetrojirU n 109 WOEEDEN van 4 tot en met 11 February Bet ALL EN B Blok geb de Leeuw z G vao Dam geb Vonlc z VT Koopman geb ï tokiis d X isser j eb Visser d 6 P omijD jieb Koldeiihof d A van Briemeu geb Brandenburg a OvLKLLüt N Heruiina Haring 42 j cchtgen van Gerrit Slagt Adriana de Brniju 2 j Marrina Geertrmda t ltee 3 m GtTKOL WD JohanDes Gerardus J mioers 35 j weduwen van Matje Hendriks mtt Automa Willemma Peel 31 j GODDSCHE COmiANT ADVERTENTIEN TinTMf lAXr P J Advertentien van éea tot zc Uitgave van A BtvliS JVMAlN regels met inbegrip van het xegei is 80 Cent voor eiken regel daarl oven 10 Cent Buitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte lange Tiendeweg D n 61 Worden grevraagd SOLIEDE PERSONEN om ais AGENT werkzaam te zijn vuor het Algemeen Onderling Pensioenfonds en verder daaraan verbonden Inrigtiiigen len vootdeele van den Nederlandschen Werkman lurlineretiden gelieven zich oo spoedig mogelijk f ram f te adresseren nder het motto WERKMAX Bureau van dit blad Voor een JONGELING van fatsoenlijken huize w ordt alhier gelegenheid gezocht oor KOST en INWONING met VRIJE KAMER voorzien van Stook C Slaapplaats bij fatsoenlijke godsdienstige burgerlieden Verzoeke opg af van prijs en woouplnats franco ouder I etter A B bij Jen Heer J 11 SMIT Güdsüienstonder ijzer alhier AGE TE GEVRAAGD voor eene zeer geachte en soliede LONDENSCHE Brand eii Leveiisverzeke rio Maatschappij LEVENSVERZEKERINGEN worden gesloten van ƒ 240 en hooger voor Industerielen Een ruim CommisSielOOn wordt toegestaan Brieven franco onder letters J N S Poste restante Rotte aD am De bekende en onbekende schuldeischers in de onder het voorregt van Boedelbe schrijving aanvaarde Nalatenschappen van JACOB SI EKSNIJDER gewoond hebbende en overleden in den Jgterhroek onder Bt kentcoude en van zijne vóór hem overledene Echtgenooten JOSIJNTJE FREDEIKZE en ADKIANA VERBUÊG worden ingevolge Art 10S2 Burg Wetb opgeroepen om op Vrijdag den IS ïtlruarij 1S64 des voormidda s ten 11 ure te verschijnen tea huize van G VAh DaH Herbergier te Stelmyk ten einde aan te hooren de Bekening en Verantwoording welke door de Beuificiaire Erfgenamen van hun beheer zal worden gedaan waarna INDIEN ER GEEN VERZET PLAATS HEEFT zal worden overgegaan tot de Voldoening der Schuldvorderingen voor zoover het bedrag der NalateuKhappeD toereikende zal zijn OUDEWATEE Ingescbreven van 3 tot 16 Februarij 1864 Bevaük Johanna Klaria Cornelia Rahms geb Bnijs d Januigje WUscbut geb klare z Geertrui Lissenburg geb de Kiajer z Jobanua Maria van der Heiden geb Pols z iJlisabeth dn Hoevelaken geb Jongeneel z OvEELhDLH Comelis Burger 30 j geb met Emaia Broer Antoniua Stelling 6 m Pieter Tinbergen 78 j geh met Catharina Biinkmau Ane Scbippers Sm Johannes Yermeij wedoHcnaar van S Melgers 82 j Koenraad van Kuijk lm Pieter Dekker 6 m HOOFD ADMI ISTRATIERANTOOR Attentie s v p De ondergo ci kenden zich alhier gevestigd hebbende nemen door deze de vrijheid zich minzaam aon te bevelen met het accuraat uitvoeren van alle zaken als volgt Met het STELLEN en SCHRIJVEN van alle onderhandsche Acten Copien en Memorien en met Translatien in verschillende talen alsmede alle vereischte Doop en Dood Extracten Certificaten Paspoorten en Vrijstellingen zoo wel van Binnen als Buiten het Koningrijk der Nederlanden worden door ons met n mcesten spoed bezorgd allerlei HANDELSZ KEN worden door ons geregeld het houden van Koopmansboeken en liet regelen derzelve het koopen en verkoopen van Huizen en van alle Winkelafifai reS alsmede het opzigt houden over Hulzen Landerijen en het bezorgen van Gelden op de elve het invorderen van Pretention en Huurpenningen ook van iiet houden van DspÓtS van Binnen en Buitenland SChe Goederen het geven an luformatien wegeiis oproeping vau Erfgenaaieu en het beredderen derzelve Zij zullen trachten hunne begunstigers met allen spoed beleid en civiel te behandelen terwijl zij geene voorschotten van hunne clicnten afpersen voor zaken die niet aannemelijk of van kracht zijn terwijl men minzaiun verzocht wordt om op naam en ivoonplaats te willen letten Zij hebben de eer met de meeste achting te zijn VEd Dw Dienaren D van der VOET Az Comp Adres Gouwe en Korte Tiendeweg J M VA iMINDEX Tanihieeüer dubbelde buurt GOUDA ia dagelijks te spreken of te ontbieden tot het inzetten van KUNSTTANDEN en GEBITTEN volgens de nieuwste METHODE en die aan alle vereischten voldoen hij verrigt verder alle OPERATIEN die tot het gebied der Tandheelkunde behooren en sluit Abonnementen ter regeling uer tandenwisseling bij kinderen A 5 Weezen en Bestedelingen Korden GRATIS geliolpen lehahe hei inzetten van KUNSTTANDEN Voorloopig Berigt voor HH LEDEN met hunne Dames SOIREE die plaats zal hebben op ZONDAG 21 Februarij b64 in de Sociëteit ONS GENOEGEN door Professor MullenS waarvan de Programma s in tijds zullen uitgegeven wordeo GOUDA FehnmrSj 1864 Prijzen der F ffectt n AMSTERDAM Dingadag 16 Februarij Laagste i Hoogste 1 Gebleven pCt koers j kuers kuers Ned w sch 2 A 63 8 63 7 J dito 3 7S l6 dito 4 99V8 1 9 B Amort Sijud S j Handelm op resc 1401 1401 8 1401 4 België Roths 21 2 1 Spanje obl 2 4 451 4 Portugal obl 3 7V 6 4 V8 1 17V8 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 = serie 5 751 2 d 6 = serie 5 863 4 dO bijH l 86041 2 887 8 881 16 Volgef Spw 5 187 1871 2 137 Pruisen 18 59 5 Oost Metall 5 55IV16 55 V 5 5578 dito dito 21 2 i i Vu 28V8 d renteAmst 5 SOVs 5 621 8 62S 8 62V e Italië 1861 5 63 dito Amst 5 Griekenland 5 201 3 21 21 Ver Staten 5 j 6 8 631 2 d 1871 5 d d 6 667 8 671 8 67 d 1882 6 641 2 65 6411 Mexico 1851 5 1 37 371 4 1 371 4 T Bockdrtikkcrii tub A BRINKMAN Deze Courant verschgnt dei Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vorea ï e prijs perdriemaandenis 2 francop post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgensten 11 ure Overzlgt GOUDA 80 Februarij De kTij pbedrijv n hebben in de laatste lagen gerust de oostcnrijksche en pruisische holder a oort met het bezetten van Sleeswijt en de Denen bereiden zich tot de verdediging der duppeler stelling die den toegang tot het eiland Alsen afsluit De Pruisen zullen nu de taak op zich nemen om de Denen van d iar te verdrijven Men beweert dat dit aan vijf duizend menschen het leven kan kosten Dit beteekent weinig in het oog van hen die een doelloozen oorlog voeren De Polen bloeden dood tegen verfoeijelyke onderdnikkiug en ter herwinning van hun volksbestaan de vernielende burgeroorlog in Amerika zal eindigen met de opheffiug va de schandelijke slavernij maar in Sieeswijk wordt oorlog gevoerd om dat hertogdom met geringi wijziging te laten wat het is of om het den koning van Denemarken te ontrooven De verblinding van Oostenrijk is onbegrijpelijk de handelwijze der pruisische regering uiet dwazer dan die iü het eigen land Engeland beproeft alles om den stroom des verderfs te stuitto Frankrijk ziet met welgevallen de toenemende gisting en Rusland zal vooreerst niet meer belemmerd worden in zgne maatregelen tet verzekering an het welzijn lijoer volkeu Het conflict tusscheu Oostenrijk en Pruisen en de overige bondsstaten wordt bedenkelijker De kleinere staten ijveren voor Augusteuburg en de bondsbezetting iu Holstein loopt gevaar verdrongen te worden door de soldaten der twee grootere mogendheden die zich niet bekommeren over bondsbesluiten De ncderzijdsche verbittering krijgt een dreigend aanzien en als men niet gewoon was aan duitsche grootspraak en overspanning mogt men vreezen den oorlog in bet hart van Duitschland te zien ontbranden De keizer van Oostenrijk beeft in persoon de zitting van den rijksraad gesloten en geruststellende woorden gesproken Het is een vreemd verschijnsel dat Oostenrijk bij Pruisen zoo ver vooruit is in constitutionele gezindheid en zoo rustig voortgaat met de invoering der nieuwe instellingen De nu gesloten zitting van den rijksraad is wel niet zeer vruchtbaar in resultaten maar dit is het gevolg van de moeijelijk heden waar in Oostenrijk nog altijd ten aanzien van Hongarije verkeert en het gevaar dat van Venetië dreigt Het is aan geen twijfel onderworpen dat Italië zich ernstig voorbereid tot den beslissenden strijd Rome en Venetië is de reg natige leus van het italiaansche volk en dit alleen is te betreuren dat dit doel niet langs vreedzameu weg bereikt kan worden De Franschen pogchen op de bijna voltooide onderwerping van Mexico en dringen Maximiliaan om bezit te gaan nemen van zyn keizerrijk dat zoo uit de lucht in zijne handen valt De tyd zal leeren of h j ooit rustig Ijtzitter wordt De amerikaansche burgeroorlog ni igt tot het einde voorzien was maar dat velen weigerden te gelooven l icht en de volharding van het overmagtige noorden zegevieren over den overmoed en de wanhopige lutj i mg van hetzuiJen De slavernij bezwykt en deze groo iclf uitkomst ie de beste vertroosting voor het onzalig leed t over het bloeijendste lijk der wereld kwam I3uitentanb Londen is Pebr De heer Lajard heeft ia bet lagerhuis in antwoord op eeue ioterpeilstie vaa den heer Hunt verklaard dat de engelsche regering de door den koning van fwtugal voorgestelde bemiikleling heeft aangenomen in het jpeschÜ tusschen imar en Brazilië Doch spreker kon niet zeggen of Brazilië die bemiddeling insgelijks had aangenomen De b rooting van uitgaven voor het zeewezen in het sieuire dienstjaar 1864 65 too al z door het gOttTemoneBt bij het parlement is ingediend levert ook in vergelijking met die van het vorige jaar weder eene vermindering op De gezamentlijke uitgaven zijn geraamd op £ 10 432 610 dat ii £ 303 422 minder dan verleden jaar loen reeds eene lagere som dan vroegei wer l aangevraagd De voornaamste rermindenng betreft het hoofdstuk voor aanbouw en herstelling van schepen Het gouvernement verlangt in het nieuwe dienstjaar 71 950 zeelieden eu mariniers in soldij t houden tegeu 76 000 in het vorige jaar namelijk 38 500 zeclietleu en zee officieren in plaats van 39 000 7000 jongens in pjwts van 9000J 7500 kustwachters in plaats van 900Ü en 18 000 mariniers even als in 1863 De senaat te Washington heeft het wetsontwerp betreffende de belaiting op de sterke dranken met verschilleude wijzigingen aangenomen ten gevolge waan an daarin een artikelis opgenomen inhoudende dat het invoerregt op whisky vanJulij 1864 tot Jan 1865 inet 50 en na laatstgenoemd tydstipmet 60 c verhoogd wordt De verhoogiag der katoenregtei met II 2 c is verworpen 19 Febr De Times verwacht een conflict tusschen Oos tenrijk en Pruisen ter eeiier en de mirlden slaten ter andere zyde In de zitting van het Lagerhuis op heden heeft lord Palnierstou verklaard dat by de regering geen antentïek berigt ilingekomen van het voornemen van Oostenrijk en Pruisen oraJutland binnen te dringen Hij weigerde te zeggen welk gedragslijn de brilsche regering volgen zou indien de ti oepen vanbeide mogendheden werkelijk tot in Jutland doordringen zoudeji P£ riJB 18 Febr Het bevestigt zich dat ons taiWnet wH degelijk dépêches en instructien naar Weeoen en Berlijn heeft gezonden in zake deu wapenstilstand Van den inhoud dier stukken en de daarop ontvangen antwoorden is aan het britsch kabinet kennis gegeven Men verneemt dat Denemarken Engeland en Fninkrijk heeft aangezocht eene overeenkomst van 1720 te handhaven ten beboeie der integriteit des lands Hierop is met name door Frankrijk geantwoord dat die overeenkomst veeleer ten doel had de vereeniging der beide dee en van Sleeswijk te veryekeren en dat bovendien niets doet vermoeden dat Deiiemarken s onschendbaarheid bedreigd wordt Naar men verueerat heefi prins Gortchakoff in eene atVonderlijke nota v Bismarck nogmaals onder de a mdsehl gebragt dal Rusland onder geen voorwaarde eene verandering iu den gebiedstoestand van het deensche rijk zal dulden Brieven uit Kopenhagen stellen de daar ca het verlatenvan Dannevïirke plaats gehad hebbende beweging ais vrij ernstig voor Er werden voor het paleis zeer dreigende kreiengeuit tn men moest de hulp der gewapende magt inroepen dieuiet bijzonder gehoorzaam was Iemand die uit het paleis kwamen veel op s konings broeder gelijkt is deerlijk mishandeld Er heerscht in Duitschland naar luid van de brieven die men van daar ontvangt eene levendige ongenistheid omtrent de plannen van Frankrijk van welks zijde men daar eikoogenblik eene beweging naar den Rijn verwacht Die vrees isminder gegrond dan ooit maar men kan zich haar eer goedverkinren wanneer men een blik werpt op de wanorde en verdeeldheid die in geheel Duitschland heerschen Het is teker dat voot souverein die veroveringszuchtige plannen ten o ptigie vai laiid had het tegenwoordig oogenbiik het gunstigste zou zijn wat hij verlangen kon Oostenryk Pruiser debondsvergadering het National Verein d taten van deo twe den rang welkers vertegenwoordigers hedea t WuptUurg byeenkomen al die tegen elkander overstaande elementen voimen een geheel waarin de meest mogelijke disharmonie heerseit Volkomen bewust van de zwakheid die het natuurlijk gevolgis van dat gebrek aau eeiidragi verkeert Dtiiia chland in d ïoortdureude vrees lat vsii die zwakheid gebruik zal wmgemaakt door eene mogendlieid die ou eenmaal dtu n Wtp fcse van vttoveringsgezind te zijn Zjo zegt men t VVeeyn iaiïninkrijks aandringen bij den aartshertog Ferdinnn i Jtaxirai pm poed te nul a net z vAntek Baar Heu wb