Goudsche Courant, zondag 13 maart 1864

ü 905 1864 Dottderdag 17 Maart GOUDSCHE COURAUT TTA r TïTXTT7 j 4 XT I P J Advertentieü Uitgave van A BKINKMAN I regels met inlx np van Ux zegel i T m 7 T A i eiken rcjiel dafi büveu lU Cent la ic e Tiendeireg D n 61 Bi u i i i e Utier urdtabenkcud naar i I plaalöj uiUjie Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zui er overgehaalde JENEVER a 46 io o per kan 60 cents Jenever 2 1 soort Moutwiju a 4C2 io per kan 581 2 cents lul BRANDEWIJN 467 0 V 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredighdid 1 GoLUA 9 Maart ISCl IIT DE HA D TE KOOP TWEE STUKKEN LAND beide GRASKAMPEN achter elkander nagenoeg gelegen aan de Bleekers aingel Te bevragen bij de Erven WERKHOVEN en de andere in de Boelekade gelegen te bevragen bij C STRAVER Gouda 11 Maart 1864 C STRAVER ADVERTENTIE Hedeu overleed ons geliefd jongste dochtertje JOHANNA MARIA slechts elf maanden oud Gouda C TlliM Maart 1S04 C van dlr LIXDT Sociëteit ons Geiioegeii Op Maandag en Dingsdag 1 4 en 15 Maart 1864 de avonds ten 7 ure Cl rand Theatre met Automatisclie Beelden vaii i iüt 4 voet hoog Bjj aftr i it uif f nf Va iiievUlt of KoifU die ttuar tt lutvhaiittlt Po r i t a tn tot slijt hrt Ilu ulrc ittaiuur jhoie 1 Afiff ii De werkzaamlieden der automatische beelden fdeelin KKNE ALÜEVILLE of KOMEDIE het IluisliOtideii van Jan Steen oud Vailcrlandsch Fslij pel met Zang in i i n bedrijf j Afdeeliiig HET MECHANIEKE POL YR MA 4 = Afdceüng HET THÉATKE Metamorphose ENTREE 49 Centen de Persoon Hopende met een druk be oek vereerdte worden zal de ondergeteekende allesaanwenden om zijnen geëerden begunstigers eenen genoegelijken avond te verschaften l Ed Ijic Dunaar A MULLENS Vrijwilliii e Vcrkooping te GOUDA op Woensdag den 16 Maart 1864 des Voormiddags ten Etf ure in het Logement de Paavw aan de Markt Tan Een WINKELHUIS en ERVE staande en gelegen op den hoek vau de Turftiiarkt en G viee te GOUDA zijnde ingerigt tot Koek en Baxketbakkekij bevattende ruim net en doelmatig Winkeihuis voorts onderscheidene Vertrekken allen voorzien van onderscheidene Cmak keii ruim Bovenhuis met vrijen opgang bevattende vijf zoo groote als kleine Kamers rccde voorzien van vele gemakken en eindelijk Kelder en Droogzolder groot 1 Roede Is Ellen Het PAKHUIS vroeger mede aangekondigd is uit dn hand verkocht Het perceel is te aanvaarden met 1 Mei 1864 en is te bezigtigen 14 en 15 Maart van des morgens 9 tot 12 en des namiddags van 3 tot 6 uur Betaling der Kooppenningen 14 April 1864 Nadere Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAB te Zuid Wttddvnxxxtn ALG EMEENE FJRIESOHE LEVEiXSVERZEKERINCf MAATSCHAFPU gevestigd te LEEUWARDEN co i ii3SARissEN eu DIRECTEUREN van de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij gevestigd ie Ltmaarden voldoende aan art 57 van het Reglement dier Maatschappij brengen bij deze ter kennis van de deelhebbers 1 Dat de door Directeuren geleverde Rekening en Verantwoording over het administratiejaar 1S63 door de bij art 59 des Eegleinents voorgeschrevene algemeene vergadering is opgenomen goedgekeurd en vastgesteld sluitende met een batig saldo van ƒ 136 697 28 bestaande in a Inschrijving op het Grootboek der Nationale WerkelijkeSchuld a 3 q groot nominaal ƒ 65 000 vertegenwoordigende de daarvoor uifgegevene som van ƒ 39 761 87 h 33 Obligatien a ƒ 1000 derzelfde Schuld representerende de som van 21 173 75 c Zes beleggingen op hypotheek onder ongebouwde eigendommen van meer dan de dubbele waarde dan de er onder gevestigcie sommen te zamen 63 000 00 d Aan contanten bij Directeuren en Agenten in kas 12 761 65 te zamen ƒ 136 697 28 Dat de toestand dezer Maatschappij steeds bloeijende blijft tellende zij bij het einde van lb63 ruim 53 000 deelnemers terwijl zij in den loop van dat jaar met 11 110 deelnemers ia vermeerderd niettegenstaande er wegens 807 overlijdensgevallen uitkeeringen hebben plaats gehad 4 Dat al de stukkeu en bescheiden de Rekening en A erantwoording betreffende van heden gedurende vier weken uilgezouderd Zon en Feestdagen van s morgens negen tot s namiddags een ure ter inzage liggen voor de Deelhebbers ten Kantore van Directeuren letter F n 25 Deiiiumer Suipmarkt alsmede dat een extract uit bovengenoemde Keuen ing gedurende ilieu tijd bij de Agenten der Müatachappij ter inzage voor de Deelhebbers berustende is Dat de aftredende Commissaris de heer D Zei eh herkozen is Commissarissen kunnen niet voorbij deze Maatschappij waarvan de statuten door den Koning zijn goedgekeurd zoowel om haie goede werking als egens het naauwgezet beheer aan allen die van deze inrigtiagen weuscluu gebruik te maken bijzonder aan te bevelen Directeuren vooi noenid J S SPOELSTEA J OOSTERHOFF Wz Leelwakiien den 29 Februarij 1864 Commismrissen rotrnoemd J H BEUCKER ANDRE E M S DE WAL D ZEPER E BLOEMBERGEN ri W TROMP Op plaatsen waar de Maatschappij nog uiet vertegenwoordigd is worden AGENTEN gevn agd Brieven franco TE HLIR GEVRAAGD een BURGER WOONHUIS op eenen fatsoenlijken stand Adre i bij den Boekhandelaar P C MAAS te GOUDA J M VA M1 DE Tandhieester dubbelde buurt GOUDA plaatst KUNSTTANDEN en GEBITTEN zonder het uitnemen deraanwezige wortels alle KUNSTWERKENworden door hemzelven geplaatst met demeeste soliediteit en wordt voor het geleverde ingestaan verrigt AL wat de Tandheelkunde vereischt op eene gemakkelijke manier Meer aanbeveling isonnoodig daar hij zich mag beroepen ophet algemeene vertrouwen der Geneesheeren hier en elders Dagelijks te consulteren NB Door plaatigebrek zijn wij j noodzaakt een paar Adrertentien tot een volgend nomnier te laten liggen T Boekdrukkerlj van A BRINKM iN Meuws en voor Gouda en Deze Couraut verschijnt des Donderdags en Zondaffs la de btad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f franco p post ƒ 3 25 Dé inzeudiiii der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 nre NATIONALE MILITIE KENNISGEVING BURGE MEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 150 der Wet op de Nationale Militie van den I91I1 Augustus ISoj staatsblad n 72j Noodigen de lote ingen die verlouigen mogten hij de ZEEmiiITIE te dienen uit om zich daartoe voor den l Aprü aanstajtnde ter Plaatselijke SecreUirie aan te melden Gedaan te GOUDA den 11 Haart 1304 BcuGEMEESTER en Wethouders voornoemd De Secretarif De Burgemeester DROuGI EEVER FORTUIJN IJZENDOORN KENNISGEVING KAIJOXAli ilILiriE BURGEMEIISTER eu WETHOUDERS vau GOUDA maken bij deze bekend dat de eerste Zitting van den Militieraad bedoeld bij art lö der Wet van den 18 Vugustus 1861 itaatshlad n 72 zal plaats hebber op DONDERDAG den 24 Maart 1864 des voormiddags ten half tien ure in het RAADHUIS alhier Zij herinneren voorts dat in de gemelde Zitting voor den Militieraad behooren te verschijnen 1 De Vrijwilligers voor de Militie 2 De Lotelingen die vrijstelling bezitten wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderdelengte Terwijl de Lotelingen die voor bovengenoemden Militieraadniet zijn verschenen gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor de dienst aangewezen worden terwijl het niec ontvangen van eene bijzondere kennisgeving ofoproepingbiljet niet ontheft van de verpiigting tot het verschijnen voor den Militieraad of ot het indienen van de totstaving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken GOUDA den 11 Maart 1864 Bukgemeestek ex Wetholdees voornoemd De Secretaris De Biirgetneeiter DROOGLEEVER EORTUIJN IJZENDOORN öuhenlonir ZiOnden 14 Maart Volgens berigt uit New York van 28 M r heeft bet congres der i uideiijken zijne zittingen verdaagd In een adres aan het volk zegt het congres dat het geen voorstellen voor den vrede heeft gedaan omdat de vroegere steeds zijn verworpen Pe zuilelijke staten zonden de voorkeur geven aan een europeesch proctectoraat boven elke vereei i ug met de noordelijke staten De 5nanciele commissie te Wasiïingtcm heeft magtiging verleend tot de uitgifte van 210 mil i eén tot zes bO Ueut oQT AiiYertentiel lad Omslrelien lioen dollars aan obligatien rentende 6 pCl De generaal Sigel is met het coniinando in ue ttrl k Virginie belast De general Sherman heeft Selma in Alabama gcncjnicn De geuera il Seymour is vvcgeu ijue nedti ui in Florida geirresteerd Longbtreet is van KnoxvÜle tciug jretrokken De btvetting van Mobile bedraagt 20 000 ni e nuur lelijke ruiterij die van Memphis naar Sheraian iruk i i aar men zegt mei groot verlïps tfci uggeslagen Uit Sheffield vernfCMU men Omstreeks middernacht iseene ma sa wal r lieii h e oor de v aierv erken gelegen bovende s uul eu hebbenile eene uiig trektht ÏJ van ruim een mijl plutseliiig door deu sciiuitlim gebroken leti gei oljrf aarvaude vallei van de Don werd overstroomd dorpen vernield roenscheu en vee weggesleept werden Ia sommige straten van Sheffield liggen hout en steen van de verbnjzclde huizen tot 10 voet hoog opgestapeld vermengd met huisraad en doouemeiisch en GedurtlT e mcpt d n en ur stonden de stratenl et na t aan de rivier 3 en 4 ellen onder water Eene menigte aibeiders is bezig de lijken uit de uoningen te h ilenw uir de ingpiCteneu in hun slaip oor het bïunen iriii rr i lowater werden verrast De verslagenheid in de slad g i t ahebeschrijving te boven Alle zaken sta in stil Donderde menschen hebben bet leven verloren Botheham Donraster en veleandere steden zuilen de droevige uitwerkino v in de en w rr nood ondervinden voor dat de rivier Trent de uitgestoric v aterraassa A kunnen afvoeren De heer L kyard heeft in het lagerhuis in antwoord up eene interpellatie van dcii liCcr Fenuirk medegedeeld da dedeensche regering icli blijken bekend ikiug brrtM l tLl verklaard om aan de duitsclie t Iifpen die duur unvoor iciie omstandigheden verhinderd zijn geuorden uit te loopen een u nrbil jkheid berekenden termijn te stellen iiiunen eiken z j alsnog ongehinderd de havens zullen kunnen verlaten lö Miart In het hoogerhuis heeft lord Eilenboroughaau de regering levraagd of het waar is i il Oj ri r k enPrullen een nietiw vuor iel tot her s uiten van een wapeustilstand hebben gedaan Lord Somerset heeft hierop geantwoord dat i 7e tijding lu hoofdzaak juist is Parijs Maart Xiets nieuws omtrent de kuestie van SleeiUijk Hulstein Denemarken weigert na ir men zegt om toe te treden tor het voorstel om eene conferentie te huuien Maar al weigerde het dit niet dan ziet men toeh niet iii welke praclische resultaten uit eene conferentie kuuiie i voortspruiten nadat de oorlogvoerende pirtijen reeds zoo onhande baar vóór het u lbrcken der vijandelijkheden door den loop der kr jgsoperatien nog meer verbitterd ijn geworden De zending van den hertus van Sak en fonnr r c ïi Jnt ook van zeer weinig be eekeiiis te ajü Men verneemt nameijjk dat hij alleen gekomen 1 = om de belangen v tu den hertog van Aug = Tburg te verdedigen maar van de e is bijna in het geheel geen sprake meer oodat de hertog vau Saksen Coburg hier eigent lijk een coup ilV pée dans Feau gegeven heeft Het Memorial diploma ique bevestigt heden al wat in den iaats en tijd zoo al is medegedeeld ten aan tierr Tfta den stiin l der onderhandelingen tusschen kei er Jrfpc eon eii J arlslierto g Maiimiliaaa Alles komt hüofizak Ltjk hi efGp u f 1 rO y