Goudsche Courant, donderdag 14 april 1864

tz I§d4 COCOSZEËP De e ZSEI schuimt sterk reinigt oogenblikkelijk ontneemt alle scherpte aan de huid maakt haar zacht en blank en geeft haar een jeugdige frissche tint Men koopt een gi oct stuk voor 15 CentS Bij het waasohwi van gekleurde Goederen en Zyden en Wollen Stoffen doet zij van eene zuiverder en minder scherpe loog bereid de kleuren minder aan en maakt de v ol niet hard De Echte TANDZEEP van D S Oin de Bontemard maakt de tanden zuiver wit zonder het tmail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt de mond ftlsch Het stuk kost 40 CsntiS Het Persisch Insecten Poeder doodt oogenblikkelijk Weegluizen Vlooijen Motten Bladluizen Mieren en alle andere ougedierten Het pakje kost 50 CentS Het VLEKKEIMWATER neemt alle mogelijke Vetvlekken weg uit Zijd n Wollen en andere Stoffen zonder de kleuren in het minst Ie veranJeren i njs per flacon 40 CentS groote llcseii ƒ 1 Verkrijgbaar bij de Wed A C SCHOUTEN Donderdag 14 April OÜDSCHE COURANT TT A nr TXTTriiT A UT j P J Advertentien an éen tot zes Uitgave van A EKINKMAN I regels met inbegrip van lut zegel i = SO Cent voor Lange Tiendeiceg D ii 61 JJ VERTErr EN Voorspoedig bevallen van een Zcon C H r PEEREBOOM geliefde Heht mnooi van C SMITH SciiiEDiM 8 April 1864 j Hejeu overleed mijn wap rde Echtgenoot PFTEUS CÜENEAAÜ KOMMER in den ouderdom van 64 aren en 7 maanden in leven Bou van Schoonhoven op tjouda M TAN LIESHOUT Wed P C KOMMER Schoonhoven J April 1864 liet diinkz sging wordt aan hen die COMMi riARissEN tot bereiding en Uitdeeling van soep daartoe door hunne deelneming in staat stelden berigt dat gedurende 13 weken van uitdeeling aan minvermogenden zijn verschaft 30069 ponien soep Voor hu vervolg wordt deze inrigting dan ook ten zeerste aanbevolen met de veste overtuiging dat zij eene der meest nuttige alhier ter stede is Gedurende 14 dagen ligt de rekening en verantwoording van af heden ter visie ten hu o van den Secretaris Namens Commissarissen voornoemd W T FOETCTJN DSOOGLEEVER President A SCHOOXEVELü van cer CLOET GoCDA Secretaris A yg 1S64 ZEEPHOUT Het gemakkelijkste en goedkoopste middel om alle soorten van gekleurde stoffen te wasschen en van vette vlakken te outdoea zonder dat dezelve krimpen of verschieten uitnemend ook geschikt om gelakte of geverv dc voorwerpen zonder schade schoon te maken verkrijgbaar bij J H BOERS Apotheker in de lider wordt gewaarschuwd geeneGoeder ii of eenig Crediet te geven aan GERRIT JAX WILHELMUS an der GRIJP op naam van den ondergeteelende of van een zijner huisgenooten zullende daarvan geene betalingen of teruggaven gedaan worden J VAN DES GRIJP Gouda April 1364 Beste Ruhr Kagchelkolen a 80 Cents per mud vrij aan huis bij Ade ZANGEK op de Turfmarkt Prijs van het gedestilleerd bij Gr P van de VELDE te GOUDA in t inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jq per kan 60 cents Jenever Z soort Moutwijn il 462 p o p per kan 58V2 cents inl BRANDEWIJN 462 io j per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredighiid GocuA 9 April 1364 Openbare Verkoopingcn VAS Koeijen Paarden enz De Notaris J G BROUWER NIJHOFE te IlaastrecU zal om CONIJXT GELD verkoopen op Di HjHdag 19 April 1864 te Haastrecht op de woning het KLOObTEU van wijlen den WelLI Heer Adx UUPPER Dz wijk B n 138 op hit dorp 16 KOEJJEN 2 PINKEN oudIIol landsche CHAIS WAGENS K UIRF N EMMERS enz op Bingsdafj 26 April IS 64 te SLin op de woning Oüdervrlcht bewoond door den bouwman A LEUSEN wijk A n 28 in het land van Steia 20 KOEIJEN 5 PINKEN 1 SiI R 19 BIGGEN 4 OVERLOOPERÖ 1 driejarig PAARD goed in het tuig Wagens Karrcu Schouw Brandhout BOUW en MELKGEBEEDSCILiPPEN en Meubelen en op Vrijdag 29 April 1864 te Eamtrecht op de woning Boomgaarulust wijk C n 8 in Beneden Haastrecht bewoond door de weduwe MAARTEN VERBOOM 30 KOEIJEN S PINKEN 2 PAARDEN 1 ZOG met 6 Biggeü 2 ZOGGEN met Keujen 3 OVERLOOPE S 2 BOEREN W AGENS 1 Stortkar i IJsslede 2 Schouwen Brandhout en onderscheidene BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN Alles aanvangende des voormiddags ten 9 Ure en de d igen te voren te zien PETROLEUM 1 = Kwaliteit a 28 Cents de Kan bij W J van LEEUWEN Spieringstraat in PETROLEUMLAMPEN enz Portland Cement Eene partij versche eerste soort Cement uit Londen ontvangen hebbende maakt ondergeteekende de verbruikers hier attenL op en recommandeert zich A DERCKSEN PETROLEUM 1 Kwaliteit a 28 CentS de Kan bij P van DAM Keizerstraat in PETROLEUMLAMPEN enz Openbare Yerkooplng te a O V M Ji Op 3Iaandag den 2 Mei 1864 des voormiddags ten elf ure n de Sociëteit VsEdebest aan de Markt aldaar van Een kapitaal goed onderhouden HUIS en ERF met een TUIN daarachter staande en gelegen aan de Oosthaven te GOUDA Wijk B NO 84 Kadaster Sectie C N 327 Zijnde in het Huis beneden eene Voorkamer met Suite en Bii enkamer eene fraaije Zaal eene goede Keuken en Kelder en een marmeren gang en boven vier Kamers meest behangen en geplafoneerd Dienstboden en ProvisieKam rs een ruime Zolder n hetgeen verder tot een goed ingerigt en aangenaam Woonhuis behoort Verhuurd aan den Heer Schout bij nacht de VRIES tot 1 Julij 1864 Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP Nadere inlichtmgeu zijn te bekomen ten kantore van den Notaris VV J FORTUIJN DROOGLEEv ER te GOUDA De ondergeteekende heeft de eer zijnen geachte begunstigers te berigten dat hij zijn Magazijn van GAREN en BAND WOLLEN en ZIJDEN MANUFACTUREN MODES enz met 1 Mei aanstaande zal openen te Woerden Voorstraat Wijk A N 299 zullende steeds trachten dooreene nette bediening en zoo laag mogelijk gestelde prijzen zich het vertrouwen zijner begunstigers waardig te maken Hopende met een druk bezoek veieetü te worden beeft hij de eer te zijn UEd dw Dienaar G L F SMEULDERS Ontvangen eene groote Partij MISDRUK zeer BLANK a 25 Cents het Boek WITTE en GEKLEURDE E A STRANDEN 6 n 8 Cents het dozijn BEHANGERS GROND PAPIER da riem ƒ 2 70 het boek 15 CentS Stroopapier de riem ƒ 1 35 A QUANT WijidTCK Ter Boekdrukkurü v u A BRINKMAN euws en voor tiouda en Dp7 c Courant KENNISGEVING NATIONALE MILITIE BURGEMEESTER in WETHOUDERS van GOUDA makej bij deze bekend dat de ticeede Zitting van den Militieraad bedoeld bij art 86 der Wet van den lOden Augustus 1861 Staatsblad n 73 zal plaats heWien te LEYDEN op Dingsdag den 19 April 186 1 des voormiddags ten 91 2 ure Zij herinneren voorts dat in de gemelde Zittmg voor den Militieraad behooren te verschijnen 1 Alle Lolelingen omtrent v ie in de eerste Zitting geene uitspraak is gedaan en die aan een persoonlijk onderzoek moeten onderworpen worden 2 Die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar voor eenen Loteling verlangt op te treden Terwijl de Lotelingen die voor bo vengenoemden Militieraad niet zijn versehenen gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor de dienst aangewezen worden terwijl het niet ontvangen van eene bijzondere kennisgeving of oproepingbiljet niet ontheft van du verpligting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van viijstelling gevorderde bewijsstukken GOUDA den 8 April 1864 BüKGEMEESTEB en Wethocdebs voomoemd De Secretaris De Burgemeester BROOGLEEVER PORTÜIJN IJZENDOOBN KENNISGEVING De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente GO ÜDA brengt ter kennis van de Ingezetenen dat aan de Kiezers zijn toegezonden d j oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van een Lid van den Gemeenteraad En dat wanneer eenig Kiezer geen briej can oproeping of stembiljet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de Kiezers opmerkzaam gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den 19 April 1864 des morgens ten regen en eindigen des namiddags ten vier ure dat het stembkieeje schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembbiefje dan dat hetwelk van het Gemeetitezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaani moet worden aangewezen dat het BRIEFJE niet onderfeekend mag zijn en geene andere britfjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht GOUDA den 12 April 1864 De Voorzitter voornoemd IJZENDOORN iken regel daarboven 1 Cent Biiitcngevone letters orden b rLkend naar pUatbiuiuite Advertentieblad Omstreken DE KIEZERS Het is ee telkens terugkeerende en algemeeue kiagt dat de kiezers te weinig belangstelling betoonen geeu prijs stellen op het verkregen regt en geen besef hebben van de op hen rustende verpligting Het is een feit dat niemand ontveinzen kan maar het gebrek wor U niet verholpen door jammeren en klagen en even weinig door biltere beschimping en beleedigende aanranding Men moet de oorzaken van het treurig verschijnsel opsporen en verstandige hulpmiddelen ter verbetering aanwijzen Het komt ons onredelijk voor uit de traagheid der kiezers aanleiding t3 nemen tot het veroordeelen van het stelsel der verkiezingen het was waarachtige vooruitgang in den besten ziu des woords toen het oude pad verlaten en zoo groote uitbreiding gegeven werd aan het kiesregt het vifas behoefte voor ons land en noodig oor een volk dat de vrijheid lief heeft Maar is de eisch nu niet onbillijk dat allen op eens doordrongen zouden zijn van het belang dtr zaak en met vnrigen ijver zelfstandig gepaste keuzen uitbrengen Het was iets nieuws waarin men zieli oefenen moest om zwemmen te leeren moet men te water gaan en uit dit oogpuut leert nien de bestaande onverschilligheid gematigder en billijker beoordeelen De grond van het verschijnsel ligt werkelijk in de ongenoegzame staatkundige outwikeling van vele kiezers zij bragten eerst hunne stem uit zonder ernstige overweging op voorgang van leiders die zich weinig bekommerden om de opleiding der kiezers maar alleen de stemmen zochten voor hunne vrienden De weldra daarop gevolgde onedele agitatie scheen voor lange jaren rampzalige partijzucht den boventoon te schenken Dit was nu wel het geval niet daar de meerderheid al zeer spoedig inzac dal zij de speelbal was van de scliandelijkste misleiding en het vooroordeel gebezigd was tot geheel andere bedoelingen dan die in woorden geliuicheld werden Toch drukken ons nof altiid de gevolgen weigezinden zijn afgeschrikt door de partijdige hevigheid min ontwikkelden wantrouwen de bedriegelijke leiders al Komen zij er zeer moeijelijk toe hun Vi tgT ongelijk te erkennen Van eigenliijke partijzucht kan slechts weinig sprake zijn Het verschil dat onder onze kiezers bestaat heeft 11 zal altijd bestaan het resumeert zich in vooruitgang Sjtflstand en teruggang Vooruitgang is de wet de levens stilstafid is de dood en teruggang is het ongerijmde ondenkbare in onmoge