Goudsche Courant, donderdag 31 maart 1864

64 der Kleijn en C B FeiB Leendert oadeis J de Vriei en M Hoogeudoorn Neeltje ouders M Ketel en H Oodijk Maria ouders J J A van Asten en J van Klaveren Wilhelmus Gerardus ouders J H van den Bosch en A IJpclaar Maria Johanna ouders V yan der Neut en J de Jong 28 J n illeni ouders A o tle en J M Moliju 29 Wijntje ouders J Wakkier eu C Melkert OvLRLLDtN 25 Maart M Jongbloed 14 j G den Kiel 17 j 26 H ïan Wingerden 18 m In een fatsoenlijk Huisgezin is gelegenheid tot het plaatsen van twee a drie KOSTGANGERS tegen billijken prys Adres franco onder L tter K bij den Uitgever dezer Courant Zondag 3 April fl 19IO Burgerlijke Stand GOUDA G£BOEs 23 ilaart Slaria ouders V van der Vlist en B Tan der Kleiin 26 Gerarda Corutlia ouders G C van Delden en S J van der Hout Jjcubui ouders G de Bruijn en U de Jong I na onderi C van Eijk en N vau den Tooren 27 Keinier ouders E ïau GOUDSCHE COURABT Uitgave van A BRINK MAN Lange Tiendeiceg D u 6i Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien koii contant Zuiver overgehaalde JENEVER i 4 Bü m pentraat te GoL DA J fijk K N 27j O p per kan 60 ceuts Jenever 2 soort Mouiwijuj a 462 10 o per kan 58V2 cents clenl zoq ns het hoOi X voldoet Ju tu de voor IN ADVERTENTIEN M Bevidlen van een Zoon J KOKTl ïB AioLux Gouda 28 Maart 1SB4 Het MAGAZIJN van J H KROM W di traat Wijk A N 164 is Bloemzaden Borstelwerk van zuive Varkeushaar In en Ui landscli Zeemleder Wasdoeken Matten Karpetten Loopers Houtw aren rijn Mandenwerk Zeeften voor Aphotekers Banketbakkers Landbuuners enz Terwijl bestellingen van Zeelten volgens voorhanden staalkaart ahmeJe reparatien in den kortst mogelijken tijd geëffectueerd worden NB Uesverkiezende wordt alles aan huis ter bezigtiging gezonden en weder afgehaald Openbare Verkooping Dag va Betaling 1 November 1864 mits Borgen stellende Op Woensdag den 13 April 1864 des Vüormiddags ten i ure aan de Bouwmans Woniug N 85 van den heer C GoosEN aan de Noorifkaóe nabij Boskoop onder OORD WAUDl XP EEN van 16 KALl KOKIJtN gekalfd of aau den fring 1 GEtSTE VAARS 1 Kaarn met toebehooren 1 Wringtobbe 7 Weikuipen 2 Staren 1 Kaaspers 25 Melkemmers 25 Kaasplanken 18 Schragen 2 Kaas Standaiirs 30 Kaasvaten i Pekelbakken 2 Botervloten 10 Melktestfn 3 VarkensZeuningen 1 Voerkist 1 Ladder 1 Narrenslede 2 Tafels Kasten eenig Yzerwerk en andere Goedelen meer Be koof en tot f 5 e al de Kosten vtoeten Contant letoald worden inl BRANDEWIJN 462 1 per kan 63 ceuts Meerdere of miudere sterkte naar evenredigheid GtWiML so Maart 1864 Nadere inlbrmatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuidff addinxveen In de Gou lsche Courant van Zondag 1 1 komt voor eene aanbeveling voor lid van den Gemeenteraad op den persoon van LEV IE JUDA SANDERS Wij vinden ons vei pligt de Kiezers opmerkzaam te maken dat die persoon is LEVIE JUDA SANDERS Koop iiian m Goud Zilver Juaeelen Faarlen en vroeger ook in VREEMDE effecten en ofschoon in den handel zeer geroutineerd en zoo men zegt zeer bekwaam Goudsmelter enz mist hij naar onze wijze van zien ten eeuemale de geschiktheid om in onzen achtbaren Raad zitting te nemen mei heeft daar wel behoefte aan iudustrieelen maar güudsmelters gelooven wij niet dat nut in den Eaad kunnen aanbrengen en daarenboven heeft genoemde persoon zooveel met iijn VICE PEESIDIUM mn de Israel gehieente te doen dat hij toch weinig Ie vergaderingen zoude kunnen bijwonen dus Kiezers wat wij U bidden mogen kiest een ander man van verdienste maar kiest vooral Levie Juda Sanders Koojiinan in Goud Zilver Juweelen Paarhn enz em NIET Namens de Vergadering VVeeigkaag SMELTKROES P ice F res Openbare Verkooping te ti O V M op Maandag 4 April 1864 des voormiddags ten ELF ure in het NiEtiWE KoFFiJHt is aan de stóarwi aldaar van Keu HUIS en ERF met binnenplaats t i Tuin staande en gelegen aau de ITestharen te GoUDA Wijk B N 161 Zijnde in bet Huis zeven Kamers eene goede Keukeu twee Kelders en hetgeen verder tot eeu goed ingerigt Woonhuis behoort Eeu HUIS en ERF achter de FiscAmarkt te Golda Wijk 1 N 131 waarin ïier Kamers met vele Kasten en andere gemakken eene fraaije Keuken en hetgeen verder tot een goed Woonhuis behoort I Een HUIS en ERF ingerigt tot i BROODBAKKERIJ waarin die zaak met I goed gevolg gedreven wordt aan de Pe Ea nog negen Huizen Pakhuizen en Erven staande en gelegen op onderscheidene straten te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris V J EOBTÜIJN DfiOOGLEEVER te Gouda J M VA MINDEN Tandhieester dubbelde buurt GOUDA plaatst KUNSTTANDEN en GEBITTEN zonder het uitnemen der aanwezige wortels alle Ki NSTWERKEN worden door hemzelven geplaatst met de meeste soliediteit en wordt voor het geleverde ingestaan verrigt AL wat de Tandheelkunde vereischt op eene gemakkelijke manier Meer aanbeveling is onnoodig daar hij zich mag beroepen op het algemeene vertrouwen der Geneesheeren hier en elders Dagelijks te consulteren De Thee Soorten LIT HET MAGAZIJN V AN Siiideram en Siblesz te ArnhtM zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijjonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tlendeuieg D N 24 te GOUDA D BOER AZ te Otideicaler en verdere Depots Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 29 Maart Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 2V2 621 1 63 63 dito 3 7B 6 76 4 dito 4 99V 99V4 991 4 Araort Sijnd SVs è i U Handelm op resc 1467 8 147 147 België Roths 2V2 Spanje obl 2Vi 45 Portugal obl 3 il h 47 4 Rusl obl H 5 lOO V d 1828 Ï9 5 lOt Vs d 1840 i nv d 5 serie 5 7i 743 4 Vt d 6 serie 5 86V4 867 8 dO bijH lSfiOiVg Volgef Spw 5 ISS i Oost Metall 5 5 577 s 5 dito dito 21 2 29 29V8 d renteAmst 5 80 d nat 1854 5 63V4 63Vm 63V Pruisen 1859 5 Jialie 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 21 22V8 21V8 Ver Staten 5 631 8 631 4 631 8 d 1871 5 d dO 6 66 6BV8 66 d 1882 6 63V 637 8 63ll Mexico 1851 5 3V8 43 16 Tir Boatidrskkarij tm A BSÜiTiMkil Nieuws ea voor Gouda eu Deze Couraut verschijnt des Donderdups eu Zcudags ïn dt ytad gi schiedt de uitgave des avond te voreu De prijs piT drie maanden is 2 franco p post J 25 De ioztimling der Adverteutiea kangescbi den tot des morgens ten 11 ure Ovei zigt GOUDA 2 April Nadat het vertrek van den oostcnrijkschen aartshertog reeds meermalen was aangekondigd scheen de geheele zaak nu weiier schipbreuk te zullen lijden op een bezwaar dat men volkomen afgedaan achtte De keizer van Oostenrijk eischte van den me icaanschen keizer voUedigen afstand van zijne suocessieregteu en Maximiliaan was daartoe niet te bewegen Anderen beweren dat de geldkwestie geen minder bezwaar is Frankrijk maakt aanspraak op een goed gedeelte der leeniiig en de mexicaansche regering heeft het overige hoog nuodig en zoo zouden de belangen der houders van de vroegere leening geheel vergeten worden Deze schuldeischers dreigen de nieuwe lecni iovan de londensche beurs te zullen werei Het gerucht ze n echter dat men tot vreedzame schikking is gekomen Het zal nu te bezien staan of Maximiliaan ooit komen zal tot het vreedzaam bezit van het overzeesche keizer jk Het engelsche ministerie zal een zwaren strijd te verduren hebben daar de tegenpartij gezind schijnt het weldra ernstig aan te vallen De gevolgde politiek moge wijs en vreel aam zijn maar men kan alles te ver drijven en dit schijnt werkelijk de meening van velen te zijn in Engeland die een krachtiger optreden verlangen in het belang van het mishand lde Denemarken Xog altijd blijft de vraag of de coufbremie tot stand zal komen waartoe men nu weder beweert dat Denemi rfcen nog niet is toegetreden Eu al mogt het gelukken die conferentie binnen kcrt te openen gelijk velen verwachten is het dan niet te vreezen dat deze bijeenkomst de aanleiding zal worden tot nieuwe moeijelijkhedeii en nieuwe geschillen De tijdingen van het oorlogstooneel zijn schiaal eu onzeker De Pruisen zeggen dat zij den 27 maart lÜO man verloren de Denen houden vol dat dit 900 a 1000 moet zijn en dat de soldaten na driemaal afgeslagen te zijn weigerden den vierden aanval te beproeven Zeker is dat de Denen zich heldhaftig verdedigen en dat hunne vqanden weinig vorderen In Jutland maker zij zelfs eene actCerwaartsche beweging Overigens blijkt het dat de Pruisen den onrlog op barbaarsche wijze voeren en de ongelukkige inwoners bloot staan aan duldelooze afpersingen en geweldenarijen Be duitsohe bond sammelt als altijd en heeft noch wil Docli kracht niemand verwacht van dat ziellooze ligcliaam ie s ten goede e i de hertog van Augusteiiburg kan zich re tls versekerd honden d t hij zich met ijdele hoop gevleid heeft Advertentiehlad Onisireken De prijs der Advertentien aü éen tot zcb regels met mbegrip vau het zetrel is bO Cent voor I elteu reirrl tlaarbmeii 10 Cent Buiten gewone letit rs woi den berekend naar j pia L briiiuit De reis van Garibaldi die waarschijnlijk nu reeds in Engeland aangekomen is baart onder de tegeuwourd ge omstandigheden groot opzieu hij onderneemt die reis niet om een consult te nemen over zijn been maar om te riadpiegen over ernstige ondernemingen en foutlsen bijeen te brengtn ter uitvoering zijner plau eu Aanstaanden liflgsdaR zal in onze stad weder een raadslid gekozen worden Weinig bemoeiligrnd is de iaairvheid der kiezers bij herhaling gebleken zal inen dan nooit het belang ook der plaatselijke verkiezingen inzien ea meent men dat wij eene behoefte hebben aan degelijke nat sleden In Gouda zijn nog gewig ige belangen te regelen de stad verkeert in geen onguusiijien toestand maar zij moet zich staande houden en met den tijd votjruiigaan U ij behoeven onafhankelijke bekwame en cordai mauiieu in den raad Niemand bevordere door achtelooslieid eeue ondoordacht keuze De kicsvereenigiug Gouda beveelt een man aan die waartijk wel passen zou in unzen raad hij is een m iii van karakter van goeden na tni en erk nde bekwaamheden vooral in iiet vak vau bouwkuu ie dit la it ie alleen moet hem de voorkeur verzekeren op meuigen mededinger daar hij hierin als spcciditeit zeer nuttig kou zijn in eene gemeente waar men nog Iceren inoet goed en zuinig te bonnen IV ij meeiien dus in liel algemem beiaug tot raadslid eriisii e ino en aanheveien den Heer W HOOGENDIJK Wz öuitenlanö Londen so Maai Onder de verschillende Retsontnerpen die ua liet Paaschrecès bij het parlement zulien worden ingediend iijii er lioofdzr kelijk twee die het eerst lu beh indeling ul pii komen en die ook nel de ernstige overweging on er wetgevers veriüfnrn Het eerste is eeue wet tot ai enng van besmeitelijke ziekten bij het vee en het tneede eene berzienino vau de wet betreffende den invoer van ziek vee en vleesch De scliaar eliie v iit hei vices wordt door sommigen grootendeels toegesehrevpii a iii de s e toenfniieiiuc i te onder het vee en het i uit dien hoofde dat men w i r ic i u i et kwa d uit te roeyen Dit doel is zeer prijzinswaaiuig maar om het te bereiken zal men met grooie hiuderpaicii ie worstelen hebben Lord Stratheden heeft aapseioudigd dat hij den U april in bet hougerhuis de volgsn le motie zal soorateileu Da ir de diplonuilieke currespondei iie tu jci eu 11 M gouvernement en het kabüiet van Pelersbunr leu opyigte niet lot het verlangde resultaat heeft geleid zocyns het ho v S gerhuis van gevoelen tlat de ozaar uiet