Goudsche Courant, donderdag 31 maart 1864

Namik Pichi c ouveraeur an IrtV hepf dnngead om ver 1 V iieiif hoer cht ih m ru=t m de provinciën schyntde toeand gun usr te iju dm algemeen nerd onderoield ia ir dt j iirsle liLiijten te üji lee en üp list der nitionile ic2fr j 1 ui i e uiitsl ijep c dei otfiLieien een LÜzonderlijkb ii 4e jrra i Barlljn 27 Murt Volo eu een hedea ilhier lu omloopg t r 1 ht l let teruj lei Kfii uu de po uien voor bu dt I 11 oB dee rt jze mi r ill UI edelen gesti ikt It Küptnli uen leett op 2 1 jl eene Li K luig meldt men d I 22 de er Ite be ettmg eade bi vo iti5 m bridericta hebben de handen vol om deubril te bil Llini welke in eens op acht pUu en der bt id gt j tij l Ui brik Reel twee malen is eene piileiuejMire V 11 e i0Ken miar de onderhandelingen ehijnpu lot nietstt 1 Il etil Men hoopt de l ueu tot de ovtrgiaf derve e H 1 n dningen an hunne ontkoming door de e 1 i niet le ileukeu omdat oouel ten noorleualsT III iiiUriiii bilterjeii ijn opgeworpen welke de Lt j o 1 ii bt leei c ien l e etnige wejf ovei bunenui ji dit de oveitogt denvairts door bet geschut derg i r ei iii tijr s I e leerscht woi It 1 iijei 11 1 heelt be met ue mee e moeite eindelijk djorüi t d t iile voor de conferentie komedie gereed gema iktVïüi t Nidii de prui i che regering dtu 2j de er voorloopig e vtr ti 11 had gi e en dat zg zich onder zeker voor li ijij tf Il e nc cjulf eniie 7onder v ipen tii t tnd en ondeiLisis 111 ver e ten zou werd het tor ie e voorstel da irtoegistertn gi 1 1 m en iijreiio uen Hoewel Deiiem irken nog geendefini i I i voord heeti i e en tviijftl mtu m i ngeland cell er 1 if tan de uniieramg N I jii irt kt noï al jl de toestemminir vm den duilcheub jnd m1 Is ni r b n ii 1 iiiti du ligehaim uiet offiuetiLUciti 1 m tir lüoi 11 iiijvi k I iltijd vooi jp t s 1 I J d it hetop de 1 jit ren ie vp firenw uidud moe t zijn in eze vergader nz k 1 II zonder l if nu wel geopend worden Ue eert vo zende zii ii r vii iltn bunds I ig heelt don itr I ig pi uitsIIoi i e c I Ier cju ciintt dis als oninill iljk ip h lu1 en 1 ii e a gl k ii woi m i lOt d sïtr ini riid el A t en t It ieii i jg i t I ot er i i het gi heel wel tets v nf e tol ri lekuiueu il er is bet u it Pi a se i e i i r i ikrijiv h r eii h n 71 i ii on i e er alien ui Itu t h ui e r ij j dj h ui t w ue ip jiuUfk duitoe ge av I reii wir lil U i 1 k 1 dit o k uei l LiiLntr eu I V den f II eiilbeleu uien dua i ut il e bjKj 1 1 e 1 11 11 Il brulk ill Lii om de oiiituitle in e 1 uu iigeii i w iM j it IJ r oe i op een of a Vl ut L 1 1 k 1111 ly itu op U o tublik II b ir 1 1 ve 1 til ufl lil dl uivlu vin Landen w 11 pt O li tiis Is bet eigenlijk metsmeir ol i 11 i i m i t t iie FraniifOit j Murt lu de helen irehou leu b iteiiseHo t Vin 1 bon iigideriij jii uizeiv leu eene m t Jm n V 11 1 j 1 lud ten i n ieii der tin lei i u l iiiireu Us c leii O eiiijK 1 t 111 Lngeliud en Uenein URtii over ccue te I OU len confcicutie ge oeri nl nede eene uitnoodigmg aaii len ooj 1 oiu daaruin deel le nemen De stukkeu iijn arr de cotuui te verzontiea ten hne vau r pport 2 Maart De turope deelt eene circulure m hevigebewoordiigtn mede van de iieensche reger u a in hire diplomiiieke igenteu m het buitenland betreffende it h mdelvvijzeder 0 stenrijkera en Pruisen lü Sleeswijk Deze circulairedraast de lag eekeuiug vaa 15 EopeiÜiageil 2S Miart Heden morgen ten 3 ure beproeiclc de Vj ui de po iiie van Duppel te overrompelen en uroig e ui Liieii tv ce si h in en buuien Hij werd na een i 1 1 iJ i urin duur Ie ii i ir ijUe vriigere pj uieii leru 1 1 I tl j sireKie ich lui s d g ueCiL ui ie uit On veri i bitrekKeiijk onberiuidend Gravesteia 2S Mian De voorposten hebben den Imkeivifu el Ufa vijU Is naar de schau en teruggedreven De voor Os f iOrig ue ere s op lOJ pi sen van de schansen gen iderd eu heefi de loopgraven geooend De vjand hetfv ut ue chan en hevig met kartetsen en gi n iteu gevuurd Ivintig na 1 zgn diirdoor i ewuii I ei onder deze de luiteBiuts L kard iein en J jiuid Lei C l der g rde heeft 30 min ev uj eu j enouiei lie Denen bebbf u 1 e en een iiuval met ue bajonet gedaan doch iiju door de troepen van Kaven teruggeslagen Het ge pantserd deensche oorlogschip werd door het pruisische geschut verdreven OosterDuppel staat in brmd De Denen hebben 53 mm gevangen iienoinen Het verlies der Prui tii bedriagt lijlgarde 14 dooden 5J gekwetsten 18 = reg bet get il tot dusver cnbcKend het 5d = reg dat in leserve stond beeft geen vei lies geleden ChnstlEniai 23 ilairt De commis ie der noorneegsche Stonhmg heelt de volgende conclusie voorgesteld Olscboon de bevolking van oorwegen geene andeie politieke betrekking met De emarkeu ieilingt zou evenwel de onderging van Denemirken li biir eene iigemeene deelneming vinden weshalve de commissie a üibcveeit het bekend voorstel der regering am te ntnaen onder vocrwairde dal Zweden en Noorwegen tot ouders tuning van Dmemirkeu boudgenooten hebben ötnnenlanö Gouda 29 Mnrt De provinciile staten v lu Giooingen hebben hedea tot lul der eer te kamer benoemil di n beer Oeertemi lul dier stalen en landbouwer te Zi i bruek Aolgen beriglen i i Stuttgart van 27 dezei beslaat geen hoep meer op het herstel Jes konings Z M brengt het grcot te gedeelte van den dag en vin den nacht m een leuningstoel door de ademhaling is raoeijelijk en gaat met beiiaauwdheden gepind 1 11 lu It uit s Iliir dit Jh de Briuvv lil v in detvveedt k ler dei stiteu ge leraa me ingang vin 1 ipnl ek Is btii i iiid tot buitengewoon ge ant en gevjlmiirtigd minister bj i c 1 De stbe pzu i ge uitteuzettuig door de eu diltti i tiiijilo m lat vil ile beziv iren lan leti nn ii smce impliti e verbonden moet r 1 de rejfiiiig zoo gioouii indruk hebben niii i dit IJ gei 1 t ei b ii httlt geiawel 1 tu koning vort te ie i een biu 1 ig vooii gezautstbip n i ir Liberia te e ei eu in het hjoil dl ir in den algev i ird de uit Goud i li pi i itseu V u bet Vlgemeen Overzigt vin hetBuiv H u ue bl ivan lo i ebr ontleenen wi het vol reule A IJ ejü u gedurende de i itste i4 d igeu ee i tij p i lour leeld geljk WIJ dit m ons vorig overzigc veiwacht 1 pi it i nelijk rt ii lij iperk van Biudjiis lu de residen ie i Biutui ligil Jipu M idioen Soei ib iij i Simiraug en hjerakui ifbben biiljir dijkbreuken en watervloeden sommu e trilen I geteistud Uiii bidden in ter t tuoeiude re ilentien df im ueiiitn tu het gewone k irak ir iler we t mou onsche uitiiuiit tbijn elen iii de twee 1 iitstge i e nde re identien li id en iit iuiw It 11 ir n g CU j reu em erns iger linzen I Io en deze beiigteu bij ut bi onderius v in den heer van Her M 11 iet h irt v in vreugle doen kloppen eu buu de hoop gtiti jp de Uil lukkiug dtr helst he vourueneiis der c nceasiu 1 ii is ta vuur dei spoorweg v ui öiniriiig n i ir de orsten linden v j moe eu hu me vieugl temptreii door dt vermeldins dit v m ontmoediging ilt laus bj beu uoj gein prike is m ur I dit iluor den met de iiisit ti lUst ie mul aingekjinen boold uig ui ur le Buries oiimiddel iv de hu Jeu ki letitig lan het vvtih u gesl igi u tot uitvoeiiug der coiices ie I Ja eils UI len die conce luu ui en f f d zoo brooddrun ken ia bunue uiiskcuiuug ui indiscbe excep les le zijn dat uiet levieden met het bezit v ui dt conces ie voor iene lijn die zoowel hunntn als Java s ouuerging onv ruujdtlijk moest veroorziken cjntessie vooreene andere van Bitivia naar Bmtenzorg uit te voereu zonder gouvernements hulp moeten hebaangevraagd en wat meer zegt ha ir vveldri zullen krijgen Li bet overzigt van de Jiva Bo e lee t men het volgende Niauiielijks wis de laatste mail vertrok eu of het officiële nieuw bl ld bevd te achtereen volgeua drie hoogst gewigiige en beiingrijke besluuen die zonder twijfel bij velen groote tevredenheid zullen teweeg gebragt hebben Vooreerst toch zal met 1 Apnl aanstaande Nederlandach Indie eindelijk in het bezit ler zool ing doch steeds te vergeels gew ichte nienwe postregeluis erikei Lm ieder zal bet met ons eens zjn dit hier door alweder eeu gruo e stip gewonnen is Hue sneller en gein ikkei jker de middelen van gemeenschap ook alhier in Iiidie zullen 7ijn hoe spoediger men van de nog vele bestaande gebreken keiinia z il kunnen dragen eu hoe sneller de noodige verbetering zd kunnen iiangebragt orden Ten tweede bevatte de Java Ct een niet minder vurig verlangd besluit waarbij onuer nadere g ledkeuring des kom gs de w ij e geregeld vv ordt waarop voort lau de onteigening len algemeeuen nutte zal kunnen pints vmueu Daal spoe lig met de groote werken n iardoor J iva eeu nieuwe tockoQist zal kunnen en moeten te gemoet gun een lanvmgzil gema tkt worden zoo kan meu zeggen dit ook door dit bealuit weder m eene groote behoefte is voorzien geworden Teerde men m het moederland langen tijd op de frinsche wet van 1810 hoe diep doordrongen men ook vvire vin de vele verkeeidheJen dr zy bev itte hier in Indie bestond tot be len aoj niets w it zel s in de virste verte als een regeling van dit gewigus onderverp kou le chuuwd worden iuulelijk IS door de Jiv Ct hel besluit gepuoliceeid gevvordeii i ihouden le de bepiliiit dit de gouv genei i il bjde uitgitle V 111 de gronden inde bui eube utiuge ontheffing k lu verleeneii v n het on r artikel o vui dit uiikel rigeven vuorschrifi zoo I it mtn voort nu slethts il behoeven te vrisen om zieb ue geko ene gronden te zien toew ij eu Mugl ook weldra belzeifde begui el our J iv i iiiigpuoinen wor len eer z ker ziiu len tuerdour vt e nu It li e inden eene gp cluKte g le eubeiil vojr len ir il heku neii en le eiijk de ink i ii ten van den staat bei lugr jk v tnnier lerd worden Tot zool iu du echter met pUits heelt tw jteleii vi ij ei i iii ot er lu deze geltgpiilieid veel nut zil gt lokktii worden Het gebiek uu iijst lu het Cs elijk gedeelte van Jivablijlt niet alleen noïr sleed be taan m i ir tie nood stijgt booger en hoojer zonder dat er vour Aa nog eeuige verbetering ui dien toe t uitl km veiwiebt lortleu De bengten im ners uit Ii 1 eu en Oost Jiva zjii verre van gen tsteilend er I men aid i ir nog kort geleien door vulkamsche uitbartiugen geteisterd nu is bel de booge w iterstiud die vele verwoestingen veroor a ikt en de hoop op een voordteligeu oogst voor een gr lot gedeelte den bo lem insliit W it vin dit alles hit gevolg zal zijn il ile tjd ui ie en leeren De buidel IS en bijft lip ile um ettingen bljveu bij vroegei vergeleken wein beiluideml De heer de Boules is dezei il gen mir S miiiiig vertiokkeu om met het grouie werk een i inving te m iken Door hem IS mede concessie lan evriigd voor dt lijn Bitavii Buiten oig van den allslag is nituurlijk uoï me bektud 11 de bui eube i tuigen i sine e vai C lu i en Jipui is weinig nieuws te mei len Rotterdam Gcniciiüiile Bcf Utcn üe sup ktietroepe voor het O I leger 7 ju iujr M b p 11 oplo Ml man Tc Itoint writ 11 n weütr jo loov ib 1 K Diiii an l iui tii is zeer teiitltu mtt tlt bn 1 1 ui ti polit tlv vau zji nmiibtLr llij ir w iibcI i jl Jt l i J l m iittrjaij au Goes is de ili tL liberaal u 1 1 i Lu vüjr dt Mj giu dtr iittiil wet li i 1 II i 1 d Vt rl 1 1 s t irtkkcn 1 i r A r nki In I l i t ii 11 11 ds our tl ld Tii dtU I iiid 1 t u w ol f Il u 1o j dt Ij p i l tllaultli u uudtiiH d up 1 i l j 1 ht li I UI h nktïjkt loiptiM oJ De u i 1 t I i ht IC H tr tttliii aii levtu j r eitu D h j1 1 1 ü i j vuil met ut aid cl e ainbfeiuren De i k oj t 1 1 s I t v Il ïan i iitrhand mobiel gtuntkt le Dev 1 t 1 1 5 h t i 1 11 it v tf fsUU Voor eene hoo t i burf t 1 school met zesjaii cu ut s t ock IS e n suikerlibriLk al cb ind die oüi t t jaar h tz 1 d loc t 1 1 de schale wordt geschat op J40 0U Joöttuu uutt al ziju b tom noj eens 71 niiUioin tl te Ittoen li K viii is eti t htiuitdrukkerij outdekt oor een nieuwen tlo iwhur gi tli d tg r cGtticvc ene bijJnge vau 60 UÜO frs Aau het Jistnaal te Douai zijnbfattld 5U 0Ü0 bommen De luexicaansche leeaiug zal aitt twee maardne hondtid miUioen bedragen Lu Oalhcie zijn eeue meuigte Polenovergekomen laar Zwitaeihjd Te leeuwarden kan meu htt met eensWorden over de plaats waai in n rn btui ibouw z 1 stichttn Decrinolines hebben in lo jareu alluu in liiuel lu he 1 ven f k t ni l 0 1 Jvrouwen dat is eemiddtld arht p dv De ko v D n wil geen ie schc tei tgardt K i tv rpeu wil 1 i vdj i i t 1 e ie vl dniscliL v rlalin vanKtutii uit vti De kti ervinlia kii k beeft 201K frs gegeven voor ctnc K L Uil tt I nd j 1 I tut ji IS zoo dikwerf brand dat men zirh ondeiliu vei ektn 1 wil orn audiuu met lastig te mallen met hunne gedurige b ai d ch de In dt d e aaide te Botterdam wordt een muziektempel Oj tiiift Ftue 24jari e vio u IS te Vergadering van den Gemeenteraad Zitting an Zattndag 2fj Vaar Al de leden met uit ui deiing vau dtu heu 1 tutin er ziju ttgcn vooidig De notoleu van het verhandel Ie lu dt ver adtrug vau IK ftbiuarij jl ordes gelezen en goedgekeurd Ziju gele de navolgende ingekomen stukken i LU d 1 vm bh g dfputt rde staten waarbij wordt goedgekeurd de v o xts Idt o rschijviiig vau pjgten op de begrooting der dieustdoeL l 5t lu t rij dii nst 1 63 Nottücatie t n iij t dispo lit go dbetnu beheUeodc van voorge tdde wyzi Cl 1 Je tmi ut b ootiug over Sb3 en 1S64 ut titat e i po t van d itlldt autoiiteit w irbij b I tvi 1 wo den m htt lil J 1 I g lija t t gt I htt o itvv jrp 1 n kmeut op dt thtptnjage ij op de Cuii t B e I brtngtn te d er zike 1 vorsi 1 tT taf 1 om d e ziak gemetu ibipptiijk te r g 1 i rutt il u mt bc uii djoi w tr t i luirhtt jiupt loopt tu bl g n daaib tul 1 tt i ad 1 sth pt j r hiti tu ü titkkttijh f tl vis t L I p 3U vau d j tïinm i 1 = kji n Ji bij a hr zen dt 1 i V ttt küii II Ijk o iüit lüu 1 i u 11 g aru fecidt u j 1 1 d i i V 1 1 d 11 j it tdi ulttrd u Ii tie fc LUjjt vi I1J J It li c id otitv i Lcii te htbb i il V 1 I l t II I I udt pa t t ke vttuiütuiD u u i V L V a h f d p i i i t lid 111 f Jl j V rf t erh 1 dai üj ü d r I b iai l i bid lutitt vv ut er alhiet u rtdJL vuji uj iia d fi b 1 le van 1 Ibouw ttaUoiis Ui 1 til d u u w 11 I d b j ev ut ititJ V I o p V 1 1 i u 1 i da rto be schikbaar bhj t t v h Ut nii ive V i 1 II V 1 i k j let iiii ktiiiii V ilt i t d b K r rtU dt btutt vdii diti d 1 1 ut ti 1 M U Ltn idita V m V v 1 1 D j v 1 o o i lu wo dea tot CU II n ssai s o i ü 1 i v i i £ ti adt s va 1 1 va lu 1 i n d i i ir m ei V lil hit 1 1 b I rzotkinde oiu a w i 1 ii aii tstt d tot ktur utester van 1 n v 1 I v t L 11 1 ts V tu d ki Uuli lü r ivfii i IC word r l e gl 1 1 utt 1 j t lu n 1 stia tbuuv lu in 1 1 r loui inisait va 1 I ib cii m Vt i J d 1 Mi kijj 1 ld 1 k t 2 ld b I tt r r I jrdmg ovci h t dt tj a l ji vuu i 1 i va vetr t tfi tt ttu vo dl t i 1 d 1 r üt II 1 1 li tt om u V 1 i ue i 1 3 101 1 11 Iti i 1 tl O iiii II t 1 do t all t i j u ld d r V 1 dt 1 b Vt bt 1 t i u d r 1 to V Öl 11 il I a ü t Ut V p 1 I 1 J 1 l J i I VT L i 11 r l I t 1 11 1 I i oj l k li 1 t tl 11 I I I U I dl du 1 ï Q op ti e 1 t m I t 1 Jp Il Kemper Mil little t J T11 I t 1 d iii Je M I t I U J 1 JjM b V I I w r 1 r I Jeu J I b a Uu ü i t u t iu J Htt tratteuitiit V d uui ri ui ü pi IJ i iiJiixideu lunuen b P0 f tL i oui t 1 diei a i rfdi de ddii d ü ra d otdtrvMrptD daar er drie gtlütk ui liuu o igi u len ge u dt ƒ 2Ü m sttiiiiuiog zijnde gebra ordt zulka aaij Lnonitü loet zeven tigcn zca leiancn die der Leun Ui t u 1 K t Dio Kever lii v a ei v fernep U J I 1 d t p DL 0 111 Id Wol üp liüVOl l 1 J u 1 V 0 1 til u r ƒ te illl i V 11 roid I nor ei voor L 1 cd ore c 01 i iNi i y i i tl 1 tl j U lau e ae dir gilu L I 1 tt 1 1 d üiueii t a I 1 lot II be UI I 1 i t Ir 1 iuj tu e tii iL 1 lig t n il de Cioot d tn H ai 1 till Hu In tl r elk eirr 1 1 t I I I i ti 1 i jt aai d t i 1 w f t t e nut 1 tt bui t i It zü u 1 I 1 l til I uil Il UI dt u t te 1 ki f tiiihir u 1 ej aU bt tuil g V 11 11 l d 1 11 u t r 1 IM 1 V G 1 1 t 1 V p I tr i jit de lei jt i u er mie lu d jreii