Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1864

18 4 Zondag 28 Febrnarij il 900 ea A Kolster Cornelia oaden £ delni Q o A HoUhuizea 2U Johannes Jacobus ouders D an Galen en D van Vliet Dirkje Bastiaua ouders L de Groot en G Boer Evert oudere J van Toorenburg en J de Bruin 23 Jacobus ouders J de Bruijn en G van den Berg OvuiLKDEN 18 Febr D van der Want 63 j 19 B Wessels 2 j 5 m C van deu Berg huisvr van P van Stavel Gü j 20 N van der Re t wed vau A Kolenbrander 83 j 21 il de Jong 16 ra H Pniislo 73 j S Bouwman 63 j 22 G Hollander 1 j C van der Linden 18 j 23 D V bpruijt 3 9 m ÖCHOONHOVEX IngescbreTen van 12 tot en met 19 Febr OvERLEDtN P Versluijs 6 m H H Abeling ö w J D an Gtilen 5 m Gltkovwd J Bloem met S J C L van Vugt J van Dam met W Verheij ecreiaris Óxt spoorfregmaatsehappij Tan Eatn Sambre et Meuse is heimelijk op reis gtgaaii lutt 250 duizeud frs De correspondent van de fraL= he Patik is door do Pruist n m leeswijk gevaogeu genomen Tt Ha 2itiib ek zijQ drie haiztn door brand veruield Juarez geeft de zaak op tn Lettt ijü ontslag gtuomea De Bpaansche gtJiieraals in Uavauua irnigeu a iii op het oiitruJinen van S Domingo De noordelijken htrbbtu zich uK tart r gemaakt van ilobile In België is geen miüistfrie te bekomen ij hebben nog el eenoud stel o eieomplect Te Londen drinkt inen veel sherry uit Homburg eeu daar gelabrieeerd mei gsel van water M geest en suiker 0 er de deensche kwestie zijn in dtu laatstea tijd 371 geschrifteD nitgegeven zoodat nu volstrekt niemand die meer betcn pl In dit jaar rekent men uit Amerika af te lenden 4Ü miUioeu gallons petroleum Burgerlijke Stand Geboren IS Ftbr Ilermina Jomelia Wilhelmina ouders A C Cosijo en J M van I esnt ZO Johanna Maria Theresia ouders J Bik OUDSCHE COURANT T T f nkK k y r prys der Adv cru titita an Uitgave van A BRIaKMAN j regels mit iubc 80 orden berekt i d uaar p aii hft ztLTtl 1 eiken reirel daarbmen 10 C fi Hniten re one iett plaatsruimte oor Lange Tiende teeg D n 61 ADVERTENTIEN Bevallen van eene dochter G DE GKOOT BoEB Gouda 22 Febr 1564 Eere wicn eere toe koDit Lang heeft miJD dochter aan een wate kanker gelaboreerd veel daaraan opgeofferd echter vruchteloos Ik uerd g recommandeerd aan den Heer van Minden Tandmee ier te GotUA arheen ik mij begaf Zijn Edele gaf niij ook onmiddellijk hoop op herstelling welke ook door goede practijk in es Keken geschiedde Oostendam G STREE MS MODES Beleefdelijk neemt de ondergeteekende de vrijheid de Dames haar MAGAZIJN voor het aanstaande Zomersaisoen aan te bevelen hetwelk bestaan zal in het maken van HOEDEN MUTSEN COIFFURES en JAPONNEN Waarmede ik bij deze mij in de gunst der Dames aanbeveel Eeole de Modes et de Couture lüO florins par an Conversation francaise Ouverture des ateliers Ie 1 Mai 186 1 J M Dussault de Jong g De opening van mijn Magazijn zal door circulaires nader geannonceerd worden Door ainkoop Eigenaars geworden zijnde van de Potten en Pijpcnbakkerij Tun wijlen d n li t A KOOT firm Wed J KOOT Zoon bevelen wij ons zijnen Legjustigers aan Belovende door eene prompte en accurate bedieuijig ons het vertrouwen vv aardig te maken K C JONKER TabrUkanten eOÜDJ 23 Februarij 1864 Bij V e J ÏJLENK WILLINK te Zicofh is ver heueM Wet op de Nationale Militie MET AA STEEKEMNGEN ALsMEUE Beslmten en Voorschriften ter uitvoering dier Wet Reglement op het geaesskundig onderzoek en Alphabetisch Reister doorL N 5CUUi K lAN Z ikfurm y U 50 Door tie hierin upgenuniciie later uiigevaar li p besluiten eui i de e uitgaaf doeiin tiger dan eene to uusvir ver lleneiie Dat ook Z E de Minister van Binnehlaiuische Z keii iit ingezien l ecli blijkt uit de iiavol eiide mi sive Het was mij aaiige aiani met l vv schrijven van den 1 de ir maand een exemplaar te ontvangen van ue door U uitgege ene militienet met aauteekpiiinsenen bewerkt door den heer L N Schllrmax Ik leg het boekje op m i e tafel tot dagel ijkach gelrnik en bcLuii L voor de verpligteude toezending mijnen dank JÜe Min van Binitenl Zaken fgtt j TllOKÜLCKE Onderredactie van den lir L N cnuUKMAN is voor noiï uiitiPireven in Zakformaat 10 WetophetKiesregt bijgenerkt tul Febr i 2 Wet regelende de Provinciale Staten bijgcK tot Felir IbtiS 3 Gemeentewet 2 vcnn druk bygeweikt tol i uv b JO 4 Wet op de Biievenposterij bijgewerkt tot Febi sb ó 5 Wet op de Onteigening 60 Wet op de Jagt en Vissche rij 1S57 7 Wet omtrent den Waarborg 8 Wet op het Armbestuur i verin druk l i geuerkt tut Meilbül 9 Wet op het Onderwijs 100 Wet op het Zeg j1 bijg totissg 110 Wet betrehbJicie de Burgerlijke Pensioenen bijgewerkt tot Maart Ibül Het ijn vooral de uitlreïsels uit de Memorini van T jeiithting uil de Ojfficii le Verslaffen de aatiteekentngen enz alsmede de Alph Jïegi ittrs waardoor deze zak uiigdven voorkeur verdienen De prijs van elk is ƒ 0 25 behalve van den 2 druk der Cen eentewet die wegens belangrijke uitbreiding door menigvuldige ainieekeiiingen thans ƒ 0 50 kost Bij elkander gebonden in een netten linnen band met vergulden rugtitel kosten bovenstaande 12 witien 3 50 Al deze wetjes zijn te bekomen door tusschenkomst van den Boekhandel Op franco toezending van postwissel worden zij per omgaande po t franco onder kruisband gezonden door den Uitgever W E J TJEENK WILLINK te ZwoIl ATTENTIE de nederlaudsclie werkman Algemeen OnderKng Pensioenfonds gevestigd te UTRECHT Voor dit Fonds vraagt men Soliede BODEN voor GOUDA en Omstreken adres met franco brieven onder Letter B mils eigeiih iii ig geschreven bij den Uitgever dezer Courant Prijzen der Efleclen AMSTERDAM Dingsdag 23 Februarij Laagste lloügslc GcbUvtii pCt kwrs kcHTS k x rs Ned w sch 2V2 63 3 63 5 dito 3 755 lö jt dito 4 93 8 aS VlB 9 Amort Sijnd 31 2 Handclm op resc HUVs UU 2 140Vj België Roths 2 j Spanje obl V 45 8 Portugal obl 3 i6 h IGV Rusl obl H 5 101 Vs lOlVs dO j2S 29 5 lüU dO 1H40 4 7 21 2 d a erie 5 75 dO 6 serie 5 86Via 86 8 do bijII lSHOiVa S 1 2 Voleef Spw 3 IS6V2 l ruisen 1S59 5 Oost Metall 5 55 VlB 56 56 dito dito 21 2 2SV dOrenteAmst 5 80 801 4 80 d0 nat l 54 5 eiVs 62V8 62V8 Italië 1861 5 62V2 dito Anist 5 Griekenland 5 21V4 21 8 217 Ver Staten 5 64 s 64 3 64 dO 1871 5 dO dO 6 68V4 6SV 68 8 do 1882 6 65V 65V8 655 8 Mexico 1851 5 41 4i 8 41 8 CORRESPONDENTIE Een Gouwenaar deelt ons roede dat het brood gebakken van best gebuild tarwemeel verkocht wordt voor 20 centen bet ned pond en de eerste soort witte brood voor 22 c hij noemt eenige bakkers andere verkoopen het brood dunrder Waarom bezigt men dan geen eenvoudig middel om aan dit verschili in prijs algeineeue bekendheid te geven Tw BMkilr Jüc rv ras A BRINUiltf De£e Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gfschiedt de uitgave des a onds te voren De prijs per d rie maanden is f 2 franco p post f2 lh De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens len 11 ure Overzigt GOUDA 27 Februarij Het scheen waarlijk alsof Pruisen wenschte eeaen algemeeDcn oorlog te doen ontbranden toen zijne troepen Kolding bezetten en in Jutland gevechten leverden Het blijkt uu wel is v a ir dat de overmoedige aanvallers niet door durven gaan ihiar het overschrijden der grenzen van het eigentiijk Denemarken als eene vergissing aan te merkeu valt moeijelijk te gelüüven en men denkt veeleer aan ernstige be lreiiiugen van de groote mogendheden Intusschen heuben de Pruisen Jutland nog niet geheel ontruimd Zij maken thans toebereidseien om de Denen uit de diippeltr schansen en van het eiland Alsen te verdrijven waar de di eusche hoofdmagt vereenigd is Op dat sterk en beperkt terrein is de overmagt minder te duchten en men verwacht derhalve hevige en bloedige gevechten de positie is door geen enketen aanval te nemen en men zal moeten overg ian tot eene meer vormelijke belegering Tot nu waren alle voorstellen ter stuiting der vijandelijkhe eu vergeefich Eindelijk verneemt men dat Priii ien en Oostenrijk hunne toestemming geven tot eene conferentie door Engelauil voorgesield Indien zelfs Denemarken bewilligt is nog weinig gewonnen met het begin der langdradige diplomatieke onderhandelingen want de conferentie zal de vijandelijkheden niet doen staken dat bloedvergieten is van zoo geringebeteekeuij in de oogcn der vorsten en de volken zijn nog altijd in zoo diepen nevel vaa onzin verzonken dat duizCLden uiet geestdrift den dood te gemoet gaan voor de heerschzuchiige bedoelingen waarvan zij geen schemer doorzien In geheel Europa ontwaakt groote sympathie voor Deuemarien niet omdat zijn regt zoo oubetwisibaar is maar omdat de zwakkere zoo brutaal overvallen wordt door de sterkeren en omdat de Denen zoo onverschrokken tegenstani bieden aan het overmagtig geweld Vergeefs zien zij uit naar hulp vergeefs roepen zij die in van huune bondgeuooien de tijd is nog altijd niet daar Men wil dat Engeland een verbond met Zweden gesloten heeft dan zal het zijn als in vroeger dagen Engeland geeft geld en Zweden meuschen De politiek van Engeland is de beste omdat het de vredelievendste is eu geen eigenbaat bedoelt Maar zelfs in Zweden en Noorwegen waar men niet pruisisch gezind is denkt raeu vrij algemeen aan de herstelling van een Scandinavisch rijk en daardoor zou men Sleeswijk Holstein aan Duitschlaud overlaten en zelf Denemarken inslokken Frankrijk houdt zich even rustig als Engeland maar koestert andere wenschen het bereidt zich in stille ten oorlog en van dien kant dreigt bij de eerste gelegenheid het grootste gevaar voor Europa De conferentie der dultsche middelstateu zal wel weinig vruchten dragen omdat lij als altijd niet een gc ind zijn Het woelt in do Donauvorstendommen die zich meer eu meer van de Porte losmaken In Griekenland t i t geldgebrek en krachteloosheid des bestuurs Polen is vergeten de altijd strengere maatregelen van het russisch bestuur doen vermoeden dat het vuur vau den opstand nog niet gebluscht is In Spai je wordt een nieuwe kieswet aangekondigd er bestaat daar groote behoefte aan eene goede maar kleine verwachting van de tegemvoordige bewindslieden Rnsland wil de censuur schaffen in FinUnd maar die overige s behouden Zonderlinge vrijzinnigheid öuttenlanïi liOnden 24 Febr in het lagerhuis hecfc de heer Fitzgerald de overlegging voorgesteUl van alle stukkeu met betiekkiug tot de in betlagname der verdachte pautserschepen Tillg lU li is met 17 erk 1 ir j hjur llirrik I f eu l j h 1 1 jf l id lem ukken ir de u leu De oppositie beweerde dal de rei latca baug maken Het voorstel men verworpen nadat de rcirerin te kunnen voorleggen over eene i I ii u te dezer zake geboerde diploinaii ri c corn j e overlo r2en ivoi hl g h 10 A re 23 Febr Lon P dmerston lueft in hei lairtwoord a n den heer M inner ge eir i il u e geab ee be et hebben in sirijd mei de lll Irucli il van gouvernement maar dat zij die ilai s e eiis r a i denen bezet zullen honden Voor s zeide Pruisen alsnog de geldigheid van lie t i kennen en de integn eil v ii Itencii ir en u r ir dit 1 i i Cl It 1 U 1 er r ij lUdt et l pri2rt i n i e j eu Pr at lïlOL De heer Liy ird heefi lie leii lu h l i iDenemarken de hulp van Engel md en i rin i op grond van hei triciaat van L iii jen doiiKeinent van oordeel as dat het gevii laariToorzien is thans niet aanwe ig is Parijs 23 Febr da ir Bove beid van een europee ch oiiUkal keeren de twee genoemde mog punt waarop zij zich vó ir den un Jui ai i li v dan bestaan er nog reilenen van bc ji lliei i gen i L voor eene botsing tusschen de kleinere siaien v m Uuus I met de twee groolmaiiten van den bond als voor de ier werking die dit in liei ov r i hMropi hi b uu ivm 11 den e a I jl 24 Febr Bij hei t g c ii ugch mi d ii i maakt mei het voorloopig iii Ier o k v lU de iavhet aangekondigde net oiii erp op 1e u iii lamiügedieml Under de e co uii cii M r i i vt r i um 1 spanningen van werkh ize i of l ai ri KiUi c i en 1 jciom op willekeurige wiye de Iuu c i v i i he uerK j ft ieminderen en 20 zaïuensp uinin u iu v ü eriMK het oogmerk is oin op ederi ei jivveriragen of te doen si ikeu l i w omwerp n ur 414 415 en 416 van hel j ie l ji ii rew j Vil uin sommige opziglen milder lu i ir il m Itn o i il strenger dan de ili iu best lan e ler jr kuiiijin 1 zullen gestraft worden met gev iiiL eiiis voor drn maanden i 2 jaren en met eei e boete v ui J t Indien de provocitieu feitelijkheden ten irevolL e irt h i worden de daders gestraft mei gevaiiiie u v r L ii 2 tot 5 jaren en eene boete van iniio i i j ii i fr Heden is de acte van besciiiiidiging be ve i 1 i worleii inzakeGreco Tialiiic o ghoiie Iniperaiori en Mi zini bescliiil ügd van i ei smeden v iii een a insl i2 op het iev n Heskeizers Dit stuk meldt nie liet ielk n et reeils vrudrer be en I isgem i tkt De hh Allon Rous e en ulinet i Aii f leien v nden raad van discipline der orie van advojilen jn v iu ambtswege tot verdedigers van üre o Trabueco en Scig i jnt bcnotmi Iraperatori heeft een verdieiisteiijk jong advoci ii deu heerDeipau tot verdediger gekozen Volgens de quaiiti atie vau dehun ten laste gelegde misdaad is de straf welke zij kunnenbeioopen die van deportatie 28 Febr De Cons iiutiouc sprekende over het voorstel tot het houden eeuer confereuue zegt dit de fnnsc e regering niets liever zou zien d lU dat het doel van het va jr iel bereikt wierd de hinderp ileu zulien uiet van h ur k nn n maar het schijnt iwijfel ic atig of de bond Jaz en Denein it ea tot het voorstel zulieii toetreden De sc irjver be reurt l et voorts dat de wapenstilstand niei is aansenoineu Tei s o te verklaart hij nog ten einde te zien a in het tegenwoordig c in et i vo uor it d5 X Het hof van assises heeft uitspraak gedaan ia ile a der beschuldigden w egens den aanslag op liei leo i vu zer Napoleon Greco en ïr ibucco z jn i leoor i e i f ii i tori ea Scaglioni tot twintigjarige geiaugi ni sirAf v Cror it i J 5