Goudsche Courant, zondag 28 februari 1864

Weoaen I ur I Jugbladen beipreken Je geivigtige lijaiu brtrt iVe iue het overschrijden der jutlandsche grenzen door V Wr uiL el tu het hem toegezoudea bevel om de militaire m iatregglen iiiet Men beifint hier Pruisen meer en meer te wantrouwen De O D Post H ijst op de groote krijgstoerustingen iu datland CU oppen ue vr iag waartoe dat aliCs dienen moet Hetbiad constateert dat toebereidselen van dien omvang alleengrond kunnen hebben in geheime plannen 24 Febr De onderhandelingen tusschen Oostenrijk enPruisen wier regeringen den 20 dezer na Mantcatt el s vertrekvan Berlijn Engelands conferentie voorstel a innameu wordennu te gei jk gevoerd met onderhandeiiugen daarover met Frankrijk en met de raidden stateu Engeland ouderhandelt metDenemarken over den wapenstilstand de vijandelijkheden worden echter nog niet gestaakt en Kolding blijfc nog bezet 25 Febr Volgens de Abeudpost draagt het voorstel tothet houden ecner conferentie ook Fraukrijks goedkeuring wegen besttuit er grond om aaa te nemen dat Rusland er me Iezijne toestemming toe geven zal Van Denemarken is nog geenantwoord De duitsche bond zal in deze zaak zoo spoedigmoireiijk moeten beslissen Berlijn 25 Febr Sedert het verder noordwaarts oprukken van hft geallieerde leger door diplomatieke tusochenKonist 3 verhinderd voeren de half olScieie d igbladen daaromtrent eene gmrh andere taal dan vroeger K ort voor het overtrekken der jiillandsche grenzen zou plaats hebben heette het dat Denemarkii gestreng moest getuchtigd worden omdat het had gewaagd gebruik te maken van zijne oorlogsbodems jciiepen op de open zee in be=lag genomen en have is van Pruisen bedreigd met een bombardement voor zulke ougehoorde vermetelheid moest om te beginnen het geheele vasteland van Denemarken worden bezet Xn daaraan geen gevolg mag gegeven worden beweren die dagbladen dat de gausche zaak is geschied op eiïen verantwoordelijkheid van den maarschalk vou Wrangel geheel buiten weten der regering en iu str jd met hare bevelen Aan dergelijke betuigingen wordt schier door niemand gelunf geslagen De chef van de genie de generaal v Moltke is doorden koning naar het tooucel van den oorlog gezonden eneinde de positie bij Duppel te bezigtigen Hij ia n uir menzegt terursekomcn met de meen ing tlat die werken zonderbelegering niet te veroveren zijn Weiligt dat dit iels bijdraagiom Pruisen eenigzins handelbaarder te maken Volaeus de Volksz wordt nacht en d ig aan de v jrschansingen generkt vooral worden veel mijnen aangelegd De Denen zijn door middel van pionnen voortre leLjk van alles onderrit t In d plomatieke kr ngen verzekert men dat het voorsicltot het honJcu e u r c thferentie door Engeland iu overeenstemming met Frankrrk gedaan wilk voorstel daarenboven nietKnslanils goe Ikeiiring is geschied door de regering eu die vanOostenrijk is aangenomen Men egt dat een gevolmagi devan de bondsvergadering die confe entie zal bijwonen Er zalechter geen wapenstilstand worden gesloten en de vijandelijkheden zuilen om die reden niet wolden gestaakt V in den IS wordt uil S ockholm geschreven C steren is een verdrag tusschen de zweedsche en de en gelsche regering tot stand gekomen waarover sedert eenige weken onderhandeld werd Uraaf Manderstrom wist tot djsverre het sluiten dier overeenkomst te lertragen door Frankrijkstoestemming en ook F rankrijks waarborging ais voorwaarde te stellen Tot voor eenige dagen achtte zich het zweedsch kabinet geregtigd te twijfelen of F rankrijk daartoe te vinJen zou zijn Eergisteren echter gaf de fransclie gezant onzen minister te kennen dat zijn kabinet de aanneming van Engelands voorstellen aanried en in geval Zweden het verlangde als waarborgende mogendheid aan de verdere nnderhandelingen wilde deelnemen Gisteren is het verdra oi derteekend Zweden verbindt zich daarbij voor het geval i it Pruisen en Oostenrijk verdïr gaan dan de iu pand name van Sleeswijk en het koningrijk Denemarken bedreigen de deensche regering te land en ter zee in dier voege te hulp te komen dat Fuhnen en Seeland bezet en gede t worden Engeland betaalt daarvoor een subsidie Eene actieve deelname aan den strijd is niet verlangd en ook niet toegezegd Frankfort 25 Febr In de zitting der bondsvergadering op heden hebben de beide groote duitsche mogendheden het voorstel gedaan dat het opperbevel ovei de exeeutietroepen aan Pruisen lal worden opgedragen als mede dat op nieuw twee burgerlijke commiss rissen dier mogendheden benoemd zullen worden Verzending aan de commissie eu stemming over S d igen Volgens de Postz is de conferentie voorgesteld i de volger 3 grondslagen de europesclie mogendheden u rborgen aan de hertogdommen hunne autonomie zij kuuueii niet van elkander gescheiden worden en het grondgebied blijft hetzelfde Dresden 36 Febr Het üresdener Journ ü deelt een telegram uit l irijs mede inhoudende het berigt dat Frankrijk het voorstel tot eene conferentie heeft aangenomen Weimar 26 Febr Naar men meent te kunnen verzekeren heeft ook Denemarken het voorstel tot eene conferentie aangenomeu en zal deze ie Londen gehouden worden Bremen 24 Febr Den 15 = is een tractaal gcieekend tusschen Pruisen en Oldenburg waarbij aan Pruisen verlof wordt gegeven tot het vestigen van handels eu militaire inrigtingen op de oevers van de Jahde De hertog heeft lang tegenstand geboden maar het sbiiten van deze overeenkomst schijnt in verbind te staan met andere regeiiiigen van groot gewigt Hamburg 25 Febr De deensche consul generaal heeft een besluit zijner regeeing bekend gemaakt volgens heiivelk de sleeswijksche en hols eiiische si hepen dezelfde regten als de deensche vaartuigen behouden mits zij de deensche vlag voeren en voorzien zijn van deensche seheepspapieren en deensche kenteekenen ötnnenlonö Gouda 27 Febr Isanr men verneemt zal er op den 7 Maart a s door eenige onderoffici ren alhier eene tooneelvoorstelling in de schermzaal in de kazerne gegeven worden waarvan de opbrengst na aftrek der onkoslen getieziud zal worden voor de ougeUikkigeu te Katwijk aan Zee ij hopen dat de e edele poging oni m de belioelten dier arme vissciiers eenigzins te voor ien onze stadgenooten zal aansporen deze voorstelling bij te wonen en wij Iivijfelen d m ook niet of dien avond zal tie zaal wederom eivoi z jn irelijk zulks mee s Kouings verjaardag hel geval is Vergissen wij ons niet dan zullen er dien avond drie blijspelen n orden uitgevoerd eu de toegangsprijs zeer billijk gesteld zijn Uit Zwolle meldt men aan de Ariih Ct nNaar alle waarschijnlijkheid zal de kolossale spoorwe brug over den IJssel aan het Kater eer bij wolle binnoa vier maanden gereed zijn Deskundigen roemen niet alleen de constructie maar ook de netheid en den sierlijken ooge ischijnlgk ligteu vorm vau dit werk en tevens de vlugheid die de fransche arbeiders in hunnen arbeid aan den dag leggen Men ziet hieruit dat de bruL genbouw in de laatste jaren in n M ig op igt zeer is vooruitgega iii en on e iiiirenieurs en r wicden kiiiiicn van hunne fransche kiiiisl irc e Iers die in crs iuiliii ie r jken van Europa bruggen hebben gelegd veel der navülgiiig waardig leeren Men verneemt uit Enschede dat de daiui s vereeniging teZwolle ter verloting van voorwerpen van kunst en smaak tenbehoeve van personen door den brand van 7 Mei 1 62 ongelukkig geworden iu pl iats van deze gelden aan de hoofdcommissie alhier te doen toekomen daarover op de volgendewijze heeft beschikt Voor den herbouw tier protestantschekerk ƒ 12 000 voor die der r k ƒ otiOU eu voor die der israeliten ƒ lOÜO Inzonderheid de laatste gemeente komt dezeonverwachte ondersteuning wel te stade daar alle pogingen door kerkvoogden dier gemeente aangewend om gelden te bekoinen tot dusver schipbreuk hebben geleden De gemeenteraad van Maastricht hei ft in zijne vergadedering van 2 J dezer met algemeene stemmen het beginsel aangenomen dat ter vervanging van de alhier beslaande tweedeafdeeiiug van het kon atheneum de industrie school eene openbare hoogere gemeente burgerschool met 5j irigen cursus zalworden tot stand gebragt Dit besluit is genomen nadat deburg in het breede het voordeel van zoodanige gemeentein rigting had ontwikkeld en had medegedeeld dat hij van hoogerhand de toezegging van eene rijks subsidie van ƒ IB OOU sjaarsheeft bekomen Er is te Londen opgerigt eene Holland TramwayCom panv of maatschappij om hier te lande paardenspoorwegen aante leggen te beginnen met die te sGravenhage Het kapitaaldier maatschappij is op 200 000 pd st bepaald verdeeld in 20 000 aandeden elk van 10 pd st De eerste uitgifte zalbestian uit 5000 aandeden gezarnentlijk vertegenwoordigends 50 000 pd st Het doel der maatschappij is om in nederlandsche steden die daaraan behoefte hebben paardenspoorwegenaan te leggen Keeds is zoo men weet eene concessie van s Hage naar Scheveningen zoo als ecu eugelsch berigt zegt het Brighton van Holland verleend en er zijn o ereenkomstentot meerdere soortgelijke concessien in overweging De compagnie is op het reeds bestaande contract gegrond om eene dubbele linie van hier naar Scheveniugen aan te eggen daar toe zal zij hei land aankoopen de lijnen aanleggen en van al het materieel voorzien voor de som van 40 000 p st Peeds zijii de werkza imheden aangevangen en in tie m ianti Mei a s znlii die voltooid zijn zood it de dienst zal kunnen begiiiiieu Nopens het voorgevallene met het uederlandsch stooinsc iip Gouverneur van Ewijck deelt de Haagsche ouiant hetvolgende mede Kiel was inderdaad de oorspronkelijke bestemming van het schip maar de uitklaring naar die plaats werdte Korsoer waar het haver had ingenoraen door de deenschebeambten der in en uitgaande regten geweigerd De nitklaringgeschiedde nu naar Travemunde alwaar het vaartuig den 19 Februarij aankwam De lading werd aldaar gelos daar hetgevaar der verdere e peilitie naar Kiel te groot scheen Algemeen voorziet men zich tegenwoordig van eenig gedistilleerd ten einde niet dadelijk de verhoogde belasting temoeten betalen Dit is zoo sterk dat in eene der kleinere steden de opbrengst van den nog niet verhoogden accijns in devoorlaatste week ƒ 1200 meer bedroeg dan voorleden jaar De zaal van het te Arnhem te bouwen schouwburggebouw zal 78S zitphiatsen bevatten hel publiek heeft voor ƒ 5 000 ingeschreven waarbij de stad nu ƒ 20 000 voegt De stad zal buitendien elk jaar ƒ 5 500 aflossen waarvoor met de premicn ƒ 6100 s jaars zal worden betaald Bij de discussie is jrebleken dat voor verbetering van Musis Sacrum ook ƒ 20 000 zal noodig wezen Vooral dringt men aan op het in orde brengen der tweede zaal van Gc5nc i le Berlgteii Tp I oiiden hefft 7ich ceii daiiK coniitc frrvormd ter omW feunin vnn eewoiide cii 7i kc dLL u i he militaireu Iu Drenthe litcft nitu te wt img prudikanteu Bunifii kort al lueu ijrocts xül uii over dt a iirüiitie ait de hiiiiir che teekeiiakaJ ii ie Uj dtü biaud au j iar ycit d ii Ht t jüiLk ciie miuitcrie 7 uitar lui L iiau De du t ch Liallireuku zullfii iin t er k r ill JallaiiJ di iuu cii Iu Po cii ijii vrr elaideue Men boraanit eene nieuwe roexieaansebe Iteiiing van ioi lullioeu l r De detn che taU ia in bleeswijk lJolstein algt chalt Iiu Mhoui maker te Riehinond adverteert den prijs zijner waar 1 p t L l Liar en 22 lallar = herstellen UO doll cavalIeritHa zeu 250 doll boitiiits 110doll eii7 De zuidelijke papieren doUur geidt nagenoeg U hoU centen De sultan is op de jagt door wilde zwiji tu nmver tloopen Tel ublin heeft men gevochten op eene vergadenng voor liet opriirreu vaneen standbeeld voor prins Albeit Te Kidderiuin ltr i een iM iiu ierstrein op een goederenireiu geloopen vaardoor een aantal per o ii ii k et t werden Ik ijercn beeft allt maatregelen genomen om buiUMi uusugedagen een IcL er van lUO KM man te mobiliseren De bt vtilkin vanïipanje nut de naburige eilauden bedraagt fJ 7 j y Cuba 1 3 530 Portoriro Tj i pi 7nleu Te Panji is een mctfit rh geweer uirü evonden waariuidimen 500 choteu in het uur ka i i n Te Oldenzaal is men CLue fabriek van pruisiache thalers en und rdeelt n op hetspoor gekomen De bank van Kugeland heeft 2o ftbiuir j h tdisioi to Vergadering van den Gemeenteraad Zittuiff ran Vr jdag 2C Tehruuanj Afwezend zijn bij het openen der vergadering de hh Keray 15ue nitr Westerbaau Heutlnger en Ki t welke drie LatviLu 1 ter humen titd n De noluien van het iu de vergadering vau tZ januarij II verhandelde worden gearresteerd iïijn gele en de navolgende ingekomen stukken Eene di po itie van tib g d s aten bedenkingen ia het midden brengende tegen het ontworpen reglement our het chepenjageu op de gouwe Ter vicje Eene gelijke di po itie goedkeuring beheUende der gemeente rekening over 18 2 Notifiiatie Eene mi sive van den min van binnenl zaken med deelina bevattende dat h t telegraaf kantoor albier in 1863 heeft opgebrngt 1970 8 5 otlf Adressen van C au den Heuvel eu anderen om Ie worden aangesteld tot sluisknecht Ter visie eu benoeming iu de volgende vergadering Een adres van F C van Mnteu ouder teunJ door velu schipper van alhier doorvarende stoombooteu Jaarbij verzoekende benoemd te worden tot commissaris over het stoo nbootenvecr Ter visie De hh Westcrbaan en Reutinger komen binnen Eene dispositie vau hh Ged Staten waarbij onder de aandacht de raads wordt gebrügt dat tot het voortdurend heffen v m tolgeld op het Amsterdamsche en Goudsche rijpad de koninklijke guedkeunug vereischt wordt En wordt na eenige discua ie goedgekeurd een door IJ en V oritworpen tarief van tolheffing waarop geleid door eene memorie van toelichting de goedkeuring des Konings zal verzocht worden line dispositie van dezelfde autoriteit het verlangen te kennen gevende zekere wijziging in de begrooting voor 1863 aan te brengen waardoor echter geeue verandering in bet eindcijfer van ontvaog oi uitgaaf wordt te weeg gebragt Dienovereeukutn stig vrordt besloten Eene missive van den schuitersraad waarbij hij raagtigine verzoekt tot over hrijviiig vna posten op de b grooting van 1563 De aanL evra tgde magtlging v ordt verleend Een adre van T bt gier daarbij verzoekende t worden anL =ieia tot be irtschip r van hier op s Graveuhaje ziilleud i hij des d uz daü isn hier en de vrijditïs van s H ige vertrekk u Uij legt daarü j over teue dipo tie van hh B en vau Grriv e li gt Hierop bpi andt laaL d zijnde en gelet op bet i r wjicieu aJvse = van de k nner v ui ko ipb tndel eu f ihriekeu die het v t ondrr liu it wordt het ver oek iiuewüligi met tieu te ipu eene tin 1 d s h eren K£ ii T Op voor Tel van B en W wordt be l jren id ttt u ii t t r Bcrtelinan op de elfde voorwaarden als i i htt al tlooptu t J r voor den tijl vin één jaar te bel 5ten met bet Lt en vau lo het handfeekeufu op de open ire scholen De bnr renie tei breu jit ter talel een i adres asin veede ka mer der fateti Gi iieraal het Aeiv oek r K d tt d v r tde rin hare i p lkfiiriii r onthoude an v ontwerp Je ge mpenf he fureu de bevoegdheid worJt ueu i l l e hetF n on unrwi rpen uicl door het nj a eeiiiie di cu i ie wordt bet outw Ja i meeni tcnnien jok die de htereu Ki t üie lu u J L o mTir nier met die van deu Leer A estLr jaaü dic z js had H t p in re e neut ter bestrijding eu oorko n J e ziekten en het pülitie regleinent voor de cboleu ii el die ziekten welkr de i euep kundi re co raede de coTnuu ie utor de verordeuiii £eii ieh veri De bnrgemee ter brengt ui bera id lagiug de v i er koopcn vau visc i d i r de coniini sie vjor de vcro Articiilatim behandeld zijude wordt de verordt ii mj ziginc aauj enoinen De in truetie voor den keurmeester zal iu de mg worden in beh indeliiig gebragt De burgemeester ueeft Ie kennen dat door d het scliietterrein ïn i niet i i kunnen voltooid uorjue ge inne om voor die zn ik in dat j iir et u over thi ma ir t hij vnor Ielt oi r iM 4 ihnif Vl d be irmo in toe te nti rn n rt il n d k t a ti vüu klei vC biKilxer iju le x t d u du i i iiiuj a teniirc di cn f n iiireude m Ike i e eerd v me de nnitiliire ürg en de n nJi e imvo r u rk d I door verkeei len 3 mie rntLcKrni e t ii r jv reeu koin ti2 h voor pl d biirge nee ti i met elf t C des heeren RentiiiL tr If l It n De bnrjemee er ne hK 1 a Ie d t d f pr iiftr in den l el waanluor de eliee jv irt n d t rd A riepn belans en nok ni dat der Lienieeiiie b v l Cv ie nitizaaf van fli i ve o r i ikt worlt zui v i De heer Keuipp m e nlje tu u n ani in deu a her verleend vet oekt dt n hur eiiiei ttr itlichin h t voIl hetwelk i n n t n aan het adre ajin i l le eu iu af d nlt fiKU Ml fld wa rhije u id der icti fjt de lion o rt erii L htir L wei d en iji t I lidlen ifebriL t t jni bet tarief op de be niftai ri be n ir lbier Lel e i n De tjiirgenief er Lf l t hifVi p te keni i d t J hanil n is ge l wn H ui W ti d 1 l = ta f i hn rnl i laii m even il PL uu dit br L 1 de p l 1 in nverpM e i v gop kptiriiij I iworpi ove r enk P m i pn v oor delen d De dane lieten Gouda F i ü w i T cm nd ü sqó Zeenu dip per ni d ti 9 II l L K inr r it rirrr ƒ fj T a P ƒ 7 Piiii iiTPr a ƒ 7 J 4 m Gert ƒ 4 10 9 ƒ llivcr t LK Piuke iil mn p erntPTi fJAi i f Roel tveir Inthsche ƒ 190 i i 195 X ErahaiiH cltP ƒ éln Delft 2 j Felir l e nanvofr ter jrri intn irkt i a eJeii niet STooi Wiianl ir Mf iroe Ie t ür rii uuie t ir e u v n de ham riniiPii eii vorige jirij eu opbrijrcii de haiiilcl was overigen pedrrkt Tnrue ƒ 8 O f S GO Knirire ƒ tj i ƒ 0 40 U ln er tT 5 40 t ƒ 5 r t Z iiiPrL pr ï ƒ 4 50 a fö 2 Kurt ii iver ƒ 3 fiO ƒ 3 0 L n p liaver ƒ 2 iO 1 ƒ i eo Pup rb neii ƒ 7 hfl 2 Pa frapbooiip ƒ 5 50 n f ij Ui Bniii e b i uen ƒ 10 u ƒ 11 Grodie erwten ƒ 8 h ƒ 1 Witie erutt i 7 Aan sta s wa iir sr woiren vau 19 üj febr Dordrecht 25 Felir Tarwe minder aanfrevoerd eti 20 c hofiffpr de puike suorten goed te pi i it en Ke te j iriirp Z ƒ 8 40 a J S 50 mindere ƒ 7 70 a ƒ b 20 ilooi e nieuv e d 8 40 a ƒ 8 70 mindere en geringe ƒ 7 50 a ƒ 8 Biaauw 1