Goudsche Courant, zondag 20 maart 1864

Ouitcnlanli Londen i Itt de h 1 n dn 1 leei he do r t iz ho jrij z de rve i i leu Lit Kopenhagen wordt gemeld dat PI Pstiireu in d it gedeelte van Jutland PiJeu bezet i mar het vijandelijk n om hei tot het verstrekken van Ie noodzaken i t op tic riig Tan den heer Mon ui 1 t f jrtiLiele lu woord van Denemirken u r Kil ji dt conferentie nog gewacht wordt 2 ir e r Ie 1 en heeft om te gelooven dat Dene jr t il nnn neu 1 It Nt orL vin 2 murt Charleston jjibuJrcrJ aet even weinig uitalag als vroe pi r 11 I h il U 1 ZLidtrkr De rt hervd unz 11 1 rn in c k m Ier m nr de st J ülijft in de Ijr un irii L ea aU op Sumter waait er het Dr if i lal el n het V is bij de tOüli liprininï lu het puin 1 jii iioj iliiji actief en men mag eene spoedige r j lilde jkl eden verwichten op eene groote jc lud 4 11 I iro n l 11 m 11 Parijs lï MiT t Voljceii de N ition is te lurjn sprake UI de 1 Imp in het miiuateiie ei vm het z imenste len 1 n e tu ka met w nriu de heer Kit iz i de portefeuille n bi 1 tui UKK lie en de heer Iliclaoii die van binnenliudsche Zdke 1 7 lUi 11 bekomen In de 11 los it iri tocri ische kringen te Tuiju is prakeVin ce i hiiu ljk pib nd ti chtn den kroonprins eu de dochtei 11 d 1 kii er n R s and Prins Humbert is geboien 14 Ml it 1 44 de gioo or tin Mirii Vlexaudrowui den 17denOetobii Isj Lr woidt bp eerd dit in een annistemao dezer dagen + Tir n gill uden het l e luit is genomen om twee grootele ereoip en zin 50 100 nan ieder bijeer te trekken het eenedin den am corp kre a in dn Fo on er den genend Ci ildini Die beide eu De bot m en welke te Eome hcbl en pints gehid hebben c e 1 lil cht e Ier meer daarheen aetrokkcn zoou it edeiteenige diptn de romcm blie kwestie weder op het tipijtisgebript m üii e poli leke kiinpen Men hoopt dit de betreurenswairdize feiten die zipli hebben Dagel jk oiitvingi de kerkeriid een iiiital protesten tegen de oiitze tmg v m den predik mt den heer Coquerel zoouit deze t d üa de depirtementen In afwachting dat ditcoUepie een besluit nopens die thins tot duizeude geklommenprotesten ncuie heelt het genootschip 1 nion besijteii denheer Coqueiel bOOü fw per j nr toe te leggen tot het houdenTin wektljksche god tlieusiige voorlez ngeu Is Maart I i ir ince zejft dit Denemirken twee voorwaarden stelt tot a inneming vm het voorstel bptuftende eeneLonfereiitie nimelijk 1 da bleeswijk van Holsleiii gescheidenZal bljvfu en 2 dit de vijandelijkheden inmiddels niet geschor t Il en worden W eaen Dj Maart De Gen Corr bevestigt dat üenem ri tn tlcu v ipeustustand op de basis van den tatus quo heelt iii pnjmui onder voorwairde dat de geallieerden met verdei in Jitlmd zullen voortrukken en met de belofte djt de dui ie srhepen uiet verder verontrust zullen wolden Berlijn Mnrt In weerwil v in de grootste raoeijelijkhe len is het eindelijk gelukt de eerste bittergen bij Gammelwirk en WenniiigbLud m den nicht vin 11 zatardig gereed te maken en te wipenen Onmidde bjk penden de deensche ba ttrijeu diirop h ir vuur hetwelk in acu loop van den dag door onze bitterijen beantwoord werd Lit Sleeswijk wordt gemeld dat de civiele commissarisseneerlang zullen overgaan tot het ontslaan van alle zwarte gendarmen zoo Is d nr te lande worden genoemd de ouderlingen diaKcnen ondern 7ers en predikanten omdat zij het zijn geweest die het meest hebben bijgedragen om het duitscheelement met geweld te verdringen De nieuwe ambtenarenzullen natuurlijk allen behooren tot de duitsche partij Men beweert dat de regenng het plan heeft opgevat om den landdag binnen ko t bijeen te roepen en een wetsontwerp in te dienen tot het verleenen van een crediet van 50 a 60 mdlioen thaler Omtrent liet tijdstip der bijepnioeping is het ministerie nog met tot een vast besluit gekomen Engeland doet de gtootste moeite om het Deensche ministerie tot het voorstel van Oostenrijk en Pruisen betretteudeden wapenstilstand den 7 de er gedaan over te halen LordPalmerston heeft zelfs gedreigd dat Engehnd Denemirken anders m den steek zoa moeten iilen Dien t n gevolpe wordtover he voorstel der geallieerden te Kopenhigen beraidslaagd t geen in allen gevalle een goed teeken is of h t langenomenzal worden valt echter nog altijd te betwijfelen De Morning Post uit de vrees dat het antwoord weer vertruigd voidenof met zulke voorwaarden gepaird gaan zal dat de duitschemogendheden die on ianneuiel jk zullen achten Denemarkens antwoord z il denkelijk ook nog om eene andere reden te laat ki men Het bevestigt zich namelijk dit het bomb irdement vin de dupneier schansen den li de er een aanvang genomen heett Mea heelt de nk eerst eenig ius geheimzinnig behandeld De Ivreu z die het eerst meldde dit de vijiuJelijkheieu tc n die werken begonnen w iren beging eene ouvoorzigtighei I en is er ook niet weder op terug gekomen Heden word dat berigt echter door den btiits ui nger bevestigd Het spreekt vin zelf dit Ie moffeudiieden iiii op nieuw iiiileiliiig heüben om verder op e rakken en zich d ur vin niet j srimg zullen i iteu af houden door een besluit vin Denemirken lu de elfile ure genomen De tijdiiig dit in Zweden krijgsloerustingen gemiiktworlen heet hier we uig indruk gem i ikt Men gelooft hinn Lt un een i ive tusscliei komit v m Zweden tei gunste vinDeuemarktn U het kibmet van biockliolm in de diid eeneskider ui i is u troepen op bohoneu bijeentrekt I in z il ditH larschijulj i icer moeten dienen om voor alle gebeurlijklieden Zwedei s oci mgen te hindhiven dm om den troon derGlucksbiir prs te ondersteunen 17 iliu De Bresl Ztg bil i Ut een telpjrim uit V enen wiiruu lil Kt dit het beiigt der Corr jen beliellen iehet aauneimii v in den w ipeiislilit i id door Dtueniarkeii berustop eene meiedeeling v lu prins Gortsch ikot i ii ui riissischeugezint te W tenen inhoudende dat de heer M lu id in net sluiitii V m etn w tpeustdstind wil toes emmeu douli zonder teruggive der in bealig genomen sthepen ülgi lis de ofhciele opgive van het mini tPiiP v m oorlog m Denemarken bednagt het verlies vm het deensche le rtot op 2i l bi lan dooden gekwelsteu en veimisteu ii ofhcieieu i o ni iere 1 vin gezondheid en 1921 mar Lit 1 leiisburg meldt men dat de kerkbesturen der protestintsche geiuieuten hunne bedehuizen met de meeste beiei IV iidigheid ten gebruike stellen van de milu iiie oveiheid teneinde godsdienstoeleuingen voorde roomsch kiilioliekp militiirente houden Hamburg lO Jlurt De Boisenhalle meldt uit HeiligenhilLii het cilan 1 Ichmirn gistere i m gm te hiltzes UI dooi pruisische troepen die bij stoiinwelrr iva eu overgezet genoiiiei is De ceheele detiische bezetting ilsmede de kommmdint der aldaar gestitioueerde kauonueerboot werden gev mgeii j enomen Frankfort IÖ Mnrt Li de jongst gehouden zitting vn de bon Isveigidering is behalve de vripger medtgeleelde ondernerpen ook behmdeld de kligt inge lieiid door Oldenburg tegen Pruisen negens het eigenmigtig doortrekken des lands He voorstel der commi sie id ho strekt om de raeleJeelingen vin Prui eu dienaingiande af te wachten iin hetwelk diirvaa berigt Is geieveu Men houdt zich overtuigd dit het voornemen bestiat om de znk op de liiige bnn te schuiven Kopenhagen 15 Mnrt Gisteren morgen heeft de vijand een vreeselijk batterij vuur gerigt tegen den linkervleugel der schepen voor Sonderburg doch de uitwerking was van weinip beteekeiiis 17 Maart De pruisische troepen hebbeu gisteren dengeheelen dag Duppei gebombardeerd doch zonder gevolg De vijind in Juthud heeft een beweging tuit het Zuidei aanjenomen Len oostemijksch corps van 6000 mm heelt Horss us ontruimd De oostenrijksche troepen hebben eene requisitie in Jutland uitgeschreven van 5000 ossen en 2500 paarden ChriStiania 15 Maart De zitting der Storthmg is heden geopend met eene troonrede wiarin een crediet van anderhalf miüioen wordt gevraagd om zoo uoodig aan Denemarken krachtdadigen bijstand te verleenen iJtnnenlanii Gouda 18 Maart Men schrijft ons uit het Nisuv e Diep dat de pruisische schepen bestaan uit twee kanonneerbooten en een railerstoomboot de eerste elk met twee de laatste met drie stukken gesehut en gezaraen ik bemand m t 250 koppen Meu vermoedt dat zij dair wel eei u tijd vertoeven zullen daar men beweert d t zij binnen geloopen zijn om een deensch linie Iiip te ontgaan dat in de N jr Izee kruist Z M heeft benoemd lot hoogheemradta van den KriUjpeneiwaird J A Snel en K Schelling Door de regering is insrediend ee i wetsontwerp tot regelingder pensioenen vm protest iut che piedik mteu en hunne v eduvven ter vervanging van h vropgei ingediende ontwerp da onafgedaan is geblev en Men verneemt dat de mks hoogere burgei chooI te Groningen reeds met den kursus lSb4 bó eu ilzoo dezen zomer 7il geopend norden n lart ie tuo=cheu den burgemeester en i n inspecteur vin het middeibni ondeniijs reetls de voorbereidende schikkingen worden gemuit De bes ellers vm ilpn Kykslelejri if mogen ninneer zijeen telegrim afleveien welks al rnilpr tevens het antn oor 1 liep tbftnid dit antwoord n ur het k moor nif pneineii iiidieu hethun terstond worlt overli tii tig I erini g bleken ditmen die bedienden somt j is e r 1 mg ip let au uoori 1 1 itnachten ei zulks len nidoele van andere op bestelling w iplitende lelegriminen worden Leliiigheuoeiiden gevv i irsf niu I dud dienst van het meileucnien vm een vaoriutbe a ild mtwojrdnair het kmtoor alleen op de bovengemelde voorw urde kinworden bewe en De discussien in de tweede kimer der st itengenenil over de indisthe couipt biliteils Het lever lm eennieuw bewijsvoor de w larheid dit de tejeiuiooidi e oppositie meer depersonen dm de zikeii op het o heelt Toen tr i iii zoo 1 11 g wet n el f heen gel c e worlen ne Ci ki i gd overhet dui ter wnrir de fm inciele i luiuisti itie in ludie gehuld V Is Xhms schijnt de opeiib i iri e d diiiiin Ie geven eensteen fles aaustoo s te zijn ls ei spnke i iii he gee i tie oipo itie veil ujt dm il ij de iiiilne met n i ir de letIer m lar na ii den geest ut ge e 1 I etj en thuis kitiiit ij7ich ain de letter va t De zon Irri i e ridtutriii vv it degrondwet met gebiedt ilat is veiboi Pii hoon iiieu uit den iioiid der plfile 111 iimeii die iii ii ne op u en uit il gi n Inet nilipu fgefpid Koiiu i ipiii u e chieien stial Het II tst deu lt wis il i i iii ii jvrrui pnl be ijsvoor de wiiiheid door den hen ilcrnsn gr prekpii dr grondivet m g met iiilge e d v c r en ii i rm te de oiustrfnd ghei en ekir s ispl ot hit Joirdijven vm zeker gevoelen wei scliplijk m ktii Het is m ussche i vrrpnd viai zij die zoo gieken de mcunsppentie hum ir h i Itluigni metopmerkei ness 1 s Gravenhage lO Mnrt De tweede k imer dei st iten gener il heelt heilen de wel houdtnde liepiliiigeu bij nan bet iliiig van boete m strafzaken a i ip euuiiieii iiit t oi tegtn Luje stem 17 Mairt In de zitting van de tneeie kiroir v mheden is het wets ontwerp tot her iemi g v m k t iLel iieili eldlu irt Üd der wet vm 4 jiilij 1 jU vei leeliiig des i jk inkiesilistrictenj niigpiiomen met legen S s eiun pn Ilei etsontvv erp tot intrekking der pnblieitie v ui fsOj nopens dequai in mie is verworpen met iS tegen 21 stemmen I s Alnrt In de heden gehouden zitting ii i tweedek iroer zijU a ingenomen een aiiitil imhaiigige wetsontwipenvin ondergeschikt belang De voornaamste d nrvan naren hettractaat met Libeiia en h t trictait met II liie Bij i e e gelege iheid heeft de nieuwe nimister v m buitenl ii dsclie ziken voor het eeist het wooid gevoerrl en verst liillpiide kivetpu V lil volken en eere behandeltl De k imer is op recesgescheiden Gcnicii2 Ie Bcriglcii De oostennjkscUe ccheprn iii het Na uu e Diep aangekomen bUkcn by nadere kennismaking piu 1 1 te i ijii De lian che regtriig btlem mert de vrijheid der erkit i cn o ur btt btletten an btt z lu ukonien der kiezer Oo ltnrijk Vijf hanoversehe scfaepea nja ait vrees Toor de deensche Krauers te H ilingpn binnen geloopen Donderdag verspreidde men m Hambar djt 3e hertog van 4u za enburg dood m 7ijn bed gevonden wis üotdes avonds vernam men uit Kiel dat hij zich daar m goeden welstaodbevond Te P Js was het gerocht m o nlijop eeuer znmen pdoinns vaieenige hofbeïicid n tegen bet leven Je keizers lïet hotel M Lu e Rotterdim d e r f I d UiOO Men verkoopt te Panj3 Jor daao wattr voor 2o fr de fle h De bertos van xeu Cobarg Gu ha beeft vergeefs getfjcht te Parijs een verbond t hem di j tusscben 1 rijk en de kleinere d ut che staten Voor N tfield i oniriddelijk b j e gebiact po dui eiid guUbn Ie h eu mhecheehtenisntn iifirt wegens politieke W el n en plaif gcbad Tc DubLeiJam js e n hm eu chuur rnit inboedel hooi ea 14 paarden en beeat n verbrand nel zonder vtrmoedm van kvvajii opzet Ingezonden Oe aanle gplaats m Sto omboot en Steeds blijft dehindelair verstokm van de f regelde af en a invoer zijucr goeilereii met il de t a sprend so aijoo en de kosten der nnlegpliats zijn cemnkt ilUs i eiu lelijK klaar de v nrt is onl iiigs iie 0 ieud en ziet I is en blijft bj het o ide gebrekkiire en w tj sukkelen s ee is vo Het zil wel till p sr te ikeiiriiür neren vin eene verordening ot re lemeiit r i ir ils ne i Ie ikkon zoo 1 lat m fn ltcf ze b jvpii zoolin tp s H ise moet diirdoor de nijvere rger verstoken b n vin lie joi Ie w nroiu d lu met dó rgegiin en besonnei m p z u totl i n il vjorljopij k iienaanstel eii op eene liter te veu ver rt eninï en dan w i de nk vooreeist m ging I fmge I abrieiiamen Mjnher Is hei noo h dit w ij en f t v nr li Ie verre gun zoeken en IS ciis kieslis riet zj irin na btku me m niien dit wij iiemiiil Hl on Pii km ï kiiiii en nnwijzeii gp rhikt oni ons te ver ej piiwoor lup I b iii s rllin de kii ers OUüe diirlüor ZPiver op p l t uui i i Gin een onbekende e gian s e 1 n 11 cp 1 UI levpi 1I vin nderen is velen de moeite niet VI r Ie V 1 lei et h indien men icramd kan gnu siem m lus geiiv ie o I 1 oi s lis het ware bckcud is uiar WIP hegu e j n cl behoeven te v ij i Koude da h I PI e pirtij iiieiiiiil aiiiwj pii iii dit lis riet voorzeker het j zomie geen eer zijn en met regt verlien leu u y dm vertegeu I WO idi d ie worden door miii e ils H lii n iii en tie Bruivv I Ml ir zoo hopeloos st nt het met efscheideue mamien I i 11 ini i s ein en me iiiir ik meen vm ve eu mijner me e ke s k men krjiren m i ir nioeiji ljK is het niraeii te noe iiiPii vtord lis iiieii met v eet ol ij zich de uiigeb igte keuze Z i len 1 lie j wpigev lUen Moifl het be uur v m de kiesvereenigmg de Grondwet dnroiii reit mio itingen kum ei mwimieii en iemand m dit distrift kinien beweseii zich i s ciudidi lt te steller de liberile p 1 IJ on p zipS lm f Al bij de voUende verkiezing krichtiï k III en doen gel len en ij zouden ue hooo mogen koesteren dit let kies hs net 1 wetler een trij Ier zoude zenden omde ib r 1 L gi sPieii ii kricht te verdedigen tegen zelfzuchteu verouderde begrippen P Maiktberigtsn Gouda 17 U rt 1 rue I ool o p 2400 ned ƒ O eeuwsclie per mud ƒ O i ƒ 25 K i ge komns b f b lO 1 6 75 Diiitzigei l 50 ó f b i j teiiwscip a eOO icrst ƒ 4 IjÜ i O Hivery o 1 Invteii 7 40 i ƒ S Boekweit fran che ƒ 20o ei N L b idscle ƒ 2 s De veeniirkt mpt timeinken iinvotr doch fliiuwen hiiiiK Boei ƒ 1 Ui a 1 20 Dordrecht U Mnrt Z Sl Ovnn tiiwe met wenamv er en ini e ving voor c ii i 11 ie uinertirwesr 1 rselitp 211 c ho gpi Jan 7 1 Ov rin a ƒ Nieu ve d ƒ 10 f n h i n pu it kei Ie ƒ 7 ƒ onipi V e 1 0 I 11 1 en Oy 5 2 1 T II in p 1 I 10 i c u i ei nier tn isoor en pi mVi i Z I kK n overiii 4 2u i en zomer ni 4 0 i y U p t 2 70 J i H v en ml vop pr 2 oO l J j 1 pu ke d J i il li pkweit z iidir 1 iii t 1 pp ƒ 210 ei ir i cl e itï 1 debüonen ƒ 4 O i ƒ i 4U Diivpboonen 2 1 e Uger i a 7 O Wite bt oi en ilch 14 en tni ju 1 ƒ 13 Biuiiie booieu ƒ j i i lO B i v e er cu ƒ j a ƒ 7 20 Itledl voor mest mg ƒ 7 ƒ Delft 17 M lart De i invoer ter gninniarkt met gro de handel redelijk eerst staince prijzen later lU a 20 c hooger