Goudsche Courant, donderdag 3 maart 1864

tS uren bij de palitie vorvuegen tot rerkrijgiijg van eeu verlof om in de stad te mogen vertoeven Berlijn Febr r e Borsea Zeitung heeft dezer dagen gemeld d it het berigt omtrent het te gelde maken der staatsspoc ivegen ongegrond is Men was vrij a gemeen van gevoelen dat dit zon geschieden ten einde de regering uit de bestaande of voorgewende moeijel jkbeden te helpen door haar vele millioenen te verschaffen tot voortzetting Van het tegenwoordige regeringsielsel Met het doel om dien indruk weg te nemtn bevestigt de Staats Anzeiger het officiële dagblad het bovengemelde berigt Ü3 Triersche Zeitung zegt in haar jongste nommer dater in de omstreken der stad geene wolven worden gevondengelijk het geval is in het Ardenner woud en in andere daaraan grinzende oorden maar niettemin lijden de landbouwersin de moe elftreken veel door de verwoestingen die het wildgedierte aaurigt Ue wilde zv ijnen loopeu des nachts b j talrijke kuJ eu naar de bezaaide landen en woelen die derwijzeom dat I r geen ooi st van te verwachten is waar zij hebbengewroet Te vergeefs is tot heden bij de regering daarovergeklaagd Ja schadevergoeding gevraagd omdat dit schadelijkegedierte iu de koninklijke jagten niet wordt gedood De Kreuzzeituug deelt het antwoord mede door den koning van Piuisen gegeven aan de deputatie uit Sleeswijk welkehem de wenscheu van het hertogdom kenbaar maakte Tenaanzien van een punt de vereeuiging van het hertogdommet Holstein heeft de koning gezegd dat dit bepaald zijnstreven is Op de andere punlen gaf hij eea ontwijkend antwoord iiet verzoek om den hertog van Auguslenburg als souvereia te erkennen verklaarde hij bij de thans aanhangige onderhandelingen ontijdig Men schrijft dd 26 febr van de ituliaansohlomuardischegrens aan een onzer bladen Sedert j tribaldi genoodzaaüt is van ondernemingen op eigen hand af ie 1i d heeft de italiaansehe regering eeue houding aangenoiuen heel vcreenigbaar met de orde in Kuropa en van dien aard dat de betrekkingen van het land tot die der vreemde staten er niet door verstoord konde i worden Men mogt dus met eenige zekerheid op reciprociieit hopen maar die hoop schijnt niet vervuld te zullen worden Avant er bestaat goede grond om te gelooveu dat zekere mogendheid in ernst bedacht is den wensch van Italië naar vreedzame ontwikkeling langs regelmatigen weg ware beletselen in den weg te ieggen en s echts door de gedachte bezield schijnt zich weer tot scheidsregter over Itahe s bondgenootschappen en lotsbestemmingen op te v erpen De par ij te eenen die meent slechts door tien oorlog zich uit vele juopgeloste financiële en constitutionele vraigstur ken te kuuueu redden is de toon aangevende en invloidnjkste geworden en alle bevelen en instructien aau gen BeL edek iogi aardigen maar al te zeer de vrees dat een onverhoedsche aanval op Italië niet buiteu de geheime plannen der oostenrijksche regering ligt De zaak moet onlangs in een ouder voorzitterschap des keizers gehouden ministerraad druk besproken en de ministers hei jr vrij wel over eens zijn Op uitdrukkelijk verlangen des keizers die 8iiferiuo nog te zeer in het geheugen heeft is echter voor hei oogenblik van het plan afgezien maar voorloopig tot zoolang tot eene buitengewone c Eenvratie van troenen en vermeerdering der strijdkrachten in het venetiaansche besloten Iu de eerste kamer van Hanover hebbeu uitvoerige discussien plaats gehad over het besluit der tweede kamer omeene commissie uit elk dier beide ligchamen Ie benoemen teneinde gezaraentlijk te beraadslagen over de stappen die gedaanbehooren te worden tot handhaving der bedreigde ragteu vanSleesivijkHolstein en van den hertog van Auguslenburg Heteeroie gedeelte van dit besluit is door de eerste kameï aangenomen maar daarentegen is het tweede gedeelte hetwelk opde regten des hertogs betrekking heeft en waartegen de regering in lie tweede kamer zich reeds met nadruk verklaardhad v eggelaten Breslaa 29 febr Een telegram uit Krakau meldt dat aldaar aan de hoekeu der straten twee beüeudmakirgen zijn aangeplakt zijnde de eene een keizerlijk manifest en de andere de aankondiging van den staat van beleg in Gallicie Hamburg 29 l ebr In de Hamb N ichrichten wordt medegedeeld dat een deensch stoomschip van Seeland komende militairen na fehmern heeft overgebragt en dat te gelijker tijd eene dcensche kanonneerboot in de Fehmern Sund is gestationeerd waarmede de Denen zich tegenover Holstein van jene gelijke positie trachten te verzekeren als op het eiland Alsen tegenover Siee wijk Eoperdmgeil 27 Febr De regering heeft te kennen gegeven dat zij wenscht ontslagen te zijn van het geven van antwoord op het voorstel tot het houden eener conferentie zoo lang Sleeswijk door de duitsche troepen niet 3 ontrcimd 29 Feb Er bestaat eene ministeriele i iisis De leden van het kabinet zijn twee verschillende gevoelens toegedaan de eene partij wenscht tot een vergelijk te komen de andere daarentegen wil den oorlog met alle kracht voortzetten De heer Quaade miuister van buitenlandsche zaken biihourt tot de eerstgemelde partij en heeft zijn ontslag ingediend De heer Gerlach is tot opperbevelhebber van het leger benoemd en de Meza als zootlanig definitief ontslagen Dagbl zegt dat eene eonfereut e op den grondslag eener persoous unie tusschen Denemarken Sleeswijk en Holstein het verlies der vrijheid en onafhankelijkheid van Denemarken ware Plensburg 29 Febr Triu Karel van Pruisen is hedeu in het hoofdkwartier van den veldmaarschalk Wrangel aangekomen Heden wordt uit Berlijn de beslissing verwacht of de troepen de verschillende kantoiineraenten zullen betrekken tegen den waarborg van Denemarken dat de grenzen geëerbiedigd zullen worden dan wel of men den marsch naar Jutland zal voortzetten Turijn 26 Febr Men spreekt in gewoonlijk goed ingelichte kringen van eene indirecte aanvraag van het engelseh kabinet dat het onze zich even als Zivedeu aan de britsche politiek tot handhaving van Denemarkens integriteit aansluite De minister van buitenl zaken moet geantwoord hebben dat de zaak der hertogdommen Italië niet regtstreeks genoeg aangaat om het ministerie aanleiding te geven de gereserveerde houding die het heeft aangenomen te verlaten en dat tot dus verre de verklaringen van Pruis u en Oostenrijk de integriteit van Denemarken veel meer schenen te waarborgen dan te bedreigen 1 Maart De Italia meldt dat de oostenrijksche regeringbevel zou hebben gegeven dat de manschappen die deel uitmaken van de H en 4 bataillons van tie 42 regeraenten infanterie welke tegenwoordig in Venetië in bezetting zijn vóórden 15 maart zich weer bij iiunne corpsen moeten bevinden Tevens zouden twee regementen kavaUerie bevel hebben ontvaiigen om z ich naar Venetië te begeven Het gez imentlijkeleger in Venetië zal 160 000 man tellen en alle batterijenzijn voorzien van gescluit met getrokken loopeu New Yjrj £ 16 Febr De president Jefferson D ivis der zuidelijk confederatie heeft zijne sanctie verleend aan een wetsontwerp krachtens hetwelk de uitvoer van tabak rijst melasse en suiker verboden en slechts bij speciale verguiiniug geoorloofd zal zijn Tevens heeft hij zijne sanctie verleend aan een ander wetsontwerp strekkende tot verbod van den invoer van artikelen van weelde na Maart a s en tot vaststelling van het maximum der invoerregten op zijden wollen en katoenen manufacturen Het congres te Washington heeft met eene raeerde acid van 11 stemmen een voorstel aangenomen tot eene w jziging in de constitutie ter verkrijging eener volledige afschaffing der slavernij in de geheele unie 19 Febr De New York Herald verzekert dat de president Lincoln reeds der 22 = dezer eene proclamatie zal uitvaardigen tot de emancipatie der slaven zonder eenige uitzondering in alle staten der unie ömnenlanö Gouda 2 Maart Het hoofdadniinistratie kantoor onder de firma van D van der Voet Comp waarvan eene advertentie werd geplaatst in ons nummer van 21 Februarij jl heeft alhier na een aanzijn van eenige dagen opgehouden te bestaan terwijl de chef der firma met de noorderzon deze stad heeft verlaten ten gevolge van de ijverige pogingen van onzen commissaris van politie die geïnformeerd was d t van d r Voet tweemalen veroordeeld was geweest eens tot een jaa gevan geuisstraf ter zake van opligting en eens tot 5 jarer gevangenisstraf wegens diefstal Van onderscheidene fabrikanten waren alhier i iformatieu over dit kantoor ingekomen bij wien groote bestelUugen waren gedaan waaraan gelukkig geen gevolg was gegeven Volgens den last der laatste algemeene vergadering heefthet hoofdbestuur vau hel uederiandsch onderwijzersgenootschapzich met een adres ge vead tot den minister van binnenl zaken met het verzoek dat het Z Exc moge behagen denoodige maatregelen te nemen waardoor het werken van kinderen in loondienst gedurende den tijd voor hun schoolgaanbestemd worde verhinderd of althans krachtig beteugeld Dit adres is door den minister in handen gesteld der staatscommissie belast met het onderzoek naar den toestand der hier te lande in fabrieken arbeidende kinderen enz De gisteren afgeschafte belasting op de steenkolen en opden tnrf bedroeg voor 1000 eed S eea hoed wordt geschatop 1500 S achaalkolen ƒ 5 met opcenten en zegel ƒ 7 59 voor een hoed 18 mudden maatkolen ƒ 6 40 met opcenten en zegel ƒ 7 83Vs of s d cokes 20 cent met opcenten en zegel 30 2 cent voor 100 ton turf naar gelang van soort en klasse van ƒ 2 tot ƒ 10 met opcenten en zegel van ƒ 3 04 tot ƒ 15 18 Men verneem dat de minister van binnenlandsche zakenvoor dsuog niet geneigd is om in de hoofdstad van Gelderlandeen school van middelbaar onderwijs met vijfjarigeu kursus opte rigten ofschoon liet gemeentebestuur van Arnhem zulks gaarnezou zien Dergelijke scholen zullen gevestigd worden te Zutpheu en Deventer en ondersteuning van rijkswege ontvangen Zou eene gemeente die ƒ 20 000 voor eeu nieuwen schouwburg bijdraagt ook niet eene belangrijke som behooren veil tehebben voor eene inrigting die van zoo belangrijken invloedkan zijn op de stoffelijke en zedelijke ontwikkeling van hetopkomend geslacht Meu verneemt dat iu de vorige week bij de belanghebbenden de voorwaarden zijn ontvangen waarop de ministervan binnenlandsche zaken het verleenen der concessie wilvoorstellen voor den noordholland ch frieschen spoorweg loopende van Leeuwarden langs Sneek Stavoren Énkhuizen enPurmerenüe naar het tolhuis aan het 1 ten oosten van deWillemsluis en van Hoorn naar Alkmaar Die voorwaardenmoeien zoodanig zijn dat er geen twijfel bestaat of zij zullenworden aangenomen Uit bet verslag betreffende de holl ijzeren spoorwegmai tschappij over 18t 3 blijkt dat aan de aandeelhouders eenhooger dividend dan eenig vorig jaar kan worden uitgekeerd ui ƒ 42 50 per aandeel behalve het reeds uitgekeerde voorloopig dividend van ƒ 20 Er zijn aanwezig 22 locomotieven 168 rijtuigen en 84 verschillende wagens Er waren vervoerd 1 585 394 reizigers in t geheel is ontvangen ƒ 1 380 127 Zeer betreurt men het dat drt spoo versiualling door ól fstemming van de spoorwel Scheveningen Woerden niet is doorgegaan De aanuemer van de IJsselL ag teZutphen heeft ƒ 429 000 gevraigd voor den bovenbouw d r vaste brug voor rijtuigeneu voetgangers Daar dit te veel is zal men dus weldrapijlers in de rivier zien waarvan de eene helft bedekt is deandere ongebruikt blijft s Gravenhage l Maart De heden ten half vier ure geiicuden zitting der tweede kamer heeft zich bepaald tot het volgende 1 is door de commissie belast met het onderzoek der gCiOofsbrieven van den heer van den Heuvel albuu na ampel ontlerzuek en vergelijking van de stembiljetten en stemlijsten betrekkelijk de verkiezing e Eindhoven en meer speciaal van bit onderkiesdistrict Gemert geconcludeerd lot toelating van dat lid op ond dat de aangevoerde klagien iu adressen tegen deze verkiezing bij onderzoek gebleken zijn of niet bewezen of voldoende wederlegd of ter zake niet afdoende Slorgeo ten 3 ure zal over deze conclusie beslist worden 2 Is aan den heer van Goltstein verlof verleend om de regering te interpelleren over den voortduur van den onregelmatigen toestand waarin het departement van buitenlandsche zaken verkeert den dag nailer te bepalen Alblasserdam 29 Febr Gisteren avond omstreeks half acht brak ia de kerkstraat een hevige brand uit Twee huizen bevattende vijf huisgezinnen waren in korten tijd totaal lerbrand Windstilte en de inspanning der brandweer hebben verdere onheilen verhoed De huizen waren verzekerd doch de inboedel voor het grootste gedeelte niet De oorzaken van den brand zijn onbekend Gemengde Berigteu Te Meppel heeft men de regeling an het midddbaar cnderwijs een jaar uitgesteld Te Londen stelt men op nieuw pogingen in het i erk om den zondag mioder vervelend te maken door het openstellen van musea enz lïuslaud heeft te Weencn krachtig gi piotesteerd tegeu het bezetten au Jutland De franache mode artikelen vinden niettegenstaande den oorlog grooten aftrek naar New York Iu Italië v il men de kerkelijke goefleren ter naarde jin ruim 76 millioeu fr uit dj doode hand verlossen Zweden heeft op de aan raag van DeIleu Hr en geaot oord niet in staat te zijn tot het verkenen van ouverwijl hulp De Pruisen nestelen zith te Kolding in Jutland Het cijfer der gezamentlijke euro esche legers wordt begroot op 5 miUioen soldaten Het conlinrent der naticnalf militie hirr te lande is voor dit jaar bepaald op 9400 man waaronder 4ÖÜ voor de zeemagt In de gemeente Lonneker is een huis afgebrand door twee gezinneu bewoono De dames vereeuiging te Weenen heeft reeds 50 duizend bijeen verzameld voer de gev ond n in Sleeswijk Holstein Te Marokko is een kruidmagazijn gesprongen waarbij een aantal menschen zijn omgekomen Tie engelsche vloot bestaat uit 592 bodrms met eene bemanning van 7100C koppen die dit jaar ruim 125 uillioen golden zal kosten de franscht eemagt uit 214 schepen met ruim 30 000 koppe en waarvoor de uitguven berekend worden op omstreeks 74 milliocn guideu Het Zweed nuverneraent heeft iu Frankrijk twee pantserfregatten besteld In u sch ïndie is olgens de laatste berigten het disconto tot 18 pet ge= egeii Op Ja a hebben geweldige uitbarsti igea plaats gegrepen van twee ulcinen de Merapi en de Kloet De deensche rijksraad wil den ooilog mit kracht doorzetten Frankrijk verüaffrt ich tegen de verlppgin der bezetting vaü Slees w jk tegeo de inlijving van dit gewest bij den bond eü tegen elke bezetting van Jutland De pruisische geweren treffen op een afstand van 1000 en 1200 pass n Het ainerik leger van den Potojiac heeft sedert jnmj ISÖl uan dooden eu gewouden 100 000 man verloren De overleden hertogin van Parma laat een vermogen na van 1 i miUsoen fr Vijftig pruisisfhe koopvaardijkapiteins zuUen aaugestsLl Aordcu lot hulpoüieiüreu bij de mjrine 1q het koningrijk Italië zijn b4 geestelijke Ofdeo 2389 klooatt rs en 63 239 niDcaikeu en nonnen De fritis senaat vernedert zich door afguustig schelden op EngelauJ Her hoï van cassatie te Brussel ti cft bij len arrest verklaard dar de begraafplaatsen het eigendom zijn d r burgerliji i mttiiitu t iij laL an Butler op Kichmoud is mi kt Men beijverr zich om di im fu butretfeude de abdicatie vai Koningin Victoriü tegen te j i elvtn Keizeriu Charlotte vau Mexico heeft tnee geichrifteo over nare reizen uitgegeven De bevüUing der provincie Fne laud bedroeg op 31 di U 282 481 waarvan 140 167 manner en 142 314 vrouweu Oosteürijk begint Pruisen zeer te wantivU n Eeu deensch oorlogschip heeft eenigen tijd voor het goereesche zeegat gekruist Te Haarlem is de vierde teutooustcUiuj voor de bloeuibolleu cultuur gehouden Tc fieueve is eeue socialistische beweging tot het geven van werk aan de broodclj ie arbeiders gestuit floor het opvragen vau de hj t def ondersteuning hthoevenden De Denen hebbeu twee rh peü t Nkme te huis beboorende genomen In G lhcie eu krakau is de taat vau beleg afgtKuudigd Het öpaansche ministerie is ua eer ko ieii Itvtü luiu tr n eu door eeu ander Iu een der hospitalen te Kom 1 1 v l c i leien van 122 jaar De franscLe r genng zi nJt etu ge orhcjLr n naar het ooslenrijksch pruisische leger in t lecswijk iloi tiia Gu zut ataat aan het hoofd der liberale oppo sitie in de protesranr che kerk te Parij De holoteiosche cu sleeswijK cbe bladen plaat en de bengteu mt Denemarken ouder htt buifeuk d lltt geul der euachtdi SLbe fabnektu zal waprschijulijk nog ia dit jaar worden vermeerderd met drie stoomv €verijen en eene spiiinenj l e Altamum bij launce tou zijn in eene afschatt iugs vergadeniii düor Int bizwijkcQ d r vluir l H personen 12 voet diep in een t Ll neeri kuinen Keu ent Isch tooi l hip met krijgstulg gilddtn is te Malaga i ngtl jbden e verkoop der teekeningeu vau Eugene Dclacrois hc J t 5liii U00 fr opgtoragt Ingezonden Xa de beiuuidciing van f i rooting v m buitenlandsche aken is in uw l h 1 hf rh iali i we eii jp het L eJratf van fWw afgevaanlij ilc ml het kie = i i r iou j i die tioor p ir jzucht vfrvoerd zich niet ii ipij heeft woorden te bezigen en beschuldisringeu te uite die ZE i verpligt h s i ten volgende vergadering ie nerioepi De minister moge hieriuude voldaau zijn geweest ik geloot ilat het eveu eens is met een menigte kiezers in dil district Ik geloof ntet dat deze ingenomen zijn met de politieke liandeliugen van di ii afgevaardigde en al mogen zij hem re ccterea ais een kfidig reg sgejeerde gaarne zoude zij hem zieu ver angeu door iemand ijie Kun liberale beginselen deelende ia staat v as die krachtig voor ♦ o statm tpgpu de reactie en de hcugst gevaarlijke suikerpolitiek die in het donker voortwoelende door niemand l trtring mag geteld wo den In den loop van dit jaar moet de afgevianligde de Brauw aftreden zal aij anderm ial dit district vertegenwoordigen zal het distriet Goudi andenurial iemand ter vergaderzaal zenden om alle liberale beginselen te bestrijden Velen met raij weuscheu en hopen dat het auders z il zijn W ie echter dan te kiezen Zieuaar Alijnheêr de rede v in mijn ia De testnwoordige afgevaardigde kau door uiem uitl v tn liber de bei inselen gestemd worden Wie zal de kandidaat i = li T iie partij zijnr Hoortn wij eeu week voor de verkiczit tf uamen noemen dan is het voor velen die zelfslaudig willen oonleelen te laat om onderzoek te doen naar tie be in elen der genoemde personen De stemmen worden weder verdeeld en dekr ich ig aaneengesloten tegeiipirtij zegeviert Kunnen reeds nu peen maatregelen genomen worden Kan i kiesvpi e nigüi de Groijduet reeds nu geen crijuderiiig be egi t ii om de kiezerj in de gelegenlieid te steli ii die zaak te be preKe i Da och had men gelegenheid zich met Ie gehjkgeziiide kie ers au de buitengemeenten te versttian eu vofird Mogt gij eenig nut van de plaatsing de pr enkele regels verwachten ilijnlieer dan zoadt gij daardoor EE N KlEZEE Burgerlijke Stand GOUD Geboeen 27 Febr Arim Calharina oadcrs C ichti g pn M l spers Jacoba ouders H J vaa der Ben er M J Ma jr r 8 Arie ouders A Tiuloo en G Jongeaeel l Aan ouders A ea J P vau der Ree Elizabeth ouders A Mak en E d E Johanna Cornelia ouders H de Jong eu M Pelt 0 ERLLDtN 27 Ecbr J vau Kersen wed au J Verspui 71 28 W Wildschut S w 29 M in den H uï huisvr i au H tjo Heek 52 j T Verbeek 1 j 7 m A Heeswijk 76 j 1 Maan C Verhoef wed an P endrik 70 j