Goudsche Courant, zondag 27 maart 1864

h t de W ni eJeclielijk iii het duiiseh gedeeltelijk i 11 reieveii Doch dit is niet de eenige i r i hi eft te qeiroo=tcn neen buveu Tllei J d J iiorine requisiiien ter dienste men ii woiier luj j P der dnitsciie so I en Niet alleen wonk u de paunlen en rijtui en der bur r en b j Ten oo maar iveggeiiomen en weken ach eren 7011 r de mii ste gelde jke vergoeding door de inililairpu in ïebriik Lcliomleu maar op menige landhoeve ziet nder l en som meer soldaten ingekwartierd die de be jie cÏL tiu kosten behoorlijke voeding en hnisvesting eii Van d ar dat meui laudlieer elk zijner prachtige 11 i inu imnien door een twintigtal manschappen i f hiffï om met zijn ge in op een zolder of l i ikjnien te zoeken liet hooi en de haver e 1 r dnitsc he kavalierie uit de stallen en J e jineii de volle giM iuschoven worden zonder den miii tcii Inv grtio eil he vet behuel lf hebben 11 1 op honden onder Van een 11 niet meer d m Ioop r een b Pa i js i die Oi piii i i heU vrv ecrer beioütU kennel iaul i vinden be oei 11 koesieri dat r aamiPin onder de Cu in Ier gehi ild eu voor ligstroo gebruikt i risi ii al het huisraad en boercngereedschap U vcnia M door eit mder terwijl in sommige stallen 1 or de sold iten is gedood onder dat zij de minsted laraan h iddcn De ingeietenen der stad KolUingeii ei e ko icii UÖUU cluitaciie iniütairen te onderliit zij daarvoor een Ki ning kunnen vorderen 11 k nt wordt hier b j evoegd dat die stad dieUÜO ziel ii telt da irtoe op hoog bevel voor i V 11 l lUt3l per dag moet opbrengen M ir De geruchten nopens onderhandelingen i i e iTgcring en die van Engelau 1 eu ii 1 i i r i om de voorl ettiiig iler vijandelijk 1 1 M ii en Diaisclil ind te beletten houden il t die nigotiitien thans meer dan ca ui laLT irevcn a uige icn Engeland e mexi Min c ie kei errjk te zullen er i het d it zoowel Frankrijk ds Euge L ici 1 ie U eeneii dan te Berlijn onder i iii jn be i j t dit Oistenrijk geheel andere UI l iiuen ten opigteder deensclie hertogdommen lil 1 on lere berigten uit Londen houden in n 0 riir iv ile cjuleremie zoncler wapenstilstand i h O juder dar vooraf de grondslagen derL eii ï i tre ieli worden Men voegt er bij dat tm pi eiligï e z d piaats hebben V 1 u r oeur e dliier het gerucht iu omloop dat de diij ren d rebenr Iel van j n o l r iien d zijne verk In Jiri lit ii sfn in handt 11 der ge ilüeerden gevallen wait is klairblijke i k voorbarig Indien dit mogt 1 de cüidVreiiIie bijeen was zou het zonder twij iilioel up den gaii oer onderhandeHiigeii kunuHi iMiie Idik zou lie de aak wellig bederven daar nfl eens onhindeibair oude kunnen word n en i niiemen der conferentie intrekken tieke kringen ailiier wil men weten dat het ijin rt ai enieen stemregt 111 de hertogdommen over piiii i rt denkbeeld t i 1 i het be T ur ie Kinds te laten Le=li 5en ui Diutschlainl veld wint De tiitsl i2 van de laatste verkiezingen in de hoofdstad heeft zoo ais trouleiis te verwachieii was een onaangeuamen indruk in de re er t i ruu en genaakt De reactionaire partij neemt hieruit i iniiidiiig om zich weer te bezwaren over de concessieu welke het L ouvernement in den laatsten tijd aan de liberalen had seda in Men i van dien kant vooral op den heer Uuruv nunister van openbuir onderwijs gebeten lEj draagt nu dé schiild v iii alles en ondervindt zooveel ouaangeua mheden dat hij ree U om z jii ontslag ver ocht heeft t geen de keizer evenwel niet heeft willen a innemen Zijn vijanden zij i echter e tilrilk en te majtis dan dat hij zich nog lang zal kunnen Itaande houden Un zegt dat ook de minister van biuneul nd c e aken de heer Boudet veel gevaar loopt per se Ij tl Tc el k ontwikkdt zich eenc ernstige reactie tegen de druk sprtt van de indiening van eeu ontwerp in den ri ii 01 de dagbladen bepaald verboden wordt het vrr iiL ir J in dt zittingen der staatkundige ligcbamen te be Brussel 23 Maart Het is nu bijna twee en een halve naand dat oi is ministerieel tusschenbesttiur voortduurt Wij zijn r ïckomen De kom te Windsor no feen stap verder ïckomen De koni ig s no en er zullen wel ecige dagen verloopen voordat hij terugkomt voor s konings terugkomst is er natuurlijk geen veranderingin den staat van zaken te wach =n di ïblad en verzekeren dat eene belgische militaire arde zal worden opgerigt voor de aanstaande keizerin van Mexico Die arde zal worden aangevoerd door den kapitein van der Smiss en zoon van den generaal van dien naam en thans adjud nt van den minister van oorlog De kapitein die Ttoeger ia Algerie heeft gediend is een der dapperste officieren van ons leger Weenen 23 Maart in de Presse wordt een zeer uitvoe rig hoofdartikel gelezen over den geest welke zich openbaart bij de verschillende provinci ile landdagen zelfs bij diegenen welke bekend staan ais zeer ministerieel gezind Welligt valt die veranderde stemming niet zoo onmiddellijk in het oog zegt gemeld blad maar men behoeft slechts een naauwkeuriger blik op het verhandelde te slaan om de volle overtuiging te erlangen dat de algemeene geest ontevredenheid ademt met de geringe vervve entlijking aan de ministeriele beloften gegeven Men gevoelt zith hier te minder op zijn gemak naarmate het vooruit igt vermindert dat de oorlog tegen Denemarken binnen de grenzen blijft die ons kabinet niet overschrijden wil Men vreest dat ondanks alle inspanning der diplomatie de oorlog een omvang zal erlangen die het doelgeheel voorbij gaat en men houdt zich overtuigd dat van deonderteekenaars van het protocol alleen Engeland opregt denvrede wil Berlijn 23 Maart De Kreuz Zeitung zegt Gelijk bekend IS heeft het ktibinet van Kopenhagen het voorstel gedaan tot eene conferentie op den grondshig der onderhan lelingen van 1851 53 Deze grondslag is door Pruisen afgewezen Er zullen alzoo andere grondslagen moeten worden voorgesteld wanneer het plan eener coii eieulie werkelijk zal doorgaan Ten einde geene berigten omtrent hetgeen voor Duppelen voor Fridericia plaats heeft te doen verspreiden heeti demaarschalk von Wrangel nieuwe eu scherpere bevelen uitgevaardigd omtrent het toelaten van personen binnen den eigentlijkeu r i on der werken die niet tot het leger behooren Uit 1 rt ii iar beide punten gevoerd wordende oorlogsmaterieel van allerlei aard ontwaart men dat de zake i met kracht worden Vü irt vet Wij Iers blijkt uit de gekwetsten die naar de naliunL e ho pit den worden vervoer dat de verliezen niet er jjii van de gevallen dooden hoort men niet maar men in ig i mler telleu d it zij talrijk zijn naar het aantal gekwetsini liie digeljks werden geciacneerd Lil ockholm wo dt berigi d it het hoofd Ier burgerlijkeoverhel I bevolking ten ernstigs e heeft aangemaand om zichvoorta v m alie rustverstoriiigen ie onthouden dewijl de sielliïste i gegeven zijO om ze bij voorkomende gelegenheidmet kii t van wapenen te bedwingen Koin Z g bevat een hoofdartikel getiteld Ooslenrjk en Slee jk Holstein waarin het blad doet ui koinen d it Ooteiirjk ui den aard der zaak tegen het beginsel der niiionaliteiteii is Immers zegeviert dat beginsel dan valt de oostenrijksche munarchie ineen en het kan dus onmogelijk in de bei doeling v n het weener kabinet liggen om de diiitsche I nationaliteit in Sleeswijk Holslein van Denera irken fh in keiijk te maken Hierop verder voortredenerende betreurt de I Köln ztg het blijkbaar dat Pruisen alleen Oostenrtjk tot I bonilL eneot gekozen heeft De Oostenrijkers toch zijn n iar t3lee wijk ll jistein medegegiin niet om het na i nale streven ten volle te bevredigen m iar om de bepalingen van het traktaat van 1851 52 tot uitvoering te brengen en zoo het weener kabinet er dus op uit is cm tian hei streven der hertogdommen voor een goed tleel paal en perk te stellen zal het zich althans niet leeiien tot een plan ter vergrooting van Fruisen Hieruit t bat blad liet gevolg dat zoo de strijd voor Kridericia ti i V l al zeer hevig mogt zijn er niet aan te denken valt t van de overwinning goed partij zal gotr ikLe worden Mitsdien is tot dusverre wel is waar geen algemeene oorlog te vreezen maar aan den anderen kant is Oï k voor Duitschlands hooggespannen verwachtingen naauwelijks de meest gematigde bevrediging te hopen De Neue Allg Zeitug deelt mede dat thans a an geen wapenstilstanil meer gedacht kan worden voor de duppeler schansen en Fridericia zijn ingenomen Het vergoten bloed moet gewroken worden zegt het officieuse dagblad Naar berigten van 19 dezer staan de opgeworpen batterijen voor de duppeler schansen tot hedsn nog zonder ouderling verband dat wil zeggen de eerste paralel is nog niet geTl ven Frankfort 22 Maart De hoofden der klein duitsehe nationale en die der democratische partij zijn zeer ontevreden over de passive houding van hertog Friedrich In hunne or raneii verklaren zij dat de hertog zich niet had moeten beperken tot het ontvangen van deputatien hij had eene stoute daad behooren te verrigten op gevaar af van daardoor in conflict te geraken met de bondscommissarissen ja Lelfs van zijne vrijheid te worden beroofd In den kerker zou de hertog magtio er zijn dan thans zeggen zij Door deze en dergelijke redenen pogen zij den hertog tot het doen van gewelddadige handelingen over te halen et bijvoegende dat een andere weg door hem moet ingeslagen worden zal hij langer op de ondersteuning der nationale partij kunuen rekenen 25 Maart De Postzeitung bevat eene depêche uit Berlijn van gisteren waarin gemeld wordt dat Pruisen en Oostenrijk de conferentie zonder basis eu Möder wapenstilstand sngenomeo hebben De bijeenkomst aer conferentie wordt weldra verwacht Kopenbagen 22 Maart De zitting van den rijksdag is gesloten met eene troonred e waarin de volgende zinsnede voorkomt W j staan nog altoos alleen en wij weten niet hoe lang Europa bij de handelingen van het geweld nog onverschillig toeschouwer zal blijven Wij zijn bereid om alles te doen ter verkrijging van den vrede maar de vijand moge weten dat het oogenblik om een vernederenden vrede aan te nemen voor ons nog niet gekomen is 23 Maart Gis eren avond is de koning te SonderburgaangekoiTi n Z M heeft aldaar de positien der troepen geïnspecteerd en is des nachts naar Homp op 4 sen teruggekeerd Een gedeelte van Fridericia is ten gevolge van het bombardement verbrand De koramandant heeft de sommatie tot overgave der vesting met eene weigemg beantwoord De vijand is thans op eenigen afst ind van de vesting teruggetrokken De vijand is gisteren van de vesting Fridericia teruggetrokken met verlating zijner positien Madrid 23 Maart De senaat heeft het wetsontwerp waarbij de constitutionele wijzigingen van 1857 afgeschaft worden aangenomen met 90 stemmen tegen 7 De dagbladen spreken het gerucht tegen dat de ministerraad zich bezig heeft gehouden met de vraag ot de regering het koningrijk Italië zou erkennen Volgens de Epoca heeft de minister van financiën gisteren met eenige buitenlandsche kapitalisten eene bijeenkomst gehad ten einde voorschotten aan den staal te verstrekken ötnnenlonè Gouda 25 Maart Aan de biirserschool voor middelbaar onderwijs met vijfj irigen cursus te Haarlem is aangesield tot leer iar in de ge jgraphie en geschiedenis de heer dr V Jorissen docent in de hoU taal en letterkunde aan het sleuelijk gymnasium alhier De heer P K Labrijn onder architect alhier is benoemdtot gemeentearchitect te Brielle i6 Ma iri Heden namiddag ten 1 uie is eene vergadering lan den Eaad gehouden wnarvan het verslag in onsvolgend nummer De zaken ter behandeling zijn een concept eglrment voor bet bestuur over het vereenigd Weeë en elemoeseniershuis een een voorstel tot af en overschrijving van posten op de pi begrooting dienst 1863 64 te benoemen Het stembureau voor de verkiezing van een raadslid een sluisknecht kennis te nemen van eene in een besloten vergadering te doene raededeeling Bij de den 22 dezer in het hoofd kiesdistrict Zwolleplaats gehad hebbende verkiezing van een lid der tweede kamer tir vervanging v in wijlen den heer de Meester zijn uitgebragt 1445 geldige stemmen Daarvan verkregen de heerenmr H J A Kaedt van Oldenbarneveit en Li A Ts el deSchepper de meeste stemmen te welen eerstgenoemde 414 enlaatstgenoemde 407 Her nming alzoo iiu jhen beide genoemde heeren Er zijn v ts nog uitgeurogi op de heerenbaron va i W sseuaer Öatw ijck 290 mr J VV J b iron de iVos v iu S ee iwijk 105 mr J P P baron van Zuylen vanNyevelt l 5 enz Door de provinciale staten van Noordholland is 23 maartgekomen tot lid der eerste kamer van de staten generaal inplaats van wijlen den heer van der Oudermeulen de heer mr J Messchert van Volienhoven burgemeester van Amsterdam en wel met 28 van de 54 stemmen Voorts werden uitgebragtop de heeren mr H J Smit 16 dr E C Buchner 8 Josuavan Eik 3 enz In de Staats Courant van 25 dezer zijn op last van den minister van buitenl zaken afgedrukt de voorn aarden waarop ocder dagteekening van den lOden december 1S61 25 Jnnij 186i 24 September 1862 eu 7 Januarij 1864 concessie is verleend tot het maken van een kanaal ter verbinding van de Noorden Zuiderzee en de daarmede in verband staande werken benevens indijking en droogm iking van gronden in het oostelijk en westelijk IJ en in het VVijkermeer Men verneemt dat door den heer C Soetens concessie is aangevraagd voor het maken eener vlugthaven te Katwijk in verband met eene railroute die zou loopen van die zeehaven over het haagsche Schouw Leyden lang den Eijn tot aas het station van den Bijnspoorweg te Woerden Gemengde Berigten Te Barcflona worden beaden georg iuiseerd cm de mst te verstoren lü de beidf Üicilieu Men heeft ie Parijs binnen eeqige dagen drie miilioen frs ingetcekend ten behoeve du de htrtugm van Uernj die geruïneerd IS door de specnlaticu vao haar man Iii M iico nemen de guerillabenden toe De porte heeft 60 000 man io twee kampen gecoaceutreerd met het oog op de Dunauvoratendomraeu en iServie Bij keizerlijk decreet zijn te Weenen pnjs gen ten ingesteld voor het geval dat de Ooateurijkcrs eens een schip mogreo opbrengen Een molenaar ia te Bergen in Henegouwen ter zake van verroeügiog van tar einfel met knjt eu boouenmeel veroordLeld tot twee jaar gevangenisstraf eu 20i frs boete Men verhaalt dat üe Belgen Autw rpen met den mcesten spuvd iu itnnt van verdL digiug biengeu Ue graaf van Parijs is te bevlila gehuwd met dt dochter van den hertog vau Moiitpeusier Men bereidt zich te Londen op eene luisterrijke ontvangst van Garibaldi Eeu spaausche prios is door den keizer van Mexico tot troonopvolger geko er De architekt van eeu huis oulaiigö in een der voorstedeu van Parijs mgeotort is veroordeeld tot een jaar gtvaiigenisstraf Ook te Miasiugeu hebbtn zich gevalkn vuorgedaan vaü bfaniettelijke ketlziekte uu Bismarck zi gt dat de vrede slechts te Kopenhagea gesloten 7alworden la de liaveu van kiel verwacht mt u ecue prui=i=che vloot De generaals KUpka en Turr staan in de Dorau votstei doinmen aanhet hoolU eener goed gtorgaulseerde btvtcgmg Ue deeiit ie koning isden ii3 maart nuar de armee vertrokken Üc keizer van Mexico begint zijue regering uit de verte mtt btt aluittn vau leeningen InPortugal is door overstrootoingen groote schadt lariiit ngt Het Saksischeleger zal met tuee duiztud man vermeerdird wordt u Iu Italic zijn 22 nii uwe senatoren benoemd Mun wil de stftukol u aan boord derstoomsehipeu vervangrn dn jr pttrobum Ptlfolfiiir geelt ai 2a initiuteczooveel sloom als sts eukol n in u vol uur Utt zou voor eeu groottransatlantisch schip op elke ri is euiie b zunngmg oan plaatarunu e zijnvan 77 UUO frs De turksche n gering hettt te Panj ct n b te inggedaan vao vier hondtrd nalhocü poot tempela Di ÜL tLi i inkers rieteneen 9e legerkorps op dat post zal vatttn in Tvrol Ju N a 1 men vxeldra 5UUU luau oudi r de wapi nen roi peu K i apoleon hfctft aau Adtlina l aiti etu jiaar praciitirt oorbtil uut p ultQ eu diamanten ten gescht üke gezonden PruiS n OoiU nijic wiüe i l1 u hertog van Augusti liburg met nutrtt K i di idcn D It iv m kriZrriuvau Mesico znlltii zicb den f rit Bi n ar hivj njk lu rhepeo Den Su febr jl i iIl t i aopnd lti w un Üiiidaden Hillahaau d n Eunlsdat Jük l i uija u intiJt iucié djt aldaar eene t aril e kaarseufabriek wuiJi o i r gi up roote ii hi l Aan Z M den koning ziju reeds nitmvc i irJap t ku tu dito gra b t r aangLboJcn De It all van htt Woord i iiH k der td Taal verivachl nie i r hetbegin der voig nde maand Uu Marktberigten Gouda 24 Maart T iTwe Poolsebe 2400 eed S ƒ 310 Zfeiiwsohe per mud ƒ 8 SO i ƒ 9 25 E 02 gp Kouingsoer er ƒ t 50 a ƒ B 75 IXint ijrer ƒ 6 50 uf 6 75 Zeeuwsche 6 25 a ƒ 6 60 Gerst ƒ 4 00 a ƒ ti Haver ƒ 3 a 5 Puike bl Krwten 7 40 a Ü Boekv eit frausche ƒ 200 X Brabtnidsche 235 De veemarkt met goeden aanroer doch tragen handel waardoor veel vee is onverkocht gebleven De pnjs der magere varkeus liooger Boter per ned ƒ 1 06 a ƒ 1 12 Dordrecllt 24 Maart De markt ruimer voorzien dan de vorige week de beste soorten 10 c hooger mindere weinig kooplust Jarige Z VI en Overra ƒ S 20 aƒS 0O nieuwe d 50 lƒ SO blaauwe eu afw ƒ 7 0 a ƒ 8 zomer ƒ S Ji ƒ 9 Rogge meer aangevoer l 10 c lager Z VI en verra ƒ 5 20 a ƒ 5 00 Zoraergerst in de mootje soorten 30 c hooger Wiuiergeist ƒ 4 20 a ƒ 5 50 Zomer d ƒ 4 40 a 5 50 Spelt ƒ 2 70 a ƒ 3 Haver voeder 10 c duurder dikke onveranderd Voetier ƒ 2 70 h ƒ 3 20 dikke ƒ 3 30 a ƒ 4 Buekueit Gruu z ind ƒ 212 IVel ƒ 205 frausche ƒ 190 Paardebooneii ƒ 4 b0 a ƒ 5 30 Duivebounen ƒ 6 50 a ƒ 7 SO Witte boouen Walch ƒ 14 Zeeuusche ƒ 11 50 a ƒ 13 Bruine boonen ƒ S lif9 Blaauv e erwten ƒ ü 60 a ƒ 7 20 Wille erw en ƒ 7 a ƒ 7 20 Delft 24 Maart Met zeer matigen aanvoer was de handel wel zoo vlug als vorige week met moeite bedong mea ruim vorige prijzen van rogge Ziaitar e en puike witte d bragt iets meer op dan notering Haver en boonen tot voeder ruim prijshoudend Duivpboonen schaarsch en hooger in prijs te vefkuupen Tarwe ƒ S 20 a ƒ 9 iiogge ƒ 5 S0 a ƒ frj 20 Wiutergerst ƒ 4 fcü a ƒ 5 60 Zonierger=t ƒ 4 SO a ƒ 5 20 Korte haver ƒ 3 70 a ƒ 4 Lange d y 2 S0 a ƒ 3 20 Duiveboonea ƒ 7 75 a ƒ 8 Paardeboonen ƒ 5 60 a f 6 Br boonen ƒ 9 i ƒ U Groene erwten f 6 a ƒ 10 Wilte erwten ƒ 7 Aan siads aag gewogen van 18 24 maart 197 S en 115 16 boter te zamen 5090 n iÜ Hooiboterƒ53 a ƒ 62 het vierde ƒ 1 32 a ƒ 1 55 per n Ter markt 460 mud aardappelen ƒ 2 a ƒ 2 30 Middelburg 24 Maart Puike N Z tarwe bij matigen