Goudsche Courant, zondag 21 februari 1864

j tot het beitetleD van verscheidene punten in Holstein Bedoeld I bl ui laai er lm slotte op volgen Mogen wij nu nog eene bescheidene vraag hierbij voegen wauneer zullen w ij Dresden gaan bezetten i iamTle IIatii Börsjriflalle wórdt uit Flefraburg geschre Ten ia d 16 Ijj r Sedcrl ïsferen is li rfèt zAerheid sprake yan een plan jxler priiisische ijtgering ibm de heetog lommen te nnexer en Pféffmk VIH tSnd r den titel van i hertog vïn epsivijkHol stein eri eujk siadhoader te m iken over de hertogdommen wier oude reg n en privilegiën overigens geëerbiedigd zouden worden Üjsieurijk heet het verder zou daarin toestemmen onder voor iaarden wier inhoud nog niet niet juistheid bekend is mi ir waaronder toch in de eersle plaats behoort eene waar bor iug v m Oostenrijks be it van Venetië Darmsta dt 18 Febr De kamer van afgevaardigden heeft besloten om de regering uit te noodigen bij de bondsvergadering aan te dringen op een besluit ia zake de successie die tot dusver op eene onverantwoordelijke wijze is vertraagd en om in allen gevalle hertog Frederik te erkennen De kamer wenscht dat de regering in vereeuiging met de andere bondsstaten zelfs door middel van de sterkste maatregelen de regten lies bonds die der hertogdommen en van deivelver vorst 7 al handhaven dat de boiidstroepen die de hertogdommen bezetten zullen versterkt en dit het hertogdom Slceswijk mede door een bon lscurps he et zal worden Warzburg I5 Febr De conferentie van ministers zal alleen heden gelmuilen worden 19 Febr l e conteieiiTie der ministers is heden gefloten Frankfort is Feln De bondsdag heeft in zijue zitting van lie leii besloien om als represaille tegen Denemarken dat embargo le t op iliiiische schepen die niet van Oostenrijk en Pruisen zijii embirgo te leggen op de deensche schepen inde dnitaiie li ivru Kopenhagen is Febr De regering heeft het reglement op de b jkkiïiionenba ir geniaakt De zwee Isclie ge ant is naar ritockaoim ontboden om a da ir eeue conferentie bij te uonen De diip eler stelling wordt door 4 1 0110 min met iOUstukken gcsrliut verdedigd De Denen liebben den lU sa tweegehiKkige uitv illen op de pruisische voorhoede geda in welkelaatste daardoor ecu irroot verlies heeft geleden I De vij nul is bij Duppel tot den Sandberg voortgi rukt en heelt de deensche versterkingen te Ilourade beschoten maar l zonder eeuig resultaat I Vulgens p irlieuliere berigtei zou de vijand de grenzen tan Jutland ijn overgetrokken L it officiële berigten blijkt dat het gevecht bij Duppel zich I langs de geaeele linie heeft uitgestrekt en dat de Denen na eei ige uren te hebben stand gel oudeji teruggeslagen en naar 1 hunne positien binnen de linie teruggetrokken zijii BroaCker l J I ebr Heden hebben de Pruisen de deen1 sche voorposieu aangel ist wonnen aanvankelijk terrein maar I zijn ten slotte door de Deenen teruggeworpen die iu hel bezit i bleven van htiune primitive positien Hadersleben is Febr De troepen rukken niet verder j voorw a irts en het wordt meer en meer wa irscliijnlijk dat de grenzen van Jutland geëerbiedigd zullen worden I ötnnenlnnö Gouda 19 Febr De verjaardag van Z M den koning I is hier op de gewone wijze gevierd door het uitsteken van vlagden enz doch de parade werd om bet ongunstige weder afge cgd In de kazerne hau des morgens het militair assaut I pla its en in den avond ziju aldaar door de onderofficieren een j paar tooneelstiikjes niigevoerd tot groot genoegen der talrijk opgekoraene toeschouwers De beide laatste Vergaderingen der alhier gevestig1 de afdeeling der hoUandsche maaischappij van landbouw waren gedeeltelijk gewijd am het beramen van maatregelen tsr I voorbereiding der in Augustus de es jaars alhier te houden tentoonstelling van fokvee Op voorstel van het bestuur werd hesioien het ter bekoming der beuoodigde gelden niet enkel I op de gewone maatregelen te laten aaukomen maar zich daaren boven te wenden tot Zijne il den Koning ter verkrijging eener subsidie uit de ovei gebleven gelden van de kas der thans ontbonden koninklijke laudbouw vereenigiug De commissie vaa uitvoering weuschfe men zooveel mogelijk zamengesteld te zien I uit dezelfde leden die zich ten vorigen jare zoo ijverig van hunne taik gekweten hebben Ook werd besloten aan het bestuur op te dragen drie hee I ren uit te noodigen ieder tot het houden eener lezing op eeu der drie vergaderingen in de maanden Mei Augustus en No vember dezes jaars over een landbouwkundig of met landbouw in verband staand onderwerp iuder du l iieeffdan oin het ougenblik te veth a en waaipp Fr iiikr jk t L P i er Oo enrjk zal kunnen haiideléó We3TlSa IJ Fe ir Algemeen komt men hierin overeen uit de nu re lu eii itnug vin tien ryksraa l hoogst onvrueht aarmag genopuid wor ieu Xietterrtiij hefefi de reiie oor clcnkei er g aoudeu een er jniusiigeli indruk gemaakt op deleden van hA imia der h ertS êii l i irr aigev iuHligden dieb n i voltil ifr itareu oggfltoiuen to b j oning Jer piegtigesiaiting r Tden Intidrlafe Irr De l rc se deelt mede ilat de beide grootediiitsche mo rndhe len aan fle midden s aten eene verklaringhelbcn l i u inhnu lende dat er geeue no dzikelijk held besta t t r iienstcding v m een reservebon l orp Ier be ettiug vuil lïjï ein üU Uit iu geval die noo 1 ikelijklieitl zi di m irt V or 1 de l eL ie groote mogendheden daartoe wel deUüodiire miiicinppeu ouden beschikbaar stellen O leur Il ministervan oorlog graaf Degenfeld is op zijn htr i i ild a lu oe ont lagen en vervangen door den veldma ir dk n U r ir ink Ti iSSt 1 t e r Jp den hier voor anker liggenden deen8clien si ioeiier Barlijn l l r Vuliren t en l eri Ct vin den generaal NVr ii ge ireda M isit het huofdkuartier te Fien tmrg lf dezer va t van ie urinee nie te melden Uit de verklaring van deeii ette ge i j euen bl kt liat de eerste de tweede en een gedeelte van ie der Ie ivi ie der enen op het eiland Aisen staai da trvan aan es b uaillons in de selianseii van Duppel Ti I lei nsche b itaillons mue en zieh te Friderieia bevinden en t Afi reirenieiiten ztdlen zich naar die plaats begeven De divi ie priiisiche garde cuneeutreert zich bij C hristiaii l eld lerTVijl ie Oj tenr jkers cte niriiiig n uii Hader=leben in i i in Ue operaUen van de prid i clic r epeu tegen de duppeler seh ni eu Berden vo rire et ternyl het hooofdkwartier heden naar Chrislianstell is vrrpliai t lie ir ia rrai lil Riepen een der hoofdnoordvoerders vanKiel heel t te Uambnrg ui eeue arbeitlersvereeiiiging onder meeraldus geprokeu v M lar irelijoü niet dat wij hem gekozen hebben om b j de 33 dui se ie vor en nog een 34 Ie selieppen De liertog is nu een nou izakel k kwa id M iar gelooft niet mijne heereii lat als de tijd konu dat iiet duitsi he volk zijne vorsien zal weq i2 n wij dan den aiigustei burger zullen houden hij zal zoo goed den weir van alle vleeseh gaan als alle andere daar hij leehts de i die tot het volksregt voert en die men dalclpk afhrifk mm het doel bereikt heeft Depruvi Mjg van de verbonden legers in Xoord Slee wijk Ia it than ve i te wen chen over Zoo lang toeh hetverbonden lej r it Zuilen in diiitsch Denemarken stond kreeg hi eun v m de bevolkins thans echter inl et noor leu i n a meer deensch dan duitschgezind en slechtsme moeite kan i bekomen w it voor het onderhoud van tie troepen uoüdii K ke buit ü den geallieerden in handen valt is hun dus dubbel welkom Zjo maakten zij zich te Apennde van SO U scliepcU haver inee tt r waaraan men groote behoefte had Het leger wordt th ns i iet meer uit l cnaburg maar uit Kiel van krijgsvoorraad vü r ien De geneeskui i e lUen t iu het pruisischoostenrijkschleger is ia een jammerlijken toe tand Behalve de reirementsartsen telt men voor de groote hospitalen die tot 2iil i ziekenen sewoadei beviii n slechts zes oostenr jksehe oftieieren van lezundheid In sominise plaatsen ijn zelfs geen bedien Zoo de inwoners den troepea uiet te hulp kwamen zoudeu dearme soldaten van ho i rer omkomen In den nacht na lenbloediiren slag bij Over et kwamen de eerste gewonden bij zesof achli il oj open kirren op wat stroo üggenile te Sleesvvijkaan Zj waren onderscheidene uren op weg geweest ieenhunner was verbonden hoenel veleu ernstig gekwetst waren In de c lieele sutd S eeswijk waar de kwetsten bij honderden aaiikw imeu was geen enkel oo teiirijksch otficier van gezondheid te vinden Men moest dus de hulp der burgerlijkege ieesknii igea inroepen maar had toen uog gebrek aan al watnoodig w is Herhaalde malen is van de russische zijde tegengesproken dit de straf van deportatie ook toegepi t wordt op poolsche vrouwen en kindereu Dat dit démenti niet het minstegeloof verdient wordt thans bewezen door een blad van Wilna hetgeen de officiële aankondiging bevat van aanbestedingenvaa kleedingstnkkeu ten behoeve vin gevangen genomen mannen vrouwen en kinderen die gedeporieerd worden De bekendmakintr omschrijft zelfs de kleedingstukken voor kinderenvan twaalf j tren en daarbeueden Eene toelichting is bij demededeeling v m dit feit uiet noodig De feudile Correspouilenz spuwt vuur en vUm legen dengeneraal v Hake omdat deze het gewaagd heeft zich te verï ltei ttXin de veldmaarschalk v Wrangel bevel had gegeven De vergadering besluit bij het hoofdbestuur aan te dringen op het in het werkstellen van pogingen tot het verkrijgen van een goed practisch leesboek over den vaderlandscheu landbouw in genoegzaam populairen stijl geschreven om met vrucht door jung en aanslaande landbouwers gelezen te worden Ten opzigte van het paardenras dat in Nederland den landbouwer het meest ter aanfokking kan worden aanbevolen verklaarde de veigadering eenstemmig dat zij van oordeel was dat dit het stichtsche ras was Omtrent de wijze van keuring op Veetentoonstellingen was de vergadering eenstemmig vftn oordeel dat dit voor ieder ras afzonderlijk moest geschiedeti Vijf nieuwe leden werden voorgemeld Er werd besloten de volgende vergadering te houden binnen de gemeente Ouderkerk aan den IJssel Z il heeft benoemd tot staatsraden iu buitengewone dienst de heeren d P Bleeker te s Hage m J T Buys hoogleeraar aan het athenaeum te Arasterdam H Camp kapiteinter zee jh J L lUimmelman Elsevier j F van Heukeloin voorzitter aan de kamer vau koop iande te Amsterdam M Kinïuia Hz lid van Gedeputeerde Staten van Friesland J iV L van Gordt direcleiir der uederl stoomboolmaatscb teRotterdam J P C van Overstralen gen maj gouv der koninklijke milit academie te Breda A van Rvckevorsel voorz der kamer van kooph te Rotterdam d P L Rijke hoogleeraar te Leiden in J B van Son te s Hertogenbosch nF II van Sonsbeeck te Zwolle en J van Swieten gepensioneerdluitenantgeneraal te Vrnhem Het stationsgebouw van den spoorweg te Leeuwarden isdintrsdag jl in gebruik gesteld ilet het oog op het drukkeverkeer tiisschen die stad en llarlingeu gelooft men echter dat spoedig tol eene vergrooting der wachtkamers zal wordenovergegaan Naar wij van een geioofwaarditre wijze vernemen zal despoorweg van Am ierdain op Zulphen met wijziL ing iu de oorspronkelijke coneesie gelegd worden over Hilversum naarAmerfoort aldair verkrijgt de centraal spoorweg een dubbelspoor tot Xijkerk en vervolgens loopt de uienne lijn van Nijkerk tot Zuiphen Na ir men verneemt is de aanmaak van getrokken geschutzoover gevoriierii dat de vestingen en positien der rijks daarmede iïewapend kunnen worden zoodat het daar thans aanwezige ijzeren geschut vervangen zal worden door getrokkenbronzen kanonnen van 30 en 12 pond In 18 2 leverde Drenthe ongeveer zestien millioen tonnen turf waartoe gebruikt werden ongeveer zeven duizendarbeiders en eene waarde vertegenwoordigende van twee eneen half millioen gulden De waarde van den liirf in de oostelijke en zuid oostelijke veenen van Drenthe aanwezig berekent men op twee honderd millioen gulden Victor Hugo zal spoedig eeu belangrijk historisch boek onder den naam Tan het 93 rler koningen uilgeven om te bewijzen dat de vorsten die vóór en na dat tijdstip leefden vrij wat meer bloed vergoten en geweld gepleegd iiebbeii dan men aan het schrikbeivind ten laste legt Het werk van denzelfden schrijver over iMiakespeare ziet ook weldr i het licht bij wijze van gedenkschrift bij gelegenheid van den 300 verjaardai van den nooit volprezen dichter s Gravenhage Febr In de zitting van de tweede kamer van heden is ingekomen een wets ontwerp tot goedkeuring van den afstand van een rijksgebouw te Roermond De heer Beeus wiens gelooroorioven in orde waren is na eedsaflegging toegelaleu Omtrent de geloofsbrieven van den heer van den Heuvel heeft de commissie van onderzoek bij monde van den LuUten een uitvoerig rapport uitgebragt Op zich zelf zou de commissie geen bezwaar hebben in de toelating van dat lid maar naar aanleiding van eeu aantal adressen wegens beweerde cnregelmatigliedeu verwisseling en vervalsching van stembiljetten meende de commissie dat ook in t belang der ontwijfelbare zuiverheid van de verkiezingen een nieuw onderzoek wenschelijk en gepast zon zijn waartoe dan ook de conclusie van het rapport strekte waarover morgen ten 11 ure zal worden beraadslaagd Er was ook een adres ingekomen waarin aangevoerd werd dat er pressie was uitgeoefend om Iiandteekeningen te verkrijgen op c e petit ieu tegen de geldigheid der verkiezing vanden heer van den Heuvel De heer Cool heeft het initiatiel genomen van een wetsvooiste tot verhooging van de tegemoetkoming der slaveueigenaren op St Martin Dat voorstel zal naar de afdeelingen worden verzonden om te oordeclen over de prise en consideration Tot rapporteurs over de wijziging der concessie voor de doorgraving van Holland zijn door de afdeelingen benoemd de heeren van Bosse de Raadt Cool van Heukeiora en Luyben Gisteren heeft alhier aan het ministerie van marine deaanbesteding plaats gehad der levering van 40 000 kan Jenever en is gebleken de minste inschrijver te zijn de heer G F van de Velde te Gouda tot een bedrag van 20 800 guldtn AniIIigrstol Ifl Febr De zegenzaimvisscher j welke zaturdig 13 dezer weder in werking is gebrailt geeft voor dil oogenbiik voldoende resultaten In dien tij I zijn gevangen 62 zalmen van 7 tot 33 halve ned ï w igr per stuk Begiu week was de prijs ƒ 1 50 a ƒ 1 65 per j 12 th ins ƒ 1 25 s Koniuïs veijiardag wordt heden hier en in den omtrek met meer dn gewone geestdrift gevierd Alom wapperen vlaggen van torens en huizen Gciiieiigde Berigten Dp Spiniaardon willen 35000 mnn ondt r de Hnpcns roepen De bondscont iiis iiriitii heb ien iet voriaen eotier li i ij i tliiUïi i fhe armee streng erlio eii Jn t Dimiewirk heeJf ra nu n IJ ttii eii vjii aar kalibir iicvonl ii l f u iui t aci di ü ou u i Luid cUeii h i iJi l ui Jajian beilrd t t j i irlij s reeds 4 l nil ucu In Pr ii iii ti t rveut inti j etitiL a voor Je üiiiiiiddtllijke oph ftin der eoiiatitutie l t Harijs zijn 13 ttbr de eerste ooijevaars aaagekoititn De Dtiien ers ln pen hei inaieneel uit AUeü ivd w Fuuea Iu Senegal is dec 11 true l raurrt he koioune va 30 mau uoor de iübourlii geu oservalien en attrt Euaakt Den Rotterdaul le wordt htt aniM tidifm vau een lo jnibiaiul jmi ernstig aanbevolen Te Loiidfii is ei iie niuat ehiippi van wi tpiuits op t nst die goede zaken maakt met die oor ID r te rhiiieii Prui Fi denk Karel van Pruisen 7 il nu aainoerdir zijn i jen lie i u iuseii tr Duppel De irallieisciie landdai wordt niet bijeentreiot pt n unidat men daar tewotli 1 Te llHiuburg huuHii no L duru er tiiKiujren aar oorde Iwndti oepen He Grt tt E ij liu i in publuk t ihiiir veikuthr Den 8 de er vi r len tf ïio tfi i i reiil e eu daU i h eii pt n upL t üngt Twiutifi lielilidige u t r fj eteu irh m Wi fn u najr iee Hijkom de gtwoiideii te ver or iii lln k ij r rinp di r zui lr li kt 1 uci roia ib aan dt Ka p de i lU ïl jup in be l tieiiüiiieii lii erk van lïeniiii wai rvau irtd i U it iiipljr n ikui iil n 7 ii ui teuL voUsiutj a e v m 1 tVüiu t eiiiji eii in hi i ine au l oustanz bebben twcib t u i Ia iiiJlt i ii v in ii f e vti c boit Ie Jnra zo ik naetiiif ujinu Mi liclil nn ni iu 1 5 bij hit ougeval üin noï ii FeWarch iu i i eui e tinn ll van jice tLiij iu en dr vru m rk oorst at £ t va ii iti3 ii uo nen l e Lwriuen i teue tironte knaciRUtabi iek aiLibi n d W p l liull ni ü ia 1 jann zulk tm kuiidtn uu urnul L11 1 11 iiM Li i hup w i i oidt aui hLtfl d b grafeLis bi e U j j d an di n oj pi Tiaülrjii lilgeZOildCil Zou het niet eiiilehjk t jj m in worden dat er eene beslissing kwam betrekkeijk dea pr js v m lirt i i r He heeft aireede maanden geduurd sints wij ons a iii den r i id geadresseerd hebben maar dit heeft niel gehnipea Als men aan de fabriek komt klaixeri dan zetrt de ilirt iur dn ima nuir wat geduld moet hebben en h j di r an uier doen kan omdat de zaak nog bij het begluur haiiL Ik wil ei i elooven d it de labriek nu seen h ui i lieef vv ait die tre l bj de e lange avonden steeds hoogc iiikoms eiina ir de biiruer j wordf d lardoor schromelijk heiialeeld A s l ei besiiiur dit met inziet dan iiecft het vteinig b i rip v in hef brl mg v iii de inge eienen Als het zomer wordt dan komt la r niet veel op aan of wij duur of goedkooj gis hehiiea d iebraikr icn weiaig maar in den teuenwoordigen tijd i het eene drnkKenle uiigiaf l i irom neem ik de vrijheid 1 lor de e den rail te verzoeken die zaak iu de eerste verg ilerin af te doen 18 Februarij Leu teekenaar van het adres 18Ó4 van het gas Mar ktb erigten Gouda IB Febr Tinve Poolsche 2400 ned 305 Zeetivvsche per mud ƒ 9 a f 9 50 Rattire KoiiinLCsbei ger ƒ j 50 il ƒ 7 Dant iL er i 75 i i fl Zeen vsche 6 4 j i ƒ 6 fiO ierst ƒ 4 1 0 i ƒ l iö Hiver f 3 511 f ƒ 4 25 Paike bl Erivien ƒ 7 4i a ƒ i Boekweit Fruische ƒ 195 X Bra hanisehe ƒ 215 De veemarkt met goeden a invoer voorit vin dra rtige koeijen de pryen vviren lager Bjier 1 1 li a ƒ 1 24 pr n Delft 18 Febr Ter graanm irkt bij i eri iL en ainvoer weinig kooplust haver ieis 1 iirer Peiilvrueiüeu le s hoo er Tarwe ƒ 8 il ƒ 8 50 Rogge ƒ H IO a ƒ ij 40 Vinierger=a ƒ 5 a ƒ 5 60 Zomei L erst ƒ 4 0 a f 5 20 Korte Hiver f 3 50 a f 3 75 L inge ƒ 2 20 ïi ƒ 3 b l Uuivebooreu ƒ 7 a ƒ 7 25 PaardeboDuen ƒ 5 sO ii ƒ li Bruine boonen ƒ 9 a ƒ 10 50 Groene erwten ƒ a 11 Witte erwten ƒ 7 Aan stadswaag ge vogen v m 12 18 Febr 120 en 91 O boter te zamen 3310 n W lluoiboter ƒ 57 a ƒ laJ het vierd ƒ 1 42 = a ƒ 1 65 per n ffi Middelburg is febr Nieuwe Puike Z tar ve ƒ 20 Goede met inaugen aanvoer 8 X puike Walehers he T irwe ƒ 8 50 a ƒ S ö goede ƒ 8 a ƒ 8 40 X ptiike Z Ro ge 5 75 ïi ƒ 6 Puike Wiiitergerst ƒ 5 20 puike Zomer d ƒ 5 J irige Walch Witie booneii ƒ 10 75 X W ilch Bruine boonfn ƒ 9 50 Z d boonen ƒ 8 75 X Walch Paardeboonen ƒ 5 30 lƒ5 50 N Z d ƒ 5 23 N W groene erwten ƒ 7 a ƒ 7 25 en d Z 7