Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1864

dat de heer Bekker de vruchten van zijne ijverige zorgen aan Caecilid besteed nog lang moge jjlukken 15 Maart IS 64 T 1 64 Zondag 20 iHaarU 1 oe GOUDSCHE COURANT Als men de verzoekschriften nagaat die dezer dagen bij de kamer inkomen dan zonde men spoedig weder gaan denken dat de accijnzen een uitmuntende belasting zijn Tal van petitien altijd van gemeentebesturen niet vau particulieren komen in nu bet ministerie een etsontnerp heett ingediend om de accijnzen uit de rij der gemeentebelastingen te doen vervallen Ook onze gemeenteraad heeft zich op het voorbeeld van Amsterdam een goed voorbeeld tot de tweede kamer gewtnd om toch de gemaalbeLmng m de meeste andere gemeenten reeds lan begraven en vergeten te redden Zoude dit verzoek wel naar den zm der burgerij zijn lJ neten zeer goed dat het bestuur geld kost maar wij kunnen ons met verbeelden dat dit geld juist verschaft moet wordeu door een algemeen afgekeurde belasting die volstrekt met te verdedigen is In plaats van te petitioneren om het behoud zoude het der burgerij zeker aingenaam geneest zijn mdien bij de behandeling der begrooiing door brrgemeester en wethouders het voorstel gedaan was dien accijns te doen ver ai gen door eene belasting waaraan ieder naar evenredigheid van zijn vermogen zoude bijdragen Dan zoude de behoeftige ontlast orden en de gelden zouden voor een groot deel verschaft norden door hen die ze het best kunnen musen en bovendien het meeste belang bij een goed bestuur hebben Utgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 61 ADVERTENTIEN 20 Maart 1864 versihi M Ic iistt alleveu iir van Algemeen Woordenboek V II KtTNST EN WETENSCHAP voor alle standen bewerkt na ir Nieunenhuis oor leuboek het C onvers ition s Lexicoii en andere brunueu Ten gevolge v tn Concurrentie kost iedere aflevering van jl biad ijdfii ro jaal 8 of 12s gen one blidzijden slechts 18 Cents Het Woordenboek zal complfet zijn m 80 afieveringen van gelijken omvang en prijs en m drie jaren worden uitgegeven Leidev a W SIIHOFF De Ondero eteekende geeft door de c kennis dat door buittugen one omstandigheden ZIJ Affkire is gesloten van heden namiddag tot aan ta iaden Maandag P C MAAS J GoiDi 17 Maart 1 4 Te OLDE TEK heeft den 10 Maart lb 54 Je pleg ige ter aarde bestelling plaats gehad van den op dezer plotseling ove ledeneu G an VLIFT uit de Gemeente Htkendcrp m leven Lid van de Metalen Kruis Vereeni irg 1 Sectie der Afdeeling Gouda eu O n trelm Zijne aigemeene bekende regtschapenheid vveike hem bij velen zeer geacht maakte deden de alhier zich bevindende Leden van bovengenoemde lleeren KIeedUi stulilien volgens de MEUW TE MODELLEN Hij ii ock voorzien van eene ruime sortenng van de uitgeZOClltste en sierlijkste Patronen van BÜKSKINS XiA££INS en andere tot zijn vak hehoorende STOFTEN welke door hem ii de biUijkste prijzen geleverd woraen terwijl ook KLEEüINGSTUKKEN zonder leverantie der benoodigde stoffen door hem vervaardigd worden Hij durft zich overigens vleijen door de netste bewerking en spoedige aflevering de goedkeuring zijner begunstigers te zullen verwerven W BOER Taültw 6wKt Wijk C N 198 Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 11 Maart Willem ouders P van Loon en A OviaiEDEs 12 Maart C Scbiiek 21 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 4 tot en met U Maart Geboben Dirk ouders W Naves en H Hogendoorn nna Fhsabeth ouders A de Pater en G van Gttlcn Johannes OvERLtDL J van t ZvvcrteUnd 2 u M de Lange 27 j echteen van J A Keller P Hogendoorn l7 vv OUDEWATER Iugescbre en van 9 tot 13 Maart IS 64 Brv LLl N ï iigj de Groot peb Oskam z OvEBllüEN Maria tr ver 2 m ct hje Sille C ui I Prijs van liet gedestilleerd bij Gr F van de VELDE te dOüDV met inbegrip van Kjks en Gemeente accijns bij ee ie hoeveelheid van minstens titn kaa t contant Z uver overgehaalde JENI A ER a 4G2 o q per kan GO cents Jenevei 2 soort Moutnijuj a 4 j q per kan SS s cents inl BKVNDLWIJN 46 io per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoLUA 9 Maart 1864 Prijzen der Effecten AMSIERDAM Dingsdag 15 Maart I idffste l oers 7l5 7b s as 16 141 45 6 47 V Geble en kt ra Hoocsiti pCt Ned w sch 2V2 ditt 3 dito 4 Amort Sijnd G j I Hand elm op resc BagieEoths 2V2 Spanje obl 2V4 Portugal obl 3 Ru l obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 sene 5 d 6e serie 5 dObijHl 6041 2 Volget Spvv 5 l ruisenl859 5 Oost Metall dito dito d rentcAmst d nat 1854 Itahe 1861 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d d d 1882 987 8 1417 kotrs b3 MiVs Openbare Vrijwillige VERKOOPING van een Hecht en Sterk 100V4 i l6 74 16 S8V16 185V2 74V8 86 V 6 88 8 B Vl6 29 80V 62Vs 5 6 Va 80 8 sfiVis 29 10 801 4 62 22 63Vj 63V8 22V4 66V8 64S 8 41 8 es 64 42 66V3 641 3 4IIV1 HUIS met Schuur Tuin en Erve alsmede een Perceel uitmuntend goed VTEILAND 2Vi 5 5 5 5 5 s in den Polder de Honderd Morgen binnen deGemeen te MOERKAl ELLE Op Woensdag 23 Maart 1864 6 6 Mexico 1851 5 des Voormiddags f e 10 Ure in de Herberg van vw DB IEL m het Dorp aldtjir Nadere inlichtingen en informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddmxrven nlwaar de Perceelen te zamen en anders niet T r Boekdrukker van A BKlNüaUIT Uit de Hand te Koop zyn Dfte Couraut Aanbesteding van Paarden ten behoeve van liet Leger BURGEMEESTEB en WETHOUDERS an G O VDA Gelet op d uilnoodigiug van den heer Coinmissans des Konings in de Provinc e Zuid Holland L iigen ter kennis van de belanghebbenden dat op den 24 dezer maand zal worden overgegaan tot eene nadere openbare aanbesteding der leverantie van 210 remontpaarden en wel door de Hoofd dministratie van het 2 Eegement Dragon Iers te s Gravenhage van 60 paarden 3 n I 1 Haarlem 60 5 u I enio 90 waarvan de voorwaarden van aanbesteding van nu af ter lezing liggen lil de bureaux der Kwartieroieesters der genoemde korpsen mitsgaders bij het Dep rtei leut van Oorlog en ter Provmcule Griffie van Zuid Holland GOIDA dm 18 Maart 1864 Se Secretan De Biirgetneester DROOGLEE ER FORTUIJN IJZLNDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER en A ErHOUDERS van GOUDA doen te weten lot door den RA ü dier gemeente in zijne vergadering van den 26 Februiiij 1864 m vasigesteld de volgende VERORDENING De R AD der gemeente GOUDA Heeft besloten Art 3 van het Politie Rfplemem voor de s holen vastgesteld den 30 Maart 1859 te vvij igen en het tC lezer ils volir Het 13 aan de HOOFDONDER V IJZERS en HOOFDONDERW IJZERESSEN verboden kinderen op hunne scholen toe te laien wanneer te hunner keunis is gekoiuen dai iii de uonmgen waarin deze veiblijf houden of verpleegd orJen K naerziekte Boodvonk ifazelen Cliohra Aiialua Typhus en Angina diphtherma besmettelijke keelziekie heer dit Bij het ontstaan van de e ziekten in de woning vsn den ondenvij cr is het hem veiboden m de school te kouien wanneer diens wcning met de school vereeaigd is zal d school geslo eii vv orden Zijnde de e Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bengt van den 8 Maart 1864 in afschrift medegedeeld En IS hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 18 Maart 1864 De Secretaris De Buigemeetter DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTKit en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat door den R 4 AD dier gemeente iji zijne vergaderiug van den 26 Februarij 1864 is vastgesteld de volgende VERORDENING De RAAD der gemeente GOUDA Heeft besloten Art 1 der verordening ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten vastgesteld den 25 Maart 16 Augustus 1869 te wijzigen en het te lezen als volgt Bg het ontsta in van eene besmettelijke ziekte van welken aara ot onder vveike benamin voorkomende zoo als Kinderziekte Roodcoak Mazelen Cholera Asiatica Typhu en Augma diphtherma besmettelijke keelziekte is de Geneesheer dit den lijder behandelt verpligt daarvan binnen nereidwintig uren schriftelijk kennis e geven a in den Burgemeester en den Voorzitterder plaatselijke commissie va geneeskundig tuevoor igt die dasTTiui aimedc het Hoofd van bet Gemeentebestuur verw ittig t I De pnjs der Adverteotien vao een tot ze I regels met mbe ip van het zegel is 80 Ceat too eiken regel daarboven 10 Ceat Bnitengewone letters wordea berekend naar platisrujmte Zijnde deze verordening aan de GeJepuieerde Staten v n Zuid Bolland volgens hun berigt van den S Maart 1S64 in afschrift medegedeeld En 13 hiervan afkondiging geschied waar hetbehoort den Ih Maart lb64 Be Secretaris De Bfrqi meestvr DROOGLEEVER FORTUIJ N 1 JZL ÜOORN Overzigt GOUDA 20 M iart De politieke toestand onderg aat geringe ven denng maar de voorijuring van het dreigend gevaar vermindert e bekommering door den ersien schrik veroorzaakt Noch Frankrjk uocu Engeland hebben lust om tiisschen bei Ie te komen Engeland hoadt steeds vol in zijne pogiusen om door raad en bemiddeling althans een voorloopig vergcl k tot stand te brengen In de aatste ilagni is de hoop dairop zeer verlevendigd en verscliill nde bi ri r e i soh jiitü te bt restigeij dat ook Denemarken genegen is toe te treden tot de vooriïes elde confcentie op den gronds ag der onderhande ngen van IS51 52 en zonder wapenstUsland Zou men eiudeiijk beginnen in te zien dat rooorJ en geweld niets ophe deren en nos veei minder bewyzen Toch blijft het tot ca onzeker of mea het ecu zal worden over deu stilstand van w ipeuen Ie land en ter zee Oostenrijk eu Pruisen zetten hunne operatien onaf rebroken voort zij hebbe i In lericia in Jullaad geheel ii ges of u tu een begin gMu lakt met het amvilicn iler duppe er h n en voor de Denen i zeen an b r ur i rt dm hun leven duur te verkoopen en n ongel jlen sTj 1 cenige digen langer te rekken Pe deen chge in le uivvoL rs vin noordelijk Sieeswijk en van Jutland hebben veel te bjden van de overmoeiliïe indringers lie vele drukkende lasten opleggen en iiiet dulden willen dat iimand lart hebbe voor een deen ch vaderland Wal beieekenen nu al de fraaije betuigiiigen van njonden die de integriteit van Denemarken zullen eerbiedigen en zich schiil lig maken aan allerlei geneldenar jen In Noorwegen is de Storihing bijCeu gekomen en zal gaan beraadslagen over maatregelen om zich gereed Ie m iken tot het verieenen van hulp aan Denemarken Ook in Zweden schreeuwt men hard miar daden oi tbreken Frankrijk i bloot lijdelijk aan c iouwer de mexicaansche zaken gaan nader aan t hart Maximdiaan iroet ou toch eindelijk geexpedieerd worden om de teugels aai te vatten van zijne luisiervolle regering Europi zal nog veel geld moeten offeren voor het arme land met de njke zil e mijnen Dte vrijheidlievende regering die Mexico zoo gelukkig maakt door de verbreking van het juk van Juarez wil te Parijs de kiezers geen onderling overleg toestaan en Bedwingt de geringste uitmg van de gezindheid de volks Voorzeker de tro wen der vorsten van Europa rusten op onwankelbare gioiid ligen en als de magtig te vorsten zoo uiterst schroomvallig zijn moet d oorzaak daarin nel liggen dat zij de vurige lie de der volken met kennen Frankr jk Pruisen en Bj lan l staan h pr bjvenaan hoe verschillend ook in vele op igien zijn ij ej n m de banuhiviiig eener weldadige willekeur die uieis daq g ds voor le toekomst btloofi