Goudsche Courant, donderdag 7 april 1864

Hie4 üofHierdftg 7 Aprik iT til Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 29 Maart Ferdinandus ouders F Laar 30 Willem ouders VV de Haan eu G van Baarle Elisabeth ouders M de Gidts en P £ H rman de Groot OvhULEijr N 27 Maart J Nnvelstijn 7 j 11 m A J Want 41 j 28 H van Reeden 15 m M E Vuurens 30 A van der Maas 10 m Geieouwd 30 Maart G Schiedon en J M Biljee G de Gmijl en C Leus W JC de Bruijn en M Hoogj tboren H Vos en A van luijpen GOUDSCHE COURAIÏT Harkink eu E van der Maiia van der 1 i SCHOONHOVEN IngeschreTen van 18 tot en met 22 Maart Gfboren Hermina Jennikke ouders G Yermeij en J Vermeij Jan ouders F £ van Leeuwen en E Reebeeu Janna ouders H Schild en A Mnasland Annetta Clasina ouders J W Valk en A Dogteiom Overleden Levenl kind van het raanneL geslacht Tan J Groencveld eu K vau Dam V J Doesburg 21 d E Westtr aal 5 w ADVERTENTIEN Uitgave van A BRIXKMAN Lange Titndet eg 1 J 61 Zwolle 1 April Middelprijien T rn e 8 37 Bogge 6 50 Boekueii fi Sö Gerst ƒ 5 62 Aardappelen ƒ 1 90 Boter per ii ƒ 1 03 20 n ffi ƒ 24 50 Groningen l April Eoiipre tar e gerst onveranderd Boekweit 10 e hooger Voerliaver 5 c lager Zn arte dikke onveranderd Londen 28 M aart Granen Tanve met weinig vraag en fl iauu in prijs gerst niet lager en h i er meer ge r iagd Aanvoer aa 21 26 maart 238 qr inl en 4768 qr vr tarwe 892 qr inl en 2145 qr vr gerst en 500 qr inl en 29836 qr vr haver 29 Maart Boter Friesche 112 a 114 Kamper enZwolle 104 a 110 Kaas onveranderd in prijs 30 Maart Ciraneu Tar e met ueinig vraag en onveranderd in pnjs ptiike gerst zeer vast besie haver goed teplaatsen A invoer van 26 29 maart 1050 qr inl en 6210 qr vr tar c 13 3i qr inl en 530 jr vr gerst en 2670 qr iul en 11990 qr vr haver 1440 z en 3230 v Meel 31 Maan Van de veemarkt van heden nerden aangeboden 1040 runderen 177 kalveren 5260 schapen en 130 varkens Voor beste kalveren nerd 6 2 en voor d varkens 4 Sper steen betaald Voor de vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid van ome 25jarige echnereeniging ondervonden betuigen wij bij deze onzen hartelijken dank P VAN DER Sr AAL P V 1N DER ST A AL WiEZER GoVDA 2 April 1S64 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rr ks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JEXEYER i 46 io O o per kan 60 cents J ïiiever 2 ii = soort Montwijn a 46 q u per kan aS g cents De Iuczers Vercciii ing heeft tot CANDIÜAAT gesteld bij de aanstaande Verkiezing van een Lid van den Gemeenteraad op Biniji drnj den 5 April IS 64 Icii lieer W ÏIOOGENDIJR Wz Atelier de Pliotographie o o per kan inl BRANDEWIJN 46 63 cenis Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 2 April 1864 De oudergeteekeude heeft de eer te berigten dat hij dagelijks werkzaam is tot het afnemen voor Portretten in allo grootten als ook ISITE KAAllTEN enz enz A J MARTENS GoEDA Peperstraat N i 73 OP NIELW onfvin r ik weder dankbeiuiir n v nn een Heer die door het irebruik der SCHMIDTSCHE WALD WOL WATTEN en lINNENOLIE geheel hersteld was van een 1 ngduriire P HU MATISCHE PIJN lu iin been UTBEtHT M J C HAM De heil ame uitwerkins der SCHMIDTSCIIE WALDWOLARTLKELEN en aanbevelingen van H H Doctoren geven de vrijheid aan JICHT en PiHUM THItKLljnF KS de elve ten sterkste aan te bevelen fmen leze hierover deBrocharen f rjratis verkrijgbaar zijnj vooral de ANTI RHEUMAÏISCHE WALDWOLWATTEN a 25 en 50 cents het pakje en ter inwrijving de zoo zeerberoemde DENNENN LDEN0L1E a 35 en 70 cents het fleschje verkrijgbaaraan het Centraal DEPiT oor Nederland en België M J C HA M te Utrecht en voor GOUDA alleenlijk bij Mej de Wed BOS M N verder teOudewater A Buijs Hannelen VV G Kurvers TVoerden C G L Kaiten Rotterdam Wed P de Koster Eq verdere Depots vermeld op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEP6T Fbavco bij M J C HAM Vlrecht PETUOLELII te bekomen bij M van VELSE lange Groenendaal 1 77 te en 29 cents de kan puike Kwaliteit ATTENTIE De ondergeteekende heeft de eer zijnen geachten begunstigers Ie beriglen de ontvangst van eene SCllOONE COLLECTIE Japon en Mantelstoffen eene ruime keuze in GLACÉ HANDSCHOENEN CHALES CHAI ES LONGS enz enz Ue l Stc Diennrir G L P SMEULDERS Woerden 1 April 1864 NB De ontvangst der Nieuwste Modellen van Mantels eu Mantilles zal nader geannonceerd worden Prijzen der Effecten pCt Ned w sell 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3V2 Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 = serie 5 dO bijH l 86041 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2 d renteAmst 5 d0 nat l854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 tlito xlnist 5 Griekenland 5 Ver Si aten 5 d 1871 5 d d 6 dO 1882 6 Mezico 1851 5 AMSTERDAM Vrijdag 1 April I ui ste Hoogste Gebleven koers koers koers 63 631 8 63 7G 4 99Vs 93= 8 1471 2 76l o 99 8 933 148 99Vi6 93V4 148 55 45V8 47 Vü 101 46 loiv 4378 47Vl6 IOIV4 U 74 8 867 s 90 185V2 743 4 S71 8 90V4 743 4 87 Vb 901 297m 81 Va 58V 293 82 58 l 2974 82 64V8 04=716 64Vl 62 631 2 63 23IV1 2 V 661 6 63Vs 43lVi6 6fiV4 631 3 437 8 66y 5 63V 43IV16 Tgr Batkdrukkerij fu A BBINK MAN Aieüïïs en voor Gouda en iJeie Courant verschijnt des Donderdags eu Zotidiigs In de Stad guöchiedt de aitpa Ê des avonds te voren De prijs per drie inaaudeu is 2 franco p post f l Zh De i zeDding der Advertentien kan gescbiedeu tot des niürgcnb len 11 ure 6uitcnlonö Londen 3 April De Times zegt d de wapenstilstand dis twee jaren stilzwijgend tussclien de twee grooie staatspartijen in Engel ind heeft bestaan klaarblijkelijk geèiudigd en de Sirijd in vollen ernst hervat is maar dat de val van het ministerie nog geensziLS zoo nabij schijnt te z jn als de oppositie meent dat althans nog geene enkele overwinning van gewig door de oppositie is behaald eu dat zij uelligt minder eendragtig of i ii d r talrijk is d n zij zich voorstelt De regering necit op nieuw eene serie diplomatieke stukken openbaar gemaakt betreffende de onderhandelingen aangaande het duitsch deensche geichil Die docuiuenlen loepentol 26 maart 1 eu bevatten o a pen uitvoerig verslag vande verschillende pogingen do ir Engeland gedaan tot bevordering eener conferentie alsmede het door onze regering gedanevoorstel om den 12 April a s ie bijeeukoin it aliiier te openen Uit die correspondentie blijkt dat Denemarken am Engeland en Frankrijk hulp heeft gevra igd op grond van de bepalingen van het tractaat van 1720 en dit beide mogendhedendie hulp hebben geweigerd op grond dat de eventualiteit waaromtrent de waarborgen van dat tractaat waren vastgesteld zichnog niet had opgedaan Tevens blijkt nit de verschillende documenten dat graaf Russell gedurende de laaisie onderhandelingen heeft verklaard dat de eugelsehe regering onder detegenwoordige omstandigheden Denemarken volstrekt geene hoopop materiele hulp kon geven Ook is het eer opmerkelijk dat zoowel graaf Eechberg als von Bismarrk erkemlen dat dedemonstratien in Sleeswijk ter guusie van den prins van kngustenbnrg alleen het werk van duitsche agenten waren Beideministers schijnen tevens tot de conclusie ie zijn gekomen datde groote meerderheid der bevolking van Sieeswijk geen verandering van gouvernement verlangde Voltens de mededeeling van den engelschen gezant te Berlijn moet von Bisinirckverklaard hebben dat Pruisen voornemens was Oostenrijk teODdeiateunen in het geval vau eene revolmij in Hongarije ofVenetië 3 April De Observer meldt dat de Tories voornemenszijn om wegens de zaak van den heer Stansfeld aan de regering een votum van wantrouwen te geven Het torykabinetïal waarsch jnlijk een vertegenwoordiger bij een congres zenden met frankrijk een of en defensief verbond sluiten en eveutu el met Frankrijk Duiischland beoorlogen Te Birniinïham Glasgow en auflere groote steden word i luisterrijke toebereidseien gemaakt voor het waarscliijnlijkgeval dat Garibaldi op des betreffende aan hem te rigtee uitnoodigiugen die sleden mogt komen bezoeken 4 April Lord Palmerston heeft in het lagerhuis op eeneiattrpiellatie van den heer Osborne verklaard dat al de on l rteekenareu van het tr ictaat van 1852 toegetreden zijn totde conferentieDe duitsche bon sdag heefi evenwel nog nietgeantwoord op de uitnoodiging De minisier verklaarde verderdat de eerste pog ngea der conferentie zuilen strekken om denvrede te herstellen De regering heeft het niet raadza iui geacht ene basis waarover men discussieren zou va t te stellen Dt apeastilstsad is oiet aaugenomcn Advertentieblad ömstrelien j De prijg der Advertentn n van één tot zes i regels met itibesrip au bet zegel is SU Cent voor eiken retrel diiarbuvcn 10 Ceiit B u 1 1 e II g e w Ml o letters w orden berekend naar plaatiriiiiiite De heer Slansfeld heeft voorts in deze zitting verklaard dat hij zijn ontslag lieetï ingediend als lid der adiairalileit Lord P iliuerslon lieefi daarop te kennen gegeseii dat het ontsl ig was aangenomen doch teveas verdedigde h j het karakter van den lieer S mrel I 5 Üe Daily Ne vs zegi dat uieiiwo moejel jkhelen bestaan tegeu de aanneming der iiie ic laiiaci e kroi ii zuodat hetvertrek v iu aart hen ig Max iiuilia tu weer is uiigesteitl Parijs 4 April Ten aanzien van de conferentie kwestie bl jft iiug altijd veel on ekeriieid lieerschen l r l zou j den 12den de er toen den 24slen b jeenkomen eu mans spreekt men van 1 Mei zonder dat uien ooK voor de juistheid van dien datum zou willen instaan Komt de conlereuiie eindelijk bijeen dan zal de ondervinding moeien ieereu in hoeverre tie voorspellingen juist waren ten aanzien van het weinige pr ictiteche nut dat uit die bijeenkomst voorc praiien kan Oxerigens bevat het dagblad Ie Teinps een ariikel w iarin ge eg l wordt dat de artikelen v in sommige dagbladen en de niliego ingen tlie men gegeven heeft aan de nota De lijilmgen uit de Donauvorstendoinmeu luiden nog altijd veronirustend Frankrijk en Rusland slrijden er thans om het zedelijk overwi Rusl iiid g iat voort inet zijne troepen langs de frreuzen bijeen ie trekken Op russisch srou Ijrebie t eu in Zevenbergen iieliben voorldurend alr jke arre MUeii pl iats Ia het algemeen is de toestand van d en ar I dn men er ne et oogeublik het losbarsten van on sen ie g uoei kan aiee Het wetgevend ligclia im ïal yii b niet vchit de ht rft ci 7er maand met de beraadslagiiige over de urrroattHg kurr bezig honden Wat de tweerlriijn onder ile ieiiea Ier oppositie betreft is het den heer Picard gelukt eisue venioeoing tu schen de beide fracticu der link rzijde tot stand te brengen Oi heereu Favre en Simon hebben dien ten gevolge algezB van hun voornemen om de nieuwe wrt op de rameDspanning der werklieden te bestriKlen De kei er heeii naar men verneemt het ilan opgevatom een oaiailloH pupillen van den kroonprins te vormen Hatgetal regemenlskinderen dal thans 2500 üedraagt zai lot 5000 gebragt worden en de SOO kleinslen tol het aangeduide doelbestemd worden Men is zelfs voornemens deu prins op zijn reis naar het kamp vaa Chalons door bet nieuwe t taiilon tedoen vergezellen Weenen 4 Vpril Hoezeer van onderscheidde zgden beweerd wordt dal de onderhandeliugen tu sclieii irkei er en den aartshertog geëindigd zyu zoo wordt tocb it eeóe ec ff V