Goudsche Courant, zondag 3 april 1864

Met s Tiart ziet men den 1 Mei te geimei wvirop het bitaiiion on e wallen moet verlaten en Woerdens burgers zullen d in ook eker nog lang met achting eu sympathie aau hen alleu blijven denken Geneigde Beitj tcn Dea 12 April zal Je onmo2 elij ve confcriMiii o er dt dfen che zake geopend worden Z M de koning laat heden uur tt ni e J igtu naar Amsterdam Het ciijielsche itilaistt rie bepiiit te waukelen Z M Gaiibüldi al in Eii U eland luisterrijk oitthaald v unH ii Hi t iip iüsch aigfichal t De nie u ii U=che ladjt Uil l ni i i tar iuet op weg kotoea lu F dïiknjli zuu men liH algeiuecn = tt mrL L t op tleeswijkHuKlein vi en tüi n s=eii Het subsidie vjor de schuttersmuzifk te Leeuwarden is van f 500 tot f 13 0 veriiooird Ja de uabijheid vau 3 ip iiJ is een mei if op sclia tt i n te MoUiuhn aangekomen oiu an dtn koning de jprigting van vabto s iu Uu te vraLTn De poli iekottea bebbeii tp f o V ii in i i3 ruim zes m een half millio n gulden hedrager Te l irijs zijü geruchten m omloop van onte i ire iu lheid tusschen Pruisen eu Oostenrijk De Ijndverl iitziiig uit kriaiid üaar Amerika is met Marktberigten Gouda 31 Maart Tarwe Poolsclie 5400 ned ƒ 310 Zeenivsche pr mud ƒ S SÜ h ƒ 9 J 5 Kogge Konin =beiver ƒ 6 50 a 6 7 ï Danlziger ƒ ü r i i ƒ 6 7 i Zeeantciie il ƒ 6 f 0 Gerst ƒ 4 60 i ƒ i H iver ƒ o ii ƒ ï P ke u Ernien ƒ 7 40 i i ƒ 8 Boekweit Fr n ciie 205 X Bra i b indMiIie ƒ S j i l ïe veeai likt tnel ttnielijk ii nmvoei en eeiiigzins vluggeren handel ia iL fre vaikens ir iger Bo er ƒ l O l a 1 14 Delft ai M i ri De aaiiv e n r L n irinrk n he leizeer ri iiii alle inrten vm u i e i v e = zen redelijken af t i iii L un a i pe i a I ten veel h mdel T ir e I J b It ij f f i Zomerger t ƒ 5 a ƒ 4il Kar e iimr j 7l i l i d ƒ 3 i i ƒ j 0 Diiivebooiiiii ƒ 7 i i a I laa ƒ 5 0U a ƒ j Br büni en ƒ 11 50 a ƒ 10 50 Jr er reii j i l ƒ 10 U lite erMien ƒ 7 Aan stads waau ge ogen van 5 ol maart 52 S en 14 Ii boter te zamen i 5t 0 n tf Hojiboter ƒ 51 ii ƒ 5U het vierde ƒ 1 27 a ƒ 1 47 = per ned tl Dordrecht 3l M iart Tar e in flii ie stemming bij vorigen pr js Ihdue j iri e uitte Z i 10 ni i ieie J T IU a 3 i oor be e nieaiie fi r i i mi landere en geriiiire ƒ 7 OiJ i ƒ 0 i i iir ve J 7 jO a J 7 Ziiinertarue 8 a y Voor de zaai liuo er Kogire iriiig beier af Z en VI ƒ 5 110 i i ƒ 5 0 0 eiin 5 a ƒ 5 30 Ger t inter akm i t ƒ 4 i ƒ 5 iO ge ton ƒ 5 50 zomer 40 e honger zakm ƒ 4 i0 aƒ5 40 gesiort ƒ 5 70 Speit ƒ 250 a ƒ 3 Haver 10 e lii oger Iiil voeder ƒ 2 70 a ƒ 3 jj d dikke 3 40 a ƒ i 20 Faardebiionen f i b ƒ 5 40 iveliooneu K SO a ƒ 7 0 Wi te buiuien ƒ 10 a ƒ 13 BriMie ƒ 7 50 ƒ H Goédk bl enuen ƒ 7 10 li J 7 20 Mes ii t r n J O ƒ ti 7L wilte ki ning b ƒ tl 80 A f 7 30 B ek eil l rtl ƒ 208 a ƒ 210 Groninger ƒ 215 en j irige fr in clie ƒ i 95 Middelburg 3l Deventer i Apr n Time s a y Hi lt ƒ ƒ o Buek leit ƒ D a ƒ ti 75 tiersi ƒ 4 5 5 50 il ver 3 25 a ƒ 3 75 Boter per 20 u i ƒ 20 50 a ƒ 22 50 nferleaiv 19 51 a ƒ 20 2 s ƒ 19 n ƒ 9 50 lijke die fi iu Z jne sD ivereiuitsii in Puien verboudea ziju 1 iet luverneiueiiL vtn H M niet lanarer gehouden ive e iuieit ie erkenne i De heer Hennessy heeft e l 1 ge uiiki d it hj den 19 april bij het lagerhuis ie zalindieuen tot aanneming van een adres in ge uin de koLingin Parijs 3U M i irt Men stelt zich hier van de diplomatieke conlt ren ie weinig voor Ilel eenige voordeel Jat zij naar het algemeen geioelen hebben kan is daarin gelegen dat de mogendheden die direct of indirect betrokken zijn bij het geschil hetuclk een jnt van bemad laging zal uitmaken genoodzaakt Uilen ijii hiiiiue in igteu en iie 1 chiigeii bloot te legiren Maar of het a lil e NndVreniie en al die ver chiileiivle inzigteii lot ov ereeinie iiin ng ie brengen en aar de kwestie eene besüMing te geven zieduir vat sterk betiviifeld vordt m i I 1 11 1 h A i 7ic i 1 lie il Men verm jpdl dat Pruisen eu Oostenrijk in de conferentie zul 111 1 iii iniiireii op de vereeiiiïing van Sleeswijk met Holstein a iti lil e n irki n illeea verbonden door den personelen band uiciigeiis geheel afgschei len van de deensche kroon Rusil zich waarschijnlijk houden aan de tra tateu van 3 terwijl de boiuisdag de verefniging zal vrigcn Ier rtusrdo nmen onder tie regering van den hertog van i bnr Lm lelijk verw icht men d it Enizeland de zieus 1 lliisi iud ondersteunen zal eu dal i raiikrijk zal voor dl kwe Li door het lUemeen steiiaregt te doeu beslissen ii eei ai die onderstellingen gegrond zijn dan kan raeu en ienkbee d vormen van de weinige overeenstemming de e b jeeukomst der diplomaten heerschen zal ïernijl de kwestie der erf opvolging eu van den afstand zijner renten op deu oosteurijkschen troon die den aartshertog iii imi iiin h i Ideu beiet te vertrekken het aanzien heeft van L e iiki ie wor en is het geheel anders gesteld met de geldk e3 ie die mede eene reden is om zijn vertrek te vertragen On i i ivs al de pei oonlijU welwillendheid van den keizer jegeii jii vriend den atr shertog wil hij dat de schuld aan Frii kr jk of alih ins htt e oo de gedielte terstond bet aald worde uit lilt be lr iL der leeiiin Het is daarover dat thans onderhan U l wordt Men zegt oat de keizer zich onlangs door den ministervan bii neni ui 1die iikeii een rapport heeft doeu voorleggenomtrent dei indruk dien de laatste verkiezingen te Parijs inde provuieieu hebben te weeg gebragt Volgens dat rapport is de indruk die van schrik geweest voor de komst aan hetbewiu l van de minnen van 1848 31 Ma irt Xaar men ver ekert heeft Denemi rken nogaltijd niet se uitwoord op het voorstel betreffende de conferentie 1 April He Constiiiitionel bevat een artikel van denheer Limayrac waarin gcwe eu wordt op de raoeijelijkheden tii kwe iie betretfende de hertogdommeu voortvloeijende bijie WeanSIl 0I Maart Uit Triest meldt men d at de onderh indelini en tusacheii Miramar eu Weenen heden tot een luiisiiï result lat geleid hebbeu zood it men weldra het besluit kau te gemoet z eii wiirUij de aartshertog Maximiliaan aen tr 1011 van Mexico a invaardt Berlijn so M i irt Cilangs heeft hier een talrijk bezochte veifcniging van kiezers pl iats gehad Bm over de sleeswijkhoisteiiische aangelegeuheid te beraadslagen Men schat het aantal aanwe iire personen op ongeveer 12U0 Er werden verscliilleii le resolaiien trenomen hootdzakelijk hieroD neerkomende dat de hertogdommen het regl hebben de volkomen afscheiding van Uenemarken te eiseheu en dat hun gelegenheid gegeveu moet worden hunnen wil in volle vrijheid en plegtig voor Europa kenbaar te maken ji Maart De tijdingen van het tooneel des oorlogs hebben hier veel seusitie gem iakt De kansen op het tot stand komen eener contereniie zijn daardoor alles behalve vermeerder 1 Volïcns bjzundere berigten z jn on e verliezen aan dooden en gcvoii leii vee jrooter dan de telegrammen eu de avondbladen opzeven De koning is er zeer door getroffen maar meer dan ooit vooruemenc niet toe te geven votir Duppel genomen is Wat de conferentie be ref tol dusver is alleen officieel dat Oo teurijk en Pruisen die hebbeu aangeuomen Van Denemarken is uog geen stellig autwooiJ oatvaogen Engeland onder handelt met deze mogendheid die echter gewaarborgd wil zijn dat niet na de opening der conferentie de persoiieele unie als basis zal worden voorgeslagen Doorgaaus goed onderrigte personen blijven van gevoelen dat het nog altijd onzeker is of de conferentie wel tot stand zal komen en zoo ja of de opening reeds den liden April z d plaats hebben Zij die er vast op rekenen gaan uit van de overweging d it graaf Russell stellig voornemens is de vergadering op genoemden datum te openen met die regeringen welke er in toegestemd hebben in de hoop dat de anderen alsdan znllea volgeu 1 April Uil den Staatsanz blijkt dat de eerste paraleltegen de duppeler schansen in den nacht van 29 30 maartgeopend is Daar de vijand de werkzaamheden niet ontdekte konden deze ongestoord ten einde worden gebragt door 2500 man van de brigade Cannstein gedekt door twee bai iUonsder brigade Göben In den morgen van den SU werden vande schansen eenige schoten op le uitgevoerde werken trelost Men verneemt dat gener i il de Meza is benoem l totbevelhebber van het eerste militaire cominaudemeiit namelijkvan het eilaud Seeland waartoe ook le hoofdstad Kopeiih igeubehoori Men i iat thi = volkomen regt wederv iren aan zijnewijsheid en voorzigtigheid bij het onl riHinen der pusitie vaude Dannewirke wa n door hij het grootste gedeelte van hetdeensche leger van een wissen ondergang heeft gered Frankfort 30 Maart De Europe meldt dat de bondsdag morgen niet stemmen zal over het voorsiel oetretfende de conferentie De vertegenwoordigers der mi Idel statcn moeten nog iuslrnctien ontvangen van hunne regeringen Oostenrijk en Pruisen zullen de grondslagen mede leelen die v ij willen stellen om met Denemarken vrede te sluiten De VVeimarselie Ztg zegt uit goede bron te kunnen melden dat de fiMii che regering aan de engeische verkl iard heefi dat zij zich met verbindt om op de conlerenlie vast te hondenaan het londensclie ir ictaat daar eene volkssteniming in dehertügdomineii de eenige doelmatige oplossing der k vestie aande hand geeft Mitsdien zou de keizerlijke regering in de conferentie zich voor dat middel verklaren A iu andere iegeringenis eene soortgelijke mededeeling ged ian 1 April Tusschen Pruisen en Oostenrijk best lat ve ji hilvan gevoelen met betrekking tot de verlegennuor liLnng vanden bondsdag op de onferentie Prnisf i wil aan zicli npL pdragen zien de onbeperkte volmagt van den bondsdag Oostenrijk daarentegen wil da de bond zich een vertegenwooriligerkieze uit de geheel duitsche staten Men gelooft dat de bondsdag naar het hi igt van 0 JSieiirijk handelen zal Kopenhagen 29 Maart De vijand heeft Horsens verlaten en is zuidwaarts getrokken De koning is gisteren te Airhiiiis aangekomen en onmiddellijk naar R iiiilers vertrokken Christiania 30 Maart in de gisteren gehouden zitting van de Storthing is den koning 8üü U0ö speoie daaklers toegestaan eu het regt toegekend om wanneer hij het noodig acht het leger en de vloot te bezigen tot ondersteuning der Denen Diensvolgens worden 6000 man troepen uitgerust en de geheele vloot zeilklaar gemaakt Petersburg 31 Maart Heden werd voor het monument vau Alexander 1 eene revue over de garde gehouden ter herinnering aan den intogt der geallieerden in Parijs uu 50 jaren geleden De Invalide Russe wijdt aan deze revue een artikel en zegt dat ieilere natie op hare eigene wijs haar roemrijk verleden herdenkt In Frankrijk en Engeland rigt nien moniiraenien op of dragen str iten en bruggen de namen der plaatsen waar overwiuningen werden bevochten In Rusland daarentegen leven de heldenfeiteu der voorouders in de harten der ingezetenen en wordt bij den verjaardag van behaalde overwinningen eene revue gehoutlen öinnenUnb Gouda 2 April Uit een particulier schrijven uit s Hage ontleenen wij de volgende bijzonderheden omtrent de bekende processen die uit de delftsche tentoonstelling van 1S63 zijn uitgevloeid Wat de delftsche processen aangaat het eerste tusschen Milo en d Wap is nu goed uit De eerste heeft niet geappelleerd Ofschoon hem zijn eisch werd ontzegd moet hij er in de gevolgen veel bij gewonnen hebben Voor den laatste zullen de gevolgen zeker minder aangenaam zijn voor hetgeeo dit proces aan het licht heeft gebragt Niemand die op de hoogte was heeft geloof geslagen in het berigt dat na den afloop door een bekende hand in de delftsche courant werd geplaatst en door andere bladen werd overgenomen liet tweede proces door mr Raedt van Oldenbarneveli alhier de geheele hoofd commissie aangedaan moet eerst r gt be ginnen Eerdaag verwacht men het pleidooi en dan zullen zeker j alle d igbladeu er van gew igen Zie hier ki riel jk de gidieeie toedragt der zaak Ik geloof u te moïen verzeKeren dat ik juist geihformeerd ben In jumj overhandig le de cisclier aan een lid der subcommissie alhier esn kleine baste in w is besloien in een langwerpig spanen doosje waarop geschreven stond dat de inhoud was een boetseersel van het hoofd vau J van Oldenbariievelt Dit voorwerp moet door een der leden van de hoofd eoinmissie persoonlijk n iar Delft zijn overgeuragt Het teedere voorwerp werd hoogst zorgvuldig behandeld eu in een der ghizen kasteu gesloten Xi den afioop der expositie werd het door leden der sub eoinmi sie aihier inet de andere voorwerpen uit deze stad ingc unUen ingepikt doch in een kartonnen doosje aangezien het oorspronkelijk iloo je onder zooveel honderden op d it oogeublik niet voor de hand was De hoofd commissie had n ittiurlijk aan dat doosje geen vva irde gehecht Het kopje kw iin gued u wel te = Ihige a in De man die met het terugbezorgen belast was liei het door zijn zoon aan het huis vau den eigenaar brengen En op den s oep vau i het hui van uir R iedt hteft de e door een Ziedaar wat ik u v m de toedragt der zaak kan zeggen Gij kunt nu oordeeiea Alleen uil ik er u nog bij tnelden datvolgens deskundigen de bu=te geen boetseersel lu iar een afgietsel is en dus aeen kunstwaarde heeb terwijl hei zelfs in deverte niet gelijkt op het gelaat v in s lands advocaat Ookzegt men dai het als familie stuk geen waarde kan hebben daar liet geslacht van Oldtnbarnevelt in alle linieu is uiige istorven In hoeverre tieze beweringen waar zijn zal uit hetpleidooi wei blijken leder is hier in gesp tnnen verw ichiingover den afioop i Het Concert gehouden 29 Haart II door het korps ilu ziekanten der Schutterij ten voordeele der nagelalene beirekkingen van wijlen den kapelmcesier A Laleber heelt ii i aftrekvan onvermijdelijke uitgaven opgebragt de som van ƒ l jS lö Naaruij vernemen zal de reeds door ons aangekondigde tooneelvoorstelling v in eenige onderofficieren van iiei 4 rege in eni infanterie alhier in garnizoen donderd ig ina 14 aprila s pla its hebben de blijspelen Fr inkr jk en Savoije deBloedzuigers en Gestoffeertie kamers te huur zullen naar wij vernemen alsdan weden opgevoerd De eeistp kamer der staten generaal is tot hervaitingharer werkzaamhfden bijten geroepen legen onderdag I4aprd Tot heden is de benoeming van den geziut i de negerrepnbliek niet bevestigd eu moeten ij dus vern oeden datonze berigtgever meer op het nenscheiijke dan op bet werkelijkelieeft gelei Woerden 30 Maart Gisteren avond lia l de laatste tooneelvoorsleüing plaats der onderoffi leren en korporaals van het hier in garnisoen liggend bataillon infmterie ie opkomst van een talrijk publiek bewee s dat hoewel er van tijd tol tijd reeds i vier voorstellingen gegeven waren de verwachting niet minder dati vroeger w as en dezelve was niet vergeefscli want den meesten lof moet men geven aan het geregeld en goed afspelen der stukjes inzond rlicid die getiteld de Tulpenhandel eu het Liiidliuls aan den grooteu weg Werd er vroeger in uw geëerd blad aangemerkt dat zij volleerde acteurs ter zijde stonden dezeu avond gaven zij daarvan weder overtuigende bewijzen Bijzonder verdienen als zooilanig genoemd te worden de personen van Simon Wortel Steven Kruinoot en Gova die in alle de stukken bewezen hunne rol goed te begrijpen ook Duimschroef en alle anderen kunnen wij onzen lof niet onthouden Na afloop der geannonceerde stukken nam onder dankbetuigingen en gelukwenschen het liefhebberij tooiieelgezelscliap in warme bewoordingen van het publiek afscheid Als tolk van dat publiek breiiu ik uij de e hultle en hartclijken dank aan dat fezcl chap toe voor de aangename urcu die het ons dezen winter gedurende 5 avonden heeft verschaft