Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1864

GebOREK K lijn ouders 1 J P de Hoog en A vao Oost n Valen tiuus 3osOpb lis onders J G Do hurg en M J Okhuijsen Wilhel miua oU li r = J I exmond en J er boef Johannes Cornells ouders i B Pruijt til M GuiUard OvU l tif N A Copier 14 m C F van Put 10 JD GtlliUl WD H Kaarseinaker met E Pelt Toch is het hoogst moeijelijk de eens opgevatte roooordeeleu uit te roeijen en der menigte zijn waar belang te doen inzien En in het hier voorkomend geval wordt de moeijelykheid te grooter daar men steeds zoo gereed is den titularis te herkiezen Daarom ben ik het geheel eens met den laatsteu schrijver in uw blad dat men niet verzuimen moet tijdig een kandidaat te stellen van onbesproken naam van erkende bekwaamheden en van vaste beginselen Kon men zulk een vertegenwoordiger aanwijzen in den omvang van ons district bekend bij allen dan mogt men zich met een goeden uitslag vleyen want de oogen des volks beginnen open te gaan en de vuile kwaadaardigheid van de enkele oppositiebladen geven den maatstaf van de wanhoop der partij die niets dan ellendige uitstrooi sels weet aan te voeren tegen de zegevierende gronden vaa een echt vrijzinnig en volkslievend bestuur 8 Maart Een vriend tan vooruitgang Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 4 Maart Johannes ouders C Romijn en C van den Oever 5 Petronella ouders A var Houten en S W van der Hcij Frederik P Uippu3 oudt rs B Qaakernaat en J E Harderwijk Margrietha onders H Anker en M van Dijk Albertine Marie Jeanne ouders H C Schuijt van Caslricum en C C W ïjchriJTer OvEKLLUEK 2 Maart G van Staveren 7 j 3 G S van Keede 7 w i V H van Eeteu 12 d F D Bron 5 m W van Vliet 13 j 4 W van Nassouw 54 j C Verhoek 81 j 6 B Twigt 10 m C Edelman 14 d 7 M J van der Berg 3 m J Stalenberg 15 w Zondag 13 Naart 1 4 ü © 4 OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D a 61 SCHOONHOVKN Ingeschreven van 26 Febr tot en met 4 Maart ADVERTENTIEN GOUDA 12 Maart Het binnennikkeii van Jutland door de oostcnrijksche en Pruisische troepen verwekte geene geringe bekommering yelfs bij hpn i e ondanks alle ongunstige voorioekcuen nog altijd van vrede droomen Eerst heette dat schenden der eigeiitiijk deensclie grenzen eene vergissing nu de verwaten vredesehenders rustig doorgaan troost men zich met de dubbelzinnige verklaring dat de integriteit van Denemarken behouden zal blijven Pruisen heeft zich vroeger reeds anders uitgelaten ea later zal men ben eren dat de hertogdommen nimmer behoord i jeren gezegd moet ütï h u oc u if gtbrsut De fransche miuister vaa fiiuiicieii rzocht vergeefs z jn ontslag daar iiiet hij maar el de nattci n ziek zij Het bealüit ter eiuaücipatie der boeren ia Polen is te Warschau afgekondigd 0 er Engeland worden aangeworven Duitschers overgevoerd n ar het leger der noordelijken in Amerika Men verwacht spoedig de bijeenroeping der stenden van Holsteiu en Laoenborg Het fransche eskader gepantserde schepen zal in de e rste helft van april gereed zijn ora zee te kiezen Te Parijs hebben in Febrnarij 111 faillissementen plaats gehad Te iLpeet is op nieuw de keelziekte uitgebroken In Beiikoelen zijn njko kolenlagen ontdekt De zuidelijken hebben eene otltw inning bij Mjbile behaald Men verwacht eerstdaags het proirramnia van het herboren heilig verbond tusschen Pruisen Rusland en Ooiteiirijk contra Frankrijk Engeland en consorten ïn Zweden worden ds toerustingen bespoedigd en de troepen geconcentreerd Maxirailiaan gaat uu den 22 dezer op de Xovara te Triest scheep naar Mexico Ingezonden Mj i ieer de redacteur In n J i l van uw blad komt een brief voor van een kiezer strekkende om de herkiezing te ontraden van den afgevaardigde m de Brauw Velen zullen ongetwijfeld instemmen met den daarin uitgedrukteu weusch want het wordt eenmaal lijd vooi goed te breken met de versleteue begrippen van een vroeger tijdperk en vertegenwoordigers te kiezen die in onzen lijd en onze denkbeelden passen Wij behoeven geene uitsluii£iide partijmannen maar evenmin mannen die uit personelen afkeer ateiselmutig alles afkeuren alleen omdat het voorgesleld nurdi door hem dien men benijdt Oppositie is nuttig en uoodig waar zij strekt ter zuivering en verbetering van ingediende ontwerpen maar zij is dat niet meer als zij beginselen huldigt in s rijd met onze tegenwoordige ontwikkeling en het streven verraadt tot stilstand en achteruitgang Het is inderdaad te bejammeren dat mannen van onmiskenbare bekwaamheden zich verlagen om door allerlei drogredenen den g iiig te belemmeren van een bestnur dat zich zoo zeer in bei bel ug des volks bevlijtigt en dat dagelijks toeneemt in popularx eit ondanks al het geschreeuw eeuer kleine partij reactionairen en baatzuchtige egoïsten lieden overleed ons geliefd jongste dochtertje JOHAXX V MAHlA slechts elf maauden oud GocDA C THIII O Maart 1SG4 C van dek LINDT Op den 5 Maart 1864 overleed ten mijnent W van NASSOUW na mij gedurende bijna 9 Jaren met voorbeelde looze liefde en trouw te hebben gediend A H TERHAGEX Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VESjDE te GOU DA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde lEXEVEE i462 o per kan 60 cents Jenever l soort Moutwijn a 4B2 iq per kan SSVs cents inl BRAXDEWIJX 46Vio P f an 63 cents Meerdere of aiindere sterkte naar evenredigh 5id Gouda 9 Maart 1864 WALDWOLL WAAKEN FABKIK VON H SCHMIDT C Bemda Thiiringerwoud HOOFD DEFOT voorNEDEELAND EK BELGIË M J G HAM Utrecht Geen ekenier heilzamer en goedkooper middel ter genezing vau de meest ingewortelde KHTMATIEK Rhumatiwlie Hoofd Kies Tand of Uaagpijn bestaat er dan de krachtig werkende SCHMIDTSCHE WaldWOl artikelen die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkelijk aangewend te kunnen orden en niet de geringste schadelijke uitwerking kunnen te weeg brengen men leze hierover de Brochuren die gratis verkrijgbaar zijU Lijders die een enkel pakje WaldWOlwatten a 25 Cts en fleschje DEXSEX OLIE a 35 Cts gebruikt hadden betuigden geheel hersteld te zijn van deonverdraaglijkste Khumatisohe pijnen men zorge slechts zich van ie echte te bedienen kenbaar aan de omslagen waarop bovenstaand vignet staat en alleenlijk te GOUDA verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSMAN verder teOudewater A Buijs Ilarmelen W G Kurvers Woerden C G L Buiten Rotterdam Wed P de Koster En verdere Depots vermeld op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoT FaANCO by M J C HAM UtntU der Effecten Dingsdag 8 Maart Prijzen AMSTERDAM I aa ste Hoogste kotrs koers 63 76V8 98 ViG gsVs 931 4 140 5V 5 l6 47 loov 1001 72 i6 74V2 86V16 86V1G 88 88V4 185Vs 55 55 u 28Vo 28 so Va SOVs 61 61 l6 62 21V8 2IV2 64V8 64Vi 64 641 8 68V8 387s 66V4 66 8 41V8 42S Gehleve koers 457 881 8 pCt Ned w sch 2V2I dito 3 dito 4 Amort Sijnd S a Handelm op resc België Eoths S s Spanje obl a il Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d B serie 5 d 6 = serie d bijH 18604V2l Volgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost Metall 5 28V8 80Vg dito dito 2V2I dOrenteAmst 5 d nat l854 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 211 3 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 68 ia 66 42Vl6 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 Vertrek der Spoortreinen mentt van 16 September 1863 Van Gjuda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van GrOUda naar ütrecM 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 56 g De met geteckende treinen loopen op Zonen Feestdagen IS IET Ter Bwkinkkarii vm A BRINKUAM Deze Cou aut verschijnt des Donderdags en Zondag Ir de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie marinden is f 2 ranco p post i 25 De inzending der Ad eftentien kan geschieden tot des morgens ten 11 nre KENNISGEVING BuRGEMEESTEK EN Wetuouueüs der gemeente GO UD J gelet op de Wet van den 4 i = Julij 1850 Staatsblad n 37 regelende het KlEsaEGT en de beuoemii g van Afgevaardijden ter Eeb3TE en Tweede Kamee van de St vïe n GESER iAL mitsgaders den rooster hunner aftreding Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Lijsten aanwijzende de personen die binnen dc e Gemeente tot het kiezen van Leden van de Ticeede Kaïtier der Staten Generaal van de Provinciale Staten en van den GenteetJe Jiaad bevoegd zijn zoodanig als die Lijsten nu zijn herzien alsmede de Slaaf hen aanwijzende die van deze Lijsten zijn mjelen worden gesclirapt gedurende veertien dagen van des voormiddags 9 tot des naraiddr gs 1 ure ter inzage van een ieder op de FlaatseliJ re Secretarie zijn nedergelegd terwijl bovendien deze Lijsten en St tek zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de St Aidhoniestraat bij den Kleiiceg de ticeede aan den ingang van de groote Kerkutraat bij de Martct en ile huitstgenoemde aan den ing uig van de lange Groenendaal bij de Gouice aan het gebouw de Luthersche Kertz Voorts wordt herinnerd dat elk de vereischten van Kiezer bezittende bevoegd is tegen de Lijsten bezwaren in te dienen wanneer daarop 1 Z jn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art IS der Wel niet of niet behoorlijk voorkomt 2 De naam vut iemand die uitgesloten is iie op de Kiezerslijst eener andere gemeente staat of die een of meer der in e Kiezers gevorderde vereischten mist is gebragt En eindelijk dat de bezwaren binnen reertieu dagen na de dagteekening dezer kennisgeving bij verzoekschrift op oiigezegeld papier door de noodige bewijsstukkeu gestaafd aan den GemeenteRaad behooren te worden ingediend Gedaan te GOVDA den 11 Maart 18G4 Bukgemeesier en Wethoudebs voornoemd De JBurgetiteester IJZEXDOüRN De Secretaris DROOGLEEVER EORTUIJN Overzigt hebben tot Denemarken Vergeefs zien de Denen uit naar hulp Engeland onttrekt zich onder allerlei voorwendsels uit besef der schromelijke gevolgen eener vredebreuk Frankrijk houdt zich onverschillig en wacht op de gelegenheid om zijne grenzen aan den rijn een weinig te rectificeren Alleen in het magtelooze Zweden begint het volk levendige sympathie de betuigen voor de mishandelde naburen maar wat zal dit den Denen baten die bezwijken moeten onder de overmagt zij gedragen zich ongetwij eld heldhaftig en strijden eervol voor hunne zaak maar het einde zal zijn de vernieling der deensche krijgsmagt en de uitputting van land en volk Reeds hebben in Jutland twee ontmoetingen plaats gegrepen die uittfielen in het nadeel der Denen de vijand gaat los op Fredericia en wanneer zullen zij tevreden zijh De duppeler schansen zijn door beperkter omvang beter te jferdedigen dan het te uitgestrekte Da newirk en de anvallers De prijs der Advertentieu van één tot zes regels met inbegrip au het ztgel is 80 Cent voer eiken regtl daarbmen 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte maken dan ook ernstige aanstalten voor zij de zaak aangrijpen Ook dit feit zal vjle menschenoffers kosten In de gegevene omstandigheden is het vrij plotseling overlijden van den koning van Beijeren niet van gewigt ontbloot oensdag werd het eerst meUliiig gemaakt van zijne ongesteldheid hij overleed reeds den volgenden dig donderdag 10 maart des voormiddags ten llVa re Maïimiiiaan II Jozef geboren te Munchen 28 nuvr 1311 beklom den trocn den 21 maart 1S4S bij den afstand va zijn vader Lcdewijk 1 en hij Ouk de twee eu tanhtii j irige koning van Wurtemberg verkeert in gevaarlijken toea iiid Ouitcnlanö Londen 9 Maart Uit Kolding berigt inen heden De Oostenrijkers zijn in twee kolounes gisteren Kolding eepasseerd en zij hebben op mjl at t md ten zuiden v iu eile eene ontmoeting gehad met de deeu olie kavailerie De eersten hebben de Denen van Veile verdreven De hi itsteii zamen gesteld uit 3 reïementeu iuf interie 3 batterijen artillerie en 2 regeraenten kavailerie hebben vervolgens eene positie ingenomen ten noorden der rivier bij Veile weerwil dat hunne positie aldaar st2rk was werden zij 3r door de Oostenrijkers aangevallen onder bevel van lien generaal Gablenz voorts door de brigatle Nostitz een geileel e der brigade Grondrecourt en door de reserve hunner kavailerie Het resultaat van dit gevecht was dat de Denen teruggeworpen zijn naar den kant van Horsens Hun verlies hierbij was aanzienlijk en zij hebben ook veel manschappen aan krijgsgevangenen verloren 10 ilaart Men ver ekert dat de nieuwe mevicaansche leen ing waarover men het nagenoeg eens is geworden zal bestiian in een kapitaal van £ 2ü Ul 0 üU0 in 5 pCis schuldbrieven uit te geven tot den prijs van 65 pCt en dat het fransche güuvernemeut bereid is ora voor dat geheele bedrag of voor een gedeelte daarvan zoodanige zijdelingsche waarburg u Ic geven dat de plaatsing der nieuwe leening gemakkelijk wordt De leeniug zal te Londen en te Parijs aan de markt worden gebragt en zeer groote namen zullen haar tot aaubeveling strekken doch de operatie zal dan eerst kunnen slagen wanneer met de engehche houders van mexicaausche staatsschuld eene voldoende schikking getrofien is Parijs 8 Maart Men is het algemeen eens dat het oostenr prui leger geheel Jutland zal bezetten om zoodoende Denemarken zedelijk te dwingen Aisen over te g veii gelukte dit dan zouden ij groote opotieringen sparen De verdeeldheid ussehen de duit elie grootmagten en de middenstaten is zoo grout dat ond inks de alles behalve aangename herinneringen door de fransche heerschappij in Duitschland achtergelaten een gezant van een dier niiddeuslaten Beihebben dat de oude R jnbond nog te lerkiezen is bo en het ondragelijk juk der beide grootmagten Te Kamerijk is ile heer Stiéveuard tot lid van het wetgevend ligchaam gekozen met 16 159 stemmen op den heer Boiielle den regeringsgezinden kandidaat waren 13 25 stemmen uit gebragt Brussel S Maart De werkzaamheden aai de forten rondom Antwerpen worden ann alle kanten hervat en alles doetvoorzien dat zij dit jaar met eene verdubbelde kraeht zuiiendoorgezet worden Naar men verzekert zulien de nieuwe poorten welhaast aangelegd en eenige zelfs voltooid worden Volgens het plan en bestek zullen deze poorten we entlijke monumenten jn en versierd mei toepasselijke beelden eu ornameuVu Verscheidene forten zijn reeds bijna voltooid = Berlijn 8 Maan Voortdurend wordt er geseblit en manschappen naar het oorlogstooneel gezonden De prnisiseiie legerraagt in Sleeswijk en Holstein zil na toevoeging der onlangs gemobiliseerde troepen circa 60 0CO man bedragen be