Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1864

vraag niet iiicw of de lier ogdommen in het bezit van Dene j marken zuhea blijven Het despotisme en het constiiutionè e stelsel staan iu Europa lijnregt tegen elkander over Beiden hebbeu het zwaarJ tegtii elkander outbloot en de groote strijd dezer eeuw moet door bloed beslist worden Wij gaan dus gewigtige ïlagen te gemoet De heer Gladstone droomt nog steeds van een vredes budget Oostenrijk Pruisen en Rusland op de verdeeldlieid tusschen EngelauJ en Frankrijk rekenende hebben een verbond aangegaan um tegen de revolutie te ve d te trekken Maar zij rekenen buiten deu waard Polen Hongarije Italië zullen opstaan Engeland en Frankrijk zullen vereeoiird het zwaard trekken en den vooruitgang in Europa verzcK reu Engeland zal met Frankrijk eeue alliantie sluiten Beiden zuUin de heilige alliantie vernietigen t Martit Het otficiele blad behelst een besluit der koniugi w iriiij de vroeger verleecde vergunning om in GrootBrittantiii u deszeli s koloniën krijgsvolk te werven en schepen uit te rn i ten behoeve van deu keizer van China wordt ingetrokkfn In het huis der gemeenten trachtte gisteren le heer Mileseene belofie v n de regering uit te lokken om kapiteiu Spekeeene ruiuie In looiiing te geven voor zijne bemoeijingen om debronnen v ii ien Nijl op te sporen Lord Palmer=ton wee j dievraag evenv i leu ecnenmale vau de hand om de avontuurlijkereizigers nii te veel aan te moedigen terwijl hij overigens al eeer beweei ai de ontdekkmgsreize door kapitein Speke ondernomen r lict overige leverde de zitting weinig belangrijksop alieeu id r nog eene breedvoerige discussie plaats ov rde houdi i ti Engeland tegenover de zuidelijke kaperscliepen Al wat li i M UKle eciiter gezegd werd was eene herhaling van oude iii nren en verwijten Op iiiilfiide punten laiigs de engelsche kust alsookverder b ingang van het kanaal ziet men sedert eeuigentijd stouu i pn die alle vaartuigen aanroepen met de vraagof zij eiiïflsci e dan wel of zij duitsche schepen zijn Is hetantwoord engelsch dan verwijdert zich de bedoelde stoomboot zonder eenige nadere verklaring Is daarentegen hetantwoord luitsch dan wordt aldaar aan boord een kolossaalbord geheschcn met het opschrift Denemarken is met Duitscl land in oorlog Daarmede zijn de vooijijkomende schepenalsdan gewaarschuwd tegen de deeasche vlag en zoo wind en 1 weder het toelaten worden alsdan nog nadere ophelderingen igegeven omtrent het bestaande gevaar Bij nader onderzoekis gebleken dat die waarschuwende stoombooten daartoe doorden haudclstand Tan Hamburg zijn uitgezonden S Maart Iu de zitting van het lagerhuis op hcilen heeftlord John Russell in antwoord op interpellatien medegedeeld 1 dat het antwoord van Denemarken op het voorstel tot hethouden der conferentie tegen het einde dezer weck wordt tegemoet gezien 2 dat hij ten aanzien van de voorwaardendie tot het houden der conferentie zijn gesteld geen anderekan mededeelen dan dat daarbij de integriteit van het deenseiiegrondgebied op den voorgrond staat dat Pruisen en Oostenrijk blijven volharden bij hunne verklaringen van den 31 januarij en 4 dat de engelsche vloot terug geroepen is omieder oogenblik beschikbaar te kunnen zijn PairijS Maart In officiële kringen is men zeer gezind aan een heilig verbond tusschen Pruisen Hasland en Oostenrijk te gelooven Men beweert dat Napoleon III ook ter vergemakkelijking van den biunenlandschen toestand zich gaarne aan het hoofd zou gesteld zien van een tegenverbond der vrijzinnige mogendheden Men voegt er bij dat als dan de oorlog uitbrak dit in Italië zou zijn 5 Maart De Fatrie behelst eene depêche uit Hamburg inhoudende dat drie oostenrijksche brigades van denveldma arschalk bevel hebben ontvangen om met den ineestenspoed in J utlaad binnen te rukken en de stad Fridericia in te sluiten Xaar men verneemt hebban onderscheidene engelsche enfransche bankiershuizen Bering Fould l ereire Hottinguer etc een kapita d van 50 millioen francs bijeengebragt waarmede zij eene mexiciiansche bank willen vestigen die het regtzou hebben 200 millioen bankbillelteu iu omloop te brengenen wier aandeden op de parijsche beurs als me ticaansche fondsen zouden worden genoteerd Dit plan is thans aan de goedkeuring des keizers onderworpen Men verhaalt dat voor eenige dagen keizer Napoleon ineen gesprek met een hooggeplaatst persoon over de deenschekwestie en Frankrijks houding gezegd heeft De toestand isdeze Denemarken zal niet toegeven Duitschland is te vervoorwaarts gerukt om te kunnen teruggaan derhalve zal ikgenoodzaakt wezen tusschen beide te komen Er ia ernstig sprake van de aftreding des heeren Fould die om redenen van gezondheid de portefeuille van financiënwil nederleggen Mogt het kabinet der Tuilerien hem verliezen dan derfl het den krachtigslen voorstander des vredes Voorts wordt verhaald dat de heer Thouvenel de bekende diplomaat gewezen fransch gezant te Konstantinopel en gewezen minister van buitealandsche zaken door keizer X püleon met een vertrouwelijke zending naar Londen is of zal worden belast 8 Maart De Pays deelt een brief uit Munchen mede waaruit blijkt dat eene sterke oostenrijksche leger afdeeling naarItalië op marseh is Weenen 5 Maart De bezetting van Jutland door de geallieerde troepen wordt door onze regering niet langer tegengewerkt Er is eene daartoe betrekkelijke overeenkomst tusschen Oostenrijk en ruisen tot stand gekomen Aan de Gen Corr wordt uit Londen geschreven Dedeensche regering antwoordt met een non possumus op alle vertoogen verzoeken ja zelfs bedreigingen van ons kabinet Inhare jongste verklaring dd 8 febr zegt zij Wat het britschkabinet tot dusverre aan de deensche regering heeft aangeboden verschilt niet veel van de voorwaarden die de vijand zegevierende het ten onder geLiragte Denemarken zou kunnenvoorschrijven in die omstandigheLlen moet zij liever alle krachten inspannen om de krijgskans te beproeven Denemarken zalliever met eer vallen ingeval Engeland het niet op zich kannemen te waürborgen dtit in geen geval meer z d gevorderdworden dan de bep ilingeji van ISül en 1S52 meObrengeu lüeeen SleeswijkHolstciu en een scheiding van Sleeswijk van heteigeutlijke koningrijk Denemarken formeel uitsluiten Wordt diewaarborg verleend dan is de regering van koning Christi uiu llvbereid bij gelijktijdige vaststelling van een wapenslilstanil op dei grondslag van een status quo vau het krijgstooneel in Sleeswijkvóór de iuiuime vau Kolding tot eene conferentie toe te tredfii wier naaiuvkeurig te omschrijven uta zou zijn lie volkenregteiijkeherziening eu iiuerpreuitic dr r overeenkomsten van li jl en1S52 De britsche regering moet dien waarborg geweigerden verklaard hebijun ilai d iar Dt uemarken weigert op a innemelijke groiidsiagen de hand te leeuen tot eene overeenslemmiiig Engeland niet in staat t xX ziju te beletten dat de dai s he grootmiiirlin uu ook Juthiml be ei i Berlijn ü 3iaart De Speiiersclie Zeitung deelt eene felegralisehe dépêche mede uit Weenen van gisteren avond inhoudende dat de zending van generaal M inteuirel met het geiveubchte gevolg is bekroond en dat Oostenrijk alzoo heeft toegestemd lot voortzetting der operatien in Jutland 7 Maart De staats Anzeiger maakt eene brie isseiing bekend tusschen den deenschen geni nial Hegennanu cii mtiirschalk AVrangel gevoerd Onder iagteekening van 29 febr maakt eerstgenoemde den laatste opmerkzaam op de omstandigheid dat Kolding in Jutland ligt Wrangel antwoordt d iarü den 2 = Maart dat Kolding bezet is geworden tot dekkingvan de bezettings Lroepen in noordelijk Sleeswijk De Kreuzzeitung deelt een schrijven uit Parijs mede naarluid waarvan de onderhandelingen tot het houden eener conferentie zijn geschorst doordien de deensche regering aan hetfransche gouvernement heeft verklaard dat het besloten hadzich met geene onderhandelingen in te laten welke de persoonlijke unie tot grondslag hebben maar zich liever de hertogdommen gewelddadig zal laten ontrukken in de verwachting dat latere omstandigheden eene herovering zullen mogelijkmaken In de boüge regeringskringen te Parijs gelooft men niet meer aan de mogelijkheid eener schikking waartoe men de zaken te ingewikkeld beschouwt Frankrijk zal zich ook niet van tusschenkomst kunnen onthouden Uit de stukken betreffende de onderhandelingen over desleeswijksche kwestie hier ter stede gevoerd en door de engelsche regering bekend gem iakt sedert de laatst besproken documenten van dien aard blijkt dat de minister president op 21 december den engelschen gezant heeft te kennen gegeven dal de regering van gevoelen was dat het londensche tractaat niet verbindend was indien eenmaal het zwaard was getrokken geschiedt dit dan staat iet aan de regering om den hertog van Augusteuburg te erkennen tot hertog van SleeswijkHol stein Het frausch duitsche handelsverdrag werd dezer dagen door den beroemden hooglecraar in de staathuishoudkunde en I financiële wetenschap te Munchen d Herrmann in eenige openbare voordragten behandeld Het resultaat zijner beschou w iugen was dat de aanneming van dat verdrag van de zijde I van het tolverbond aan te bevelen was De N Wurzb Ztg verzekert dat de vestingen in Beijeren gewapend en geproviandeerd worden de daartoe strekkende werkzaamheden zullen met spoed worden voortgezet Eene daartoe door de russische regering benoemde commissie heeft een ontwerp in gereedheid gebragt berustende op het beginsel van vrijheid van nijverheid Daarin wordt bepaald dat elke belemmering der nijverheid zal worden uit den weg geruimd en dat ieder zonder onderscheid van stand geslacht en nationaliteit alUerwege en in onbeperkten omvang zijn bedrijf zal mogen uitoefenen Het onderscheid tusschen handwerk en fabriek is opgeheven niemand zal tot uitoefening van eenig beroep vergunning of het afleggen van een examen uoodig hebben Het houden van knechts en leerlingen zal nergens meer beperkt zijn Het ontwerp zal naar men verwacht spoedig door den rijksraad worden goedgekeurd Frankfort 5 Maart In de dagbladen alhier wordt heden op grond van officiële mededeelingen bekend gemaakt dat de dnitsche bond dezer dagen van geene enkele zijde het een of ander aanzoek heeft ontvangen om zich in eeue conferentie der europesche mogendheden te doen vertegenwoordigen Hanabtirg 8 Maart Een brief uit Kopenhagen meldt dat de manschappen der burger artillerie bevel hebben ontvangen om zich gereed te houden tot het bedienen van het geschut der forten welke de zeezijde der stad beschermen alsmede van hel buitenwerk der citadel welke den Sund tot Charlotteusund bestrijken Eopsnliagen 5 Maart De oostenrijksche troepen zijn voor IJuppel gekomen Een aanval wordt verwacht De sleeswijksche districten die niet door de liuitschers bezet zijn hebben deel genomen aan de verkiezing van leden voor den deenschen rijksraad Bij de verkiezingen alhier ter stede van leden voor den rijksraad zijn al de liberale en voor eeue krachtige voortzetting des oorlogs gestemde kandidaten gekozen Turijn M iart De dagbladen deelen den tekst mede van den brief van keizer Napoleon in antwoord op het adres van het italiaansche nationale gezautschi p ter gelegenheid van bet jongste coaiplot Aan het slot van dien brief zegt de keizer soortgelijke pogingen kunnen mijne gevoelens jegens uw vaderland niet wijzigen Ik zal er steeds eene eer in stellen om bijgedragen te hebben tot het vestigen van zijne onafhankelijkheid Rome 2 Maart Gisteren heeft op het Forum eene vechtpartij plaats gehad tusschen fransche en pauselijke soldaten waarbij oudersciieidene manschappen van weerszijden gewond werden D generaal de Montebello heeft daarop de aangrenzende kazerne der pauselijke troepen doen omsingelen ten einde verdere botsingen te voorkomen De fransche en romeinsche autoriteiten hebben gemeenschappelijk patrouilles georganiseerd tot handhaving der openbare orde Rusland heeft geeischt dat de pauselijke regering haar afkeuring zou te kennen geven van de gebeurtenissen die in Polen plaats hebben De paus heeft evenwel geweigerd zoodanige verkkring af te leggen iJtnnenlanïr GrOUda 9 Maart Men schrijft ons uit Deventer dat het besluit ter opheffing van het athenaenm aldaar op een groot gedeelte der burgerij een hoogst onaangenamen indruk maakt en eene zeer ongunstige spanning verooTzaakt tegenover de negen leden van den raad die stemden voor de vernietiging eener instelling die 234 jaren lang als een sieraad van Deventer werd beschouwd Men verwacht zoo weinig van die hoogere burgerschool en men vreest dat die na korte jaren van zelf ztd bezwijken De Davobode zegt Goddank dat het op den 29 febr gebeurd is een dag die ten minste niet elk jaar weer komt Mogt de uitkomst de sombere uitzigten beschamen en het wakkere Deventer etne burgerschool stichten die door degelijkheid en bloei het gemis vergoedt der vroeger zoo roem volle docrluchte school Bij beschikking des ministers van binnenlandsche zakenvan 6 Maart is bepaald dat de verkiezing van een lid van detweede kamer er Staten Generaal in het hoofdkiesdistrietZwolle noodzakelijk geworden ten gevolge van het overlijilen van den heer m G A de Itester zal geschieden op dingsdag 22 maart en dat zoo eene herstemming noodig is dezezal plaats Hebben op dingsdag 5 april daaraanvolgende Aan de berigten van Batavia dd 28 Januarij ontleenenwij Het gebrek aan rijst in het geheele westelijk gedeelte vanJava gcet nog voortdurend stof tot allerlei beschouwingen Ditis echter zeker dat er gebrek bestaat elke pogingen er ookvan den kant der regering in het werk gesteld worden om ditte verbloemen en zelfs uit de wijze waarop zij dit doet wordthet blijkbaar Zoo werd in den onlangs verschenen staat vanhet rijstgewas gedurende de laatste drie maanden van het verloopen jaar gezegd ofschoon de rijstprijs gezegd kan wordenhoog te zijn wordt voor het oogenblik geen bepaald gebrekwaargenomen dank aan de tweede gewassen die nu wordenaangeplant De regering tracht zooveel mogelijk in het bestaande gebrek te voorzien maar yonder vee gevolg Zij koopt in het bui tenzorgsche de rijst tegen hooge prijzen op laat die vervolgens door gepreste koelies naar Tjiandjoer brengen terwijl diezelfde rijst nadat zij voor meer dan de helft minder te Tjiandjoer door de regering verkocht is onmiddellijk door chinesche opkoopers weder naar Buitenzorg vervoerd wordt Veel geld gaat zoo doende verloren zonder dat men er de vruchten van plukt In het bnitenzorgsche klaagt men zeer over het weglnnpes vau volk en over diefstallen In 4 dagen werd aldaar twee malen in het lelegraafkantoor ingebroken Uil Oost en Midden Java komen nog voortdurend allerlei berigten over de gevolgen der plaats gehad hebbende vulkanische uitbarstingen zonder ilat het evenwel alsnog mogelijk is de veroorzaakte schade geheel te overzien Op de buitenbpzittiugen was de stand van zaken bevredigend Een groot gedeelte der troepen is van het oorlogstooneel in de Torothéalauden te Makasser teruggekeerd alleen een klein gedeelte is onder bevel van den kapitein de Ravalet die voorloopig met het civiele bestuur van de onderworpen lanJen Binamoe en Banakala beh ist is achtergebleven Het bij de tweede kamer hangende wetsontwerp tot wijziging der gemeentewet lokt ilen tegenstand uit van vrscheidene gemeenteraden Wij kunnen dit in sommige opzigten toegeven omdat ook in dezen behoud zoo gemakkelijk is en mendaarbij het nuttige der zaak over het hoofd ziet Wat wijechter ten hoogste afkeuren is dat te s H ige de e zaak wordtgebezigd als een middel om teo Pn de regering eene demonstratie uit te lokken wn ir jij ligtgeloovigen en onküiuligeii zoogemakkelijk w orden niedegesleept Fries Cl Uit het verslag in den gemeentern i iü Groningen dezer dagen uitsebra l over de werking der steilelijke gasfabriek gedurende het vorige jaar is het gebleken dat de over iust der fabriek ƒ 313 39 11 heeft bedragen Behalve de geheele kostelooze verlichting der efraien van het raadhuis enz heeft de fabriek een voordeel van 10550 11 aan de gemeente opgeleverd 1 p prijs van het gas ordt met april aanstaande met 3 ceijtru per kubieke el verm nderd s Gravenhage 7 Ma irt De tweede kamer der statengeneraal heeft heden eene korte zitting gehouden en daarin besloten tot het in overweging nemen v an het voorstel van den heer Cool en eenige andere leden tot verhooging der schadeloosstelling aan de slaven eigenaars op het eiland St Martin Bij de kamsr is ingekomen een v e svi ordragt tot uitbreiding der wet van 1861 betrekkelijk de iiaiioiiale militie Heden op den middag ontstond een beginsel van brand die echter door gepaste maatregelen spoedig bedwongen was bij de vergaderzaal der tweede kamer veroorzaakt door denverwarniiugstoes el onder het gebouw De zitting werd daardoor een half uur vertraagd de schade is gering 8 Mant Bij besluit van hef heeft Z M goedgevonden 1 met ingang van 13 maart 1864 te benoemen tot minister van buitenl zaken den heer m E J J B Cremers thans lid der provinciale staten van Groningen 2 met hetzelfde tijdstip eervol van de tijdelijke waarneming dier betrekking onder dankbetuiging te ontslaan den heer W J C ridder Iluvssen van Kaltendijke minister van marine Gorinchem 5 Ma irt Sedert het be u der vorige week is de veldarbeid in deze streken algemeen begonnen AUerwege is men reeds bezig de vroege aardappelensoorten te poolen Vele landlieden zelfs zijn daarmede geheel gereed Ook de veldarbeid np de hooi en weilanden is aangevangen Sommige warm geleirene velden vooral boomgaarden vertoonen reeds jeugdig gras Ook de boomen beloven een buitengewoon schooneii fruitoogst ofschoon de vervulling daarvan grooielijks van gunstig weder afhankelijk is De handel in boter is levendig Heden betaalde men 1 20 voor hel r e l pond Voorde ae rdappelen werden van ƒ 1 20 tot ƒ 2 en ƒ 2 25 het mud betaald Gcinciigilc Berillen De sultan gaat op reis naar Afrika vooral om Tunis te bezocTien Bij het station te s Graveoha je is ceo perceeltje vau onge cfT 85 roeden gesplitst iu S deelen oi i diiarop 700 ele huizen te bumïcn vf rkocht voor ruim 48 duizend gulJeu lïe Pruisfn iiebben Oostenrijk bo vogeo om Jullauil mede te overniee tereii lonie al jresteld ordai oial r de bevelen van een militairen gouverneur Op 25 dec jl is te JlJJj iu Japan het paleis van den taikopu en p nieuwejaar dag et u firoot gidceiti der ttad afgebrand Pe trndeii van Finland heblen de doodstraf afgeschaft Te Villa Franca bij Nizza wil de frm che regering etn tuigbuis op groote schaal inrigten waaraan esne oorlogshaven gejjaard zou zijn Den 5n maart is bet disconlo der peterbargsche bank verlaagd tot op 6 pCt De aarishertog Maxirüiliaai is ongesteld i oor een aanval van stafltkundige griep De uitvoer van i aarden uif Engeland is Ïd 18G3 geVlommcn tot 5235 stuk ter waarde van ruim drie eu een vierde millioen gulden Men wil weten dat Frankrijk in stilte Denemarken aanzet tot volharding In Deibyshire eu Leïeest rshi e hebben de regens overstroomingen ïerooriaakt Hef geheele russische iegefj ü op