Goudsche Courant, zondag 6 maart 1864

1864 Donderdag 10 Maart IV 9oa ADVERTENTIEN GOUDSCHE COUKAUT Uitgave van A BRINKMAN Zan e TierKfeiceg D n 61 Ds ondergeteekende berigt aan zijne geeerde Begunstigers zoowel buiten als binnen deze stad dat hij voor den aanstaanden schoonmaak weder beeft jontvangen een groot assortiment nieuwe patronen van MATTEN TAPIJTEN KARPETTEN GANGU LOOPERS WASDOEKEN en TAPELKLEEDEN en vele soorteu van DEURen GANGMATTEN Hij beveelt zich beleefdelijk in de voortduring van het reeds sedert zoo vele jaren door hem genoten vertrouwen en zal voortgaan zich dit waardig te betoonea door eene naauwgezette pronrote en civiele bediening W STIRRER Gouwe C N 232 T r Boekirukkwij van A BBINKH4N Vrij iinige VerkoopiDg te GOUDA op Woaisdag den x9 Maart 1864 des Voormiddags ten Z ure in het Logement de Paacw aan üc Markt Tan Een WXNKELHUIS en ERVE staande en gelegen op den hoek van de Turfiaarkt en Gouwe te GOUDA zijnde ingerigt tot Koek en Ba3 keibakkebh bevattende ruim net en doelmatig Wipkelhuis voorts onderscheidene Vertrekken allen voorzien van onderscheidene Gemakken ruim Bovenhuis met vrijen opgang bevattende vijf zoo groote als kleine Kamers mede voorzien van vele gemakken en eindelijk Kelder en Droogzolder groot 1 Hoede IS Ellen og een PAKHUIS en ERVE staand en gelegen op het Verloren Koat te GOUDA groot 79 Ellen De perceelen zijn te aanvaarden met 1 Mei 1S 14 en zijn te bezigtigen 14 en 15 Maart van des morgens 9 tot 12 en des namiddags van 3 tot 6 uur Betaling der Kooppenningen 14 April 1864 Nadere Infonnatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAE te ZuidWaddi$txr een Openbare Verkoopin op den 16 Maart 1864 des Voormiddags ten ELF VKE in het Logement GouDEBAKd Welyabex te GOUDERAK van Een BUIS ERF en TUIN staande er gciegec aan het Dorp te GOUDEKAK groot 10 roeden 85 ellen nog een TUIN in den Polder Middelblok te GOUDEKAK groot S roeden 30 ellen en een perceel WEILAND te GOUDEEAK buitendijks groot 1 btmder 4 roeden 30 ellen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DROOGLEEVEE te Gouda Openbare Verkooping van eene aanzienlijke Partij Zomer en ajaars Manufacturen breeder bij billetten omschreven op Dlngsdag den 8 Maart 1864 des Voormiddags ten 9 ure in het Logement DE PAAUVV aan de Markt te GOVDA Da gs te voren te zien Voor eene alom gunstig wertende Levensverzekering Maatschappij worden ALHIEE gevraagd op zeer aannemelijke voorwaarden één of meer solie4e B O D Ë I Adres met franco briefjes bij den Uitgever dezes De ondergeteekeude G F tan de VELDE Destillateur 1 en 2 klasse Kandelaar in WIJ NEN GEDESTILLEERD en STEENKOLEN Fepentraat Wijk K N 225 heeft de eer den belanghebbenden kennis te geven l Dat vermits met den verhoogden accijns op het GEDESTILLEEED het geven van credit voor dat artikel bijna ondoenlijk is hij besloten heeft voor het vervolg by eene hoeveelheid van tien Kannen af te leveren a COntaut tegen den prijs waarnaar groote kwantiteiten worden verkocht zoodat thans bij eenen A utwijnmarktprijs van ƒ 10 25 bij hem verkrijgbaar is MOUTWIJN zoo als die onder den naam van JENEVER vrij algemeen verkocht wordt a 46 io Vo f 3 O 91 o tegen 58 Cts per Kan met inbegrip van Rijksen Gemeente accijns Zuiver pvergehaalde en gebeide Jenever van de zelfde sterkte tegen 60 Cts per Kan InlandSChe Brandewijn idem idem 63 Cts per Kan meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid te berekenen 2 Dat door de afschaffing van den Eijks accijus op de STEENKOLEN de prijs der beste grove BÜHR EAGCHELEOLEN aan zijne bergplaats thans is 75 Cts per mud a contant g Voorts blijft hij zijnen Handel in WUNEN bij voortduring aanbevelen en geeft de verzekering dat het een verkeerd begrip is dat hij zich in het bijzonder op de twee eerstgenoeaide vpkken zoude toeleggen daar het hem noch aan tijd lust of gelegenheid ontbreekt om in elk der drie verschillende Handels artikelen met evenveel zorg werkzaam te zijn Het Kantoor is geopend van des morgens 9 tot 1 uur des namiddags van 3 tot 5 uur GOCDA deu 5 Maart ilSfl4 lÖ U ELDL OPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te GOUDA brengt ter nlgemeeiip kennisse dat op Woensdag 9 Maart e k inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongejufvrouwenschool de Hollandsche Burgerschool de Tus SChenSCllOOl voor minvermogenden of aan de StadS armen en Bewaar school De inschrijving zal plaats hebben op boyengemelden dag des namiddags ten vijf ure in de respective SchooUocalen Alle kinderen aan de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst terschole voorzien zijn van een bewijs van teel afgeloopen vaccine of doorgestane kinderziekte Namens dt PI Schoolcommisne GocDA 5 Maart 1864 J B PEETERS Jz Secretarie De ondergeteekende beeft de eer zich minzaam aan te bevelen tot het V3r vaardigen van alle Heereo Rleedingstakken volgens de NIEUWSTE MODELLEN Hij is ook voorzien van eene ruime sortering van de tutgezochtste en Sierlijkste Patronen van BUSKINS LAKENS en andere tot zijn vak behuorende STOFFEN welke door hem tot de biUijkste prijzen geleverd worden terwijl ook KLEEDINGSTUKKEN zonder leverantie der benoodigde stoffen door hem Taardigd worden Hij durft zich overigens vleijen door de netste bewerking en spoedige aflevering de goedkeuring lijner begunstigers te zullen Terwerven W BOER TmOiw Oeimt Wijk C N 198 Nieuws en voor Gouda en I e2e Coafaat versrhijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De pnjs per drie maanden ia 2 franco p post 2 25 De inztjadiugderAdvertentien kan geschieden tot des morgens teil 11 ure A FKONDIGIN G De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Ooen te eten dat bij koniuklijk besluit van den 20 Februarij lS6t N 110 is gocdgcketird dat ten behoeve der gemeente GOUDA worde geheven eene De Baad der gemeente GOUDA Ovwwegcnde dat er noodzakelijkheiil bestaat om het raadsbesl iit van den 3den JuliJ IJëS betrelfcnde de heffing van plaatselijke belasting op het gedistilkard en de l vcuren te herzien Gelet op art 232 der gemeentewet HEEFT BESLOTEN Artikel 1 Aan te vangen met den dag volgende op dien waarop van de koninkli e goedkeuring van dit besinit afkondiging m zijo geschied worden ten behoeve der gemeente geheien a Op de hoofdsom van den njks accijns op bet geJütilleerd Veertig 40 opcenten op het binnen en huiteiilandscü gedistilleerd Zes en t intig 26 opcenten op de btntenlandscbe likeuren Op het iagevotrd wordende gedistilleerd waa van de Rijkoaeeijnselders is voldaan eene belasting ten bedrajie van zest cents ƒ 13 65 per vat meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid Art 2 De invordering zal geschieden overeenkomstig de Verordening op de invordering van den 11 Xovember en 20 December 1859 welke bij deze met inach neming der daarin op heden gebragte wijzigingen van kracht vtordt verklaard Geda te GOÜDA ter Openbare Raadsvergadering van den 22sten Januarij 1864 De Secretarisy De Burgemeester DHOOGLEEVER FORTÜIJN IJZENDOORN Dè ÏIAAD der gemeente GOT DA Overwegende dat het wijzigen der plaatselijke belasting op het gedistilleerd en de likeuren het noodig maakt iat bij het invoeren van hH daartoe strekkend beslnit aangifte worde gedaan van den aanwezigen voorrar d Overwegende voorts dat het almede noodig is de Art 31 en 32 der en 11 Xovember en 20 December 1859 vastgestelde verordening op de invordering der belasting op het gedistilleerd de likenren den wijn en den konstwijn te Wijzigen HEEFT BEUOTEN d Ati 31 te lezen als volgt Ni verificatie en aecoordbevinding der goederen met de docmüsaten tot uitvoer of ook wanneer bet gesch l met meer dan 3 procent in ondermaat bestaat wordt door den ambtenaar in het nabij den uitersten post geplaatste hulpkantoor in een aldaar vowhaoden register de uitgevoerd wordende hoeveelheid soort en sterkte der goederen geboekt van welke boeking WOót den belanghebbende na verlogp van eene ranand ten kantore van den Oémeentejntv öger een bewijs wofdt verkrijgbaar gesteld Het tot uitvoer dienende consent wordt deor den ambtenaar af eekcsd 4B WB hesa die mët deu uitvoer 13 betast teii ggegeven Advertentieblad Omstreken der Advertciititn van een tet iet BWgrip van het 7fsel is 8U Ctut vocff De pnjf regels nut elkea itj ti tlaarbu fu lu arden berekend naar B in 1 1 11 ge w o ie letters plaatsruiiiitt In geen geval gescbif dt H e aftLtla iimg voor meerdere hoeveelheid oi sterkte dan bij verificatie is bevuadf n terwijl ook overeenkomstig die bevinding de teruggave of afschrijving liitats h eft è Het 3de lid van Art 32 te vcrvjtiei i door de v nl r n lf bepalingen C Kdt couseutbiljct met lu üe mJctii l vulgcmfe Mp 1 aarui de uitvoer is gesthied behoorlijk c fgetetkeud door dtu bi Idi ghtbbtnde aan den Outv i gci ia ter iiis l gi steld Ingeval dit conscntbiljLt i Lci oiigerecde mogt zijo geraakt kari de Ontvanger door ÏJuigemetsU rn Wethouders wo dfu gemagtigd teruggaaf of afstnrijving van bela mig te vcrletnen Aauueer uit hti register bij art 31 vei meii bi jkt dat de uitvoer werkehjk iiecf plaats gehad c De overgangsbepaling in te trekken ea 10 plaatse caarvao te leyec AHT 37Ied r in wiens bezit of o de wietis beheer zich op het tijdstip van d iDToeriug dezer verondemng eene hoeveelheid van mf r d tu vicrtig kauueu gédistill erd of likeur 4avindt 1 verpligt daarvan de beUstmg te betalen ua aftrek van hctgeeu daarvoor volgt us vroegere verordenirg betaald is Hij 15 geboudtu op dfii dag iju die invoering t a kan ure van den Geinecnteontvangf r chriftelijk aate f e te doeu van den aanweziseu voorraad met venntldii ü dtr sterkte van het gedi nileerd eu aanduidicg van het huis den winkel het pakhuis of andere bergplaats alwaar ds partij IS gelegen OvtrceuKomstig die aangifte v orJt de ocli tinz ingevorderd A KT iS De Ambtenaren bij de plaat eijke belaatineen hebben behalve de bevoegdheid tot het nd rzofk en de peilinj hun totgekL ad bij Art 20 dt r in het ho ifd deaer geuocinde erorieuiug op de wijze als bij Art 270 der Gemeentewet is voorüe chreveu üiii gf dureude veertien dagen ca de luvoeiiug dezer VerordLimig de aan ri veu hoetei lhrid iredistilletfd en aar d e ov r u Ainii ic gebo 1 = g l aaU t likeur te onderzoeken en aan te pfilcii m de eeitkoiLStig de aangifte volgen Art 1 a i aTi De gebouwen of b rt plaatscn welke met zji Ambtendreu vermoeden dat hfniielijk inslagen v tot ontduiking der belasting heübea plaats t tl derzoek der Amhteuareu oiidervNurpeu AïïT 3 Wanneer bij de opneming eene mindere dan de aangege ec i 1 m t worden bevonden zal de aangever desnit tteait3 voer t p z aangifte verantivoordtlijk zijn ART 40 ïiij bevinding van eciie meerlere hoeieeï i i a ct ec tt door t van lUftlag zal voor die niecr lere hoeveelheid de beU iia vfrmimSéur t 3 Ken verschil van meer dan 4 ten 100 t uwaihrn ét nmm ta mv vinding is verboden ART 41 Het voorhanden zyn van eenen voorrasd vna metr éMt © r di itilleerd of liVeureu bij htm d e mogt hf bbea aa Iaa xlzj Jt doen van zijnen i nwezi n voorraad i = verhode Gedaau te GOUDA ter Openbare 9a dsvrr étna twm èet si 1 Guarij 1664 De Secretaria ifc Mm ryew a mwfe r DEOOGLEEVER FORTUIJN IJZE VnOORX En is biervan afkondiging geschied waar he beiif r denggstea Febru rij lS6t De Secretarie De Buiyemeet r Deoogleever eortcijx ijzenDOORX iBitttenUnli Lond i Maart De Mom Post zep t dal de heilige aaiainie weder worstelt tegen de vrijheid Thans geldt de