Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1864

Dit ü uogtans niet al het geld verteeren hetwelk zij verdienen blijkt uit de bijzonderheid dat tegen een man van de plantage Johan en Margaretha eene vervolging is ingesteld wegens diefstal lan ƒ 70 teu nadeele van een ander arbeider op datzelfde effect Deze ƒ 70 waren geheel overgespaard sedert 1 Julij 1863 Bij den gemeenteraad van Amster am is ingekomen eenvoorstel van burgemeester en wethouders tot het indienen vaneen adres aan de tweede kamer tegen het ontwerp tot verandering van de gemeentewet voor zooveel betreft de plaatselijkebelastingen In Amsterdam zou het vervangen van de accijnsen op de brandstoffen en de boter door 5U opcenten op hetpersoneel een tekort van 2 2 ton doen ontstaan De goudproductie over de geheele aarde wordt in Banker s Magazine aangegeven als volgt Sedert de ontdekkingvan het goud in Califjrnië in t jaar 18 18 heeft zich de gouden zilveropbrengst verviervoudigd In t jaar 18 17 schatte mende goudproduetie op 61 niillioen dollars waarvan Rusland enMexico het me ste leverden Voor het jaar 1863 schat meude gezamentlijke goudproductie op 270 millioen dollars Volgens naauwkeurige opgaven w ierp in t jaar 1863 iNoord enZuidAincrika aan goud 96 350 000 dollars af en aan zilver 47 6 50 000 dus te zamen 144 millioen dollars De jaarlijksciie goudoogst van C alifornic wordt aangenomen 60 millioendollars ie bedragen De Xed Spectator bevat een plaat voorstellende de pniisisch oostenrijksche staatkunde Twee welgeteekende en duidelijk te onderscheiden kleedermakers snijden ieder een pand afvan den rok Denemarken en verklaren slechts die beide panden te nemen ora de verhouding van het geheel beier tewaarborgen In de Berliner Börsen Ztg komt het volgende berigt vooruit Kiel dd 15 dezer Een nederlandsch stoomschip gouverneur van Ewijk van Korsör naar Kiel bestemd en met ha er irel ideo is door deeusche ooilogsrhepeu naar Kopenhagen opgebragt Uit Amsterdam meldt men dat op de ueurs aldaar grooteongerustheid heerscht over negen ii tien oost indische ladingendie te Amsterdam verzekerd zijn eu met dnitsche schepen en en deensch schip verwacht worden Ofschoon al die lailingennederl icdsch eigendom zijn is meu te Amsterdam zeer bezorgd dat de vaartuigen zullen worden opgebragt iN aar men verneemt z d Ie Beverwijk eerstdaags van staaf s wege aan den oostkant der haven een aanvang worden gemaakt met het doen vin opmetingen enz voor tien spoorwegtot verbinding van den staatsspoorweg in iN HoUand met denholl ijzeren spoorweg te Haarlem De vrije paarden beesten en linnenmarkt den 18 dezer te s Bosch gehouden was druk bezocht ter markt warenaangevoerd j 90 paarden 510 runderen 942 varkens 4000 pellen en 20 000 ellen wit linnen Te j msieidani is het gereed rnaken van het terrein voor de Oosterbegraafplaats builen de Muiderpoort door den heer M van Gorciiin voor ƒ 105 000 aangenomen Uit Zwolle meldt men Xaar men verneemt isdoor de raadkamer van het prov geregtshof in Over jSsel beslist op hel verzet van deu officier van juttitie bij de regtbank alhier tegen het bevelschrift der regtbank van 11 Febr 11 waarbij de legen d J G van Rijn wegens poging totomkooping van den gevangenbewaarder in het huis van verzekering Lengton alhier gevraagde regtsiugang was geweigerd Het hof heeft geheel in overeenstemming met het requisitoirvan den procureur generaal het bevelschrift der regtbank vernietigd en de tegen den verdachte gevorderde regt ugang metbevel tot dagvaarding in persoon en instructie verleend Uit het wets ontwerp tot goedkeuring eeuer overeenkomst betreffende de goederen van het voormalig klooster van St Agatha blijkt dat aan den heer VV F A Smits r k geestelijke wonende ia het zoogenaamd klooster van St Agatha handelende ten deze voor zich en ook voor en ten behoevevan drie andere geestelijken me le aldaar inwonende de goederen vau het voormalig klooster van St Agatha liggende inde gemeenten Cuyk en St Agatha en eenige percelen bouwen hooiland in de nabij liggende gemeente Oeffelt welke voorhet bedrijf der bouwhoeven onder de gemeente Ciivk noodzakelijk zijn te zamen eene verkoopwaarde hebbende van ƒ 225 710 54 worden afgestaan Het is billijk geacht de geschatte verkoopwaarde met de waaide van deu op de goederen nistenden kerkdijken of godsdienstigan last te verminderen en uit dien hoofde is de som voor den eigendoms afstand bij e acte van overeenkomst bedongen op ƒ 155 710 54 Blijkens art 6 dier overeenkomst verblijven aan den staat al de goederen waar ook in Nederland gelegen herkomstig van het voormalig klooster van Si Agatha welke niet begrepen zi i i in den afstand en overdragt in art 1 bepaald Deze goed rén hebboi eeue waarde volgens schatting van ƒ 128 672 i4l moe onyermijdelijk loeren tot een burgeroorlog wsnt het is met het oog op de aanzienlijke strijdkracTiteu bij Uuppel ea Alseii bijeen gebragt duidelijk dat Pruisen en Oosieurijk dezen oorlog die hun zooveel bloed en geld kost niet hebben onderiiumpn enkel eu alleen om onaangenaamheden voor den duitschen boud eg te nemen Eene mogenilheid die tol opolieringen van dien aard besluit moet daarmede een bepaald duel hebben en de verzekeringen van Pruisen omtrent hel handhaven der integriteit van Denemarken zullen weinig invloed hebben op 1 e leu van gezond verstand allhans zeer icker hea niet doen geljoven dat Pruisen met eene dubbelzinnige rol speelt Weenpn 21 Febi Heden is uit Berlijn ter opheldering van den overtogt der jutlaudscbe grens aangevoerd dat de troepen na een kavallerie gevecht die grens overschreden hebben doth dat Wrangel uu verklaard dat operatien in Jutland straiegi eh noodig zijn Uit Kopeuh igeu v ordt aan de Presse dd 15 febr geschreven In het paleis is onder voorzitterschap des konings e ne ver za lering gehouden die behalve door de ministers ook door de meest bekende staatslieden werd bijgewoond en waarin besloten nerd 1 niet in onderhandeling te treden op den grondel ig der ontruiming van het eiland Alsen en der positie van ï tjipei 2 niet alleen den oorlog vourf te zetten maar dien ten zoo gruolen omvang te doen erlangen als slechts mogelijk zij leii einde zoodoende de europesche mogendlieJen tot inierveniie p noodzaken 3 den duitscheu boud ah oorlogvoerende te besLiioiiiien eu dienovereenkomstig te handelen Hetzelfde blad meldt dat Zweden te Kopenhagen heeft laten te keiineu geven dat het zich bij uitoreidiug van deu oorlog aan de zijde v m Denemarken zal scharen Vulgei s een geiui ht zou ons leger in Italië met 36000 man voei ü k cii 4000 man ruiterij versierkt orden Men verneemt echter dat dit i iet het geval zal zijn maar dat slechts drie kavaiPrie r gemenfeii er heen zullen gezonden worden iu Febr Uu de Oesl Zig blijkt dat de engelsche regering eene cunferenlie voorde deeusche aangelegenheid voorges eld heeft en wel op nieuwe grondslagen Oostenrijk eaP üiseii hebben hi rine loestemiuing daartoe gegeven Berlijn 21 Feir BeU ertVnde het overtrekken van de jutsclie grenzen door de pruisisctie troepe wordt uit eeue goede bron het volgende geinehl De gi neraal W rangel zou geen bijzonderen last daartoe gehad maar gehandeld hebben op grond van een vojrioupig beraamd operacieplau y oT alle mogelijke gevallen Eeue hem loegezondene contra order zoo voegt men er bij is te laat gekomen Dit strookt vrij wel met een berigt uit Weencii volgens hetwelk het kabinet van Berlijn aldaar heelt doen verklaren dat het zoonel als de oostennjksche regering over de beweging van rangel vero iasd is geweest Deze heeft dus op eigen verantwoordelijkheid gehandeld en zoo doende wordt verklaarbaar het berigt van de Kreuzzeitung dat onze troepen de grenzen van Kolding niet zouden overschrijden l it Kopenhagen schrijft men dut eene oorlogzuchtigestemming aldaar nog steeds toenemende is De generaal ilezaheeft zich met den chef vau den generalen stat weder naar Alsenbegeven waaruit me i opmaakt dat hij in slaat is geweest uenoodzakel jkheid van de ontruiming van het D inne irke te bewijzen De zneedsche gezant vertrekt binnen eenige dagen naarStockholm zoo het heet wegens dringende fimiUeaangelegen heden maar mei de daad omdat hij zich met de politiek derzwecdsche regering in den tegenwoordigen staat van zaken nietvereenigen kan 22 Febr De Staats Anzeiger deelt van het krijgstooneelin dato 19 dezer het volgende mede Na den aftogt der Denen uit Wonsild zond generaal Jlulbe een detachement kavallerie der voorhoede uit om te gelijk bij eene verkenning ineene oostelijke en westelijke rigting over het sleeswijksch grondgebied te v eten te komen of ook Kolding ontruimd was Bijdie gelegenheid kwam eene patrouille hu a eu achier Koldingin gevecht met de deei sche kavalierie n aarna Hulbe b vel gafde plaats bezet te houdeu doch alsdan ook niet verder op terukken De oostenrijksche regering heeft den 13 dezer eenecirculaire aan de regeringen van den duitsch bond gezonden Die circulaire komt hoofdzakelijk hierop neer Het tractaatvan Londen is zoo als men weet niet verbindend voor denduitscheu bond Maar wanneer deze daaromtrent overeenkomBtig het voorstel der commissie beslist dan zou de kivestiedaardoor toch niet uitgemaakt worden maar daarentegen welligl eene tegenverklaring der niet dnitsche mogendheden uitlokken waardoor de reeds bestaande spanning nog vermeerderdrou worden De regeringen worden dus verzocht niet voorhet voorstel der commissie te stemmen maar een rapport overde geheele concessiekwestie te vragen Omtrent het gevecht tusscheu den deenschen monitor Bolf Krake en eene prnisische batter ISponders rerneemt men dat het schip met het doel om de batterij tot zwijgen te brengen en vervolgens de brug bij Ëckesiind te vernielen waariloor de aanval op Duppel zeer mo ijelijk zou zijn geworden tot op I4OO schreden de batterij naderde en van dien afstand vuurde echter zonder gevolg daar geen der kogels trof Vau de schans werd beter gemikt althans na 40 kogels gekregen te hebben maikte het gepantserde vaartuig stoom en keerde terug in beschadigden toestand en zwaar lek zoodat de bemanning aanhoudend pompen moest üeirokken geschut is dus zelfs op een afstand van 1400 a 2000 ellen in staat de pantserplaten te vernie igen 23 Febr Blijkens officieel berigt hebben de brigades Eöder Cansteiu en Gröben met de artillerie ouder aanvoering van Wrangel en prins Frederik Karel gisteren in den vroegen morgen eene verkenning tot onder bereik van het geschut der duppeler schansen ondernomen met het gevolg dat in een gevecht drie man gedood en 20 gekwetst werden Daarentegen verloren de Denen eenige vaandels en 200 man waaronder eenige officieren aan gevangenen Wurzburg 22 Febr De Wurzburger Zeitung meldt dat in de conferentie van ministers het voorstel vau Saksen is aangenomen Men is het eens geworden over de gezaraentlijke houding indien de beide groote düitsche mogendheden door middel van geweld Holstein willen onttrekken aan de boudsbpsKiiten Voorts is besloten geen goedkeuring te verleenea aan schikkingen waarbij de regten der hertogdommen gekrenkt worden Alleen de bondsdag heeft te beslissen over de kwestie betreffende de successie en op dat ligeliaam rust de taak om door het nazenden van bondstroepen de regten van het hertogdom te beschermen Dien ten gevolge moet de mobielmaking vau nieuwe troepen voorbereid worden Hamburg 23 Febr De veldmaarschalk generaal Wrangel heelt uit hel hcofdkwariier dd 16 dezer eene bekendmaking uitgevaardigd volgens welke iedere vijandigu handeling tegen of verzuim ten opzigtc van de armee naar de krijgswet gestraft zal worden Eene verordening van de burgerlijke commissarissen bepaalt dat bij het openbaar onderwijs en de godsdieustoefeningen alleen de dnitsche taal mag gebezigd wordeu bij andere godsdienstige handelingen mag echter ook van de deensclic taal gebruik wordsn gemaakt edoch alleen op verzoek van belanghebbenden Kopenhagen 21 Febr Aanstaanden donderdag zal bekend gemaakt worden dat alle oostelijke havens van Holstein en Sleesw ijk met uitzondering van Neustadt in staat van blokkade zullen gesteld worden Gisteren heeft een onbeduidend gevecht plaats gehad bij Sundew itt 22 Febr Met het aanbreken van den dag hebben de Pruisen eeue sterke verkenning en een aanval op de geheele verschansings linie van Duppel gedaan Een voorposten regiment nam het dorp Dubboel Des middags keerden de aanvallers in hunne positien terug De pruisische troepen hebben langs de geheele linie vanDuppel een sterke recognosering beproefd Een regement datmet de voorpostendienst belast was werd teruggeworpen ende vijand slaagde er zelfs in zich van het dorp Duppel meester te maken Een ander regement hervatte toen het gevechtonder de bescherming van de redouten Het gevecht eindigdedes middags daarmede dat onze troepen hunne vorige stellingen weder innamen ötnnenlanïJ Gouda 33 Febr Volgens met de jongst aangekomene wesl indische mail uit Suriname ontvangen berigten gedagteekend 19 Janiiarij zijn de nieuwjaarsfeesten overal rustig afgeloopen en hebben de vrijgemaakten op deu bepaalden dag gewillig hunnen arbeid hervat Vermits dit tijdens de slavernij nimmer in die mate het geval is geweest mag men vrijelijk de gevolgtrekking maken dat de vrijgemaakten de ware strekking van het staatstoezigt beter beginnen te begrijpen hunne eigenwaarde als vrije menschen beginnen te beseffen en meer waarde aan het verdiende loon te hechten Een ander bewijs van die meer verheven gevoelens wordt aangetroffen in de gewilligheid waarmede zij de belasting voldoen welke de emancipatiewet hun oplegt en die zonder de minste moeite door vele huurders reeds ingehouden is Op alle groote plantages zijn thans winkels en op vele bakkerijen Het ruime debiet vooral van brood bewijst dat de werklieden zich niet meer tevreden stellen met bananen en bakkeljaauw maar dat zij thans gezonder kost meer dierlijk voed sel en veel brood verbruiken Deze som maakt te zamen met die ran ƒ 155 710 54 een bedrag van 2S4 3S2 98V2 hetwelk de st iat thuis zal ffeuiepn s Gravenhage 20 Febr in le zitting V n hpden lieeft de Voorz medegedeeld o dat de afdeelingen heobeii beiiDcn I tot rapporttur over de wetsontwerpen betrekkeljk de genee kundige staatsregeling ds heeren v Xispen Noltheniiis Westerhoff Dirks en Godefroi i dat de heer Idzerda is benoemd tot president der commissie voor de verzoekschrilten Daarna is aan de orde gesteld de conclusie van het npport over de geloofsbrieveu van deu heer P van den Heuvel strekkende om Ie onderzoekeu de twee verzeselde pikkerten van de bij de verkiezins te Eindhoven ingeleverde sterabrietjes benevens het proces verbaal van de inlevering van siPrabrieijes bij die herstemming in het ouder kipsdistrict Gemert eu de bij dezelf Ie herstpininiug in laatstgenopin Ie gemeente gehou lea Ijsten De verg idering heeft zich zander discussie eu zonder stemming met die conclusie vereenigd en is da irii i ge chei len 23 Febr In de zitting van heden deeit de voorzitter meile dal is ingekomen 1 eene koninklijke bood ch ip ten geleide van een wet ont werp tot ouleigening v m percei ien vor deu a mieg v m een spoorweg vrn Almelo naar de reuzen iu de rigiingvin Siizbergeu en 2 vanwege den rnini iervin builenlandse e akeu ad interim eene overeenkomts met H inovcr hetrekkebjk den zoo even genoemdeu spoorweg Ik t ontwerp is verzonden niar de afdeelingen en de overeenkomst 15 in handeu geste d ceaer commissie bestaande uil de heereti Weslerhotf van der Veen Storm van s Graves inde LimburG Bn uwer n Dutnb ir Van wege den raiiiisler van biiiiiPia iken ijii lugezonlea exempl iren van nitkoinsten der tieuj irige volkstelling Plaatsing in de boekerij Tot rippor eiirs zijn door de afdeplin reu benoemd l oor de wij ii iiiii vau soumv e bppa iijirPii der zourup de heerPu van Kerkwijk Blii s Hoekwaier du jp pn S or ii v m s jravcsande 2 voor de verhooirinir van lie miulmaui van den suikeracPijiis de heeren v in o rtliiivsen Heemskerk Azn ooi Viruly Verbntirïrp en IIe i krrk Bz I D iirna is de verL ilpriiiL w i 1 m I Woerden l Vhr De r i = Febmarij s konin verj j iar ig is hier up de gpbriiikelijke w ij e do ir het 1 1 den der I klokken iiilsieken der vi ig Pu eu houdeu van para ip gevierd Ve avonds had rr een miii air as ut plaits met iiip ipwerking M m tiet muzijkgeieUch ip de 11 rrmoiiie l e vp e jpu jo ligdeu hebben zich zeer vei rniikt eu het fe st werd ge ipm 1 en besKilen met ene Indrukm ikeu ie rp lp d Kir dei Ie L ii AJj Kielhagen uitgespruken die zeer tupifpjiiiclit werd Gc ieiiii tlc Ueriii en De Thïimes tiianel i wr rui n twi e uiili u ïuH i verkocht aaa ae Kflsl I rf iiJon spoon nv ii latrii ippij U ijr i i c R tu iiuu uio ttu naar het le er l wajlt ou leiirijk 5 iit o i Ut fiiLpeii ijlJfU deu dmtïchen bancid bescht rtii u tcjieii de d u ciic v u ts IV At he üt 15 het oiirustig en luen irt L ft daar p ipieieiiÊrild te eu edwoniren koers uit De gascokcs kü t n nut 1 luurt e k te D u uier 3U c iK r mud iie sp iansrh armee op Do niiuo bezwijkt aiel oor deu Mjaud nian oor liet klimaat Mirt a ti ii lU in biikier huis 0 jnf rt ii liwerklieden vau Farjs uli ii h j de aaii t i uidt kerkie mg een Uuiii cr t k iididaat stelleu De luii he rejiiiuedit i lu di p uvtncien uordi p voet van our lug irfbra t Prui cu do I vt ri e l tie moeite om the leeiiing te sluiten Im K ibal is t eii havj nj L tzebrokeu KiLe weduwe tf Geiiemnidin h elt fprrnxji rd ui I M rKViM deu over rt i e zitplaats de = tO l va irop ij met zitten imj k j l haar li O Pruisen en Oü tciirijker fiL bben de greuzeu ii Julltud over hredeL Te Koustaiitinopcl heei een vrieselijke brand irfvvcR d u de oorsrij l era De EojXelsciicn laten huiiDC oorlog ch u btnüiisko 11 o n dr l r onmiddellijke beschikkui te hebbei Te Alierdaie is m e ii ij riahnek eeo stoojuketel gespiougen wa iidoor J werkhtdiu gedooil e