Goudsche Courant, zondag 27 maart 1864

1 64 ü ton Donderdag U Maart aanvoer s 20 Waich d Cj c aig iiacdel ƒ d óü a ƒ 8 75 Piiiie N Z rogge ƒ 5 60 Puike nlrficrg jt ƒ 5 80 en zomer ƒ 5 N Deventer 25 ilaart Tarwe ƒ 8 a ƒ 9 Rogge ƒ 6 20 a ƒ 6 50 Bcfkneii ó i ƒ b 5 Cjrerst ƒ 5 a 6 Haver J 3 25 a ƒ 4 Boter pr 20 n S 1 s ƒ 22 a ƒ 24 50 infer ƒ 21 a ƒ 21 50 i 5 ƒ 19 50 i ƒ 20 50 Zwolle 5 Marfrt V njzen Tarwe n ƒ 8 37 Eoggeƒ6 4Ü Boekweit n ƒ g T5 r pr=t ï Groningen 2 i i ii üranen met redelijken aanvoer tot onver uiileme prijzen verhandeld IiOnden 21 Maart Gr u 1 1 Tarwe siil co circa vorige prij eii gerst in een doen haver 6 d lager Aanvoer van 14 19 maart IbTO qr ml en 8401 r vr tarwe 2864 qr inl en 3492 qr vr gerst 3903 qr inl en 25351 qr vr haver Aan de lecüinrkt an le pp worHcjj aangekodcn 4700 boden 1170 runderen élO kaWoren 7680 schapeo en H varkens Voor beste kalveren werd 5 8 en voor c varkens 4 6 per steen betaald Lammeren met levendigen hfatlel runderen en schapen onveranderd in prijs Boter Friesehe 120 nominaal Kamper eu iwoUe 110 a 116 Kaas Edam 50 a 60 Gouda 47 a 52 Burgerlijke Stand Geboken 2S Ma Geertrui Maria oaders J den Hertog en E van leeuwen Abraham ouders K Vermaat en A van Reeden Johanna ouders J J Schluter en J de Vries Jan ouders G Hageman en L = de Jon 23 Cato ouders A Cats en K Frenk OvhKLEDEN 22 Maart A Schouten 3 m 23 J de Jong wed vau H van Steinvoort 83 j 34 J de Bruin 4 w GtHvwD 23 Maart A Schoondenvoerd ea M W artz C van der Sckelden eu G van der Fol SCHOONHOVEN Ingeschreven van 11 tjt en vTtet 18 Maart Geborkn Maria Elisabeth Adriana Johann uudef G van der Dassen en A Schenkel Cornells Johannes ouder s H Pcerenbcrg en M de Man nua Catbarina ouders J an Geel en en M C den Drijver Overleden G I azondcr ü m D J veller 2 m Getrouwd A Visscher met J Kot tsier OUDSCHE COUEAITT Uitgave van A BRINKMAN Zan e Tiendeteejf D n 61 veren 22070 sciapen en 480 varkens De runderen 33 markt was heden in gear kte mraing 22 Maart Ecter Fr sc c l ï i 124 Kamper enZwolle 112 a 118 Kaas Edam 50 k 60 Gouda 47 a 52 23 M iart Graner iarwe met weinig vraag tot vorigeprijzen gerst onveranderd in prijs en haver vast Aanvoervan 19 22 dezer 240 qr ini en 1320 qr vr tarne 210 qr in en 1300 qr v gerst 680 qr inl en 11520 qr vr haver 24 Maart lan de veemarkt van heden werden a ange OUDEWA iER Ingeschreven van 16 tot 23 Maart 1864 OvEEl Flir Huibertus Francisr us Vergeer 2 Pieter van der Roest I 1 5 m adv ërtentien 25j bige Echtvtbeemgixg jg § K van 1 I p h P TAN DEK STAAL P WIEZEE S Hunne dankbare Kiitdtren f W GorDi den 27 Maart 1864 SK CTST VCii CJ C VCS C SrG G Gi GiSi e lp Getrouwd fJi P C MAAS Jr p lil Soekhandtlaar te Gouda IJ gSi en J MARTIN ilInzvM nabij Leeiw vkües 19 Maart 1 64 De ondergeteekende lieeft de eer zich minzaam aan te bevelen tot het verVaardigen van alle Heeren KleediRgstiikken volgens de XIE WSTE MODELLEN Hii is ook voorzien van eene ruime sortering van de tiltgezochtste en sierlijkste Patronen ran BUKSEXNS LAKENS en andert tot zijn vak bekoorende STOFFEN welke door hem tot de billijkste prijzen geleverd women terwijl ook KLEEÜINGSTUKKEN zonder leverantie der benoodigde stoffen door hem vervaardigd worden Hij durft zich overigens vleijen door de netste bewerking en spoedige aflevering de goedkeuring zijner begunstigers te zullen venverven W BOER iaiUtn amM Wijk C N 198 Bij Ie aanslaande verkie iriii van een Lid voor den Gemepfitera icl alhier wordt Ie ii p endste aai ievolen de Hi er LEVIEJIDA SANDERS Eenige Kiezers Er wordt gevraagd met MEI of dadelijk een Bakkersknecht niet boven de twiyithj jaar Vdres met FK iSco brieven doch liefst in persoon bij A J SEPERS te fraddinxveen Burger Bewaarscliool INSCHRIJVING VOOR KINDEREN voorzien van een Vaccine Bewijs voor het Tweede Kwartaal 1864 DingSdag 29 Maart s avonds van 7 tot 8 ure aan het Schoolloeaal J N SCHELTEMA Foor VAN ZEULEN Secretarü Vokaal en Instrumentaal TE GEVEN DOOR HET Korps Muzielïanten der dienstdoende Schutterij te Gouda met medewerking der ZANGVEREENIGING Goudas Mannekoor en den Heer A LAFEBEB J van Edam ten voordeele der Nagelatene Betrekkingen van wi ilen den Kapelmeester A LAFEBEB op DINGSDAG 29 MAART 1864 in het Lokaal MT E VERMAAR ENTREE 99 Cents Pvijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te iOUüA met inbegrip van Rijks en Gemeeuie aceijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io per kan 60 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 46 per kan 58Vs cents inl BRANDEWIJN 4GV o 7o pev kau 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredighjid Gouda 26 Maart 1864 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 25 Maart laagste koers Hoogste koers 63 76V 93 1451 4 55 63Vi6 997 6 145 6 457 9 101 5 7 6 471 1001 741 86 891 1851 j HV 6 8674 897 57 8 297 6 80S 631 2 577 297 6 8078 637 62V 6278 63l 5 64 677 6 647 6 43Vs 647 437 pCt Ned w sch 2V2 dito 8 dito 4 Amort Sijnd S j Handelm op resc België Rotbs 2V2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 dO bijH l 86041 3 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 21 dOrenteAmst 5 do nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Siaten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1831 6 Gebleven koers 63 HS 45 7 6 47 89V 57f 297 6 637 64 64 l 433 Ter Bsekilnikkarij vaa A BRrNKUAN Deze Coaranl BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GO UDA doen te weten dat de Raad van toeiigt op de Spoorwegdiensten heeft vergund dat de in dfze cremeenle gelegen overwegen over den Nederlandichen Rh jif poorweq genaamd de VIERDE KADE bij mijlpaal 31250 er de DERDE KADE bij mijlpaal 31350 door treksluitbooinen gullen worden afgesloten al mede dat het waarschuwingstoestel zal bestaan in eene helder klinkende bel met afzonderlijk trekkoord waarmede door den Wachter met de bediening belast één minuut vóór het nederlalen der sluitboomen driemaal zal worden geluid GOUDA den 22 Maart 1864 Blbgemeesteb en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENÜOORN KENNISGEVING De VOORZITTER van den GEMEENTEK iD te GOUDA gftfft naar aanleiding der Wet vau den 4 Juhj 1850 Staatsblad ü 37 kennis dat de Lijsien de personen aanwij eiide die tot het kiezen van Leden der TWEEDE KAMER vau de SIATEN GENERAAL van de PROVINCIALE STATEN en van deu GEMEENTERAAD bevoegd ziju definitief gesloten en op de Plaatselijke Steretarie zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kau worden genomen op de werkdugen van des morgens 9 tot des namiddags één ure terwijl buveiidien eers genoemde Lijst is aaiiiiepl ikt aan len ingang van de St Antlioniestraat Inj den KleiKeg de tweede aan dei inu iijg v m de groote Kerkstraat uij d Markt en de la iKtgeiio iwie a iu den ing iug van de Lange Groe iendaal bij de Gouwe nu hel Geitouw der Lutherscie Kerk GOUDA den 25 Maart 1864 De VoOBZiTTEU voornoemd IJZENDOÜRN KENNISGEVING De VOORZITTER van den RAAD der Oemeeule GOUDA brengt ter kennis van de liigp tieiien clat aan de Kie ers zijn toegezonden de oproepinijsbrieren en stemhiljetlen lot het benoemeu van een Lid v ui ijen Geuieeuiera id ter verv inging van den Heer J F HERM iN de GROOT die ziju omslag genomen heeft Eu dat wanneer eenig Kiezer geen ttriff van oproeping of stembiljet mog hebben ontvangen hij zieh tof bekomiug d iarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kuniier Voorts worden de kiezers opmerkzaam gemaakt op het navolgende te welen dat de inlevering der bi E iBEIErjE3 zal aanvangen op den 5 April 1864 des morgens ten wgm en eindigen des namiddags ten vier ure Dat het stïmbbiefje schriftel ji ingtmld door den Kiezer in persoon in de slembus moet gestoken worden Dat geen ander stembkieeje dan dit het ielk van het Gemeente aegel voor ieu is mag worden gebruikt Dat de in het bkiefje in te vullen persoon duidelijk met naam en momaam moet nonlen aangewezen Dat het BRIEFJE niet onderteekend inag zijn en geene andere h ietjes omvatten of daaraan opzet lelijk üjn vastgehecht GOUDA den 29 Maart 1864 De Voorzitter voornoemd IJZENDGORN I De prijs der Advertentien vas één tot ze 1 regils met inbegrjp van het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters Kvorden btTLkenJ naar plaatsruimte 0uttcnlanb Londen 27 Maart De president Lincoln heeft 200 000 ttan aangevraagd om voor 15 April in dienst te treden Tijdingen uit New York van den I5den melden dat Gr int bjnoemd is tot opperbevelhebber en de genrraal Halieck tot chef van den gooien staf van bet leger De geueraal m ijoor Sherman is benoemd tot opperbevelhebber v n het leger in Ohio Tennessee en Arkansas De echtgenoot van den geneiraal Beaureïard is te New Orleans overleden Er hallen beiaugrijke demoistratieii plaats om van de deelneming der bevolking te doeu getuigen De oorlog geeft reinig bijzonders Generaal Kilpairicfc maakte met eene divisie van het leger van den Potomac eene soort vau strooptogt in de rigting van Richmond die echier tot niets diende dan ora leveusraiudelen des vij nds Ie vernieleu In pl iats vmi Lee te l e5trijden schijnt het dat men hem wil laten doodhongeren aan den R ipid in 28 Mhiirt Naar men vpnieemi stalt he met de onderhandelingen over eejie cMitVr ntte aldus Pruisen en Oostenrijk hebben het voorsiel aangenuiueu Fr üikrijk stemt er ookin toe Denem irken en Z elen hebben nog niet geantwoordDe duiuclie bond heeft het voorstel gerenvoyeerd aan de commi5 ie en z d tegen deu eersten april dienaangaande een besluitnemen Rusland zon den uenscli hebben te keni eit gegeven tot de aanneming van hei voorstel eeuer conlereuiie op de I grondslagen van 1851 en lb52 H Parijs 27 Maart Reeds meermilen is opïeraerkt dat de uitslag der verkie iiiTU in deze hoofdstad onze regering tot ernstig nadenken b Iioorde te stemmen De verkie ing Vdn de heereii C arnoi en Garnier l agis strekken haar op rieuw tot i tiNcliu ving i tt het meer dan tijil wordt om den luffesla ütn weg te erl ileii en aan Fr inkrijk die m ite van vrijheid te scheuken w iaraa liet meer cii meer de dringende behoefte gPioclt Voor zoo ver de kci c nog mogt twijfelen aan de j oeleekenis van de verkiezingen Ie Parijs voor zoo ver hem de I oogeii nog alnjd niet ijn opeiigeg ian kan hij het noodige I licht in de pers inden die mtt toenemende stoutmoedigheid de maat regelen van de administratie over de drukpers aange legenhedeii tartende ronduit de waarheid zegt Ten aanzien der veelbesproken conferentie tot regeling der deensche kwestie verneemt men th ms dat zij bijeenkomen zal zonder dat eeniire gronlslag welke dan ook vooraf is v istgesteld en goedgekeurd VI de mogendheden die er aan deel zullen nemen zullen er verschijnen met hunne eigene in igtcn en denkbeelden die zij met volkomen vrijheid kunnen verdedigen daar zij zich bij voorbaat tot geeu rogramma verbonden hebben In officiële kringen heerscht groote ongerustheid nopenshet doel der reis van Garibaldi naar EngeKind Men gelooftnamelijk daar dat indien ook de niidheidstoestand van denexdictator dien togt uitsluitend heeft doen ontwerpen zijneaanwezigheid in de brit che hoofdstad zal leiden tot het vrijwillig aiubiedeii van de middelen die voor de uitvoering zijner sedert lang Iier iainde plannen noodig zijn waartoe de ongunstige berillen betreffende den toestand van den paus tegelijkertijd eene gereede aanleiding zonden wezen Naar menverzekert staan beide fei en in een d idelijk verband met deaankomst v ui den graaf Vimercati alhier Deze zou v imelijkaan liet fransche ffoiivernemeiit verklaard hebben dit het l ibiuet van Tnrijn vreest in de noodzakelijkheid te zijn eene oifensieve houding aan te nemen indien het tiiet door de benegingder partij van actie overvleugeld wil worden Uit Konstantiuopel wordt berigt dd 19 dezer dat eA apa ROÜO oircassische eraigr inten werden vern icht Onderde Circassiers te Trapeznnt heerscht eene aanstekende iefete van de 10 000 Circassiers aldaar tij let k gevestigd zijn meerdan 3000 overleden Volgeus berigt uit Bagdad neemt deopstand door Mulefiks gesticht meer ea meer ia omv nj tSfeL X