Goudsche Courant, donderdag 7 april 1864

i4 hu eok le bq vetkiRiL en de te veld staande oogst he weinig geleden Het weder mogt zelfs zeer gunstig genoemd worden voor de njstkultuur en de officiële staat van den stand van het rijsge as onder ultimo JaLuanj hangt daarvan een gunstig tafereel op Niettemin zal het m de laatste 14 dagen teruggekeerde droogere weder aan belanghebbenden weder zeer welkom gevveest zijn want reeds begon men hier en daar van overlading van water te spreken De berigten van de buitenbezittingen luiden bevredigend Voor Banjermassing vinden vvij de bevestiging daarvan vooral in het als zeker gemeld feit van de aanstaande terugzending naar Java van een gedeelte der bezetting Het bestaan van een complot te Amonthay waarvan wij in een vong nummer gew g maakten wordt ook tegengesproken De verse jning van den vermoedehjken Demang Lehman in de Westei afdeelmg van Borneo schijnt geene andere gevolgen te hebben gehad dan een kleine botsing tusschen de civiele en militaire autoriteiten te diei kusfe Batavii zal weldra in het genot treden van een wandelpi lats waprvan het gemis door den heer Gevers Devnoot zoo zeer betreurd wordt De commissie tot de oprigting van een planten en dierentuin wiei pogingen voor eenig n tijd stuitten op de onmogelijkheid om een f eschikt terrein voor haar doel te vin len is ih ais daarin gesl n il en voornemens niet lang met de uivoering barer phnLeu Ie talmen In de Javabode leest menIn den loop der maand Mei a s zal alhier te Batavia de tneede veemarkt plaats hebben le niii in September 1865 eeu tentoonstelling al gehouden worden van industrie en landbouw waarop machinerien waar ook vervaardigd mits hunne invoering in de e gewesten nenschelijk en mogelijk zij zullen toegelatrn worden Het tijdperk is senoegzaam verwijderd om ook de euiopesche industrie de gelegenheid te verschaffen hare p oJucteu in te zemen iets waarvan zoo wij van harte hop n din ook een ruim gebruik zal gemnkt norden Men deelt ons mede da het gouvernement besloten zou hebben de boete der suikerfabrikauten hun wegens te late vermaling opgelegd tot on de Leift te v ei minderen In üe Javascne Courant komt voor een gouvernementsbesluit waarbij aan de algemeene secretarie wordt toegevoegdeeneBfde ling voor de statistiek waarian is opgedragen Iede ïorg tot het verkrijgen van eene behoorlijke statistiek 2e het flp oieuw aanleggen be vsrken en bijhouden van een oordeelkundig register v tn de vroegste tijden tot het einde vanhet britsch tusschenbestunr ford archief en van dien tijd totop den huldigen dag nieuw archief 3e het ver amel n envoorloopig bewerken der bouwstoffen voor het verslas jaarlijks ingevolge art 60 der grondwet aan de stater generaalte doen 4e hei ontwerpen der memorie vin overgnve bij hetoptreden van eiken landvoogd in te dienen behelzende eenekorte schets van den toe and der kolomen op het tijdstip deraanvaarding een overzigt van de voornaamste maatregelen vanbestuur die genomen zijn en van de regeringsbeginselen waardoor dat beheer zich kenmerkte met vermelding van hetgeenop politiek terrein merkwaardigs is voorgevallen oe het classifieeren en catalogiseren van het oud archief het eilc tot dateinde geheel bij de afdeelmg statistiek wordt overgebrast 6e de bewerking van een register of almanak bestemd om hetthans bestaande naam register te vervolgen 7e het beheer overde boekerij der algemoene secretarie hare catalogisering en voltalligmaking als ook de aankoop van nieuwe nerken Prins Napoleon heeft na te lissmgen te zijn geland korten tijd ook te Middelburg vertoefd met 7ijn gevolg inde sociëteit de Vergenoeging op de groote markt gedejeuneerd en de oudheidskarjer op het raadhuis bezig igd De prins isdaarna n lar lissmgen erugkeerd Uit Nieuwed cp meldt men van 4 AprilHeden middag is hier met het kon fransche stoomjatjt Jerome Napoleon van Antwerpen searriveerd Z K H prins Napoleon Men salueerde van het fort erfprins en het wachtschip Morgen och end zullen e cinele en militaire authoriteiten den prins hunne opwachting maken Aan alle militaire authoriteiten zijn bevelen gegeven tot verwelkoming van Z K H prins Napoleon i eme an en Z K H mogt binnenvallen Op zijne verdere reis zal dt prins vergezeld worden door den generaal bevelhebber der militaire afjeelmg Het bevestigt zich dat de heer m van intershovenbij de aanstaande a ceineene verkiezingen voer de tneede kamermet meer verlangt in aanmerking te komen In zijne plaatszal jhr vn der Maesen de Sombreff af etreden ministe vanbuitenl zaken kindidaat worden gesteld Het gebied der bmnenlandsche politiek heeft m de laatste dagen weinig bijzonders opgeleverd en mdien met doorwmmige bladen d stryo over gebeurde zaken aanhoudend werd vroonl k goede bron verzekerd dat mm het wet m begmiel maar niet in bij oiidfriieden eens is De Ostd Post meldt dat Begeren een eigen vertegenwoordiging ter conferentie cischt als zelfstandige sSaat de belangr jkste van het eigentlijke Dmtscnland De u lere middelstaten verzetten zich daartegen Prins Couza heeft op de missive van den grootv fier geautnoord dit hij de kwestie der kloosterjoedereu aan de beslissing eener conferentie ml oadernerpen en dat wat de apeningen betreft naartoe hij h3eft gemeend te moetenovernam deze een gevo g zijn van den toejstaud van onzekerhei 1 niinu Europa Berlijll 2 Aprd Dat de regering niet eenstemmig denkt met het neener kabinet nat betreft de rigtmg op de aanstaande cou ercntie te houden hierviu ontwaart men allernege menigvul iige bewijzen In de olBcieuse d gblaJen b v wordt Oostenrijk be ciiiildigd dat het om den vrede zoo poedi mogelijk tot stand te doen komen de hertogdommen zal opoöeren pvoor zooverre dit is ovceen te brengeu met de eer De liberale dagbUaen dit berigt o eruemende voegen er bij Wij hopen dit de eoafercntic waarop ook de bond zijn vertegenwoordiger zal zenden naar men met grond mag veronderstellen het genenschte gevolg zal hebben dat eene naaawere verstandhouding tusschen ouze regering en die lu Oostenrijk zal tot stand komen en Pruisen daardoor op nieuw de baan zal betreden nelke he nimmer h id behooren te ver aten Uit Kopenhagen nordt gemeld dat de koning eergi jtei en aldaar is teruggekeerd Men 3 Het uitiigt van den hertog van Augusteuburg op hetverwerven van den iroon van Sleeswijk Holstem is ui denjongst verloopen tijd neder iets guns iger gen orden Pruisenen Kus and beg nnen thans in ta zien dat door ue handhavingzijner regien de meeste kans bes aat op het behoud van denvrede Naar men zegt is hertog FrederiK van 5 De volgende bijzonderheid wordt medegedeeld omtrenthet gebeurde bij het bestormen van de Duppeler schansen op 28 jl ten gedeelte eener pruisische comp ignie beat i nde uit 26 mnü langevoerd door een kapitein was voortgedrongentot aan den voet van een der redoutes an alle hulp versloken ilooi gesteld aan het vuur van grot ge cliut en kleingev ee hidc eo die manschappen zich plat op den grond aedergelegd Toen de Denen hen in dien toestanu zagen wildeniij geen geneervuur op hun openen een der vele tiBkik menschlievendbeid wiardoor dit dappere volk zich m dezenoorlog onderscheidt Men zond eene comp ignie tegen i ü uit di9 hen gevangen nam Xj Deuemarken ook da conferentie zonder wapenstilstanden zonder bas aangenomen heeft wordt ij algemeen als verzekerd Leschouwd Hel is evenwel nog zeer ongenis of mende vergadering den 1 den de er reeas zal kunnen epeiien Daarbij komi dat hel kabii et P limerston Eus fll volgens bijzonderebéngen uit Londen zoo al niet roet eeu val dm toeh meteen ernstige crisis bedreigd norit naardoor de conferentie alligt weder eene vertraging zou kunnen ondergam Pirankfort 5 Apnl De financiële oestand van Wurtember schijnt biiengenoon gunstig te iju Volgens mededeehnsen uu Suitigirl verwach men dat het batig sildo van de diiejirige periode 1861 1864 niet miude zal bedragen ddU 11 milhoen fl Dit rcjltiat is verkregen door gepaste spiarzaamheid lu het beheer van s lands geldmidaelen bij zeer lage oelastingen elke slechts iets meer dan s bedragen van hetgeen m Pruisen of in Oostenrijk moet worden opgebfagt Uresden Apnl Uet Breuleuer Journal deelt e iM to legïafiaohe dépêche uit Londen mede inhoudende dat ook Denemarken thans officieel heeft verklaard het voorstel tot eene couferentie zonder wapenstilstand en zonder vooraf bepaalden grondslag aan te nemen Oostenrijk schijnt besloten te hebben om Venene in staatjvan beleg te verklaren In zuidelijk Tyrol wo den bij voortduring uitgebreide maatregelen van voorzorg genomen de vestingen bijzonder Kufstein krijgen sterke garnizoenen De bergpassen woruen zorgvuldig bewaakt Tijdingen van de roumanische grenzen doen voor een opsiand vreezen Ts militaire gouverneur van Zevenbergen heeft uit Weenen last gekregen om voorzorgen te nemen ten einde deze province voor een overval te waarborgen Op de grenzen van Wallachije wordt eene aanzienlijke krijgsmagt bijeenge rokken Hamburg 4 Apnl in de Hamburger Naohrichten komt een berigt voor Uii Kopenhagen volgens hetne k Denem irken bepadd heeft besloten om alleen op den g ondslag van het tractaat van 1852 te onderhandelen Volgens kopenhaagsche bladen zal Denemarken op de conferentie door den mm van buiteul zaken den heer Quaac e ve tegenwooidigd worden Kopenhagen 3 Apnl Officieel wordt gemeld dat het bombardement van Sonderburg heden nordt voortgezet De stad stait op onderscheidene plaatsen in brand Dezelfde vijande i lijl bitteijen die gistere gebruikt zijn vuren ook heden e urende den nacht zijn de deensche voorposten herhaaldelijk aangevallen 1 5 Altona Vpril N lar luid v iii de Schl 9w Hol Ztg IS door de Holsteinsche afgevaardigden m hunne b jeeiikumst op heden te Kiel een p otest geteekend tegen eene verkorting dei regten van Hnlstem vin de zijde der mogendheden Am den hüugeeriar Behn en eepige indere heeren is de list opgedrigeii om dit protest aan den bondsdag te doen loekoiueu Sonderburg 2 Apnl Sedert 3 uren li een li v g gebchutvmir tus chen onze linien en de geavanceerde linien van den vijand te Broacker geopend De vijand heeft de stad zonder vooraigaaude kennisgeving gebombardeera Voortdurend norflt nog gesc ioten De nacht is donker en regenichtig Turijn i Vprü Op Cortu Is het eerste nomraer versehe nen van een opruijend dagblad Er hebben vollsbewe ingen pints gehad en men ducht nieuwe nanorde Kjning Oreorge noidt verwacht nm m persoon het tonisch parlement te openen ömncnlanb Gouda 6 Aprü Bij de stemming van een lid voor d gemeenteraad ziju gisteren ingekomen 275 biiletten Heden is bij de opening gebleken dat uitgebragt waren op den heer Dr A Luijten 91 W Hoogendijk 81 D C Samson 45 J W de Wilde 23 en Mr H J Kranenburg 13 steramen terwijl eeuige andere personen ei keie ste raeu bekwamen twee biUetlen in blanco en ecnige onjuist ingevuld wa en ingekomen De overstemming zat dus plaats moeten hebben tusschen de H H Dr A Lu jten en Hoogendijk W z Volgens de wet van 8 november 1815 Staatsblad u 51 zal met den laatsten der maand Junij e k de termyn zijnverstreken binnen welken zullen moeten zijn ingediend opstraffe van verj ring de schuldvorderingen ten laste van het njkover den jire 1801 Om ten deze alle noodeloos uitste te voorkomen worden de heeren griffiers en de deurwaarders of andere belanghebbenden indachtig gemaakt om hunce memonen en bescheiden van het verschuldigde ten laste van het departement van justitie over 1863 voor zoo verre zulks nog met geschied is onverwijld ter plaatse waar zulks behoort in te dienen en daarmede niet het uiterst tijdstip af te Wc chten Het BaUviasohe Handelsblad van 27 febr meldt onderanderen Uit de plaatselijke berigten bUjkt dat de vroeger vermelde overstroomingen en bandjirs slechis een secioclie vormden van den waterovervloed dien het regenicht ge neder van de vorige en van de eerste helft dezer maand ons heeft aangebragt Pekalongan Tagal Samarang Soenkarta Madioen Kedm Passoeroean Soerabaya en Bezoeki waren wederom het tooneel van die natuurverschijnselen en gelukkig mag net genoemd worden dat ZIJ nergens de afmetingen van volksrampen hebben verkregen Want hoe belangrijk de schade aar waterwerken en eigendommen ovengeaï ook gewect zij menscbeoleveaa zijn et Toortgcze dan zou men kunnen deuken dat hier alles couleurde rose nas Maar naauwelijks zal de eerste kamer bgeengekomen zgn of het vnnr zal weder geopend norden ea hethooge staatsligchaam zal beurtelings worden gestreeld en be dreigd opdat het zich met vereemge met de ontwerpen reedsdoor de tneede kamer aangenomen bovenal dat het toch metmedenerke om de verderfelgke comptabiliteitswet tot stand tebrengen A g zullen net rustig afnachtiu nelke nieuwe projectilen in de constructieniukel der oppositie zgn gereed gemaakt om daarmede met alleen zaken maar personen vooralte treffen Intusschen is dit oogenblik van schgubare kalmteniet ongeschikt om de vraag tt overwegen wat er toch welblgkt van die treurige tafereelen die door de oppositie gedurig worden opgehangen van die onte fiedenheid der blindesi ipende natie van dien alles verdervenden inv oed vin eenministerie dat zich zelve opdringt maar door het gebeele I ind reet uitzondering van zeei ueinige pa tgmannen wordt gehait ig zien vnichfeloos rond om de sporen üier ontevredenheiden moedeloosheid te ontdekken en luisteren vergeefs n nr destemmen die het naarheid moesten maken vat de oppositie zooluide verkondigd heeft Het volk lat reeds anteibire malenmet spookbeelden geraas verngtmgen en wat niet al meer n kker geschud word gaat rustig voort en deszelfs houd ng i hetbeste dementi voor hen die zoo gaarne zouden doen gelooven dat zg de stem der meerderheid nten hooreu Het ministeue dat tallooze malen reeds verpletterd werd in de oogen van denaar gezag hakende fictie re onvermoeid des elfs werkzaamheid voort g mogen er zeker op gaan ht ndieu niet doorallerlei kunstmiddelen de vo ksineening werd bewerkt en bieren daar tegenstand geprovoceer er vrg wat minder onru t in denlande althans in velerlei gemoederen zoude zgn Dnrom zekergaat de oppositie rus eloos met haren arbeid vonrt omdit zgzelve overtuigt IS dat zg het vnur mort a i stoken ü het metspoedig uitgebliischt neen g belrenren dit en vreezen datwg nog ver van hft einde zgn Mnr juist diirin i het goeJ dat WIJ er opvvgzen hoe de gre t d r oppO itie m strjd i met denvolksgcst en hoe de ver cldhenl lie soms zoo menigeen zuchtendoet zich ras oplossen zou mdieii nneii es niet wilde opdringendat de natie zegt v it de natie elfs met denkt Goesi Ct GrOrinchem 2 Gcmcni de Berigten liet Tcnaardigen en le geu van een niLUwen telegraafkabel tn ch i i Engeland en Amerika i oor 0 000 jjïuden st