Goudsche Courant, zondag 6 maart 1864

ADVERTENTIEN 1S64 Zondag 6 MaaiH ü 909 Prijzen Her Efifecten AMSrERD AI Ijingsdig 3 Maart Laagste Hoogste GebleveD pCt koers koers koers ed w sch 2V2 b2 Vi6 Vs 6278 dito 3 7oV Vi 75 7l6 dito 4 w 9 74 9S74 Amort Sijnd S j 03 i U 78 H iiidelm op resc 1407 8 141 België Roths 21 2 Spanje obl 2 45Vl6 Is 45V8 Portugilobi 3 47 47V 6 47 Rusl 01 1 H 5 lOP s d lo28 29 5 d 1840 4 d ö ene 5 d 6e serie 5 863 8 86V2 863 3 d bijH 18b04V3 88Vi6 88 8 Yolget Spw 5 186V i ruisen 1859 5 Oost Metdll 5 55 l6 55IV16 56 dito dito 2V3 28 287 2878 d renteAmst 5 d nat 1854 5 62V4 627ic 6£Vs Itdie 1861 5 62V2 dito Amst 5 Griekenland 5 2178 22 22 Ver Staten 5 65V 65S j 65V8 è 1871 5 d d 6 68V bS ViB d 882 e 66V16 66Vï 667is Mexi o 1851 5 41 41 8 417j ÖUDSCHE COURAM Uitgave van A BRINKMAN Lange Ttendeiceg D n 61 V C MWS J SoeiianMaar ie Gouda engja J AIVPTIN § HciziM nabij Leevw hdev St den 26 lebr l fji y 3 Eeny Kennisyemng S U liteUiWC Op den 7 Macrt a = zal met toestemming van den Heer kolonel komm van het i Reg Inf door eenigc ONDEROFnC IEREN eene Toouetlnorstellmg gegeven worden wiarvin de opbrengst na aftrek der koeten ten De Barbier an Straatsburg of de Pranforter Loterij BhjsptJ Jittt 7anrj in 3 hf drtjreii en 3 tafereelen Oürifge iin door het Landlnus aan den grooten weg BI jipei lil nn led IJ f TOT SIOT jXIET en GRAAG Bhjiptl hiet Zany een bedrijf Aanvang des avond ten zeven UUT m de SchTiii aal van bovengemeld Eeg Toegangkaar en tot een beperkt getal zijn van af lieden bj den Boekhandelaar BRI EM N op den Tienden eg verkrijgbaar gesteld PRIJZEN DEE PL ATSE 1 Rang ƒ 0 75 2 Rang ƒ 0 50 Gaanderij ƒ 0 25 De chuldei cher = in het faillissement van M R jJE DE P VTER A edu ve PIETER BOOM te Stolwijk worden opgeroepen om voor den Edel en verantwoording welke is dan ten overstaan van ZEd Achtbare zal worden afgelegd door den Curator in genoemd faillissement M J FORTE IJN DROOGLEEV ER Got DA 1 Maart 1864 an het Politie BurOau alhier zijn voorhanden TWEE Z KKEN GERST gevonden op de publieke straat welke de eigenaar kan terug bekomen tegen betaling der korten m In het Magazijn van H PANDER Korie Tieendeweg zijn de nieuwste dessins ontvangen Gebloemde en Ge streepte Tapijten Loopers en Karpetten Be3 j hangselpapieren en Randen Gallenen en Parterres wassen Zeildoeken Schoor 1 II steenstukjes Gordynpapier Ka napé kieedjes Tafelkleeden S Cocoamatting Matten enz enz De ondergeteekende G F van de ELDE Destillateur 1 en 2 klasse H indelair m WIJNEN GEDESTILLEERD en STEENKOLEN Peperstraat Wijk K Is 225 heeft de eer den oelanghebbendcn keums te geven 1 Dat vermits met den verhoogden accijns op het GEDESTILLEERD het geven van credit voor dit artikel bijna ondoenlijk is hij besloten heeft oor het ver olg bj eene hoeveelheid van tien Kanaen af te leveren a COntant tegea den pi IJS waarnaar groote kwantiteiten worden verkocht zoodit thins bij eenen Moutwijn marktprijs an ƒ 10 25 bij hem verkrijgbaar is MOUTWUN zoo als die als die onder den mam van JENEVER vrij algemeen verkocht wordt 1 46 io o f 11 91 tegen bS Cts per kan met inbegrip van Rijk en Gemeente accijns Zuiver overgehiaide en gebeide TEINEVER van de zelfde sterkte tegen 60 Cts per Kan INLANDSCHE BRANDEWIJN ld ld 63 C s per kan meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid te berekenen 2 = Dit door de afschiffiug Mxn den Rijks accijns op de STELNkOLEN de prijs der beste gro e BuHR KAGCHELKOLEN un zijne bergplaits thuis i 75 Cis per mud a Contaut A oorts blijft hij zijuen H ludel m WIJNEN bij voortduring ainbevelen en geeft de verzekering dat het eeu verkeerd begrip is dat hij zich m het bijzon Ier op de twee eerstgenoemde Het kmtoor is geopend van de morgens 9 tot 1 uur des namiddags van 3 tot 5 uur GoiDi den 2 Mnrt 1SG4 G F van de VELDE UIT DE HAND TE KOOP te € i O V MM M een Hecht en Sterk WOONHUIS voorzien an ruime Zolders zeer geschikt voor BERGIJiG voor en achter gelegen ain Let water wijders achter en nevens het huis ruime open grond Hierop reflecterende adressere men zich oLder Letter C T franco bij de Boekh indelaars J van BENIÜM en ZOON te Golda Men BURGERJUFVROÜW P G tot ADöl TENTlE m de Huishouding hef t iemand van t Platte Land of Ueme atad die gtvvoon is kleine vverkziamhetlan te verriïten Adres met franco brieven onder Letter U bij den Boekhandelaar P C MA S J te Gouda T r Bcakilniklrery m A BRINKMAN Een geschikt PERSOON 39 j ren oud ongehuwd ongeveer vler dagen per week zonder werk zijnde zag zich gair ne voor dien tijd geplaatst al P kH Ij ISof HEISKNECHT of tot het verrigten van andere werkzaamheden Adres franco onder Letter S by den Uitgever dezer Courant Deze Courant verschiin des Donderdags en Zondags In de Stad gLSchiedt de uitgave des avonds te voren Bc pnjs per dne maanden is 2 Tranco p post ƒ 2 25 Be inzending der VdverteHtieukangeschiederntotdee morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt by deze ter kennis van belaighebbenden dat door den Heer Commissaris des Komngs in de Provincie Zlid Hohand op den 23 Februari 1 64 iija execatoir verklaard het derüe kwartaals eo een vol jaars kohier voor de Belasting op het PERSONEEL dienst 1863 64 Iv 5 en 6 lUt voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld m handen van den Heer Ontvanger uat ieder daarop voorkomende verpligt IS zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te De Blbgemeester voornoemd IJZEMDOOEX Overzifft GOUDA 5 Maart De oorlogsbednjven rusten grootendeels de Pruisen maken errstige toebereid selen tot het aanvallen der deensche stelling bij Duppel terwijl men die van de andere zijde steeds meer bevestigt Overigens bepaalt men zich by verkenningen die slechts schermutselingen ten gevolge hebben Zelfs in Jutland heeft mar den kant van Fridcricia een niitergevecht plaats gegrepen Weldra echter kan men een bloedigen stiijd te gemoet Zien want evenzeer als keizer Nipoleon schipbreuk geleden heeft met zijn congresplan gebeurt 1 t den Engehchen nu met hun voorstel tot het houden eener conferentie Dit laatste plan scheen weikeiijk m den be nne gunstig opgenomen te worden maar het blijkt meer en meer dat niemind vertrouwen stelt in het gelukken dier poging De Denen zyn met alleen vol moed ma ir houden zich ook ver ekerd dat als de vijand m zynen overmoed verder gaat de andere mogendheden zich verpligt iuUen zien met krach op te treden vooi het behoud der mtfgnteit van het deensche njk De verbittering van Pruisen teg n Denemarken is groot hoewel het ge nnge sympathie betoont voor den hertog van Augustenburg het zyn de kleinere duitsche staten die zich zijne belangen aan trekken en ook het duitsche volk yvert voor zyne twyfelichtige regten üit de aan het engelsche parlement overgelegde stukken weet men waarom Pruisen zoo verbitterd is de deen che constitutie 13 te liberaal of gelyk Bismarck dit noemt te aemocritisch De komng van Decemitiien meest die willekeurig opheffen dan eerst was eene schikking mogelyk De Pruisen mogen toezien by een mm ster met zulke beginselen Oostenryk is medegeal ept in dieu noordsphen togt maar weaschte die ten einde te zien omdat zyne bezwaren elders liggen Heeft nu Pruisen belofte n gedaan ter guarantie van Venetië nadert Oostenrijk tot Rusland en is hieruit de staat van beleg in Gallicie te verkhren dan warden wy bedreigd door een vreeselykea algemeenen oorlog Doch üit alles ligt verborgen m de naaste tcekonist die echter steeds dreigender wordt Oostenryk zendt altyd troepen naar ItaUe en te Turyn zit men ook niet stil ofschoon meu zyae voornemens met allerlei voorwendsels bewimpelt De Fraoschcn doen niets van zith hooren en mengen zich zoo weing mogelyk in de geschil ec doch ieder is overtuigd dat ly op hun tyd een woord zullen meoespreken dat als lood in de tchaal zal vallen Zy knufselen nu wat voort met dien EiexiCEanschen keizer die altyd vertrekken zal en met weg komt In Spanje was men spoedig gereed met een nieuw ministerie van min bekende personen men acht het eene zamenstelhng van heterogene bestanddeelen waar an weinig te wachten w voor den vooruitgang en bloei des lands De prijs der d rtentlen i di een tot ze regels met inbegrip an he zeeel is ba Ccjt voor eiken retrei ddarbo eQ 10 Cent Bniteugewone letters ordtn berefceod naar pl i3riiimtp In België is het byeei liiengen van zulk een ministene gebleken ouraogeink te zyn de pirt u die elkmder opwegen zijn scherp atgeteekend en de Lindvastigheiu oer liberale party zaï de tegenstanders dwingen het bewinl en den open trijd te aaaviarden Dan zal het ook spoedig blyLeu dat her hbe raal begin=el m België tydeljk wykt om m schooner lj ter zich te verheffen 6uttetilanJr IiOIldeil 4 Mnrt Lit kopenhagen wordt van gisteren gemeld dat Neus adt is geblokkeerd De griaf Bloemsiierna voormalig zneedsch ge int te kon tantinope is benoemd tot gezant by het deensche hof Naar luid van berigten aldaar uit Stockholm ontvingen verwichtte men in liitstgemelJp hoofdstad spoedig het optreden vin een nieuwen minister van oorlog Zondag e k zil te Stockholm eene volksvers dering worden gehouden ter gunste vin een verbond met 1 t ntmirken PanjS 2 Maart Er be int zich van iipverele eenig meerder licht te verspreiden over poli itk dif onze regering olgt m de kwestie v n Seeswijk Ho stein Het ch jnt te blijken dat tussclfn Engel in 1 en Frankrijk wel degelijk onderhandeld is over de vriis wat m de kwestie behoort geJaau te worden en het schjUt tevens dii onze regerjig hardnekkig geweigerd heef hetzy om toe te treden tot het olsens den tui uschen corre pondent vm het Journaldes Debits is er plutselmsr te Tiirijii een verandering i iOmenn de zienswyze v m hoosireph itiie per onen omtrca de mistetoekomst De ooilog zuchuge denkbeeh en hei o n de overh mdgekregen loch naar het li jnt zyn deze hoofdzakelyk gegrondop de verwaehtiug dit het veldra in i llicie en Hongiryetot eene uitbir ting zal komen als wmueer zoo ils lisri tebegrypen i = de omstandigheden voor het k bmet in dienaard kunnen werden dat het jegens Oostenryk van batterijverandert üe tydingeu die men hie uit kopenhagen ontvangt stemmen dairin overeen di t de publieks meening by de deensche bevolking sterk oor h t doorzetten van den oorlog i Men heeft hier beweerd dit Fi lukryk hetwelk lot dus vei in de grootste kilmte zyn ou ydigheid h id bewd irJ by den mvdl m Juiland een oogenblik in die kaïmte was geschokt geworden en aan Pruisen en Oostenryk opheldering had gevraagd Het schynt wel dat die opheUeri igen oi 2Duve nemcnt hebben bevredisd wint er is volstrekt geen spr ke meer van het opzeven der neutrditeu Men spreekt v m eene zending na ir Frankryk Ere e uid die aan den kroonprins van Denemarken zou zyn opgedn ei Alen hecht hier onder de tegenwoordige oTisnuJi je l u een groot gewigt a in de reis vin dea komng der Belzen naar jonden Men tnyfelt er geen oog ibuk au ol die rei t at m verband met hev deensch duitsehe conflict en men vertrouwt dat de wyze raadgevingen van koning Leopold een ganstigen invloed zoUen uitoefenen op de weifelende póhtiei die tj dusver door het kabinet van St James is gevolgd i