Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1864

1S64 dag Z7 Maart ül tOa Kosteloos gingen goaidddd l k 246 kinderen of ruim de fcelft van het aantal leerlingen voo ieker een groot getal en veel aanzienlijker dan in vroegere j iren De kosten van bet onderwijs waren voor het rijk de provinciën en de gemeenten te zamen ruim 4 millioen zooddt de onkosten voor ieder kind ongeveer ƒ 10 waren Het schijnt misschien vee mi ir als men rekent dat de begrooting van oorlog meer dan 3 maal zoo groot is dan zal men xl h met dit cijfer wel verzoenen Het gemiddelde schoolgeld per jaar der betalende kinderen over het geheele land wa i ƒ 5 05 Alleen over Zuid Holland was het ƒ 9 25 terwijl het in Limburg slechts ƒ 2 83 be lroeg daarentegen ontvangen in Zuid Holland 76 der leerlingen kosteloos onderwijs terwijl dit in Liinbnrg slechts 28 q bedroeg Kan men verbetering waarnemen in de onderwijzers traetementen nog veel is hier op aan te inerkeii men vindt toch DOg 2 2 hoofdonderwijzers iu ons land die minder dan ƒ 400 traktement hebben en nog 1009 of bijna l s i geheele getal die minder dan ƒ 500 hebben Kuim 300 oudernijzïrs hebben ƒ lUOO of meer De onderwijzers tractementen beneden de ƒ 400 niet medegerekend dan is het bedrag dier tractementen gemiddeld over het geheele land 70S dat toch niet overdadig kan heeten In Zuid Holland zijn de tractementen gemiddeld ƒ 940 Het gemiddeld bedrag der hulpondernij ers tractementen was 3rió over iiet geheele and en ƒ 419 in Zuid lloil ind Hopen wy dat de onkosten voor het onderwijs een volgendjaar weder zullen zijn toegenomen Het is een k ipitaal datbehoorlijk uilgezet veel zekerder en grooter intresten zal opleveren dan de beste staalsspoorwegen P hunnen hooggeschten Kolond gepasseerden vrijdag iu h lokaal Nut en Vermaak gegeven is heeft naar wij vei nemen aller verwachting overtroffen en heeft men hun spel met genoegen aanschouwd bijzonder werd het blijspel de Tulpeiihandel dat zeer zeker niet een van de gemakkelijkste voor de uitvoering is iloor het personeel met allen lof afgespeeld Gaarne maken wij than melding clat het hoofddoel dezer voorstelling weder aan de liefdadigheid ge J was daar op dien avond alle kinderen van het Beste mgshuis door de onderofficieren tot het bijwonen der voorstelling waren uitgenoodigd en door hen op krentenbrood en chocolade onthaald werden en eindelijk nog een som van ƒ 25 ten hunne behoeve ontvingen Voor deze edele weldaad zij hun den hartelijksten dank toegebragt uok door de regenten dier inrigting Wij vergasten ons reeds bij voorbaat op eene voorstellingwelke naar wij vernemen binnen kort in iju e genoemd Ijkaalzal plaats hebben en tot de bijwoning waarva i on e Weeskinderen zullen worden uitgenoodigd wij twijfelen dan ookgeenszins of een talrijk bezoek zal Nut en Vermaak als danweder ten deel vallen B Burgerlijke Stand GOUDSCHE CODEANT nm K tr Kit i KI I P i Advertentien van één tot z8 Uitgave van A ± n llNji AtAiN 1 regels et inbegrip van het lage ia 80 Cent voor Lange Tiendeiceg D u 61 GOUDA Gebohes 17 Maart Flermanus Johauues ouders W LJertels eo J Goorissen 18 Fieter Jacobus ouders G J Wayenaar en J M Kruijsbeer 19 Maria Eh beth ouders J Vtrspuij en C vau Miet 1 JohaDDa ouders P M Ilappei en H van der Kint l a iaa ouders T Uinnend jk en G Woerlee Maria Iou a ouders ü W Hotftnaun en G A Ho i ers Hubertus ouders A erbrufrtjeu eo W Joufrkoen h ud Juii inn i ouders A vau O EKL Dt 13 Maart A C bibbes Ij A W Boer liuiavr van M Vermaat U j 19 V A Sandtrs 8 u 21 J B Kuiper 73 j De voorstelling welke door de onderofficieren van het 4 regement infanterie alhier iu garnizoen mei toestemming van ADVËRTEXTIEN PSI Getrouwd j iÜ P C MAAS J p JBoekhandelaar te Gouda 3 IP J MARTIN pi IjS Hnzoi nabij Leeuwasden i m 19 Maart ls64 i De lievelingen over wier bezit wij ons j 1 zaturdag mogten verhengen zijn ons weder door Oen dood ontnomen H M CAELIER C CAHLIEB GoNNET GoLDA 0 Maart 1864 Op den 20 Maart 1864 overleed te Utrecht de HoogEd Gestrenge Heer GEBBIT GABRIJ in leven gepensioneerd Intendant der 2 klasse bij de militaire Administratie vau het Leger in Oost Indien G A D J GABBIJ C LUNENBURG Mxent Te t Heden overleed na daags te voren ontijdig van een welgeschapen ioon te zijn bevallen mijne geliefde Echtgenoot HELENA KülBERTA VERZIJL in den ouderdom van bijna 30 jaren mij n datende S kinderen te jong om huu veraes te kunnen beseif n W ADAJ4S Waedinxveev bij Gouda den 22 Maart 1864 Algemeeae Kennisgemng Voor de menigvuldige blijken van deelneming ia zijne feestviering op den 19 Haart j 1 betuigt de ondergeteekende zij sen warmsten üank GocD J L XEEWEN 88 Maart 1 64 Te nUlR voor lOO Een HUIS met TUINTJE Te aanvaarden 1 HEI e k Adres Uil gever dezes franco onder letter E Wordt gevraagd etn DieDStmeisje om BOODSCHAPPEN e i ee iMS WEEK te doen Die kan Ircijtn heeft de voorkeur Zich aan te melden bij de Heeren Boekhandelaren J VAN BENTL M Zn Atelier de Pliotographie De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij dagelijks werkzaam is tot het afnemen voor Portretten in Ri e grootten als ook VISITE KAAKTEN enz enz A J MARTENS GoL ii Peperstraat N 73 C F CavergnOy Turfmarkt wijk H NO 232 heeft de eer te berigten dat zijn magazijn ruim voorzien is van de nieuwste model len PARAPLUIES PARASOLS en alles wat tot dit vak behoort belovende eene prompte en civiele bediening Gouda 26 Maart 1864 REURENMEID Er wordt gevraagd met 1 Mei eene allezins in haar vak bekwame Keukenmeid voorzien van goede Getuigen Adres bij A BRINKMAN Uitgever dsïer Courant onder Letter D Prijs van liet gedestilleeril bij G P van de VELDE te GOU da met inbegrip van Rijks en Gemcenle accijns bij eene hoe eelheid van minstens tien kan k contant Zuivnr overgehaalde JENEVER a 462 i o o per kan 60 cents Jenever 2 = soort Mou wijn a 4iJ j q per kan SSVs cents inl BRANDEWIJN 462 io o o per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoLDA 23 Maart 1864 Prijzen der EfTecten AMSTERDAM Dingsdag 22 Maart Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koera koers Ned w sch 9i 63 B3Vifi 63l dito 3 7bV4 76V8 76V dito 4 99 9w i Araort Sijnd S s 93V4 Handelm op resc 145 België Roths 2V2 Spanje obl 27 5V4 45V 453 Portugal obl 3 47 Rusl obl H 5 1003 4 dO 1828 29 5 IOÜV4 dO 1840 4 723 dO 5 serie 5 H s dO 6 serie 5 867 dO bijH l 86041 2 S9V 89V 891 Tolgef Spw 5 185 Oost MetaU 5 56V s 57Vi 57 dito dito 2Vs 29 293 s dOrenteAmst 5 SÜV4 8OV2 do nat 1854 5 63V 631 3 63Vi Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 62V 62 dito Amst 5 63V i 63 Griekenland 5 Ver Staten 5 63 63 4 631 6 dO 1871 5 dO d 6 66V 6 663 8 dO 1882 6 esn ifii sVs 63 M i jo 1951 5 43 V 6 441 4 44V T r Boekdrukkerü ï i A BEINlüUUf iJeze Courant verschijat des Dooderdags eo Zondags lip ie Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dopt sper drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 be ilizending der Advertentien kan geachieden tot des aioi eas tea 11 are KEN NIéiGE VI SO De BURGE MEESÏER van GOUDA brengt bij deze ter keniii vau de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zcip Holiand op den 15 Maart 1864 is executoir verklaard het Kohier van het PATENTREGT over het dienstjaar 1863 64 3 kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooreu te worden ingediend GOUDA den 21 Maart 1864 De Busgemeesteb voornoemd IJZENDOOBN KENNIS G E V I N G Blegemeesteb B s Wethouders der gemeente GOUDA brengen ter kennis van hen wieu zulks zonde mogen aangaan d bij de plaats gehad hebbende uitlooting vau eene obligatie groot ƒ 1000 in de geldleening groot ƒ 15000 aangegaan kraohlens raadsbesluit van den 13 October 1854 goeilgekeurd bij dispositie van Gedeputeerde Staten van den 29 December 1854 NO 20 ter aflossing is aangewezen de Obligatie NO 1 Wordende de houder der gezegde uitgelote Obligatie opgeroqjen om zich met dezelve op den 30 Maart aanstaande des voonniddags tu schen 9 en 13 ore te vermegen ten km tore van den gemeente Ontvanger op het Raadhuis alhier ten einde aldaar tegen overgifte van de Obligatie en de niet v tsche 3u Coupons haar bedrag te ontvangen met den daarop tot den 1 April verschuldigden Interest zullende na dien tyd geene renten meer worden te goed gedaan GOUDA den 22 Maart 1864 De Secretarie De Burgemeester DBOOGLEEVEE FOETUIJN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 28 Maart Terwijl te krijgsbedrijven ijverig wortfen voortgezet verkeert men steeds in dezelfde onzekerheid ten aanzien der conferentie Denemarkeii wil die aannemen op den grondslag der traetaten van 1851 52 en wel zonder wapenstilstand Maar Prnisen en Oostenrijk schijnen dien grondslag te verwerpen hoewel zij in den wapenstilstand toestemmen Deze laatste zoude geheel in het voordeel der aanvallers zijn en dit alleen moei de beweegreden zijn die de sterk benaauwde Dei en de ongunstige kansen van den oorlog doet verkiezen boven een verderfelijken wapenstilstand De Pruisen verlangen geene conferentie en laten dit de k eld los maar Oostenrijk dat uit jaloe y tegen Pruisen in deze onderneming gewikkeld is wenscht die zoo spoedig mogslijfc geèindigd te ieaii om voor Eijne eigeii belangen te waken In Gallicie wa a4M men beweert ene grooie beweging voorbereid die in verband stond met Honganjen en die nog gelukkig in tijds is roorjekomen door het iu staat vau beleg vwklaren In Sngelaad vleit men zich in teger dee nog altijd met de hoop van het too s and brengen der con erentie misschien alleen omdat zy bet behoud des v les zoo vurig wenschen Ds Deaeit in hoc variat B toestaad fii hunnen mosd eo eiken rt el daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte ijzeren volharding wekken de algemèene sympathie op en ini zij zoo fel aangegrepeu en zoo geweldda lig mishandeld worden vergeet men geheel dat nij vroeger Slee wijk Holstein zeer onbillijk behandelden en zich weinig bekreunden om de aanmaningen van buiten Maar niemand zal be eren dat ter regeling dier zaak zoo snood ge veld noodig was De hertog van Augustenbnrg is de ridder van de lirsri ige figuur B emand bekommert zich over hem magteloos en werkeloos i K ie wil men hem zelfs daar niet langer dulden en het is wel bijna zektr dat zijne aansprikeu bij de eindregeling afgewezen lullen worden Het heeft ai den schijn dat Pruisen voor eigen rekening ageert De uitkomst der laatste verkie ii gen te Parijs is eene waarschnwing voor de regering die zoo gul is in het uildeelen van waarschuwingen De namen van C irnot en Garnier Pages met overgroote meerderheid uit de stembus gekomen getuigen luide van eene vijandige ge indbeld tegen het fcei err jk en men is in Frankrijk zoo gewoon het wachtwoord van parij te hooren uitgaan dat het kiezen van twee zoo steUige republikeinen schijnt aan te kondigen dat de oude gevoelens weder beginnen boven te drijven en men bedacht moet zijn op ver auderiog Italië en Oostenrijk grimmen elkander aan putten zich uit door wederkeerige krijgstoeriistingen en klagen even hard dat de een den ander bedreigt Eindelijk laat Garibaldi neder iets van zich hooren hij is op reis naar Engeland waar men hem eene schitterende outv mgst bereidt hij gaat daar waarschijnlijk fondsen zoeken oor nieuwe ondernemingen De berigten uit Amei zijn weinig belangrijk De oorlog werd in den laatsten tiju inder energiek gevoerd en het terrein is zeer ingekrompen het zuiden krimt in een en bezwijkt langzaam voor de kolossale overmagt van het noordeu Wat men leest van kleine voordeelen der zuidelijken op enkele punten behaald zijn slechts de flikkeringen van een uitgaand litht öuhenUnd Londen 23 Maart De speciale correspondent van den Times voor de berigten van het oorlogstooneel in Denemirken maakt de opmerking dat de Pruisen in hunne verwachting ten aanzien van huu geschut niet teleurgesteld schijnen te zijn en dat Zij daarmede d m ook aan de defensiewerken der Denen te Fridericia reeds meer schade hebben toegeuragt dan men v el meent Daareniegen veroorzaakt hun dat geschnt enorme kosten daar ieder seliot uit huu getrokken k non op minstens een pond sterling komt Ie staan Neemt men nu in aanmerking dat de erken Ie Duppel be et zijn roet 120 stukken Van ïwaar kaliber en dat aldaar lot een geregelden aanval ongeveer 300 kanonnen noodig zullen zijn die ieder van 700 tot 1000 schoten zullen moeien doen dan kost dit bombardement reeds f 210 000 waaronder dan nog niet begrepen ziju de kos en voor de schanskürveii en ander materieel benevens die van het transport uit Pruisen naar Denemarken De Moniiug Herald meldt Tot nog toe werden alle wetten en reglementen in Sleeswijk in het leensch en duitsch afgekondigd doch thans aileei in het duitsch en wanneer er soms eeiie deeiische vertaliug wordt bijgevoeuJ dient de e ook alleen voor die districten welke door de tuilsche autoriteiten als uitsluilend deensch beschouwd worden Zij hejjbeïinïlf v diéisili collégie te Hadersloe gesloten evenals d r te tfat