Goudsche Courant, zondag 10 april 1864

kuuneii b i sii Intli i dezp s ukking zegt m n mag ainge 1 merk ü d i iK ei e zijile mjb ie nejerlia voor de conser 7 Vpril Dt Moaiteur meldt op grond vin bengteu utMimnnr dit de iirt hertog Alaximiliaan aanstunden ziturdagde me ic laijac ie deputatie zii ontvangen en dat hij ree Is zondag uur Mevico op rci zil gun i re s van prin N ipoleon heeft ten doel vee aan tekoopeii en bet Hndbouwbedrijf elders tp ieeren kennen an diir dit il j verirezeld vvc d vin den heer Belli directeurviu hei hudbouwkundig mbtituut te Gngnon De prins heeft lit Vil serpen ge eh t eu dit hij tijdig genoeg hier zil terng jii n liet oord te kuDneu voeren n den senaat tegen depetitie labj beperking van de regten der drakpers ge ivriiïd norlt Weenen bit Vthene zijii beng en ontvingen dd o nw t livv i r 11 in lumg worut gemaakt vin de uitvaardiging eeneipD II tip door het mean e ministerie Diann i U o i t d dit voortaan de geldmiddelt ii desiinds met ae mees e 1 1 nrziamhdd ullen bcheeid worden dic r e m jis er lUe ullei ainwenden om de constitutionele beginselen te bevestigen tn te on nikkelen de vrijheden de Imds te eerbiedigen ei 1 iloen eerbiedigen J e ministers rekenc i diirbj op de I on Ier euniiig der natie en newarnig der openb i rist voji d door hire medewerking I s eeL der eerste m iitrcgelc i ot j dat eii de genomen noemi men het ontshin vm een groot 1 uiiitu zoügenaimde agenten vin politie vrot ei ueiktuigen i de h lud van den fge re len minister Bmgaris die de iiist m de hoofdstid ia geviar brigteu dat in den jongst veiloopen t l her laaidelijk verregaande mordelijkheden hiJ gepleegd De solditen zijn bj andere biUmlo is lugeliji l eu dt offi enn i op pens oen gesteld Vinvankelijk heeft het ministe e door lie e en andere maitregi len eti gunstigen indruk op de be V Ikiiig gemiikt wint de nationale gartie is bjceni ekomei til litett eeue kriuhtigc demonstratie gedian tot schri ing vai If nieuwe bewind lotn zij in missa voorbij het pileis des hon ngs trok on Ier het lanheffeT vinden kreet leve koning i irge kwam i e niet slechts op het bilkni m ar zon d irenboven een adjudant naar den chef dei ii uionaie gir ie om hem en znne onderheubenden v oor de bew ezen eer te d ii ken 7 1 ition lire p irt j het phn te hebben gevormd om eene poging tt doen tot omvenverp ng der besti mie orde vin z iken l e rtvoiutiouairen in enetie hongirije en Gailicie hebben zich nnr het sthijrt onderling v rstain om op hetzelfde tijdstip de b nier des oproers te verheffen In Galiicie liftft de regering i cn tnt van beleg leeJs ingevoerd en door het unoereu van thtrpere miatiegelen de bedreigde rust voor chokkc u beu iird en men zegt dat gelijke maatregelen weldra in het Lomuirdi ch A enetnausche zullen genomen woroen teu ein ie verdere woelingen voor goed te bci w ngen De keizer heeft dezer dagen het besluit genomen om lUe voorwerpen van kunst in zijne paleizen en kisteelen verspreid uturtelings voor een gedeelte ter bezigtigmg te stuUen m het nieuw opgerigte mu eum voor kunst eu nijverheid alhier Dit vooibee d heeft den naijver ouder alle bezitters i ii ver imehnjen of een grooter of kleiner getal voorwerpen van kunst derwijze opgewekt dit peisonen van hoogeien en lageren ring zien h oben ber id verklnrd ook hunne kunstschiHcn ten algemeen n uut e dienstbaar te raik en door ze gedurende eenigen ijd iin het gemelde museum af t staan Berlyil b Vpnl De pruiaische regen ig heeft officieel verklnrd dat zij zich met het door ira krjh voorgestelde be gin il m volksstemming in de hertogdoi men veieenigt Zij ma ik iCKer eigeutlijk onbeduid d voorbenoud dat echter uair men hoopt op de conferentie geheel uit den weg geruimd zal worden Bij het bombardement van Sonderburg hebben SO inwoners rouwen en kiuderen het leven verloren of zijn gekwetst gewordei oO huizen in het middenpunt van de stad ziju door de vlammen vernieiJ Er zija met minder dan 1500 bommen in die plaats vallen stritief gezig zil overgaan op Ie militiire mtonteiten Ten gevolge hierv m ijn de lutsten gemigtigd ge i orden de belastingen te regelen die vooiioopig zullen worier geïnd Voorts brengt het bestuur ter kennis der boeren d it hun de nog verschuldio de temijne i k ijtgescholden woiden niet zooüs het besluit z gt l ij wijze vin gratie miar als eene vrijwillige gift van den adel in het belang der gemeenschappelijke welvaart De deensche bl iden schilderen de plundering ei het geweld w lira in de inwoners van Jutland blootstaa i me sterke kleuren Zoo verhalen zij dat onlings te Horseus eene levermtie vin paarden uitgeschreven werd Alle piarden in de stad moesieu vertoond worden van welke lo werden genomf n zon der er iets voor e beulen In Erider a zijn in het algemeen door het bombard mer gedurende twee eigen 24 gebouwen afgeb in 1 en vele mieren sterk be chadigJ Drie eu dertig inwoners verloren ü roij t leven Stuttgart 5 April Het biu etm van gisteren moi gen luiii Ie ildus i e toe ii d des kon ngs wis ifwisselend ster ke enaiuwdheid zeldziiia de 1 i e ni ht mr om luidvlie den gunstig de zvikte zeer merkb r liet eerstvolgende bulle in ver3 h jiit ccrsi de i Sstcn dezer öinnenlanö Gouda 1 heef benoemd bj den pi staf lot kolonel en pi knininJ it ri i i sli se ie Jsijraegen den luii kolonel H i iijude li 11 s op nonaetiviteit i I 1 fCjt at de vice1 Imiraal A ipff directeur cii k II 1 i du in nine alhier met 1 Julij e k die betrekkii 1 1 lerleg Lj en op pen ioeu zal gesteld woruen endu lie o it bij uacht de Vries thans op non aetiviteit dunleer i i te juetis Ie Vmsterdim ontvangen ber gt is Het ne I stoom chip llembnndt lan Stetliu nau 1 s Gravenhage hoeft oiid r voorzitting vin den heermr P P van Bosse eene ve gadering plaats gehad van laiideelliouders dei brood en meelfabuek aldair De commissielot opname v in de boeken heeft eerst vers ag uitgebr igt wiirut blijkt dat zij deze en de balans n orde bevondenhtett Ulil ia heeft de voorzitter rapport gedian omtrent deatoe tuid der inrigtug eu o a kenb nr gerankt Jit de fabriekzieli eeu guustigen lOcstand bevindt da hire vverkkiachlenverdubbeld zijn door den uuleg vin ti ronde en tweevieiMntc ovens d it he debiet in t jongste j m vergelijkiug met dat van lit3 aanzienlijk is toegeno nen In hetjair 1 G3 heeft dit toch bedrigen 3 70S ü29 st ie zamtuuitmakende 2 179 097 küo s Uu de bruto opbrengst heeft volgens de statuten eene aanmerkeljke afschrijving van kipitul plaats gehad en is aan ie aandeelhouders een dividend m o pet toegekend Ten gevolge van de nog bestaande gemeeu e belasting op het gemaal is h t donkbeeld tot oprigting lu eene stoom meelfabuek nog met kunnen verwezentlijkt worden De minister van bmnenlindsche zaken heeft ter kennis vin Je behughebbenden gebngt dit ters ond ni de opening der lessen am de poljtechnische school ia september 1864 gelegenheid zal worden gegeven te het afleggen der examens A en B vermeld m art 59 Ga der wi t tot regeling van het raid lelboar on lorwijs Zij die een dier examens wenschen at te leggen zoowel de kweekelingen der koninklijke kideraie tot opleiding v in burgerlijke ngenieurs ie Delft als zij die elder hunne opleiding hebben on vingen worden verzocht diarvan voor dea 15 Augnstus 1SC4 schiiftelijk opgave te doen aan het dep rtement v n binnenliudsche zaken met duidelijke laiiwij ing welk examen zij wenschen af te leggen eu of ZIJ als k leekehng van voormelde akademie aanspraas meenen te kunnen maken op de vrijstelling toegekend bij de laatste zinsnede van art 93 van gemelde wet De dag en de plaats van het examen zullen nader worden bekend gemiakt Bij de herstemming die den 6 april te Zwolle plaatshad 13 de heer m G A IJssel de Schepper met 978 stemmen tot lid der tweede kamer gekozen De heer m Eaedtvan Oldenbarnevelt bekwam 711 stemmen In de stembuszijn 20 blanco biUetten gevonaen J aar luid van mededeelingen uit Luxemburg is de ministeriele crisis geëindigd De heeren E Simons en H Van i nerus ziju tot leden van het kabinet benoemd de eerstgenoemde is belast met de leidmg van het ministerie van binnenl zaken de inder met dat van justitie de heeren de Tornaco en Llvehng behouden hunne portefeuilles Z M heeft bij besluit van 18 miartjl mei intiekkmg vaa lit 3 vin het besluit van den 10 no ember 1860 n 60 bepial I uit am de gepensioneerden en onderst uid genietendenten liste van Ie weduwen en weezenkis voor de officieren vinde lindmagt onvoorwairdebjk vergunning wordt verleend ombuiten het rijk of zijne overzeeache bezittingen verblijf te houden Dingsdag 11 zijn in de buitengewone vergideimg derprov stiten v in Z H toegel iten en betedigd de nieuw gekozen leden de heeren V h Eoest van Limburg mr J A Vaillant V H von Lindein ep J Smits van NieuwerkckVervolg ns is voojlezing ged uu vin de missive vm GedepStiten bevattende een voor tel tot be lissing de moeijelijkheden gerezen met de voormilige eigenaren van het vroeger dagblad van ZiiidhoUand ovr de opname in dat blad van de officiele siukken uitgnnde v iii de provincie Gesteld in handen eener comm i ie Durna is m tie plaats van den heerKoog die lis buitengewoon hl v m Gedep Staten zija ontslaghad geiidmen als zood inig gekozen de heer A F L Bichon V n IJsselmonde Mtu kin met zekerheid melden dat de lieer Geertsema I leuw benoemd lul van de eerste kimer der stiten genei aal die ziel t cr deze benoeming wen chte te beraden hiar thansheeft luigenomeu De juiv ter beoordeeling der 21 plannen voor het ontworpen Mii cum koning Willem de Eerste heeft den uitgeloofden piij vin 1300 t e ewc rn aan he plan der heerenprof I I I 1 g Lüig tn Lmi I u t ie Muuchen en de premievan ƒ 300 lan dit v in Vn hcei P J A Cuijpers te Koermond ter i l lotfpJijk worden vermeld de p innen gemerktCoiieoraii m irv ie crescunt luvaillei c cst vivre en KemIiriiidt De j in Iieeit echter ongemerkt d t etn der nigezou ien pi nil u vobloet iin il de bepilingen vnii het progrimma ArLkSterstcl 8 V irgst was minder dm mitig en de piij en nnr den tijd desj urs liag In ue laatste digen is den toesiuul eerigzins verbe erd De vangst was iets ruimei en de piijzeii iets hooger Krwijl ook dagelijks eenige elften ter miikt geb igt woldendie vnj hoog in prijs zijn an vr l ig 1 a iil tot hedenZjn hier verkocht 39 zalmen vm 14 tot S hihe n p prijs 1 25 a ƒ 1 oO en een 70 tal elften die v in ƒ 1 00 tot ƒ 1 80 het stuk go den In de gemeente Bergimbicht hebben mazelen en roodvonk de school bijna geheel ontiolkt zoodit v m de ongoveer 200 leerlingen er slechts een 30 tal nnwezig wiren thms schijnt de epidemi te verminderen Gelukkig heeft zij wen ig oders geeischt Ook lu deze en de gemeente Schoonlioven zijn er eiike e gevil en voorgekomen Het schn e weer Ier lnts e digen houdt de vellen dor en aal maar is overigens zeer gewenscht daar het de ontluiking d s bloe sems vm de boomvruchten tegenhoudt die miers vm de trenge mchtvorsten veel zouden + e iijJtn hebben De viurhtboomen belooven anders eenen rjken oogst dnr ij vol bloes mknoppen zijn Deairdippels zijn in deze=treek reeds illen en m ruime mite en onder gunstige omi ind gtieden uitgepoot Gcaiengde Berigten De franscbe kor pi lardij vloot bestaat iit lo OCO ze i aartüigen oüO stoombootep eu 9UG0 vis chirsrhepen De James van Orizaba borduren een galamautel voor keizeno Charlotte van Alexico De nmkUicrs te Wunu mogen met de koopers geen poolsch spreken Do eastern londoo spoorweg ma tscbappij heeft de tunnel onder de Tbeens aangekocht voor 170 OUO p iL oia er een poorweghju door te Ie gtn De t o clstbe minister van kolo itn de iiertog van Ganbalti kont alleen in Engela don zijue v onden te doen gene en Bij de overstrooming te Shctbeld zijn 40 0 bu zen vernield of beschadigd de scbadi U araagt d ie mill oen eulaeu do irbij komt bet enormverlies aoor pachters en grbndeigenaars sreleden ïnbienos v res duurtde burgeroorlog voort Te Wecicn vindt men nog altijd veel smaaL m het eten van paardevleeecb Twee oostenrijKsebe fregatten en eene kanonncerboot zijn van Lissabon naar de Oostzee op reis gegaan t ndeensch oorlos fiegat is te Ivieuwe Diep op de reede gekomen waarschijnlijk om steenkolen in te nemen De ccb lerijeuver amel ii van wijlen dr G Muunicks van Cleef te Vtrt ht dezer dagen te Panjs verkocht heeft opgebragt 171 OÜO Irs Te Bruss 1 zyo 2000 dozi n andschoenen besteld voor bet mesicaanscbe leger In de Herzo ewma ia geen oproer uitgebroken maar toch weigeren de inwoners de nieuwe belastingen te betalen Keizer Napoleon heeft Mai geforceerd om kei ztr t w iidcn door de bcdrelgini dat bij een ander zou favoiiseren met het baantje In Egypte is de uitvoer an koren en meel verboder en de lu oer open gesteld Woensdag avund beeit de baron van Hall zijn aprilbal aegeien FTet theatre des vanetes m de es te ms erdam ïs fd llie Op 15 of 16 dezer zal de mesicaauache leening te Par ja open f eattld wordtn In de ga fabriek te Kleef zijn ÜOOO ot t gaa ontploft Fet gebouw is zwatr besrhadj doch niemand omgekomen Marktbengten Gouda 7 Ipnl Tarwe Prolsche 2400 ned S ƒ 310 Zeeuwsche per mud ƒ S SO t ƒ O 25 Rogge Koningsb jU i ƒ G 75 Dantziger ƒ O 50 i ƒ 6 7ó Zeeuw = ehe ƒ 6 i ƒ 6 60 Gerst ƒ 4 60 i 6 haver 3a o Puike bl Lr len ƒ 7 50 Boekweit Iransche ƒ 200 Iv Brabandsche 22a De veemarkt met tamelijken ainvoer doch zeer tragen hmdel Aligere varkens raoejelijk te verkoopen Botei per n ƒ 1 10 a ƒ 1 18 Dordrecht 7 Apnl Tirwe met beperkten aanvoer als voren lingzaim verkocht Puike jirige SV 7 8 50 i ƒ 8 CO mindere ƒ 7 70 i ƒ 8 30 Beste nieuwe lO i s SO min dere en geringe ƒ 7 60 i ƒ 8 30 Bhau ie ƒ 7 20 a ƒ 7 60 7omer arwe ƒ S a ƒ 9 20 Eogge enk puike vhimsche pirt J Ji ƒ 6 overigens met meer dan prijshoudeu 1 Z ƒ 5 60 overm ƒ 5 i d iO Gerst wmter akma it ƒ 4 i ƒ 5 10 Gestort ƒ 5 50 Zomerzakraiat ƒ 4 oO i ƒ o 40 Gestort ƒ j 70 Spelt ƒ 2 50 i 3 Hiver ml voeder ƒ 2 70 i ƒ 3 iO d dikke 3 40 a 4 2 Pnr leboonen ƒ 4 80 i ƒ o 50 Duiveboonen ƒ C 40 a ƒ 7 0 W itte boouen de piiik e 1 lager ƒ 12 mindere ƒ 10 i ƒ 10 oO Bruine bjonen ƒ 7 50 i ƒ 9 Bl goed kokende erwten 20 30 c hger ƒ O J Mes tingsoorten ƒ 6 30 a ƒ fl 50 Boeiviieit op 70 n bj pirtij verkocht vour ƒ 226 Geveild Gioi zand 2 U IIo st J 12 Jirige Fransehe 190 Delft 7 Am stids wng gewogen va 1 7 Deventer p d Tuue s i o Logge ƒ 6 üO a i 10 EoeKWfit 6 25 f ert 47o i aSOHiver 3 25 i ƒ 4 Boter pr 20 1 1 1 s ƒ 21 oO 1 ƒ 23 75 infer ƒ 20 50 2 = s ƒ 19 7o a ƒ 20 o Zwolle pril And lelpr J en Iiiwe ƒ 8 37 Po ge ƒ 6 50 Boekweit G 85 Gers ƒ 5 62 Airdapp f 1 O Boter nr n 1 ƒ 1 02 20 n S ƒ 24 50 GroiUngSn 8 Londeu 4 Heden werden aiLgevoerd 4310 runden i 22870 schapen l kiheren en 410 virkens Men noteertbeste Hinderen 4 10 schipen 5 10 ka leien O en v irkei s 5 fi April Giintu De ainioer van eug tarwe is zeerbeperkt mnr er was veel vreemde ter maikt Er was weinig vraag of ch on de prijken onvei ludtrd w iren Gerst met grilte plaatsen Hivei vast Vaiuvoir van 2 5 april 2 0 qrml en 330 qr vi tarwe qr lul en öbO qr vr gerst 1000 qr ml en o OO qr vr haver 7 April m ae veemukt van heden werden aingebo den 1030 run leren 3o9 kaïveren 5270 schapen eu UI vir kens Voor beste runderen werd 4 10 vooi d schapen ea kihereu 5 en voor a v irk i s 4 s per sneu betadd Burgerlijke Stand GOLDA Cfboucn 4 Apnl fei idus Wouter ouders P J EnJenburs en C H rimk e Helena Jobanin o idcr C I U er eu B J ran t Sant 7 Jacobus Fredcncus ouders F Herman de Groot en A vaa Fe iwen OvFBLUF April J Siont wed van J Maurcr 54 j