Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1864

vraag van v ic die bijeemoeping zal uitgaan Dit kan alleen geschieden door de dairtoe bevoegde autoriteit terwijl het 7eer t ijfelaciiiig is of zulk eene autoriteit op dit oogeublik in de licr 2ilLTjinen best aat Wel bestaat er een gezag krachtens het ircictiiit vaa 1S52 maar dat tractaat wordt aldaar op het oo enbiik buiten werking gehoudeu nu de hertogdommeQ door vreemJe t len bezet zijn en het gezag des konings er door vreemde mogeadheden geschorst is B j de commissie voor onderstand der ongelukkigeu teriheffipl l en o nliggende pla itsen is thans in het geheel ruim £ 9 Ü00 ontvangen Het getal der bij deze ramp omgekomenof vermiste personen bedraagt op dit oogeublik zoover raen kannagaan 2+1 il Maart Eene dupJche uit Kopenhagen van den 20 des vc ids meldt het volgende Het bombardement van Fredericia heeft helen een aanvang genomen ïeu 11 ure is het bombardement van het zuidelijk gede iir der Duppeler sclians geopend Parijs 21 Maart Terwijl de vijandelijkheden op het oorlogstocneel in lee ijk Holsteiu en jtland een steeds dreigender karakter a iinein i bl jveu hier aan de andere zijde de geruchten omtrent het houden der veel besproken conferentie nog altijd in omloop Oi het daartoe evenwel zal komen blijft onzeker Denemarken zegt men stemt in het houden der conferentie toe mii s de vijandelijkheden inraiddels worden voortgezet en de onderhandelinien plaats hebben op de bekende grondslagen van IS öl Hci blijft zelfs dan evenwel eene moejeijkop te lossen vriag welke practische resultaten uit de zaak kunnen I voortvloe Jen De Moniteur meldt het volgende Eenise dajbladen hebben berigt dat m een nieuw coraplot tegen het leven des keizersis ontdek Dif is van allen grond ontbloot De liitsing der verkie ing i het erste kiesdistr ct derhoofdstad is thans volledig bekend De hee Carnot heeft 1 3 5 5tstemmen bekomen en is dus geko en Verlor zijii iiitgebragt opden liïcr l iiiard 5979 en op den heer Laboulaye 7U4 stemmen Pe iiifsl iï der verkiezing in het vijfde district is bekend met ni zondering van twee onder kiesdistricten De heer Garnier Pages liceft tot dusverre bekomen 1313 5 de heer Levy 5Ü 1 de heer B ic j 0 en ïolain 3S0 steramen De heer Ganiier P igès is in elk geval r eds gekozen Men verzekert dat de regering binnen weinige dagen eenemeer bepialde houdii g zal aannemen ten aanzien der deenschc kxesrie De napoleontisch bladen hebben inmiddels totleus om zich gunstig voor Uenemarkeu te beloonen en Zwedenaan te = poren liet te hulp te komen Yü rreiis de Italië heeft de generaal Montebello opperbevelheb cr der fransche troepen te Rome ten eintle eene verdere hirhaling te voorkomen van de vechtpartijen tussclieu dr fran che en pauselijke soldaten aanzoek gedaan om die troepengezaiuentlijk onder zijn coramandement te plaatsen Dit isdoor het hof van Rome ten eeneiimale van ie hand gewezen op grond dat daardoor eene inbreuk zou worden gemaakt ophet süuvereine gezag van den Paus Ten gevolge hiervan heeft volgens de Itahe de genenial den kei er verzocht hem uitRome terug te roepen daar hij nu niet langer in staat is deorde te Rome te haudliavj Brussel 20 Maart Zonder dat de dag der terugkomst van den koning po itict bekend is acht men het waarsch jnlijk dat Z M den 29 of 30 dezer maand hier zal terug zijn Terwijl de fransche bladen ben eren dat de koning naar Parijs komt verwachten de oosteur jksche bladen hem te Weenen Men meent echter met zekerheid te we m dat noch de Parij eniLir noch de Weeners koning Leopold zullen zien In het algemeen betwijfelt men het hier sterk of er iets waar is van al hetgeen buiienlandsche bladen verzekeren omtrent de opdragt van het deensch duitscl e geschil aan Ie scheidsregtc lijke uitspraak van den koning der Belgen Zooveel is zeker dat Z M in Engeland zeer geretireerd leeft en dat er geen reden bestaat om te gelooven dat s konings reis een s aatkundig doel heeft Weenen 2ü Maart Het bevestigt zich dat het pruisisch kabinet aan onderscheidene kleine duit sche hoven heeft te kennen gegeven dat Pruisen bereid is iLZeval de agitatie in hunne staten tot eene revolutie komt hen te helpen om die te onderdrukken 22 Maart De Oest Ztg deelt mede dat Oostenrijk enPruisen het voorstel tot het houden eener conferentie over dedeensche kwestie aannemen zonder basis en zonder wapenstilstand lu de Gener Corr wordt gezegd dat de turksche regering strengere maatregelen neemt tot de suTveillance der poolschc uitgewekenen langs de tnrksch ruSifisetie grenzen Aan d poolsche uitgewekenen die bijeenkomsten hielden heeft zij deiens gelaten tnsschen internering en i Itzetting Berlijn 21 Maart Als een bewijs van ommekeer in de zienswijze der duitsche midden staten wordt van vererhillende kauteu medegedeeld dat de koning van Saksen aan den koning van Pruisen een eigenhandig schrijven heeft gerigt hetwelk overvloeit van vriendschappelijke verzekeringen en niet adders kan worden uitgelegd dan in den zin van toenadering Volgens de Oder Zeitung heeft de minister van onderwijs aan al die leeraars van het Neusiettinsche gymnasium diebij de laatste verkiezingen niet voor den justitieraad VYagenergestecad hebbeu zijn misnoegen doen betuigen Tevens is aande betrokken leeraars te verstaan gegeven da zij niet te rekenen heboea op den voortduur van de wehvillendueid die zijtot d isver van de zijde der regering ondervonden hebben Volgens berigten van het oorlogstooneei zij in den nachtvan den 18 op 20 dezer drie batter jen voor Predericia opgeworpen Een nachtelijke uitval van den vijand werJ afgeslagen waarbij de onzen een officier en een soldaat verloren Gisterenten ö j ute in deu morgen hebben de onzen het vuur op de est ing de stad en het legerkamp der Denen geopend Ons gc iat trof zeer goed zoodat in de stad op verscheidene punte brand ontstond en vijandelijke liaiiounen buiten gevecht werden gesteld Het vijandelijk vuur is niet hevig en rigt geen schade aan Slechts een ooslenrijksc oldaat werd gewond Het vuur wordt van on e zijde voortgezet in tegenwoordigheid van dril krocLprins ei audeie vorstelijke personen De Slaats Anzeiger deelt de bekendmaking der deenscherege ing mede van 15 febr waai in de toezeggijg wordt gedaand iL in de deensche havens de in beslag genomen schepen vandie staicii welke wederkeerig de deensche sch pen zullen vrijlaten met den eersten aprd zullen worden vrij gegeven üitaanmerking d iarvan worden schikkingen gemaakt om de pruisische schepen waarop in de deensche liaveiis embargo was gelegd even als wederkeerig de deensche schepen die in pruisischehavens onder embargo liggen vrij te doen uitvaren Uit D iiitzig oriit gemeld dat de Arcoua met 3 kanonncerbooten gi crun op nieuw in zee is gestoken om den vijandop te zoeken De deensche oorlogsbodems waren echter vertrokken en de blokkaae der acht pommersche havens is derhalve opgelievcn Breslau 2l Maart Men verzekert dat de commissie tot regeling v m de emaiicipitie der boeren in Polen met den staatssecretaris Milutin aan het hoofd uit Petersburg te Warschau is aaugekoinen zijnde onmiddellijk daarna de werkzaamheden dier comnüsbie aangevangen Het nationaal bestuur te Warschau heeft een at res naar de europesche staten uitgevaardigd tot ondersteuning der oolsche zaak Frankfort 19 Maart Gisteren heeft hier eene vergadering plmits geliail van gemediatiseerde vorsten meerendeels gevestigd in zuidelijk Duitsciilaiid Lr waren 33 vertegenivoordigers dier huizen aannczig Het plan bestaat om middelen te beramen ten einde eeu meer regtstreekschea invloed op den staalkuiidigci gang der zaken uit te oefenen Kopenhagen 21 Ma rt De Berllngske Tidende zegt dat de regeriug het voorstel tot een wapenstilstand niet heeft aangenomen en dat zij evenmin kan besluiten tot de ontruiming van Duppel als tot een status quo met een wapenstilstoiid tot grondslag Eolding 21 Maart Het bombardement van Frederieia is gedurende tien nacht en heden over dag voortgezet De vesting is bij voortduring op verscheidene plaatsen in brand geraakt Volgens de bewering van desertrurs waren er gisteren omstreeks 200 dooden en gewonden in de vesting De geallieerden tellen sedert gisteren avond slechts 2 gekwetsten Het vuur des vijands heeft heden bijna geheel opgehouden Turijn 21 Maart Volgeus berigten uit Venetië wordt aldaar de keizer van Oostenrijk verwacht die den 2 4sten eene gi oote revue over de troepen te Verona zal houden waarna Z M zich naar Miramar zal begeven in verband met het vertrek van den aartshertog Maximiliaan naar Mexico Voorts wordt van daar gemeld dat er nog ges adig troepen aankomen inzonderheid kavallerie In Cadore is een corps vrijwilligers uil Weenen aangekomen De militaire toerustingen worden ook nog steeds voortgezet vooral in Borgoforte en Polesina Ook is men bezig met de werkzaamheden voor eene militaire route tusschen Vicenza en Bolzano ötnnenlttnJ Gouda 21 Maart Gisteren was het juist vijf en twintig jaar dat de heer J L Terwen zijne bijzondere school in deze stad geopend had Ofschoon die dag door hem zorgvuldig verzwegen erd was die echter niet nil het geheugen gewischt van menigen belangstellenden vriend De heeren W Beubl en H W Kramers in het bijzonder wisten de aandacht er op te vestigen en daar door werd er op eene onderwijzers vergadering geleid deer den Schoolopziener eenparig besloten dat aen door eene commissie de belangstelling der onderwijzers van het 7 distriet aan den feestvierende zou gaan betuigen terwijl het den onderwijzers en hulponderwijzers en anderen vrienden vrij gelaten weril om zich aan die commissie aan te sluiten Ten cell ure begaf zich de geachtte schoolopziener met verscheidene hoofden hulponderwijzers en vrie deu van den heer Terwen naar diens woning waar het schoollocaal op eenvoudige wijze feestelijk versierd was en waarin des morgens reeds door de leerlingen zijner school en door die van de normaalschool blijde feest gevierd was Op zijne zoo regt hartelijke en degelijke wijze sprak de schoolopziener den feestvierende uit naam van allen aan vestigde een blik op die vijf en twintig jaren die onder lief en leed voorden feestvierende waren voorbij gegaan wees er met dankzegging op iioe menigeen die nu reeds zelf eene belangrijke betrekking bekleedde door hem was opgeleid dankte hen voor het goede dat hij op het gebied van het onderwijs en ook van de v stenschap gedaan had uitte de hartelijkste wenschen voor het geluk van den feestvierende en diens betrekkingen en drukte het vurig verlangen van allen uit dat de school van den heer Terw o die zich in de verloopen jaren altijd zno goed had staande gehouden zich steeds door degelijk onderwijs mogt onderscheiden en daardoor dan ook voortdurend bloeijeu terwijl er hulde gebragt werd aan de behingloosheid die de heer Terwen zoo vaak betoond had als hij het goede bevorderen kon De Schoolopziener bood daarop uit naam van onderwijzers hulponderwijzers oudleerlii gen en leerlingen der normaalschool den jubilaris een prachtiseii spiegel tot een aandenken aan Het hart van aen heer Terwen was te vol dan dal hij anders dan met een handdruk en een kort woord danken kon voor de betoonde belangstelling Van wege de sclioolconmissie der stad werd ook hartel jke deelneming in dit feest betoond daar de heeren van Gennep en Peeters die daartoe verkozen vvaren den feestvierende kwamen begroeten en belangstelling betuigden in dezen zoo gewigtigen dag liet ontbrak buitendien niet aan treffende bewijzen van genegenheid groot was het aantal leerlingen en vrienden die persoonlijk of schriftelijk hunne vreugde betuigden dat de vriend en onderwijzer feest vierde uit menige woning wapperde de vlag en den gansenen dag heerschte de meest blijde stemming in de woning van den jubilaris die nog jaren lang met zegen moge arbeiden in de betrekking waarin hij zoo veel nnt geslicht heeft Door het ministeii van oorlog is bepaald dat onderofficieren die door pogingen buiten hunne chefs om tot eene burgerlijke betrekking benoemd worden voortaan eerst hun diensttijd geheel zullen moeten volbrengen zoo zij niet de bronzen medalje voor 12jarige dienst hebhen en door het ministerie van oorlog voor zoodanige betrekking zijn aanbevolen De beer de Brauw heeft heel aardig gezegd dat nu eenmaal dilettanten zich op het gebied dei diplomatie waagden hij zich ook geregligd vond daarop eens rond te dolen Wijlaten daar of het rationeel is om wpnueer men anderen ietsziet wagen dit terstond na te volgen en meend n ook dat debedaarde oppositie mannen van alle waaghalzerij afteerig waren Maor wij danken den dilettant de Brauw voor de schoouegreep die den nieuwen min van buit zaken gelegenhei 1 gif omte bewijzen dat hij iets meer is dan dilettant en twijfelen er n al aan of het lid der kamer kan nu tevreden zijn gelijk hijook geëindigd is met vcïór ie wet te stemmen Of hij nu ookheeft erkend dal er iets waars gelegen was in de bewerii vandea minister dai het sluiten vaneen tractaat met eenen of anderen staat de erkenning van dien staat in zich rliiit weten wijniet maar wel kan het uit zijne bedenking tegen het wetsontwerpblijken dat hij meer aan vormen dan aan den inhoud hecht endat hel Ja vorm is om opposant quand mcme te ezeu Goess Ct s Gravenhage 22 Maart Het L rigt heden te é 3n ure alhier ontvangen nopens den ziekte toestand van Z M den koning van Wurtemberg luidt dat de nachten altijd zeer be naauwd zijn dat de toestand dezelfde is en de kracliten afnemen Men heeft hier berigt out gen dat H M de koninginte Stutgart door eene ligte ongesteldheid is aangetast geweest doch zich thans veel beter bevindt fcmengde Berigteo De deensche regering geeft de hanoversche schepen vrij waarop embargo was gelegd in de deensche havens Te Stockholm hebben bij herhaling nlastea plaats LI zaturdag is te Apeldoorn een huis met iüboedel en twee geitea verbrand Gedurende 1S62 zijn in Engel nd bij de landmaet uitgedeeld zee duizend zweepslageu en bij ie teemage 31 692 On Konderkerk heerscht de typhus in hevige mate In februarij jh hebben a iandi middelen ƒ 489 280 47 en een halre eeat maer ï ge bragt dan in februarij 1863 Ia mei wordt de spoorweg vaa Zereaaar naar Kleef geope id De kinderziekte beerscht sedert eenigen tijd te Goes De Denen schijnen oorlogzuchtige dan hue koniug Te rreenwieh begint men de Asnerikr nen na te volgen in het bouwfn van schepen door hulp van verschillende inachioes De Arnenkaneo bouwen daarmede in eene week 60 vaartuigen kotters schooners en barken die niets te wenschen overlaten Te Handel kanton Helraoii l is het klooster dfc kluis dienende tot krauk inoigengesticbt door brand vernield de nipuschea zijn gered maar bijna niets van de neveogcbouwen oogst en veestapel vai 0 stuks De koning van Griekt nlaud g iat voor de variatie een reis e doen door zijn gebied Pruisen en Oo3ttunjh ef3 speleii erg den beest in ile swijk met rooveu eu vernielen Tegen de liberale bladen te kouingsbergeu zijn tliaus 21 rooesseu aanhangig De overl ürn koniug vjn lieijenn li ert J millioeu uügeliten Garibaldi i naar onden op reis Te ronJ rcu iii sIcesttijK iit bben 95 burg gestemd voor het bi tiüiiJ ler deeusehe taal op de scjioieu terwijl sleehls eeue stem daaittgen was Ingezonden Versla omtrent den toestand ran het Oa derwijs over het jciar 1861 Dit verslag donr den minister openbaar jemaakt is het eerste na de vrij algemeeiie ii voerii van de nieuwe ivi t tie met primo Jacuarij 18ijl in wcrkuirr moest treden en daardoor fan belang om den invloed aii die wet op verachillenle zaken te leeren kennen Het voornaamste uit dit ver l ig willen u ij aauifipprn Hef gei il scholen voor lager en tneer uitgebreid 1 iger onderwijs was 8 574 u aarjii ler iüi l j on lere sc iolea van welke la itsic lOö subsidie genoten Men kan dus miejeijk zeggen dat door de invoiTiii£t b r iiimiwe wet het bj onder onderwijs zoo verdrukt ier l li i s idle scl olen 7ijn bijzondere scholen en wil inea aieer schoten van dien aard oprigten de wes 1 lartoe is l p U ikkelijk j uniner echter dat een p irtij in hn Linde de ii j ilie icli gian e bj uitstek de christphjke wil noemen do li te dikieif brt hooi lsebod des christen loms de liefde verireei zich niet ontziet het openbaar onderwijs voort iuretid te bei tsteren en bj Ugtiieloovigen of tniiiLiiiidiii en in liii iachn ng tracht te breiigPi Ook 011 Ier de oude wet kan meii v c fti dat het aantal scholen voldoende was w uit iii weerwil v n de srreiigere bepalingen ten op iirie van lief aani il sciiolPii in iedere ü eineeute waren in het gelieele land slechts i5 scholen meer d in in 186Ü Het sret d hoofdonderwijzer bedroeg jli l dac der hulponderwij rrs 22tS en dit der kweckplin reii 2 12 3 Het tfC il hulpoii lerwij ers was vermeerderd met 123 en dat der kweekehiitren niet i C N i l ol zil dif tret il wa r chijii ijk nog vermeerderd zijn en de rei ering erkf d itr oe inuevoU de wet ijverig mele door de oprig iiig der k eeksjholeu en de instelliug der norma iliesseii lu alle prouncieii Het is evenwel te lopen dat de mirkt vooreerst niet overvoerd lordi want da ir luor iouile h liel nu v m den onderwijzersstand niet iievorierd Heeft men iiu niei reeds meer dan O sollicitanten naar een gewone dorpschool pch idj Htt getal schoolg i in e kinderen op de openbare sdiolen ivas gemiddeld i7 fi 3 en op de bijzondere soholfn S i liOn zoodat van de lO IJ kinderen tusschen de 6 12 j lar Jii op de schoollijsten voor kwamen Telt men i u hirrljj de kinderen die door vooriLirende ongesteldheid of ligchaarasgebrekpn de scholen iiiPt kunnen bezoeken en zij die huisond rwijs ontvangen dan is het getalkinderen in Nederland die üeea onderwijs ontvangen uiterstgering maar een andere vraag is het of het figureren alleenop ae schoollijsten voldoende is herhaaldelijk hourt men fclagten over het deeht bezoeken der school en de redenen daarvoorzijn meestal van localen a ird bepaalde onwii der ouders omde kinderen ter school te slnrei komt b iia niet voor welweinig belangstelling in het onderwijs Het is dm ook eenvrij algeroeeiie opmerking dat betalende leerlingen meer geregeld de school bezoeken dan de niei betalende docU o ic spoediger de school verlaten