Goudsche Courant, zondag 6 maart 1864

J Mnrt De tjdingen uit Ale iico bevestigen wat zemel 1 rd omtre t de moeijelijk edea die de cleric ile jiirtij ii thept Mcu heeft in de hoofdstid de hmd gel gd op zeer hefiige raauife ten aarm de Frauschen worden voor gesteld lis Mj inden m de godslieust Gen Neigre heeft ze aiu den lartsbis chop a Brussel Maart De kamerzitting werd gister geopend mt de Dl rni hebben de hoofden van de clericale pirtij de hhDe 11 inps en de Theuv te kennen gesreven dit zij het laiibodtut rmiiis in een benmd niet hebben lanvairl 1 omdat7i meerdcrhe niet hebbeu in de k iner 2 ome it zijh L jn ewoL t die den tegenpool igtii stind van za Vt il hcc W 1 i zic i 1 che k Dl 1 u cl he hvcn htbben geroepen j oiud it zij niet zouden 1 re tria jhltr de ontbinding der kamers en d e ont een mmrijel vin geneld is 4 omdit zij gelooven ni i il ctu miia tcrie van trin ictie een ministerie M i lutu cheii zeitlen de chets dei legter ij Ie i rekt nuet wezen als de fe ten bet bewijs leveren i lu I r p V in iken unmogel jk en de ontbinding nood i en 1 er voor hunne pirtj geen indeie hoop is i fr zi h hl k ibmet te blijven zien hetwelk ontshg VI i d n zullen de clLUCilen de teugels van het be dr f luerop ten intwoorl dit als de cleriealen to h I 11 slotte zoude willeu opofferen h t wen I it mi ir terstond het oler door hen werd ebi igt de 1 ik al 11 r e u ht ucu toch ten slotte een clericaal mmis r Dc kimcr heeft het voo stel an den heer Ort tot uittel an de behindelmg der begrooting tot na de Paaschvacaii ie i 1141 lomtn W Sen8Il J M 1 irt De General Correspondenz de geruch ten I m leut krjir toerustingen m enetie logenstr dende erk irt ten e lig u it Oostenrijk m de verst verte net aan olcn ivi Inn klingen denkt Berlijn Murt De hat te bengten vin het tooneel des oorli irs loopende tot 26 febr houden in dat de Denen zich meer eii meer screed m iken om de positie van Duppel met kricht te verde igen Lit de vestingen lan de Elbe wordt door de Pruisen zwair belegeringsgesehut niir Sleeswijk ge brigt zoodal het al len ch ju heeft ilsof de maarsch ilk U r in gel vooruemeu is di stelling geregeld te belegeren PraCiifort 3 Maart In de de zitting v m den bondsdag op helen bekw im het prul i ch oosteurijivsche voorstel ter verv inging m de bondscümmissarisscn lu llolstciu door pruisi ch oostenri kschej lechts zes stemmen Sleeswijk l Mi in Gitereu hebben de Denen eenige hoeven ge e pn binnen de linie der voorposten in brind gestoken Heden had eeue groote recognoscering bij Duppel plaats Kopenliagen l Alurt Gisteren heett bij 1 redericia een gevecht pints gehul tusschen een eskadron deensche drigon ders en twei vijmdelijke eskadrons ij verloren y man aan gewoni en en hebben 2S hazaren 1 officier eu 1 officier vau gezoudhe d krijgsgeviugen gemaakt öinnenUnö GOilda 5 Mnrt In de vergadering van den raad van Deventer is met 41 tegen 4 stem aen besloten om het ithe laeum op te helfen en op te rigten eene hoogere burgerschool met zesj rigen cursus nagenoeg overeenkomstig het door den min goedgekeurde ontwerp van des raa Is adviseur den hoog leeraar dr D Bicrens de Haan Door a i rijk zal daarvoor een ubsidie an ƒ 70ÜO o jiars worden verleend Am de Gegevens omtrent e zaïk der spojiwegen opJavi door T J Stieltjes is thans bij de mtgeveis G b J Sr H Langenhuv en te sHige het derde stuk m he lici verschenen Daaiin geeft de schrijver op hoe de verkeerde cijfersop de kaarten kwamen en bleven die aan de beide kamers derstatengener al zijn voorgelegd Het getal meters ti rftaxateurs zoo berigt men uit Drenthe aan de rnh Court dat ten gevolge van de afschaffing A au den accijns op den turf ais ontvangers zal geplaatst wor den beloopt wairschijnlijk feu mastenbij 20 Het gouvernement schijnt die zoo spoedig doenlijk eene standplaats te wuien lanw Ijzen eu de overigen zullen op wachtgeld gestel 1 of gepeiisioneera worden De liuie beimbten worden vermeerderd en alleen in deze provincie zullen voor het toezigt op de grenzen een dozijn commiezen meer noodig zijn De Aruh Court meldt dat den l e dezer den dagwairop de afschaffing van de belasting op de brandstoffen inging 12 dubbele wagens met steenkolen gelaaen en met vlaggen en groen versierd vou de maatschippij Gelria herkom ti met den spoortr in naar Zeven i ir en Arnhem zijn aangevoerd als een eerste vrucht van die afschaffing Bij ds den 1 de er te Roermond plaits gehad hebbendeverkiezing van een hd voor de tweede simer ter vervingiu van den heer m Cornells zijn 1169 geldi e stemmen Uitgeongt de vohtrekte meerderheid wis al 3o o8ö Gekoz n ni F buon de keverberg advocaat met 641 stemmen Het oik bl ld zegt De invloed van den oorlog De godsdienst predikt lie de de oorlog predikt haat De meus heulietde rigt vuurtorens op om schepen te waarschuwen zendt leddinasbooien f om schipbreukelingen te redden de oorlogstaktiek neemt de bakens weg opdit de schepen zullen strinden en de mens hen zullen verdrinken In de engilsche zeehiven veitoevende zijn de ver wondingen die mitrozea van een zuider en een noorder amenkiinschen kaper elkindei toebrengen een inislrijf buiten de hiven is verwonding en moord een diid vin dapperheid De oorlog met zijn bloeddorst is in lijnregten strijd met onze geestelijke besch iving Het moge w i ir zijn dat de tijd nog veire if is dat de z a ir leii tot sikkels kunnen ver luenwoi den de tij 1 is er reeds dit de diploui itie nnsprakelijk gesteld moet worden voor eiken oorlog dien zij niet heelt weten te voorkomen s Gravenliage 2 Mant De twecüe kimer der StatenGenerial I eelt heieu Ie conclusie um rent de toel itiug v m den heer v ui eu lleivd ils lid der k i n r auis nomen M jrgen tfu 3 ure z il de heer van Goltstem de regering interpellereu over de delinitievc benoeming vin een mmister vin buuenliudsche ikcu i Ma irt Lerst ten ruim 5 ure is heden de ittiug dertweede k iner welke ten 3 ure wis aingeviugeu gteiii ligdAan de orde was de int rpella ie vin den heer v m ditstein over den voortlnnr vin het interim bij het depirteraent v inbuitenlindsche zaken De inlerpell int heeft naar de reden durvm gevraigl en n i ir uitii teu eener beëindiging vin dienonregelmitigen toest ind II j schetste vin zijn standpunt debezn iren daaraan verbonden met het oog op de politieke oinstiudighedcn van turopi onze betrekking tot den duitschenbond en de belingen vin han lel en scheepvurt De ministervan binnenl ziken heeft te kenuiu gegeven Lt uit het alsnog voortdurend interim geeue overwegende bezw iren zijn gerezen uoch voor het publiek belirg njeh voor de bijzonderebclange 1 Er is iiiderdiid een erll voordcuju minister voorde buitenlirdsehe zaken sliuds beluig en dat vm particulieren worden niet over het hoofd geziei Dit meu over verwicht wordend schepen onder vreemde vlig ongerus is kanzeker niet lan het interim ge v eten w orden Ook teu aanzienvan onze verhouding tegeuove de duitsche verwa ng is enwordt gehandeld overeenkomstig Aan bet slot der zitting is bepaald dat de O 1 comptabiliteitswet woeiiodag In discussie zal komen Eene poging van den heer Mijer om de zaak uit te stellen tot ni het reces heeft ni krachtige bestrijding door den heer van Bosse schip breuk geleden en is met 35 tegen 15 ifgestemd AmmerstOl 4 Maart De zalmvangst is in de laatste digen ongunstig geweest De vangst was schrial en de prjs desniettemin gevoelig gedadd vm 24 februirij tot heden zijn gevaugen 22 z ilmen gemiddelde w gt 13 a 14 h ned ponden r s ƒ 1 a ƒ 1 05 per 1 2 n S Gemengde Berigtcn Be Pruisen vïilUn SI eswijk Ilolate 3 r z cli behouden en een ander Mexico voor Augustenbnrs opzoeken In Denemarken ia c woedend op Engeland Den 2n dezer zijn te Hijnsburg de eerste aarnapptieu gepoot Weldra zal men te Meeswijk een hoo geregtshof voor de beide hertogdommen installeren De kouu g der Belgen 10 m Engeland aan gekomen Een oostennjkscUe kanouueerboot heeft een deensch schip met kotfij te Cepbdlonia opgebragt In de oaistr ken van Te Warschau zijn ruim 60 russiscbe politie agenten gearresteerd bes huldigd van vli standhouding me de nat male rtgtimg Ie Aosenwoidt een muziekdiricteur geviaagd die piano en dansles kan geven Twee duizend werklitd n zijn be roet het slechten van het Dannewirke Men beween dat Greco en Irabdcco naar De itdliaausche spoorwegen zijn verkoeht voor 3oO miUioeu fr lUt bruner barkstbip Java van Baavia waarop het deensche oorlogschip Niels Juel jagt maakte is te BiouwLrahaVLU b nnen geloopen Den euwe koning van Cavor m beutgambie w 1 zi n land afslaai aan liauknjk Een voorbeelJ ter navolg ng Blantongeregt te Gouda Door net Iviniongeregt alhier zijn op den 24 Eobruarij jl veroordeeld Een ter zike vm het zich m kennelijken stalt van dronkenschip verloonen op de publieke sti ut te Moordrecht m eene geldboete vin ƒ 3 bij w anbetaling een dag gevan eniistraf Twee wesens het niet gaan naast e n aingespinpen hoidenkar te Gouda ieder in eene geldboete vau ƒ t Een ter zake van het opbokken vin varkens ti Gouda zon der toe temming vin Burgemeester en A e houders tot eene geldboete vin ƒ 3 bij wmbetaling een dig gev mgeuisstrif Een wegens het visschen zonder schriftelijk bewijs vin den eigenaar of regthebbende op het vischwiter bij herhilmg in eere geldboete van ƒ 6 bij wanbetaling zeven digen gev mgenisstrif Een ter zake van het visschen zender acte eu zonder schriftelijke verguinmg vm den eigenaar of regthebbende op het visehwater bij herhilmg m twee geldboeten ieder groot 7 bij wmbetaling zeven dagen gevangenisstraf Een wegens het verwekken vm nachtelijk burengerucht en verstoring der rust van ingezetenen te Moordrecht in eene geldboete van ƒ 7 50 Een ter zake van het onder opzigt laten staan van een aangespannen ezelwa on op den publieken weg te Noordwaddiux veen m eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag ge vangenisstraf En al de veroordeelden olidair m de kosten Marktbengten GtoUda 3 Maart Tarwe Poolsche 2400 ned ffi ƒ 305 Zeeuw scbe p mud ƒ 9 a ƒ 9 50 Eogge Kouingsb ƒ 6 oO 3 7 Dantziger ƒ 675 a ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 6 30 a ƒ 6 60 Gerst ƒ 4 60 ƒ 6 25 Haver ƒ 3 50 a ƒ 4 25 Puike blaauwe Erwten ƒ 7 40 a ƒ 8 Boekweit Fransche ƒ 200 N Bribantsche ƒ 235 De veemarkt met tamelijken aanvoer de handel traag Boter ƒ 1 24 a ƒ 1 30 Delft 3 Maart Ter graanmarkt ruimer aanvoer eu leven diger handel de puikste kwaliteiien tot ruim vouge prijzen afwijkende soorten me te plaitsen Tarwe ƒ 8 30 a ƒ 8 70 Eogge ƒ 6 20 i ƒ 6 50 Wintergerst ƒ 3 20 a ƒ 5 50 Zomergerst ƒ 4 70 a ƒ 5 Korte haver ƒ 3 60 a ƒ 3 80 Lange d ƒ 2 60 a ƒ 3 20 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 25 Paardeboonen ƒ 5 30 a ƒ 5 50 Brume boonea ƒ 9 a ƒ 11 Gr erwten ƒ 7 a ƒ 9 Witte d ƒ 7 Aan stads waag gewogen van 26 febr tot 3 maart 132 8 en 121 16 boter te zamen 3850 n E Hooiboter ƒ 55 a ƒ 63 het vierde ƒ 1 37 a ƒ 1 57 per n E iDordrecbt 3 Maart Tarwe was heden goed e plaatsen en vorige prijzen gemakkelijk te bedingen Puike jarige witte Z en Overm ƒ 8 40 a ƒ 8 50 mmdereƒ7 70 a ƒ 8 20 Puike n 10 s 40 a ƒ 8 70 mm lere geringe ƒ 7 50 aƒS Blaa we ƒ 7 2 t 7 50 Zomertirue ƒ 7 20 a ƒ 7 SO Eogge Z VI I ƒ bO a ƒ b 10 Overm ƒ 5 20 a 5 50 Vr soorten zonder I omzet Wu tergerst onverinderd Aikm ƒ SO a ƒ 5 gestort ƒ 5 40 Zomer 20 c liger Zikm ƒ 4 20 a ƒ 4 SO gestort ƒ 5 Speit ƒ 2 50 a 3 Haver 10 c hooger Inl v eder ƒ 2 40 i ƒ 3 10 en d ikke ƒ 3 20 a ƒ 3 Sü Paardeboonen 20 c iger fiSO i ƒ 5 40 Duiveboonen meer gezocht ƒ b 30 1 750 Witte boouen ƒ 11 a ƒ 14 Brume d in de beste soorten 30 e hooger ƒ 7 Af öO Goed kAende bl erwten ƒ 7 30 af keide eu mesting t 10 i bbO me koningsb ƒ 7 20 Boekiveit Bergen op Zoom ƒ 225 Piel ƒ 215 en frausche ƒ I Jo Deventer 4 ai i irt T i v e ƒ S i ƒ 5 P Eogge ƒ 6 a y 1 4J Boekwei h i ƒ 7 Gerst ƒ t jI a 2j Haver 3 if Sla Boter per 20 u 24a 2oo0 In ferieiire 23 i f 2i j 2 2 i 1 Zwolle 4 Ml rt Middeprjzeu firwe n 31 Kogge ƒ b o2 Boekweu f 9f Gerst ï 17 Groningen 4 Miart Weiui lauvoer prijzen nommaal als voieii il een v eihiver t i u r Londen 29 lebr Gnnen In vr en inl tarwe was het stil en de prij eii w iren ie s 1 cr serst evenzoo iic 6 d gedaüd Viuvoer v m 22 2 febr s 1 qr nl en 8522 qr vr tarwe lloO qr ii i en 22 ü qr lui cr l u 7o3 qr inl en 13129 qr vr haver in de veemirkt vin heden werl n amscboden 4430 runderen 163 kiheren IT l seh ipc n en 440 v irkeus A oorbeste runderen werd 4 j voor d k ivcreu 2 voord schapen o lO en voor d v ukeu l per tem ie u d 1 M art Boer I les ii 12 ns Kiuipeu i n Zwolle 112 a 120 K ais E am 4 a bl en Godd 4b a 2 Almit Ci aneii l irv e tii op or ETt a pr Ger ist en haver met A en t riiir tot n eij pnj Vanvoer vin 27 febr tot 1 irmrt t U qr inl ibO qr vi tarwe ITTÖ qr ml gerst eu li O or iil en i jO qr vr hiver 3 Maart Vin de veeoiirkt n 1 e leu e a aangeboden 930 rundereu 2t 3 kalveren o7oO aciiafi u liO varkeub oor be te rundeen werd 4 10 oor a ki veren t 2 voor d sell ipen 5 10 en voor d iraens 4 b be 11 d 4 Miin Bü Lr Ine tiie 12h i 12 urineu flaauw Baigerlijke Stand GIjOBïn 2 l cbr uJ r Pd Jon2 en C E Bu gcrs J Minuu Cn lu oul s J Jo 1 tn jaruaaij 1 Maart Ptlru JoLaui t s Jo cp n oud J J Lie r n B lac der Waart Jdcobu ouder 11 V aQ Buuxtu tJ V Glas 2 Dirkje oüdeib P Riji h r iii aa d r loot Jo ej Lu Johaoiics o d 1 in Peelers tu L au He ug n 3 Gtmrda oiider = G t fi boui ei b t Joi j OvMiL tN 1 Maa t G P i d r Bijl 29 j G Uus ved T Jaske i J rmeulen j L erboef 3 j P Hosrta doorn o7 j trgLf r ucd an J vaii iet 09 i A P J Kkijr I ei biirji 2 j 7 ra GiHittu Maart D Mu veuberg eo M Turf J de Hoop CD M Koen aü WOEKDFX van 26 Febr tot en met 3 Aliirt 1 64 Ee ALLEN C H mitutN Ka tje Lam 5 w Loui al d r ra Ste irrelz 42 j Johanaa Palinf m Il l oi 1i P ou fr uci La an Zv eten 19 ni Co utlis dn D k u ONDfKiROTwü Jrl D iD al tui bijua i CU Didcrica Jansp Scboonho LU luim 4 i Gltrolw ilons C1I00M10 E lufrcschreven van 19 tot en met 2b Febr Geborln El adbeth ouder B Westerwaal en C RieiTeld Jan ouders T Lensen en P Huk Dirk ouders J keiier en M de Lange OiEKLEDEN J Mankor SO j wtd van A an HouweliDgen 83 j C aa Zeaseü bi na 4 m OT DEWATLK Ingeschreven ran 24 Febr tot 1 Maart 1S64 Bevallen Elbabcth van Hoevelaken geb Jon neel z Cornelia Cla=ina Brinkman geb OvtKLCDEh