Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1864

11 11 111 1 Li I 1 veiLiudi om iiiukiijL in eeus of 1 Liiii i de kosten te vergoeden die de expeditie naar AIe 1 l it gevorderd of nog vorderen zal Daarna heeft liij 1 rLgt des 14 Mairt De P i 3 verzekert dat Beijeren dezelfde politiek il blijven volgen die het ten opzigte van de kwestieder deeu cl e hertogdommen tot nog toe gevolgd heeft diardemeuwe k u ng het als zijn eersten pligt beschouwt m dit opzigi a ia dL enschen zijus vaders Ie voldoen Li ir mee sprekende over de geru hten oetreffende eene contereutie meent te kunnen verzekeren dat Engeland en Hus mJ zith beijveren om Deuemirken over te hilen tot eenw ipenstilatand op den grondslag der bepiliug dat ieder der vjinde ke putijen tijdens de onderhaudeliugen m net bezitblijft der do ir h lar alsddu bezette positien Het blad voegt oij du de be Ie genoemde mogejdheuen hieibij de deeiischerpgerins opmerkzaam hebben gemaakt op de heihaalde verkliringen v in Prullen en Oostenrijk betreffende hanne gezindheidtot eerbiediging der integriteit van Denem irken zoowel alsop net ft dat de beide groote duitsche mogendheden ih inshireu invloed op den duit ch u boud trachten uit te oefenen t a riude de gezimeutlijke duitsche sta en te doen besluitentot de a inneming van het voorstel betrcj nde eene conferentieop den hieibovn genoemden groiidsl Weenen l l M urt N i ir Imd v m berigten uu Hongirijen en het Lombirdi ch enetiianst koningrijk worlen dl lerlei pogingen aangewend door de revolution ure partij in Itilie om ruatverstormgen te weeg te brengen ten einde de regering van dien kant te bemoeijelijken lot heden hebben ZIJ hunnen misdaduen toeleg zien verijdelen door de houding der Devolking zelve welke zij willen opruijen Aiosten zij nog stoulmoediger worden en opentlijker te werk gaan dan tot heden het gevil 1 geweest dan zullen spoedig nieuwe maatregelen door de regering worden genomen om Je rust des lands 1 air uie v o dt bedreigd te verzekeren Ien verwicht namelijk nieuwe versterkingen van de troepen m de bedoeldedeelen des lind ge tationeerd Op dt beurs nlhier liep heden het gerucht dat Dene m irkcn het voorstel tot het houden eener conterentie zou hebben langenomen Berlijn l Aliirt De Sta itsinz behelst een telegram uit ürivetein Jd 1 t dezer waaruit blijkt dit de brigade Hoder met veistheidene bataiUons Nubel zonder moeite en llackebuU ni een levendig gevecht genomen heeft De 1 ruisen ver1 jren bij dit sev echt een pa ir officieren en eenige manschapen A oor Duppel hebben eeuige voorpostengevechten vm weinig behng pi lats gehad LI Zondig zijn deensche troepen bij Lihn oilc door twee eompignier van het lo en oa i = regiment op de vlugt geslagen v larbij onze troepen 3d gevangenen miikten Hamburg lo Maart Volgens een brief uit Sleeswijk vcrkeeren df deen che troepen te Iredericia in een verschrikkelijken toestand Zij ijn door de vermoeijende marachen 21 heel uitgeput Er beslaat ouder hen veel ontevredenhelden lie hoop op een goeden uitslag is zeer verminderd öinnenlanïr GrOUda ió dat de eerste uitgaaf van het Woordenboek t n Kunsten en Wetenschappen is eene bewerking in verband met onze neaerlandsche toestanden van de vijfde mtgaaf van het Conversations Lexicon in de jaren 182U tot 1844 door wijlen den Heer H C Thieme te Nijmegen uitgegeven Dat door zi n voorganger volgens prospectus van 1 oct 1S51 een nieuwe uitgaaf is aangekondigd naar de tiende uitgaaf van Brockhaus Conversations Lexicon welke door hem met veel moeite zorg en opoffermgen wordt voortgezet Dat nu het hem is bekend geworden dat een ander mtge vei in zijne reglen treedt door de inschrijving te openen op eene hoUandsche bewerking van het Convers tions Lexicon hij besloten is om een boek te geven dat deugdeijk beknopt naauwkeurig behagelijk en ddirenboven zoo goedkoop is dat deze uitgave alle concurrentie zal overtreffen zoo als uit de eerste aflevering die dezer dagen het lichi ziet zal blijken Bij den boekhandelaar G L Funke te Amsterdam is uitgegeven de eerste aflevering van een nit het hoogdmtsch vertaald handwoordenboek bij het gebruik van den bijbel datzonder eenigen geleerden omhaal eenvoudige en Quidelijke ophelderingen geeft van eigennamen en reemde uitdrukkingen die geschikt zijn den gewonen lezer te icgt te wijzen en hembehulpzaam te zijn om te verstaan wat hij leest Het boekbiedt de uitkomsten der wetenschap en beveelt zich gunstigaan door het vermijden van alle twijfelachtige en betwiste verklaringen het IS een brnkbaar hulpmiddel voor allen d zi h niet kunnen inlaten met eigene tijdroovende onder oekingen Met nog vier itdeelmgea vin gelijken omvang zil hetwer je compleet zijn en niet mee dan twee gulden kosten In de te Roermond verschijnende weeiv bladen leest meneen voor die gemeente zeer vleijenden brief van den ministervan binnenldndscbe ziken wairbij berigt wordt dat er opstaatskosten eene rijks hoogere burgerschool met vijljirigen ccrsus zd worden opgeiigt ers met groote blijkschap vernomen er is gevl tgd geïllumineerd en er zijn groote teesten gegeven geworden Keeds oeger Is gemeld dct de e school in de gebouwen aan de stad toebehoorende en tot nu toe bij het bisschoppelijk coUegie m gebruik zal worden gevestigd terwijl aan den biSschop vin v e e de stad is aangeboden een stak grond met ƒ 4Ü ÜÜ0 v ooi den bouw van een nieuw bisschoppelijk coilegie en eene jurlijksche bjdrage uit de gemeente ioncUen van ƒ 1500 s Gravenhage U Miart De allerbelmgrijkste wet op kolomidl gebied welke m het regenngs rcgiement voor Nederl Indie is tot tiud gebragt i heden door Ie twee e kuner ni korte disLi SIP over de ouderdeelen ingeiionmi met jH tegen i2 stemmen tei ijl om verschil ciide r deneu roet ot zonder kennisgevi 1 üog afwezig waren 14 i 16 led n behooienile tot de libti lie rigting ook op kolom id gebied De discussie zelve van heden na het belangrijk vierdiagschc debit over hc a urdag met 39 tegen 12 stemmen aangenomen lool I beginsel leverde weinig belangrijks op Alleen heeft de iniiiis ei van kolomen verkliard dat zijn ambtgenoot voor de fan meien geheel overeenstemde met aide hoofdbeginselen de er wet en dit de regering hetzij nog in den loop van dit zittingjiar of stellig in den aanvang van het volger Ie de wet tot regeling v n de ueder audsche comptabiliteit zou aanbieden Tegen steraden de HH lae s van Vmeronsen Hoekvv iter dp Brauw Begrim van Vsch van W ijck van loreest Voltheiiius bchimmeipenmnck van Heemstra mtgens Mijer en LvcUama i N eholt Op voorstel des voorzitters wordt besloten op aanstaanden Woensdag ten II ure aan de orde te stellen lp volgende ACts ontwerpen 1 houd nde bepaliugen m geval van wanbetaling van boe ten itt strafziken 2 herziening vm de kicstabel a intrek king der quarantame maatregelen 4 bekrichtiging der heSing van havensluis en tolgel en ten behoeve der provincie Groningen j goedkeuring eener ruiling tusschen d n staat en het r k parochiaal kerkbestuur te Groningen 6 trictaat met Liberia 7 tractaat met Italië verhooging van hoofdstuk III B der staatsbegroo ing voor 1863 a wijziging der wet omtrent de militaire Willemsorde 10 onteigening van percelen ten behoeve van den spoorweg Zwolle Kimpen 11 idem Deventer Zwolle 12 idem Kuilenburg Zalt Bommel 15 Alaart Tot heden zijn er geene nadere uerigten nopens den ziektetoestand van Z M den koning van Wurtemberg alhier ontvangen hetgeen doet vermoeden dat de toestandvan den hoogen lijder niet is verslimmerd Heden heeft de heer m Cremers nieuw benoemd minister van buitenlandsche zaken tevens belast met de af eelingroomsch katholieke eeredienst zijn ambt aa vaard AlblaSSerwaard 14 Maart Met betrekking tot het ongeluk den 10 dezer nabij Schoonhoven op de rivier de Lek voorgevpUen vermelden wij in het publiek belang nog het volgende Nadat door verschülende personen en op meer dan eene wijze gedurende bijna twee volle dagen was geTischt om het lijk van den overboord geslagen schippersknecht te vmden werd door iemand de opmerking gemaakt dat men nog volstrekt met op die plaa s had gezocht w aar die persoon overboord gevallen was Als ait eenen mond werd de opmerkmg gemaakt dat dit ook onnoodig was daar de snelstroomende rivier noodwendig den drenkeling benedenwaarts moest hebben medegevoerd Daar alle tot nog toe aangewende pogingen noglans vruchteloos waren gebleven onderzocht men dan eindelyk ten langen laatste zoo na mogelijk op of even boven de plaats vvair het ongeluk voorviel met dat gevolg dat mer bij de eerste poging reeos slaagde en het Jjk van den bodem der rivier te voorschijn bragt en wel juist op de plaits waar gezegde persoon voor de oogen der toeschouwers m ie diepte verdwenen was Moge men bj dergelijke voorvallen deze ervaring in gedachte houden welligt zijn daaruoor in t vervolg meuschenlevens te redden Woerden l Maart Li vrijdag vergaderden alhier de leden en genoodigden der Eederijkerskamer Nut en genoegen en droegen de werkende leden het stuk voor getiteld aar Amerika Hoew el deze kamer nog zeer kort geleden was op gerig i de leden uit officieren van het hier in garnizoen iiggenae bataiUon infantene bestaande dus weinig tijd hadden gehad zich te oefenen werd d t schoone en moeijclijke stuk i itmuntend voorgedrigen en droeg de algemeene goedkeuring weg Onze stad zal zich belaas niet lang kunnen verheugen met de opngtmg dier kamer daar het garnizoen naar Gouda wordt verplaatst Algemeen evenwel uit men den wensch dat niettegenstaande het vertrek al spoedig ophanden de heeren leden ons nog op eene voorstelling zullen kunnen onthilen Gemengde Berigten De drie fransche frovmticn a Cothm Chioa kosten jaarlijks 25 milli oea en zulten weldra 3 a 4 millioen kunnen opbrengen De oor etn paar jaar te Dordrecht opgengte Heetwortel uiker labnek wordt weder opj eheven en pubhtk iLrkoLht t Denen hebben eene De beijersthe vtstiu en orden gewapend en geproviandeerd feBrussel is een klerikaal kabinet tot stand gekomtn aan btt boofd staat a s mm van buitcnl zaken Dechampa dt overige ziju btduideudt personcn I eopold geeft zijn schoonzoon Max twee mil i en oor de reisnaar Mexico en oor de eerste kosten zijner vestigmg De beio k gin oordMee=wijk is bepaald deenschgezmd De elecbtin der renting wprken op Korfu is geschocet De uuKtroepen zijn lu Fl r da eslaj en Het engelsche lagerhuis beeft goedgekeurd de uitbetalug ai 170 roo p st ala eer=te helft der afkot van den s cbeldetoL Het paleis au den ridja van agapu m Indie is geheel af£ tbr i 1 De schade worut begroot op 120 000 p t Onder dfn ma ochaik Mac Mahou zullen dit lanr m het kamp van Chaluns 60 00 man vereenied worden ten nieuw japaascb gezantschap komt m aropa de ophtthi g vragen van de traetaten waarbij de havens geopend erden Men bcri t da an baldi Cai a heimelijk hcefi Ingezonden Gisteren had rti tv cede nneert der zangvereenii ing Csecilia m het lokaal Nut en A ermdak plaats De uinoering der ten gehoorr gebragte stukken was allezins lofwaardig en de talnjk opgekomen leden gaven dan ook dikwerf blijken van hnnne tevredenheid Het bestek verbiedt ons m vele details te treden wij voelen ons echter gedrongen een enkel woord te wijden aan de dames en heeren dilettanten die voor dien avond welwillend de solopartijen op zich hadden genomen Een drietal liederen voor barvton werd op eene fiksrhe wijze loor den heer de Graaf voorgedragen keuze en uitvoering der stukken waren pnjzensw aardig Ook de alt solo m de 3eistliche Lieder van Mendels ohn iverd door MUe B üoefhamer smaakvol gezongen Hare fraaije krschfge s em hid dikwerf gelegenheid zich in al haren omvang te doen hooren en steeds wis het geluid schoon en zuiver te noemen Nog meer kon zij hiervan bewijzen geven in de twee allerliefste duelten voor alt en sopraan welke zij met mevr Bekker zong üe zang dier beide dimes leverde een waar Kunstgenot op zoo wellunend en lueensuieltend klonken beider stemmen Het ich denke de u was raviasant Het concert werd bealoten met de finale der 4 = acte vin les Hugenota Dit krachtige koor werd met vuur en entrain uitgevoerd en zoo wel V alentme fraevr van Gennep al de St Bna en de ever3 de hh Visser en de Graaf wedijverden om dit koor door de choone uitvoering der solopartijen den meest moge lijken luisler bij te zetten ileü oogsten dan ook den meesten bijval in Toen het 1 = gedeelte afgeloopen was en voor dot de panse een aimang nam werd jp eene regt feestelijke wye een bewijs vin dinkbaarbeid en toegenegenheid der Dimes en Heeren welkende leden aan hunnen zoo verdienstelijken en talent vollen directeur den heer Bekker angeboden De heer van Gennep da toe uitgenoooigd uam het üord en rigtte eene toespraak tot het auditorium om het Ie redenen mede te deelen die op een tofaal concert ZEd tot spriken noopten In de eerste plaats bngt ZLd nimens de Zaugieret nigui hulde toe ain de Dames en Heerta die siecds zoo elniUend de vaak moeijelijke solos op zich namen en daarouder looi d ui len heer is er die ich edeit eene reeks v m j ren zoo veriien stelijk jegens ue Z ingiereenig ug mdkl Hem werd dia ook met eene verdiende Ijlspraak het eere li lm ntschap der zangvereenigmg Caecilia ooor den heer vin Gennep namens het bestuur onder luide toejuichingen adugeboden ngtte de begiifde preker het woord wener tot het publiek en schetste in eent lerlijke rede het be tain der Zingvereenigiiig sedert hire opngtuig met eiuige mair breede grootschc rekken ZL 1 A ls künM oos loflied heft Len hooger ei ch is ons gesteld Een lied d it dieper treft Dat als in een welluiiieiid woord it elk gevoelt vermeldt Een lied dat iii volmaakt akkoord On ï et tot een versmelt Die tuk Is scl oon die e = l i is lOg Jicr kunsten pad s sleil Wie steunt en heeft ons doel in t oog En tijd en zorgen veiP A lens st if beheer cht der z ingen klank flie regelt maat en toon Gij Efkkeb L zij aller dank Eu aller liefd uw loon De heer Bax uit Dordrecht die zoo menigmaal zi ne schoone teno tem tot opluistering vin Caecilia concerien leende en ook h n IV oud weder assisteerde had zich ihtus ichen voor de piano gepliitst en accompagneerde Bij het einde rd de heer Bekker overstelpt met een biceraenregen van de Dimes werkende leden die zich daartoe van bouqnetten vuorzien haoden en de gaiische zial weergalmde v n divereuu toejuichingen Dit was een tooneel dat nairlijk treffend genoemd mogt wordin de heer Bekker w s dan ook diep ontroerd en bedankte in weinige maar zielvoUe woorden voor deze schitterende ovatie Hij drukte den wensch uit dat het personeel der zangvereenigiug leeds met den tot heden betoonden Ijver en lust mogt voortga in dan k hij er trot ch op we pr Directeur van Caebd a te zijn en ts ij wij Uopeu