Goudsche Courant, zondag 28 februari 1864

1864 Donderdag 3 Maart Aan de veeraaAt vim heden werd n aangcljuden 3970 runderen 108 kalveren 18760 schapen en 380 varkens Er erd voor runderen 5 voor kalveren 6 4 vour 3c uipen 8 en voor varkeus 4 6 per steen betaald 23 Febr Boter Friesche i24 Kampen en Zwolle 112 a 118 Kaas Edam 54 a 30 en Gouda 46 a 52 24 Febr Granen Er was weinig vraag naar tarween de prijzen zijn onveranderd puike gerst vast en d havergoed te plaatsen Aanvoer van 2Ü 23 febr 390 qr inl enS330 qr vr tarwe 430 qr inl en 1030 qr vr gerst 2690 qr inl eu 3679 qr vr haver 25 Febr Aan de veemarkt van heden werden aangebod r 1080 runderen 266 kalveren 3860 schapen ei 60 varkens Bïirgerlijke Stand GOUDA Geborfn 2 3 Feb Margrietha Johanna ouders A van der Weijdea ea A van Breukelen AVillieliuus Hubtrtiis ouders J T an £ eteu en 51 E H Koduian Jarobii ouders J F aa der Kind en G van LeeuT en 25 Margaretha Dorothea ouders L J Donkeren A Vi Botf jrop 0 EKLr DE 3 l br J M Buijtelaar 1 j 11 m 21 L Vuijk huisvr van li W Markensteijn Ö4 j M il Kwiukeleuberg 7 J 8 m 26 P Brenunert 2 m H 90l f i iii a 7 3U Zomertarwe ƒ 7 20 a ƒ 7 70 Overm rogge ƒ 5 20 a j fiC Z en VI ƒ 3 80 a ƒ 6 10 Puike wintergerst zukm ƒ 4 ü ƒ 5 r Ps ort ƒ 5 40 Zomer zakm ƒ 4 50 a ƒ 5 gestort ƒ 5 10 Spelt ƒ 2 50 a ƒ 3 Haver ml voeder ƒ 2 30 a ƒ 3 d dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 SO Paardeboonen ƒ 5 a ƒ 5 60 Witte bonnen ƒ 11 üƒl4 Bruine boonen 50 e hooger ƒ 7 60 a ƒ 9 Goedkokende bl ernten ƒ 7 20 afwijkende en mesting ƒ 6aƒfi 00 Wiite Konii asb ƒ 7 Boekweit ƒ 3 hooger Bergen op Z f2 2ó Peel ƒ 215 Jarige fransche ƒ 190 en hol steinsche ƒ 2i 5 Middelburg 25 Febr N Z Tarwe malig aangevoerd in puiki wal ƒ S 20 In N Walch iveinig handel de beste ƒ S 50 a S 75 Puike X Z Rogge ƒ 5 75 Puike wintergerst einig aang v jerd 5 30 goede kwal en puike zomer ƒ 5 N V ru ii boonen ƒ 10 paardebooueu ƒ 5 40 d gr erwten 7 50 Deventer 26 Febr Tarwe ƒ 8 a ƒ 8 75 Rogge ƒ 6 a ƒ 6 50 B Lueit ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 50 u f 5 25 Haver ƒ 3 k J 3 7 5 Boter per 20 IB 1 s ƒ 24 a ƒ 20 50 Infer ƒ 22 n f 23 2 s ƒ 20 i i ƒ 21 Groningen 26 Febr Granen nagenoeg onveranderd Boek eit vast met zeer weiuii verkoopers Zwolle 26 Febr iliddelprij eii Tarwe n ƒ S 37 Rogge ƒ 6 35 Boekweit n 5 flO Gerst ƒ 5 10 Aardappelen ƒ 1 70 Boter per ii ƒ 1 22 20 ued ƒ 26 37 Londen 22 Febr Boter holl 6 lager Gr ii cn Tarwe met zeer weiidg handel de prijzen bijna onveninJcr l ger t lil maar riet lager haver iets flaauwer Aanvoer v iii l 2u febr 1349 qr inl en 11874 qr vr tarwe ISTO qr lul en 2540 qr vr gerst 1128 qr inl en 60r 5 qr vr haver en ll j i z en 3290 vtjs meel GOUDSCHE COUEANT Uitgave van A BRINKMAN Langs Tiendeweg D n 61 WOERDEN van 19 tot en met 25 Februarij Bev ali f n Johanna Hendriks d E van Dam geb OvEKLtiiK N Jofaanues Hoogbergen 9 m Cornells Antonius vati Rooijeu ruim 1 j A I V E U T E T I E i l p Eigenaars ge m Ondertrouwd J3 P C MA S J £ oek ia ic t aar te Gouda en J MARTIN fji HuizuM nabij Lf elw vjii es gJV den 2 j Febr liH il E idt r Ki iiiti r i tinj een aan L jai5tlelei WOENSDAG hoeft dienstmeisje of dienstbode Cfu huis op de Jlareti haar dieust aangeboden Zij is doür eene oude dienstmeid die daartoe geene bevoegdheid bezat afgewezen Indien deze Advertentie te barer kennis komt wordt haar verzocht zich NOG EENS É an te melden De ondergetef ende heeft de eer zich minzaam aan te bevelen tot het vervaardigen van alle Ueeren Rleedingstuliken volgens de NIEUWSTE MODELLEN Hij is ook voorzien van eene ruime sortering van de uitgezochtste en sierlijkste Patronen van BUSKINS IiAKSNS en andere tot zijn vak behoorende STOFFEN welke doo hem tot de billijkste prijzen geleverd woraen terwijl ook KLEEDING STUKKEN zonder leverantie der benoodigde stoffen door hem vaardigd worden Hij durft zich overigens ïleijen door de netste bewerking en spoedige aflevering de goedkeuring zijner begunstigers te zullen verwerven W BOER TaiCUur Ovmn W k C N 1 8 worden zijnde van de Potten en Piji cnlnilikerij van wijlen den Heer A KOOT firma Wed J KOOT Zoon bevelen wij ons zijnen begunstigers aan Belovende door eene prompts eu accurate betlieniug ons het vertrouwen waardig te maken R C JOXRER Fuftriekanten GOVDA 23 Februarij 1S64 Openbare Verkooplng vau eene aanzienlijke Partij Zomer en ajaars Manufacturen breeder bij biljetten omschreven op Dingsdag den 8 Maart 1864 des Voormiddags ten 9 ure in het Logement DE PAAUVV aan de MarU te GOUDA Daags te voren te zien De Thee Soorten UIT HET M lGAZIJy ViN SInderara en Siblesz te Arr hem zijn fijn geung en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Zajige Tiend nceq D N 24 te GOUDA D BOER Az te Otidetcater en verdere Dépêti TTarrevrld Pels 8 m Tot waarneming eeuer HUISHOUDING in een klein gezin of tot ADSISTENTIE bieJt zi h aan eene JufvrO aW Adres franco onder Letter L B bij den Uitgever dezer Courant TE KOOP Eene Palisanderhouten PIANINO 7 Octaaf goed van toon voor ƒ 180 te bezigtigen bij W KAMPHUIZEN op de Korte Tiendeweg Prijzen der Effccti il AMSTERDAM Vrijdag 26 Feb uarij Licgste Hoocste Gebleven pCt koers koers kf CTS Ned w sch 2 63 031 3 eaVis dito 3 75 l6 dito 4 98 8 98Vs Amort Sijnd 31 2 93V4 Handelm op re c 140 i 141 141 België Roths 21 2 Spanje obl 2 45V2 45V9 45V8 Portugal obl 3 471 15 471 4 iPU Kusl obl H 5 101 d 1828 29 5 100 4 d 1S4Ü 4 d 51 serie 5 75 751 4 731 4 d 6 serie 5 8CVl6 86 8 dObijH lSHOiVa SSVs Volgef Spw 5 186V2 Pruisen 18 59 5 Oost Metall 5 5 s 563 5G3 4 dito dito 2V2 29 4 293 3 293 d renteAmst 5 807 8OV16 d0 nat l854 5 62S 16 62 l6 S2 l Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 21V8 223 22 Ver Staten 6 643 65 65 d 1871 5 d d 6 68IV16 69 69 d 1882 6 65 Vl6 66V4 66V Mexico 1851 5 42V2 43 2 8 CORRESPONDENTIE De ODgeleekeud ingezonden adverteii kaa niet zoo geplaatst worden maar ligt disponibct bij den Uitgever Ter Boalidrukktmi vw A BRÏNKMAZ Deze Couri nt verschijnt des Douderdaga ea Zondags Tn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden isy 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Adverteutien kan geschieden tot des moryeus ten 11 ure iButtcnlonlr Londen 29 Febr Volgens de Terklaring van lord Pal merston in het lagerhuis heeft Denemarken vooralsnog de uitnooJigiiig tot eene conferentie niet aangenomen Onze ministeriele bladen zijn dus wel wat al te spoedig er bij geweest met reeds te spreken van eene groote diplomatieke zegepraal der regering In het buitenland kan men welligt nog verwachten dat Denemarken wel zal toetreden en de verklaring van lord Palmerston dat het kabinet van Kopenhagen zijn antwoord slechts voor eenigen tijd wenscht uit te stellen schijnt die verwachting ook eeuigermate te regtvaardigeu Hier koestert men evenwel die hoopvolle verwachting niet Het heerschend gevoelen is hier integendeel dat er van de conferentie volstrekt niets komen zal Wel is waar Oostenrijk en Pruisen hebben het voorstel aangenomen doch van de overige mogendheden is vooralsnog geen officieel antwoord ontvangen Het is bekend dat Frankrijk en Rusland vooreerst nog niet zijn toegetreden daar anders onze regering geen oogeublik gedraald zou hebben met dit openbaar te maken Onze ministers verkeeren evenwel nog in onzekerheid ook omtrent de beslissing van Zweden en den duitschen bond In sommige staatkundige kringen alhier is het gerucht in omloop dat onze regering met geen ander doel de confeientie heeft oorgesteld dan om een einde te maken aan de lastigf interpellatien in het parlement omtrent die zaak en tevens om dj oppositie omtrent de ware bedoelingen van het gouvernement op het dwaalspoor te brengen De Morning Post maakt eene circutaire van het deenschegouvernement aan zijne gezanten in het buitenland van den 12 dezer openbaar Dit stuk besluit met deze verklaring Voor dat Sleeswijk bezet was zouden wij vrede met Duitschlaud hebben kunnen sluiten Na die gebeurtenis heeft s koning gouvernement geene keuze het moet den oorlog voortzetten tot Jat Je vroegere slaat van zaken in Sleesw ijk hersteld a dat hertogdom weder onder konings gezag gebragt is Daneerst zullen wij in staat zijn nieu e nof iiigen te doen om onsgeschil met Duitschland door oauerhandelingen ten einde tebrengen Volgens de Morning Post is aan Denemarken een uitstelvan veertien dagen verleend om zich te verklaren nopens deaanneming van het voorstel betreffende de conferentie Het bladis hierbij van oordeel dat uit het antwoord des konings ophet adres van een aantal notabelen is op te maken dat eeneconferentie tot geen resultaat zou leiden De algemeene vergadering der vertegenwoordigers vanalle kamers van koophandel In het vereenigd koningrijk heefthier ter stede plaats gehad In die bijeenkomst werd door deafgevaardigden der kamer te Huil voorgesteld bij het deparlen ent van buitenl zaken er op aan te dringen dat voortaanuitsluitend voorname handelaars tot consulaire agenten zullenworden benoemd in plaats van de tegenwoordige daartoe hoogbezoldigde personen Hiertegen werd het bezwaar geoppe d dathandelaa in die betrekking te veel waren bloolgestelJ aan deverzoeking tot bevordering van hun eigen belang boven datvan het algemeen Ten gevolge der daaruit ontstane diseussienwerd met eene groote meerderheid besloten ten deze een middelweg in te slaan namelijk het ministerie te verzoeken dekeuze voortaan te bepalen tot de zulken die met verschillendehandeldrijvende personen genoegzaam in betrekking staan omop de hoogte te zijn van de belangen en eisehen des handels Parijs 29 Febr Naar men hier verzekert is lord Palmerston nog altijd dermate ingenomen met zijn conferentieplan dat liij voornemens zou zijn eene conferentie te beleggen mei die mogendheden welke zijn voorstel hebben aancenomen Men vermeldt dit gerucht zonder er de minste waarde aan te hechten want daargelaten dat het nog al moeijelijk zal wezen de voorwaarden met elkander te vereenigen die sommige mogendhedeu tot bijwoning der conferentie hebber gesteld zal het loöh wel tot de onmogelijkhedea bebeoren om de éeensehe De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip vae het zegel is 80 Cent voot eiken re el daa boven Kt Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaat srai rate kwestie tot eene beslissing te brengen niet slechts zonder Denemarken zelf maar ook zonder Frankrijk en zonder den duitschen bond De houding n onze regering iu deze gehede z ak is ook eecigermate vreemd Zij heeft dit kan men ten stelligste verzekeren er oe medeeenerkt om het geruelit voedsel te geven uls had zij het voorstel van Ei gelunil tot het houden der conferentie aangenomen En nu het meer en meer blijkt dat het bij geen mogelijkhei l lol die conferentie komen kan neemt zij plorseling de lioiidiiig aan alsof zij nooit tot het engelsche voorstel was toegetreden ja alsof haar dat voorstel zelfs nooit gedaan was Da ir schuilt natuurlijk weder wal achter Men zegt rn dat het eerste denkbeeld tot het houdeaeener conferentie door Oostenrijk geopperd is dat evenwei hetinitiatief van het voor tel niet kon nemen en dit daarom aan GiootBrittanje ovfjiet BmSSeli 27 Febr De verdeeld Seid die reeds in de rijen der reglerzijde bestond sedert de heeren de Theu x en Dechampa uit haren naam eigenle liet bewind te aanvaarden is nog toegenomen sedert de Mouiteur Je kamer van volksvertegenwoordigers tegen deu 1 maart a s opriep Volgens de jonge clericilen wordt daarJoor de verwezentlijking hunner vooruitzigten op de lange baan geschoven Zij beweren uamelijk en misschien niet ten onregte dat thans de clericalen inzonderheid de heeren de I lieux en Dechauips en hunne ai nhaugers zedelijk gedwongen zullen zijn het teo enwoordige iabinet te ondersteunen en zoo doende zijn bestaan te helpen rekken Heden is de commissie tot invoering eener eenvormige spelling der vlaamsche taal bij de administratie werler vergaderd geweest en zijn de eigentlijke beraadslairingen a ingevangen Hoewel naar men we t de ledeu zijn uitirenoodigd uieis van hunne diseussien aan anderen mede te ueelen verneemt mea dat reeds nu is gebleken dat de meerderheid de zienswijze van de redactie van het uedcrlandsch woordenboek wil aannemen en zich daartoe met de zameustellers van dat werk in betrekking wenscht te stellen Tegelijkertijd echter is de meerderheid der er ramissie van oordeel dat men sommige afwijkiuger door bet gebruik gewettigd niet behoort te verbannen en het b v onraadzaam ware lum de woorden zwert in plaats van zwart peerd in plaats van paard het burgerregt te weigeren Weenen 2S Febr Men zegt hier dat Engeland om eeuige pressie op Denemarken uit te oefenen dat der conferentie niet gezind is eventueel eenige oorlogschepen in de Belt zal zenden De keizer heeft eene deputatie van sleeswijksehe notabelen ten gehoore heeft ontvangen het antwoord des keizers op het aangeboden adres luidt ais volgt Ik verheug mij met u over de uitkoms n door het dappere geallieerde leger verkregeif j waardoor aan ui beproevingen en die door uwe laiidge oo1 ten gedragen een einde is gemaakt De grootte der oor uwe zaak gebragte offers verleent u een uieuiven wairborg dat aan uw land gCLiie tijdelijke verligting maar aan zijne reglmatige eisehen eene duurzame bevrediging ten deel zal vallen De Voorzienigheid heeft mij pligten opgelegd Avelke ik niet mag stellen achter den weusclï welke den algemeenen vrede bedreigt Ik vertrouw jl titer dat aan de hertogdommen eene eervolle met de grondstellingen van het regt met de voorwaarde voor hunne welvaart overeenkomende toekomst zal worden verzekerd Lemberg 29 Febr De staat van beleg is in Gallieie en Krakau ing voerJ De wetten tot besehermii g der persoonlijke vrijheid en betrelTende de onschendbaarheid van het domicilie zijn geschorst tea gevolge van combinatien die hoogverraad ten doel hebben binnen de grenzen van het rijk en van de aanwervingen voor en ondersteuning van den poolschen opstand Op bevel van den stadhouder moet ieder die niet ge regtigd is wapens te dragen binnen 14 d igen alle in rijn bezit zijnde wapens kruid en lood op straf v ii boete of vin genjs afkveren Voorts moeten alle vretHHlelaigeB zi li himieü