Goudsche Courant, zondag 13 maart 1864

veudien snan m lee wlJk 25 000 Oostenrijker ea luHoistem 12 0 0 man bond troepen zoodat in de beide hertogdommen o pr het geheel ruim 90 000 mm ataan i e duppeler werikcu zijn du uitatekena gew ipend terwijl zi by den aftogt uit Uannewirke na iuwelijks in verdedigba ren staat waren Het deeusch ministerie had m t geheel met oan een zoo snellen terugtogt uit Sleeswijk gedicht en daar om WIS toen het leger Alsen bereikte daar un alles gebrek ain gt chut zoo wel als nan schepen aan ammunitie en fourage en zelfs de Rolt Krake was te Kopenhigen nog met geheel uit gerust sedert heeft men te Kopenhagen de vloot met de den Ueuen eijene energie uitgerust en behdve de Skjold nog een twet Ie linieschip vin 1 het noodige voorzien Ovengen is mei ra t de iitrusting der reserve nog zoo ver ten ichter dat de re erve u g geen w ipenrokken heeft maar nog burgerklee ren dr 11 Het l erut ontrent het in dien t stellen der burger artillerie m k pca i bewijst hoe ook de hooldatad vin alle tioepen ontbloot 1 Zj zijn vvaar chijnlijk otsehoon zoo mm de duit = Lht ila de ileensche d igbi iden het vermelden allen naar 1 re der Li i fif dt duppeier sch iii eu gezonden 10 Alairt Bj het aanv i rden vin het coraiaanjo overhft ken c ie leger heelt de opperbevelhebber de generail Gerlaih een d uor Ier uitj evairdigd welke zich onderscheidt doorwaardiire in m iclijke t il w iirin de zw ire taak op de schou dels Ier troewu rustei de met wordt v rklLind m nr de vasicloop work u jeJrukt dat hoe groot de overmagt ook moge jijU n rtt eii laoet iL treden worden ieder daartoe geroepen voor net vale Iind en zijn pligt zal wctcii te sterven J e jju c e huiszoekingen m de proviiiLie Poae i in hetwer sea u hebben de ovtitii lend te uewijzen geleverd dit lit pjo Lh t iiide rirlij ilJair nog niet opnuu It lu t meiizwerea eu i t vooi durend w ipc len en allerlei m iterieel totm r I V ia roepen vorden bi eengebi ut Frankfort S Uurt m eeie oed o iderngte zjde verneem mta dit de oo earijkaLne regering in ie oaderteeiie nirth V m het londeuachc verd ag van lbj2 de er d igea heelt toe e jaleu ceue kennisgeving wairia wordt gezeg dal de re eri j in ovtreenstemming met Pruisen het besluit hettl ge miaen om de miitiire opei itiea verder noorlwaarts dm de grenzen v n Jutland uit te breiden Hierbij i echter deze bepaling gevoegd dat de voortzetting der militiire maitregelen in Jutlaa l uitsluitend geschiedt met het doel om deu aanval op de duppeler schm en stritegisch te ondersteuuea en dat derhilve het doel vaa ka oorlog onverandeid het eltde blijft a a dit aan iukeijk wis aa de pruisische zijde is ecne der geljke vernUring am de betrokken regeringen toegezonden 10 Aliart Ue voor heden aangekondigde zittiag v mde bondsveigadenng is veraiagd tot zaturd ig Men verieemdit de ODizaak diirvm moet gezoeht worden in de nieuweoostenrijk=ih prul ische voors ellen ea die vm Saksen en WnrteTibe g betreffende bet bijeenroepen v n de holsteiusche stcuden Kopenhage lO Mairt Lit Stockholm lO Maan Alen verzekcit dit Kusliud zich verbonden hielt een armeecorps vin laO 000 min bijeen te brengen weike trijdmagt tegen Zweden zal geiigt worden ingeval deze mogenheid eene alliantie sluit met liankrijk en Engeland ötnnenlanïi Gouda 12 Maart De provinciale staten van Groniugen hebben ia hunne zitang van 9 dezer tot lid v in de eersie kamer der st ten gcner il in plaats m wijlen den heer mr J Quintu benoemd mr i J van Boijen oud lid der kamer De Vrnh ourmt zegt vin den nieuven mm vm buitenl zakeii dit de heer Ci emers een perfect gentleman i Hijheeft veel gereisd en daardoor relatiea aangeknoopt nn demeeste hoven op het viatelmd De aienw benoemde mmmoet zich gemakkelijk en vlug uitdrukken in onderscheidenetalen Hij is r katholiek van belijdenis Ue tegenwoordige onvrijheid der dui sche vla ia deOo=t ea Noordzee enz heett aanvankelijk voor de zoo belangrijke koopvaardijvloot van Groningen reeds het gunstige gevolggehad dit die schepen zeer gezocht ea hunne vrachtprijzenzeer gerezen zijn Het riandelsbl thaua ook eene korte opwekking leverende voor het vormen van hulp comitcs voor gekwetsten moorlogstijd hermnert er aan hoe nu ia den deenschen oorlogin Flensburg de gekwetsten op de straten lagen bij gebrek aanhanden om hen te vervoeren toen derhalve de artillerie moest piaseren werden die slagtofters vm deu oorlog uveiredeu en veipletterd Bij gebrek aan linnea windsels en p uk spl moesten even als m 1 59 bij Solferino verscheidene ge e sten verbonden worJeu met klei hooi en stroo hetgeen vieeselijke smarten veroorzaakte s Gravenhage 9 Maart In de zitting van de tweede kimer v m heden heeft de heer n P van den Heuvel nieuir benoemd lul ia het hoofdkieadistrict Eindhoven ni hel afleggen der gevorderde eedcu zitting genomen Aan de orde was de beraadsliging over het wetsontwerp tot regeling van de wijze V m beheer eu venntwoordmg der geldmiddelen in ed IndiL Die b r ladsligingen hepen over het hoofdpunt m quiestie nimelijk de iststelling dir indische begrooting b j de wet gelijk bij dit ontwerp wuidt Ic oUi Du uu Heemskerk z Nolthenius en Wintgens verklaarden zich daartegen terwijl de hh Storm van s Grivesailde vin Limburg Bionwei Gevers Devnoot Dirks en Zjlke er voor vvarui Ue eer ige noemJea w hpm v n m g J t J O J cl d iolJ ng dier begrootiag bj de wet met verlmgde dit zj met wenschel jk vv la te acütea ea met gunstig zou vi erken op de wetgevende migt ilhier De heer Heemskerk Az aohle dit vvets rmtwerp zeifs bjkms geljk stiinde met eene grondwetsheizieniug Di or h u d e zich voor het hoofdbegiu tl der wet verklaaideu werden de bovengenoemde grondwettige bezw irea wederlegd Zj mctudeu dit noch uit de geschie lenis no h uit de gicudnet zelve bleek dat de v iststeüuig der indisehe begrooting bj de wet verboden werd beschouwden het ontwerp als eeu complement der in de grond vet aedergeeïh bepdingen met betrekking tot het koloiuiil beheer teiWjlhet 1 hüoldbegiustl zou Itide i o n eeu goe I beheer lu ludie e be vorderen eu hei koloiitil lot voor 10 Miirt In dt 1 e leu gehouden ittiug vm ie tweedekimer der t iten gencriil z ja de gelootsbueven ingekomen v uidtii heer dt Iveverberg De beriilsli ng over de oostiuuische cjmpt ibili euswei ia vooU e tt De heeit i jü ctroi en A irulv vejM irdi n zith eer vooi he 1 dbegi i el i v i eliiugi ei mals i u giuo lug bj de wet De heeit i v lu llepins ra Groen en Mjcr bestreden het Uiigen zildt heer van Boasedit hootJbegm el uitvoerig verdedigen 11 Maart In de zitting der tweede kimer v m helenzijn de algeineene beriadslagmgea ovei de u li l t j lo ibiliteitswet voortgezet doch met ten einde gebrigt He gruotegedeelte der zitting is ingeaomea door de ridevoeiiujen vmden heer van BjsSC en van Ier minister v ia Kjljmen dithet hoofdbcgiael ea de voorname onderdeelen van de wet i ilet breede hebben veidedigl Ooi £ de heei Vua Niapea het thet wetsontwerp wat de hoofdstrckkmg aing it ainbevoleiiMorgen voortzetting LangSrak l Mairt Heien morgen had op de rivier dt Lek het volgtnde ongeluk pints Dt schipperaknecht van eea vour i lioonhoveu livertnd chip werd bij htt ovtrgiia van de fok overboord geslagen me d ongelukkig gevolg dat niettegenstamde v lu verschüleude zijden pogingen ter reddiug weiden a iagewead de o igelukkige den dood m de golven vond De verdronkene wis een oppassend ougeh w 1 pe 300L van 35 jaren en alkom tig van lot heden avond is het nog niet gelukt den drenkeling op te visscuen Gemengde Bcrigteu In BraziUe 7ijn al At sla tn in vrijheid pCstdd die het eigendomwaren der kloosters eu aa de rceiiidelirf cu dit onderdanen zyn lanecu taat waar dt slaveruj ii afgtsf haft Ue franst hc staatsman deihouvenel zes t dat de Iiauathen naarden Rjq zullen oprukken als dPruia u zicli htb uchtig betoonen Oostenrijk wil mets weten van Au guattüburc doe B ijtieu is ht m zeer geutgtn irankrijk beijvert zichzeer om Peuemarkeu tot olbouden aan tt sporen en tevtu om de tleiuc dutscle staten te en dt twee j roote op te zetten Men h lu Duit clilan 1 d uk be ij ii i t pHnucn ttr vcrdeelmg en vcrrmlui dtr ingt nomenh rt gdoinmen O h tl Europa kitbt partij oor Denemarken als ditzooveel helpt als de sympathie voor Polen dan is de deensthe monarchievrloren De oor og op Nieuw Z Uand ia geëindigd la Meerwijkziju dtenscht muut en banknottu afj eachait al wettig betaalmiddel Doo Himburg Js e u pruisische belegenngs trem van 50 mortieren ge past eLrd Kuslaud ligt m CirLassie 70 000 maj Tusschcu l tsr d m en Vioourewoerd ia eeu watermolen verbrand Men geeft Napoleon de ochuld der laatste minister verandering m Spanje De gascoke wordt te Groningen afgeleverd voor 2a c het mud Te ïvolding worden hos pitalen opgtngt Etne njke eugelsche dame heeft aan de bociete de spiritisme een legaat van 10 000 frs gemaakt Afen klaagt m Enge land over den nadeelige invloed der petroleum fabrieken op de gezond held Te Amsterdam verzamelt men ook giften voor de betrekkingen van gesneuvelde of gevangen duitsche militairen De fiansche regering wil 120 millioen frs leenen bij de spoorweg maatschappijen Gedurendö elf maanden van 1863 zijn te New York aangekomen 146 019 laudverhui zers In de zutd russische provinciën zijn zper productii e petroleumbrouuen ontdekt De belasting op de mout rendeert in Engeland 72 miUioen golden in twee dagen is te Pa ijs uitverkocht eene eerste oplaag van 20 000 exemplaren der volk uitgave van Renan s leven van Jezus Men w 1 Beihjn door een spoorweg veibiudLU met btralsuud i r oostennjksche fregatten zijn Messina en Malta gepasseerd koers nettende om de west met bestemming o a jagt te maken op deensehe schepen E beerscht eene buitengewone gisting m de steenkolen eu ij7prini nen van 7nid Ingezonden lJ zien steels et gespannen vernachting mt naar eene decisie van de reeds zoo lin bij den gemeenteraad a nhangige gisziak maar te veigeef Blijkbair wordt deze beliLgrijke ziik op de I mge bam geschoven Bij herhaling hebben w ij ons bij genotiveerde requeaten tot het bestuui gewend zonder eemg antwoord te mogen ontvingen wat toch mij de reden zija der vertrigiag ea het met ittloen via deze zxik Zou een deel van het bestuur de verleng ng dpr coacs Len crh udc ren om = poeiliö ei in het bezit v iii eene eisene gasfabriek te ziju Dit tüth met denkbaar ni de rede van een iid van het d gelijksch bestuur in eene publieke raadsvergideriug waarbij zoo groadig beweerd weid het niet wensthelijke voor eene geint nte om eigen gd exploit itie te hebben De ga ma tsth ippij doet voorstehtn ludeiliid in hetbelmg van de burgers in het bel mg der geineeute en ook ia het bel mg dier m iat ch ippij zelve Het bel mg der buigers is goed koop gaslicht te bi laJen en me gepriveerd d i irvuu te blijven door hooge prij7eii la het bel ing dti geaieeate omd it na verloop der coatessie j ren geeu contratt z il kuaaen i in gegam wonen dat voordetliger voor de stad is d in het be t linde wiiivdii vtrleigmg gevrigd wordt In het behiig ilir gisinaitstii i pij omd it de schulden die gemaikt zijn tot het lil orde brengen der fibuek en het vernieuwen vm het j ijpeuaet over ten langer tjdvik kunnen gedelgd worden in de ld itste r iidaversradtrii g wiiun dee zaak benantield weid is bealoleii om een ile kuaihie uit te noo luren om te on lerzoeutu oi de capaciteit der bruuirs in de buiieustad en dthterbuurien gelijk was aan die der b untnstid ook zoude g isnia itsch ippij een deskundige lellta bij dit ondtrzoeik Dit obstakel had i lts n idat dt riadaeommis e die met zoüvtel zoig de 1 ik heeft behandeld al e punten vip verschil met de ga m iu ch ippij ten geiioegevm den riid en vin genoemde in latschippij hid uit den weg ge uimil lot zoo ver eu verder met is deze belaugr ke ziik gekomen ea na thijnt net mt te ziju V ürdt er getw te d doormin deskimdiaen lan de goede mrigtiag der f st i ie pijpennet of branders in de uinneii ot buiteustid II er d intüth een onderzoek door eikeude btkwame lu ni tu plus leb lie m lar lait eene ziak die de belangen der burj eia gtldt tot ifdoening komen de waardigheid van dea inueuierudverbiedt nog Iiugei uitatel Eemge Gasvei ui liklus Dt tooueehoors ellmg vclke door eenige onderofficieren vinhtt i regement mf nterie alhier in garni oen met toedien mmg V in den hoog geachten koloael kommaudiat v m he regementten vocdeele der noodlijdenden te Kitwijk iin zee gegeven ia heeft zeer voldidn met genoegen zigen wij door d opvoeungvan het blijspel de biibiei van straatsburg welK stukmeesterlijk van atapel liep en met de twee mdere uitmunten uitgevoerde blijspelen de Iichspieren van allen in bewegingbragt zoodat wij overtuigd iju een ieder die deze voor= ellingheeft bijgewoond regt void nu de zi d verla en heeft u w j nelondcrrigt dia is er eene om vm ƒ iö aan de behoettrgeu teKatwijk over2 emiikt ij vernemen tevens dit binnen kortnog eene hatste voorstelling alleen bij mteekenmg zil pi its hebben en wel in de schouwburgziii op de haven wairvan degedeeltelijke opbrengst voor eene liefi alige instelling in deze slid zil worden iinsrewend De opvoering v iii het reeds zoomet succes uitgevoerde blijspel de talpenhindei en nog eeneuitvoering vm de liiruierviii ö raatsburg zd genoeg tot lanbevelmg strekken om tot de ueyidige poging van onze militiiren mede te werken 1 Marktberigten GrOUda 10 Aliir Tarwe toohche 2400 n ƒ 305 Zeeuwsche per mud 3 80 i 92o Eogge komngsb ƒ 6 oO a 675 Dantziger oO a ƒ 6 75 Zeenwacbe ƒ C 2o a 6 60 Gerst 4 60 a b Haver ƒ 3 a ƒ 1 Puike ülaiuw e erwten ƒ 7 40 a ƒ 8 Boekweit Franache ƒ 205 en Is Brab ƒ 235 De veemarkt met geringen a invoer de handel traig Boter ƒ 1 20 a ƒ 128 Woensd ig werd alhier de eerste groole kaasmarkt vm dit j lar ide laatste van het oude gewas gehouden daar genoeg zaam reeds alles vooraf wis opgekoth wis de aanvoel zeer gering en bestond de e slechts uit 23 pirtijen die viug weg gingen tegen ƒ 19 i ƒ 26 j al niar gewigt tn kwaliteit D elft 10 Maart Bij voldoenden aanvoer ieveadige h ia del in witte urwe paarueboonea en haver het overige ruimde laag iam op tot fiks vorige prij s Tai e ƒ 10 a ƒ 8 60 Eogge ƒ 5 80 a ƒ o 20 mtergerst ƒ 510 a f o f Z imergersty 4 bü i ƒ j lü Kor e haver ƒ oO a ƒ 3 0 Liage d ƒ 2 bO a ƒ 3 10 Duiveboonen ƒ 7 Pirrdeboonen ƒ j 40 a ƒ 5 80 Br boonen ƒ 9 ƒ 11 Gr erwten ƒ S a ƒ 10 ltte erwteu ƒ 6 7j i ƒ 7 Aan atids vaag gev ogen v m 4 10 ninrt 125 3 en 96 Ib boter te zamen 34 0 n S llooiboter ƒ oo i ƒ b3 het vierde ƒ 1 iT 1 ƒ 1 57 per n Dordrecht lO Alaan Tirwe tot vorige pnjzen van dehand geg i m Puik J irige wife Z en Uverm ƒ b 40 a oO mindere ƒ 7 70 a ƒ s 20 Mooije nieuwe d ƒ n 40 a ƒ 70 mindere ea seimge ƒ 50 a y 5 BI i we ƒ i U a j 7 0 Zomertirwe gevriagl ea hooger verkocht A 7 i ƒ S 30 Rjof e 2 P ijrpr 7 f f m ƒ j JO Gerat gpvraiïd WmtPrzikmai ƒ 3 O i ƒ j gestort o 40 Zomer zikm ƒ 4 20 i ƒ 4 ge or o t 2o0 d J S Hiver meer geviiagd iid voeder ƒ 2 J i ƒ 3 10 beate dikke 20 c hooger 4 i v jkeude 3 20 i ƒ 3 50 Piirdebooaen ƒ 4 bO i y 5 40 Du veboonen ƒ b 50 i ƒ ltte boonen ƒ 11 a ƒ 14 Br d 50 c hoogtr 7 o 1 i 10 Goed kokende bl erwten ƒ 7 10 i ƒ 7 20 at jken If f h 20 i ƒ b bü VAitte koningsb y 7 20 Boekweit Peel J li a ƒ 2 0 Jaru e frin che ƒ 19o Middelburg lO Mnn Puike n z irwe met weinig aanvoer 20 i cli t f ve nu rainiir iinvoer Hoe ie kwalit ƒ b 2o piike j i y 7t 1 uike a i ru e ƒ o 75 puike wmtcr ersty j7t P zu ncr y i W luh br boonen ƒ 10 N W P ardebooneu ƒ t 40 U gr erwten y7 0 Deventer ll Murt Tirwe ƒ i ƒ Rog e ƒ fi i ƒ b 40 Loekwei y b i ƒ 7 jirty 4 0i Haver 5 ay375 Bittr pr 2üi d 1 a ƒ 22 I ƒ 2j In er ƒ 21 dO ly 22 2e a Zwolle 11 All l 1 en i ir e ƒ S 50 Kv o g ƒ 64U Boekweit y l S er f a 10 ird pp 170 Bo tr pr ned a ƒ 1 I O M i ed E 2 25 Groningen l vl r Boe wet lO t hger Londen 7 Mi rt Tuwe stil en volle 1 laser tekoop puike oude vret nde bleef va mnr ille iii lere soorten ZIJU fliiuwer fin cu meel I b i 2 ptr z irjedkoopcr er t 1 1 iger en hiver b d Vanvccr v ui 2J februt I miirt j qr inl e i 6211 qr v tirwe Ib 4 qr mltn O qr vi gtr 10J4 qr inl en 9H9 qr vi live n de vieiniikt v ii liden v pr leu i ii sebo 4210 lundcicn Hs kilvereu li9sj sth i eii en 2 U virken ï Miirt Boter Tries he 120 Kmiptn en Zwolle 10a 116 kils Ld m 2 i bO eu Goudi 4b a o 9 Mairt Grinen Tirwe met wen ij vug tot vorigerpi J ger t stil oo ook h v e luivoer van b 9 maart 320 qr lul en 3o70 qr vr tirvve lülü qr inl en o020 qr VI gerst en 7 340 qr vr hiver 10 AI iirt m de vteraiikt vin le ti v tr en langebot en 940 r mderen 17 j ki veren 4 0 tli pea en i virkeus De miri t verkeerde n getlnik e l amin pr tnonverinderd 11 Miart Boter Irie che 120 1 irwe gedrak Hiver 6 d liger Burgerlijke Stand GOL D V GlBOE VI rt alj torr la o T de Mol t vd f Con lu Jitub I lena ouucrs II V DJtdt ti V K C c r Willem Hei dr k 1 ttei oudtrs h I va i d r Kra t V J I ir n 9 Coniti Jtr t u Uain lu M C schuiten Il tj ikus 1 o niua ouders C W lien broek eu M Ire 10 N a Ab toi uoudei N J Fr 1 t l r tn VI vau 1 e Pieter C ouJ i Mullaart el C I v i dtr KleijQ I tonard ouder J tuwe lu a eu M van Lituvtn Oviüii iv b Maat J M Ihira V i SN r 31 P Hirdeubtr 79 j 10 M van der Ho ij 2 j o i G s 20 J M van Miet iO d VVOERUFN vin 4 tot tn met 10 Miirt 15 4 OvLKLEDE lena van 01 DEW TLR Ingeschreven vin 2 tot 8 Miirt l bl Bx v vLLE Al ina v trseer eb Middelkoop z QvFKtlDlN Juhaines langerak 2 m Aart Hoöj eQdoori 2 e liuwd met Dirkje van ten Ber Jolianua Alaria van Dijk 2 m Jui V n dtn Berg b j ftehnwd met Fieternella van Duareu