Goudsche Courant, donderdag 14 april 1864

iljke Doze waarheiil erkennen en die toepassen zijn twee zeer 1 uiteen liggende zaken De vooruitgang kan te driftig en vernielend zijn in zijne werking dan heet die omwenteling revolutie of gematigd ontwikkelend dan noemt men die hervorming reforme De liberalen moeten vrijheidlievend gematigd bedachtzaam ijveren 1 voor het doel maar zich zorgvuldig onthouden van overijling opdringen en overrompelen De goede zaak is zich zelve genoeg al is de leugen snel Ic waarheid achterhaalt ze wel de volle overtuiging wankelt niet door oponthoud tegenstand of nederlaag Groote drift en ijver ligt niet in ons volkskarakter wij volgen langzaam gelijk dit dan toch ook wel in de menscheUjke natuur gegrond is gewoonte doet ons zelfs het gebrekkige dragen en wij schromen de inspanning en de onzekerheid der h lüöfde resultaten Daarom zijn zoo velen conservatief voor he behoud voor den stilstand voor werkelijken teruggang die het gebrekkige oude terugwenschen zijn slechts enkelen Vraagt men nu wat is noodig om de kiezers te bewegen tot ijver voor hun regt en trouw aan hun pligt dan is het antwoord gereed verlichting staatkundige ontwikkeliug daardoor worden zij met belangstelling bezield tot nadenken opgewekt dan leeren zij uit eigen oogen zien ludien de kiezers weten wat zij willen dan blijft nog altijd de zwarighei Kien zij willen Ontbreekt er zoo veel aan de kiezers htt ontbreekt ook dikwerf aan geschikte personen De bekwaamstcn stellen zich niet zoo op den voorgrond en de kiezers weten dikwerf in waarheid niet wien zij kiezen zullen Doch hierover handelen wij nader Deze moeijelijkheid bestaat zelfs en aanzien der keuzon voor den gemeenteraad Hoe ver uiteenloopcade zijn de aanbeve lingen hoe betrekkelijk gering is het aantal stemmen uitgebragt op hen tusschen wie de overstemming moet plaats hebben 1 Gemis aan warme belangstelling is ook hier kenbaar Men weet niet wat en wien men wil De aanbeveling der kiesvereenigingen heeft nu gegolden en beider invloed staat vrij gelijk Is men nu in Gouda conservatief en w il men alles bij het oude laten en slechts schoorvoetend en als gedwongen tot eenige wijziging komen dan houde men zich aan den candidaat van Koning en Vaderland die reeds vroeger den lof Avegdroeg van een goed raadslid te zijn Wij willen daarop niets afdingen ea gelooven dat de voorloopige keuze best uitgevallen is Maar die met ons van gevoelen is dat ii Gouda nog altijd veel te hervormen en te verbeteren valt die belangrijke veranderingen noodzakelijk acht stemme den Candidaat der Grondwet Wij hebben nieuwe en krachtige elementen in den raad noodig en de heer Hoogendijk Wz is bij zijne medeburgers bekend als een regtschapen en bekwaaip man Wie durft het niet met zuJk een man beproeven vooral in de gegevene omstandigheden Onze raad is zoo echt gematigd zoo conservatief zoo weinig voortvarend dat een greintje zout stellig niet schaden zal AVij hebben behoefte aait mannen die uit eigen oogen zien CU niet meegaan met ieder Dit verwachten wij niet maar wel ivU ueiers van W HOOGEND IJK Wz 6uttenlttniï IiOnden 9 April Men verzekert dat Garibaldi door lord Palmerstou uitgeiioc is ter bijwoning van een banket De heer Gladstone kanselier der schatkist lord Clanricarde de markies d Hartlepool en de hertog van Newcastle moeten insgelijks den ex dictator uitgenoodigd hebben Hij heeft voorts uitnoodigingen ontvangen om Liverpool Manchester York Dundee Edimburg Glasgow Birmingham en andere plaatsen te bezoeken Overal waar hij verschijnen zal wacht hem eene schitterende ontvangst Er is vctorts sprake om hem een stoomjagt ten gesclienke aan te bieden gewapeud met Withworth kanonnen en er is in eene meeting te Londen gehouden onder voorzitterschap van het parlementslid Crawford eene resolutie met groote geestdrift aangenomen waarin verklaard wordt dat Garibaldi de edelste patriot is van den nieuwereu tijd en de heldhaftigste kampioen van de vrijheid niet alleen van zijn land maar van de vrijheid in het algemeen Lord Palmerslpn heeft in antwoord op eene interpellatievan den heer Osborne in het lagerhuis verklaard dat de duitsche bond het voorstel betreffende de conferentie nog niet heeftaangenomen en dat die bijeenkomst dien ten gevolge tot 20 dezer is uitgesteld Zoo de bond alsdan nog tot geen besluitis geKomen zal de conferentie evenwel niet langer uitgesteldworden Voorts deelde hij mede dai Frankrijk bereid is tothandhaving van het tractaat van 1853 hetwelk hij hoopte datook het geval zal zijn bij de andere mogendheden die dat document mede onderteekend hebben 11 April Garibaldi is heden hier aangekomen Degeestdrift des volks is onbeschrijfelijk een grootscher schouwspel heeft men kier nooit gezien Parijs 10 April De minister van buitenlandsche zaken heeft bij circulaire aan de vertegenwoordigers van Frankrijk in het buitenland eene aanschrijviug gerigt waarin hij zegt dat Frankrijk ofschoon gezind om mede te werken tot de handhaving van hot loudensohe tractaat de aandacht er op vestigt dat dit staatsstuk in de gegeven omstandigheden veel van zijne kracht heeft verloren zoodat wanneer de meerderheid der conferentie mogt besluipen tot ter zijde stelling van dat tractaat de bevolking der hertogdommen omtrent de haar betrell eude kwestien behoort geraadpleegd te worden Volgeus de France hebben de Pruisen een nieuwen coupde main tegen de duppeler schansen in den zin hebbende deparalellen die zij aanleggen dan ook alleen de strekking omhuLne troepen op een ge ven oogenblik zoudcr bezwaar digtcrbij de verdedigingswerken te kunnpn brengen en geenszins oinbatterijen op te werpen bestemd om bres te scliieten De Deoenhouden zich stil en zijn karig met het bloed hunner manschappen en met huime ammunitie Zij wachten kalm de naderendegebeurtenissen af Heden neemt de aartshertog Maximiliaan officieel dentitel aau van keizer van Mexico Het werd tijd Zielaar ouzeregering van een groote zorg bevrijd Zij kan thans in opgeruimde stemming voor de kamer verschijnen daar het eindelijkvertrek van den aartshertog naa Mexico haar in dubbel opzigtin de hand werkt In de eerste piaats norden onze finaucieiier aanmerkelijk door verligt en in de tweede plaats krijgt dekeizer in zijne buitenlandsche politiek ruimer spei Het schijntzelfs dat Frankrijk Mexico vroeger zal kunneu loslaten danmen aanvankelijk dacht daar een vreemdenlegioen door middel van Duitsehers en Belgen wordt zamengesteld met het doelom de fransche troepen te vervangen Men verzekert dat hiertoe besloten is op dringend advies van den keizer van Oostenrijk die den nieuwen keizer de onaangenaamheden heeftwillen besparen van bijna onvermijdelijke botsingen met defranoche opperbevelhebbers Intusschen geeft de mededinger van keizer Maximiliaan het nog niet op Juarez weigert hardnekkig afstand van zijne regten te doen alhoewel hij zich volstrekt niet ontveinst dat de kansen zeer slecht voor hem staan Juarez is evenwel niet de gevaarlijkste vijand van den keizer de clericale partij is voor hem veel meer te vreezen Weenen ll April Xaar men verneemt heeft de regering een memorandum gezonden aan de hoven van Londen Berlijn en Petersburg betreffende de woelingen in de donauvorsten dommen Men beweert dat dit memorandum niet medegedeeld is aan de fransche regeris j Miramar lO April De aartshertog Maximiliaan heeft heden de mexicaansche deputatie ontvangen en de hem door haar overgelegde acte onderteekend waarbij hij zich verbindt de kroon van Mexico te aanvaarden waarna hij de volgende troonrede uitsprak Mijne Eaeren Een rijp onderzoek van de acte van troonsaanvaarding die mij werd voorgelegd heeft het vertrouwen bij mij doen ontstaan dat het besluit der notabelen van Mexico ivaarbij ik tot keizer werd geproclatneerd door de overgroote meerderheid der bevolking bekrachtigd is geworden Daardoor is de voorwaarde vervuld die ik in mijne verklaring van den S October op den voorgrond plaatste Mijne tweede voorwaarde was de waarborg dat de onafhankelijkheid en het welzijn des lands op vaste grondslagen zullen gevestigd worden Die waarborg is mij door keizer Napoleon verzekerd die bezield was met een geest van welwillendheid en opregtheid welke voor mij onvergetelijk zullen wezen Het doorluchtig opperhoofd mijner familie gaf van lijne zijde zijue toestemming dat ik den troon van Mexico zou aanvaarden Ik verklaar diensvolgens thans plegtig dat ik de mij aangeboden kroon aanneem l8xico is geregtigd zich eene regering te kiezen die beantwoordt aau zijue wenschen en behoeften Zijn vertrouwen op mij zal niet beschaamd worden Ik aanvaard het constituerend bewind dat de natie mij heeft opgedragen en ik zal het beh den zoo lang dit noodig mogt wezen om een geregelde orde van zaken en volmaakt liberale instellingen in bet leven te roepen Zoodra het land geheel zal zijn gepacificeerd zal ik mii haasten de monarchie onder de bescherming van constitutionele wetten te stellen Het uitvoerend bewind is sterker wanneer zijne grenzen juist afgebakeud dan wanneer zij onbestemd zijn Ik zal alzoo die grenzen vaststellen welke de duurzaamheid der regering kunnen waarborgen Ik zal naar ik mij vlei bewijzen dat eene welbegrepen vrijheid vereenigbaar is met de handhaving der openbare orde Met niet minder energie zal ik de onafhankelijkheids banier hoog ophouden Ik hoop en vertrouw dat ieder Mexicaan mij bij de ten uitvoerlegging mijner goede voornemens de behulpzame hand zal bieden Eensgezindheid zal ons sierk maken Mijne regering ik iierhaal het zal de dankbaarheid niet uit het oog verliez i jegens den doorluchtigen vorst door wien de wedergeboorte van Mexico mogclijkis geworden Ik begeef mij naar Mexico over Rome om den zegen des Pausen te verwerven een zegen die vac dubbel gewigt voor mij is Deze troonreiie werd door den president der mexieaa =che deputatie beantwoord Berlijn 9 April Men meent te weten dat de engelsche regering het voornemen koestert om na de opening der conferentie op een wapenstilstand aan te dringen Nu weet men te Londen ze r goed dat dit voorstel vóór Duppel Alsen in ouze handen is van de duitsche zijde onvoorwaardelijk zal worden verworpen maar Engeland hoopt daarmede de duitsche mogendheden alsmede den bond in eene ongunstige positie te brengen Vooral is het hierbij op Pruisen gemunt want Oostenrijk zou waarschijnlijk tot eene staking der vijandel jkheden niet ongeneigd zijn 10 April Een berigt uit Pjedstedt van 8 april meldt dat voor FVedericia eene hevige kanonnade heeft plaats gehad de bezetting deed een uitval de aanval der Denen is geschied met onderrteuning der reserve 12 April Men schrijft uit Gravestein van gister Hedennacht hebben de l ruisen een aanvang gemaakt met den aanlegeener nieuwe parallel De Denen deden daarbij een uitval dochwerden teruggeslagen Van de zijde der Pruisen is in datgevecht één man van het regement der garde gesneuveld enwerden twee man vnn dat reg gewond Bij de verkenning derschansen zijn 9 man van de Denen gevangen genomen terwijlde Pruisen 4 man verloren Voorts zijn de pruisische voorposten voorwaarts gerukt en hebben zonder daarbij eenig verliesie lijden 3 man der Denen gevangen genomen Van de zijdedezer laatsten zijn eenige manschappen tusschen Hadersleben enApcnrade aan v al gezet om een strooptogt te ondernemen Door den Staats Anz worden berigten van het tooneel les oorlogs medegedeeld van 10 dezer Daaruit blijkt dat hetgeschut des vijands tot zwijgen gebragt verschillende stukkenzwaar geskhut gedemonteerd en de borstweringen van de schansen 1 6 sterk beschadigd waren De windmolen van Duppelwaarin zich het kruidmagazijn des vijands bevond en die levenstot observatorium diende was door het geschut vernield InJutland zijn de pruisische troepen voorwaats gerukt en hebbenden vijand na een kortstondig geveclit bij Ilorsens verdreven waarna zij over Hanstedt verder zijn gemarcheerd Hamburg 12 April De LJrsenhalle behelst eene mededeeling uit Flensburg van 11 dezer s avonds Het vuur van de schansen was dien dag zwak drie waren geheel tot zwijgen gebragt De Denen maakten zich gereed de werken te verl iten Frankfort ll April De bondsvergadering heeft heden eeue biiitengewoue zitting gehouden waa in rapport werd uitgebragt over de uituoodiging om een vertegenwoordiger des bonds voor de conferentie te benoemen Het pport strekte om het zenden van een vertegenwoordiger aan te bevelen De vergadering zal hierop den 14 dezer een be ait nemen Kopenliagen April Heden is i et bombardement van juderbnrg en de Duppeler Sc iansen met buitengewone hevigheid hervat De iiukervleugel des vijands staat op 9300 ellen van de schansen 9 April De batterijen van Broacker hebben nieuwe versterking van geschut erlangd Zij hebben gisteren 1150 schoten gedaan De v and opende nieuwe loopgraven en naderde tot 800 ellen op den linkervleugel Zij werden in weerwil van 0U3 vuur door 1000 man bezet Wij hebben 70 man verloren Turijn ll April De Opinione zegt dat de pauselijke regering eene leening zaJ aangaan van 40 millioen Wij zullen zegt dit blad niet onderzoeken in hoeverre die regering vertrouwen verdient dat is eene zaak die de kapitalisten moeten uitmaken Maar het geldt hier de vrang of de italiaansche regering eene leening moet erkennen door de romeinsche regering gesloten vóór haar sterven cü men zou in dwaling verkeeren wanneer men gelooft dat de italiaansche regering tot de erkenning daarvan zou overgaan Ons gouvernement kent het montant der romeinsche schuld van Junij 1S59 en ook dat van September 1860 en bet kan dus naauwkeurig nagaan met hoeveel de schuld van dien staa sedert is toegenomen i3mncnlönö Gouda 13 April Heden namiddag is gehouden eene vergadering van den gemeenteraad waarin behandeld moest worden het voorstel tot opheffing van de paardcnjagerij een voorstel tot af en overschrijving i an posten op de begrooting van uitgaven de benoeming van een commissaris in do bank van leening en van een keurmeester van ilen visch en eindelijk het voorstel gedaan iu de laatste besloten vergadering He verslag der zitting zul cn wij zaturdag niedcJeeïeu voorloopig zij hier berigt dat benoemd is tot commissaris iu de bank van leening de heer Kemper en tot keurmeester van den visch N Simons Maandag avond is door het raii Liire mntaek korps eeneserenade met fakkelliehf gebragt aan de de7er dagen b eTderdeofficieren de hh de Vries de PLonde en den tot majoor benoemden kapitein de Jong Den S dezer heeft proc Eyssell bij de arrond regtbaiikte s Hage concitisie genomen in de zaak van mr II J Eaedt van Oulciibarnevelt tecren de hoüfdcommissie voor detentoonstelling van neder ini srlie indherjea die ten vorigeu jurete Delft is gehouden De er i r e liceii gecoiieludeeivl tolniet ontvankelijken niet ejroi deerklaring van A n eiseli De pleidooijen zijn bepaald op j Mei Naar men verneemt zijU de ontwerpen van wet tot vaststelling der reglementen op iiet beleid der regering iu de koloniën Suriname en Curacao reeds den uden dezer door denkoning aan de tweede kamer aangeboden Men verneemt uit Tiel ten opzigte der te vel l staandevruchten dat niettegenstaande de bniten 2 ewoon strei re nae iivorsten de vooruitzigten iu deze omstreken bij ui iie i ee Jiiei goed zijn immers rogge en tarwe staan beier in in hervoii ï e jaar ze f het koolzaad is goed gestoeld en heei t weiniggeleden tcruijl de vroege peeri n veel belooven even als desteenvruchten welke goed gekiuipt zijn Wanneer de kon ieechter aanhoudt zal men den veestapel niet vraeï kunne uitscharen De commissarissen der m latschappij van weldadigheidhebben het voornemen een beroep te doen op het nedeilandschevolk tot krachtdadige onderstetiuiüg van genoemde maatschappij en op 30 april e k te Amsterdam eeue bulieugewone algemeene vergaderii g te beleggen Door eenige fransche geneeskundige bladen i onlingsvermeld d t bet leste middel om de welk voor het schifienen zuur worden te bewaren iu ile toevoeging van bicarbouassodae bestaat welke in eene verhouding van 1 wigtje op 1 kan met haar moet worden vermengd Iu sommige p irijseheinrigtingen wordt deze methode reeds sints j iren met eenegewensehte nilkomst gevolgd Uit Harlingen selirijft men dat ook aldaar eene hoogereburgerschool met driejarigen kursus zal worden opgerigt Degemeenteraad heeft besloleü deswege zich tot den minister v nbiunenlandsclie zaken te wenden ter bekoming e n eene rijkssubsidie van ƒ 3100 en tevens t er vijf leeraren bij die inrigting zullen worden aangesteld De werkzaamheden tot oprigtiiig van een mee eu broodfiibriek te Utrecht zijn afgeloopen zoodat met P ei a s hetfabriekaat vnn deze nieuwe fabriek voor het pnhiiek zal wor lenverkrijgbaar gesteld Zoo als het zich aanvankelijk laat aanzien schijnt de fabriek zeer aan haar uoel te zullen beantwoorden s Gravenliage l April In de zitting van de prov staten van Iteden is met vernerpiug van afv i kende voorstellen of amendementen aangenom n met 32 teiren 1 sle nnien de vier punten van het voorstel van gedep staten nopens de zaak van het Dagblad en uus beslist dat door den eigendomsovergang van het oude Dagblad de overeenkomst vau 18lJl tot opname der provinciale stukken enz is vervallen jfCiiiengdc Bersten De EngeUchen vormeu eeae iusooiatie om uiet til e kntoeii af te hnlfii uit de i3tt ïi cIlt an iev i a ia ilr ing tor bli i t i iilc ini Lii