Goudsche Courant, zondag 10 april 1864

18Ö4 iOki lft ver chiikmit ijzigiDgea 11 dea aaieg der tad Uit Liter pori Zijn in de drie eerste maaoden dezes jaars grootendeels naar Amerika vertrokkeu 2fi ö47 laudveihuuers Iu Yoikshire hebben 4000 kolenwerkers dpD iLijuarbeid gestaakt verhoogiug vaa looi eischende In Zwiiseilaud is ttt oL erp ran een £ ioorweg over de Alpen weder opjicvat Üf belfekkm eu tussehcn de iVaust he regering en bet britseb ï l bmet 7ijr sleed = zeer koel Meu spreekt dn een buwehjk tasscbea d i russisL faei groutvor t troouopvolger en de joitgste dochter van deu koi n du i itiiiarkcn Koying Leopol 1 uil te l oLideii blijven tot de optuHig der coiiift ut e Op N Zeelaad duurt de oorlog voort de iulauderi ij i 1 rt lo eit eu v ui yehnnyerd De Portugezen zija ZL t 5 dl v jrgenornea biiiieulaiidsche rtiri van huanen koning SprfGjt u gt tut üe trktuDing vau Italië De en Punch beween dat d guL t k t3 p J iK dfi Oootenrijkera eu Pruisei in Deneinarkeo nederkocit f p ttLt iiiauJtst tit ter eere an bciiiiier dour het ten tooueele voe i ati l e Knnvtrs De nieuwe veurzuela che leeniiig van 19 mtlliueu tiiidcu 15 te l ouden tfgen GO pCt aan de markt gebragt Dfc oraioitK D hfct ain iercl atheiiïcuro illustre hebban dezer dagen hun oiüslag gevraagd Zwtdt maakt ich gtreed om Deueinürkeu te hulp te ftOaiLU I it öt Dumingo luiden de berigten v cder ongunstig oor de ipaujaardeu De haag che dit reutuin is vernjkt met twee faalamande Een oo t f rijkfch eskader komt op de T iag De gtitimentlijke g oute sfiüee ai Z tdeu ten bedrjee van PIM O man kan reeds tegen ju i ivaaraig zjn De nieuwe geiueeutewet van eder Oostennjk IS door dt u keiztr biLrach iud Mtii beweert it 2ü0 Hongaren door dt Ocieurijktrs gtiu=itl tiu zij j omdat zij voor fredencia zameaspaudeu ter gufls e der Dtutn Burgerlijke Stand Zondag 10 April il 1 8 GOUDA Geboeen 1 April Pieter ouders P Thensen en M van der Mont 2 Johannes Gerardu ouders A Wout en H Suelleman 3 Adri na ouders J Luijneüburg en A Kunst Willem Frederik ouders J Jaarsveld en J van Kla eren 4 Eliiiibeth Maris ouders J ïau Rijn en W van Zoest 5 Jan ouders A Kranenburg en C C de Jong OVFELI DEN 31 Maart V Tan Vucht 1 j 11 m 3 April C van der Kist 19 m P J JJuvclstijn 2 j 7 m 4 1 3 vai Leeuwen 12 V H Grendel 69 j 5 J G Reinierse 17 m schoonhoven IngeschreTen van 25 Maart tot en met 1 April Geboren Paulus Joseph Hubert ouders P Roesgea en A van der Stok ïrans ouders J P Kapoen en M lilom Oveeleues f vat der Hek 9 j J Verhaar 10 m J P Xa es 18 m J J ten Holler 19 d A de Jong S w J de Lange 11 j OUDEWATER Ingeschreven van 28 tot 29 Maart 1864 BET ALLES Alida de Jon geb Vermeulen z 0 LHLEDEN Comclis W ilscbut 7 A Arie Zmdara 38 j geh met Barendiaa de Wit Frt Jirik Christiaan Johan van Ipenburg 2 m GOUDSCHE COÜHANT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avond te voren De prijs per drie maanden is 3 franco p posty2 25 De inzending der Advertentièn kan geschieden tot des iflorgens tea 11 ure Uitgave van A Lange K E N N IS G E V I N G BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat ter vc doening aan Art 69 der Wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van een lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 eu 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van den Langen Groenendaul bij de Gouwe aan het gebouw der Luthersche kerk alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd ahvaar daarvan inzage knn worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure GOUDA den 6 April 1864 BuEGEMEESTEB EN Wethoüdeks voomocmd De SecreteHs De Burgemeeüer DROOGLEEVER FOETUIJN de GRAVE W l B ADVERTENTIEN 2dJAKJGE tCIITVEREEMGING van CORN PRINS i f GorD Overzigt GOUDA 8 April Garibaldi wordt in Engeland luisterrijk ontvangen en de geestdrift des volks openbaart zich iu zoo schitterende eerbeuijzingen als zeldzaam aan gekroonde hoofden ten deel vallen Wat hij eigentlijk komt doen zal eerst later moeten blijken Het ministerie gedraagt zich te zijnen aanzien zeer omzigtig want het wil zich goene nieuwe moeijelijkheden op den hals balen Stanafcld de vriend van Mazzini heeft zijne betrekking nedergelegd om den tories ook dit wapen uit de hand te nemen Ook de minister van koloniën de hertog van Newcastle is a etredea doch deze om voortdurende ziekelijkheid eu vervangen door den heer Cardwell in wiens plaats als kanselier van Lancaster 1 rd Clarendon optreedt die vroeger reeds minister van buitenlandsehe zaken was Deze wijzigingen versterken het engelsche ministerie en nog meer kracht 7 al bet vinden in het eindelijk tot stand brengen der deensche conferentie alleen de duitsche bond heeft nog geen besluit genomen mogt het achterblijven dan zal men zonder den bond raadplegen die toch ook de tractaten van 1852 niet mede heeft get eekend De eerste zorg der conferentie zal zijn den oorlog te doen eindigen En dit wordt hoog tijd hoe geii gen men toch zijn mogt den Denen ten aanzien hunner handelwijze ia de hertogdommen in het ongelijk te stellen het is onmogelijk den prnisischen moedwil goed te keuren want zij maken zich schuldig aan schandelijke afpersingen wreede geweldenarijen en boosaardige vernielingen Al hun bombarderen baat nergens toe dan om huizen te verbranden en vreedzame burgers te dooden Toch is het te voorzien dat de conferentie zal geopend worden voor dat zij tenig beslissend voordeel behaald hebben zij kunnen Sonderburg in brand schieten maar Alsen niet innemen en van Fredericia is geen sprake meer In het oostenrijksch legercorps moet iets ernstigs voorgevallen zijn dat het zoo werkeloos blijft Men spreekt van een plan der Hongaren om in massa over te loopen van vreeselijke straf efeningen en Dit wordt nu hevig tegengesproken maar men verneemt niet wat er gebeurd is Griekenland heeft een ni nw ministerie en het is zeer te weuschcn dat het genoegzame energie moge ontwikkelen om de verwarring te doen ophouden in het ongelukkige liud dat zoo weinig goede vruchten van zijne haastige revokitie plukt Eindelijt zal Max de keizerskroon aannemen en dan onmiddellijk de reis aannemen naar Mexico het gedurig oponthoud wor It regt vervelend Mogt hij nu slechts gemakkelijker taak vinden dan George in Griekenlard Het vooruitzigt is niet gunstig en is het nu reeds zoo moeijelijk geweest een koning en een keizer te vinden het kon in het vervols vel eens onmogel k worden dan loii men wel gedwongen i jn republieken te maken van de landen waar het volk den vorst verdrcei Het zofl misschien niet slechter uitkomen dan de gewelddadige herschepping der republiek Mexico in een rampsalig keizerrijk Chffistofie s Zilverwerken BGEAVENHAGE UTRECHT Wagenstraat u 16 Lijnmarkt n 26 Cl ABEBGROMBIE HOFLEVERANCIER EEPEESENTANT der firma Ch Christoflo en Comp te Parij Mijn reiziger zal zich voorzien van de Ech iutillons de Tarieven en het Albnm van af Woonsdag tot en met Vrijdag 8 April bevinden iu het Kótel BE Zalm en óldaar voormelde ZILVERWERKEN ter bezigti fing aanbiiJea van Slf tot Vier Uïir Uiwijl hij i aes ure kuu U ontbieden il S J BIK Jpr l 1=34 EISCÏS SSJeSSSÏECJESSJSJSSiBaJSIS Voor de vele bewijzen an deelneming betoond bij het overlijden an den Hoog Ed Gestr Heer G BRIJ bJ i igt de fam lie haren hartelijken dank GocD 7 An i 1864 Openbare Verkoopliig op Dingsdag 12 April 1864 des morgens ten effen p t f fP g te Cj i i i jj L n 73 ten overstaan van den Noinri M KIST van een inboedel en andere roerende goederen iiestaande in Meubelen en Hmsraad Spiegels en Schilderijen Aannemerstn Sigarenjiaiccrs gereedschappen Schuiten Hout Kalk Zand Steen en Afbraak Alles da igs te voren te ntu Zij die nog Meubelen of andere roereiiUe goederen bij die geleje i j verlangen te doen verkoopen gelieven zich TÓór 9 April da irtoe aan te meiden bij mr r rnA r ntarïs Prijs van het gedestilleeid bij G P van de VELDE te GOU da met inbegrip van B jks en Gemeente iccijns bij eene hoeveelheid van minster s tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o o per kan 60 cents Jenever i soort Montwijnj a 4e2 jo o P kan 587 t5 iul BRANDEWIJN 462 o Pe kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigh id Gouda 6 April 1864 OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping 0 1 CONTANT GELD Op Woensdag den 20 April 1864 des Voormiddags ten 9 ure aan de Tjouwraansivoning Mol xztgt beuoond door den Heer J DE RAADT in het Noordeinde te NOORD W ADDINXVEEN VAN Bouw en MIelhffereedschappen Rijtuigfen Tuig en Meubilaire jOEDERE Hraiidiiout en Takkcbossen Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te ZUID irjPDINXVEEN Het MAGAZIJN van J H KROM Jfijddraat Wijk A N 16 + is vieder ruim voorzien van Tuln n Bloemzaden Borstelwerk van zuiver Tiirkerishaar In en ritlandsch Zeemleder Wasdoeken Matten Karpetten Loopers Houtwaren Fijn Mandenwerk Zeeften voor Aphotekers Banketbakkers Landbouwei s enz Terwijl bestellingen van Zeeflen volgens voorbanden staalkaart alsmede reparatie i in dei kortst mogelijken tijd getffectueerd wortien NB Desverkiezerde wordt ailes aan huis ter bezigtiging geznndeii en vi eder afge aald Prijzen der Effecten AMSTERDAM Ding d ig 5 ApriL Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koers ki ers Ned w sch 21 2 63 63Vi dito 3 7 Vl6 B 76 dito 4 991 2 99Vl6 991 2 Amort Sijnd 3 2 933 4 Handelm op resc 1471 4 1471 2 14 Va België Boths 2V2 551 2 Spanje obl 2 4 + 5 8 Portugal obl 3 47Vt 7 Ruöl obl H 5 101 l s d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 75 l8 75 75 d 6e serie 5 87 Vi 87 87 d bijH l 86041 2 87Vi6 Volgef Spw 5 I85V2 Oost Metali 5 58Vi6 SSVs 58V8 dito dito 2V2 297 8 30 d renteAmst 5 82 821 4 82 d nat l854 5 641 3 64 u 64V iTtiisenl859 5 102 Italië 1861 5 62 8 dito Amst 5 Griekenland 5 2SVi 23 6 25 Ver Staten 5 62 62 62 d 1871 5 61 4 dO d 6 65 6 65 S6 d 1382 6 63 8 l6 Mexico 1851 5 431 4 43Vl6 43 Tar BnUmkkeiij vu A BSIN AN DÜTVinT A AT P £ ï teüiieii van één tot zes IJIiliNKiyiAiN regels ii i i begrip van het 2egel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buiteagtwooe letters worden berekend naar plaatsruimte De poolsche opstand is bijna vergeten Oostenrijk onderdrckt in Gailicie de woelingen raet barbaarsche wreedheid en toch is het in die streken niet pluis het woelt in de Donauvorstendommen De londensohe conferentie moet zich haasten de deensche verwikkelingen af te haspelen want het zal zeker in de naaste toekomst niet ontbreken aan nieuwe onrust en nieuwe bezwaren öuttenlanö Londen 7 April uit eene verklaring van den heer Gladstone blijkt dat het budget dit jaar met een overschot Tan 2 352 000 £ sluit en dat van het volgende jaar op eeq bedrag van 2 430 000 geraamd kan woiden Hij stelt dus Toor de inkomende regten op de granen met 3 p per qnintaal te verminderen voorts eene vermindering van de incometax ten bedrage van 1 p alsmede andere reductien o a op het inkomend regt op de suiker 8 April In antwoord op eene interpellatie heeft Lord Palmerston verklaard dat de conrerentie de belangen van Sleeswijk Holsteiu ter h irte zal nemen Bovendien zal de wettige souverein der hertogdommen in de conferentie vertegenwoordigd zijn naast de twee duitsche grootmagten die naar de wapens hebben gegrepen om de regten der hertogdommen te verdedigen Eindelijk bestaat ook de hoop den duitscben bond op de conferentie vertegenwoordigd te zien Alhoe de bertugdoramen geen deel van den bond uitmaken en deze alzoo niet direct bij de zaak betrokkse i zal ook bij evaivel fauHne belangen niet uit het oog verliezen Parijs 4 April De minister van marine heeft op eene klagt van den heer D iyton gezant van de amerikaansche unie alhier ingetrokken de aan de heeren Voruz en Armand verstrekte vergunning om te Nantes ea Bordeaux vier schepen te bouwen en uit te rusten bestemd voor de zuidelijke ataten Dit besluit berust op de overweging dat de bouw en aflevering van die oorlogschepen in strijd is met de verislaring van neutraliteit door de fransche regering den 10 junij 1861 afgelegd Heden is in het wetgevend ligchaam het rapport ingediend over de begrooting voor 1865 en tevens mededeelinggedaan van het decreet waarbij de zitting van de kam jr tot 4 mei zal norden verlengd Mee gelooft dat die verlengingniet toereikend zal zijn daar de discussie over de begroot ng welke langdurig schijnt te zullen wezen niet voor IS of 19 dezer een aanvang zal knnnen nemen Het rapport zal nietvoor aanstaanden maandag aan de leden worden rondgedeeld Over de reis vau prins Napoleon naar Nederland wordtin de regeringskringen alhier gesproken als over een vriendschappelijk bezoek van den prins aan koning Willem III Menbrengt daarbij in heriiiiiering dat de prins een volie neef isvan de koningin der Nederlanden en dat hij met den koning destijds kroonprins in vroegere jaren te Stuttgart zeer vertrouwelijk heeft omgegaan Bijzondere brieven uit Athene met de stoomboot Gauge ontvangen melden dat de proclamatie van het nieuwe ministerie waarvan de grieksehe dagbladen den tekst mededeelen zeergunstig is opgenomen niettegenstaande de kuiperijen van Bulgaris en van zijne partij In de provinciën is dit eveneenshet geval Men is hier zeer verrast geworden doox de gedeeltelijke nij iging welke het ministerie Palmerston onverwachts heeftondergaan Het aftreden van den hertog van NewcisLle alsminister vau Lo onien en het optreden van lord Clarendon aUkanselier van L ncabter in de plaats van den heer Cirdwell die met de portefeuille van koloniën beiast is gswordeu wordtin de regeringskring n te dezer stede een met veel talent doorlord Palmerston voorbereide coup de theatre genoemdv iohi Clarendon is juist de persoon die gedoodverwd w t als d aanstaande opvolger van graaf Russell zoodat al ee t6iiat tgenoemde staatsman af en al wordt hij door lofd Oxreadonvervangen het ministerie Palmerston toch in ïjn geheel lei