Goudsche Courant, donderdag 14 april 1864

i ëS4 Zoiulag 17 April 11 14 ïien hebben Keizer Maiirailiaan heeft maandag van aandoening de koorts gekregen Te Parijs beweert men dat van de eoufereutie uieta komen zal In Triest wordt een vrijcorps georganiseerd voor Mexico Biirgerlijke Stand GOUDA Geboren 8 April Marinus ouders W Kwinkelenbcrg en J van Oostenrijk Helena ouders A van lleede en E van Straaten 9 Johanna Adriana ouders A Seboouderwoerd en M VV urtz 10 Cornelia ouders J Bezem en P J van Hofwegeu Helena Qeirina ouders K van der Geest en M W Piukse 11 Dirkje Agatha Pieteruella oudeis W F Endenburg en A P Zaudijk OvEKLEDEN 6 April A Sfolwijk 7 d 9 B van Buuren 7 j M de Graaf 4 j 10 L Nieuwenhnïsen lm S Mils 8 w 11 S C van der Kist 4 m A de Graaf 4 j SCHOONHOVEN Ingeschreven vau 1 tot en met 8 Aprii Geboren lx ui ouders li A van r lder en S Bendieson OvEELEDEN C vau Ipeuburg 9 w P C Kommer ruim G4 j cehtgen van M van Lieshout OUDEWATKR In2 eschreyi a van 6 tot 13 April 186 i OvERi EDEN Margrictha de Tos 49 j geh met Johannes van der Laar Janna Lantster 70 j wed van Cornells vau Peet Auna Johanna Wilschut Ij y in Geiiuwü Adriauus van Vuuren jm 27 j met Adriana Flink wed van Paulus vau Es 38 j ill Maaslaml e i omstreken heerscht de longziekte onder het vee Te Luii len ia hel etabliïïemtut tJcr revalenta arabica tot den grond afgebrand Du landverhuizing naar Amerika nuemt in Lancashire verbazend toe zoo dat geen plaats aan boord der schepen te vinden is In Oostenrijk is versuaning verleend tot het aanwerven van 6000 vrijwilliger = voor Mexico Te Rop e wil men tot dekking van het te kort terie leeniog naxigaau van 40 millioen scndi Gedurende de paaschdagtu zijn iu Dniisciilund ter behartiging der belangen van KleeswijkHolsttiü l lO vulk vergadermgeu gebonden De Spanjaarden zeoden op nieuw lO iOO man naar bt Domingo om aan de gele koorts te sterven In Farijs ijn 47000 gebrcveteerde ligte dames die zonder brevet zijnlegio I e dalmatische lauddag is ontbonden In Llthauen vertoonenzich liiLUrto bendeü opstandelingen De aartshertog Masimiliaau heeft 11 zuiiJag de mexicaausche kroon aanvaard en in lijd en wijle eeue constitutit üelijijfJ Professor Vrcede verkeert in radeloozen angst over de jiluuetii v iu liu gnial de Meudou Negeu fransche fregatten zijn voor M itaiii jr i t r cheiien Voor Duppel is te Hamburg aangekomen een ar ilkr T Li bo taaoile uit SO btukkeu geschut van zwaar kaliber De ii t i mboot Mathilda met eene rijke lading voor de geeonfederord ü uJv l laüd ge traud en ligt verscheidene voeten ouder water 1 iAf iu Uul teiü hoewel anli deensch is niet gunstig gestemd vour Aü iiburg De Zwedc n doen veel moeite om geld te leeucn M i i i uii 1 millioen frs mede naar Mexico Zaturdag zijn teLoiideii ij ctn brand twee kinderen van 3 en O jaren oingekoraeu lit Du lurf zijn een iaiital personen als pelgrims naar Jeruzalem gegaan De handel in de Oostzee havens staat bijna geheel stil Op oedcn vrijdag zijn te Muncheu in een bierktlder l u aam sal vator bier gedroukeii ter waarde nn 1200 fl Men spreekt de geheime conferentie tttzcii tu schen NapoiL en laximiliaan De mexicaansehe provin ien Zaeateias Arapulco oahuila Nuevo Leone en Kio Graude zijn iiogniet toegetreden tot het keizerrijk Van IGO gedeporteerde Polen zijnll J onder we naar liberie omgekomen A Dumas berigt dat hij zijn 5Lhwiter verkocht heeft aan de Polcü die het vaartuig van geschut voor UDSCHE COURANT ADVERTENTIES VlaaR sch Liniicühuls 1 GOUWE C 241 De ondergeteekende hebben de eer hunnen geaehten begunstigers te berigten dat zij heden van Parijs ontvangen hebben de tieuwste modellen van MANTIIiLES eu ZOMERMAJJTELS Tevens is hun Magazijn ruim gesorteerd in alle soorten van IiakeUS BuckskiUS en wat verder tot het vak behoort bevelen zich beleefdelijk in UEd gunst en blijven met hoogachting UEd D JK Dienaren KAÜLIXG BEXTLAGE MAi ITEL BERIGT Ondergeteekende heeft de eer de ontvangst te berigten der nieuwste modellen van MANTILLES en MANTELS I benevens eene schoone collectie Japon nen Stoffen Lakers Buckskins i Vesten Handschoenen fcc c V W D SCHENK De ondergeteekende neemt de vrijheid zijnen geëerden stadgenooten en begunstigers te berigten dat hij nleUWe ZomerStoffen benevens een ruimen voorraad heerenen dames Handschoenen ontvangen heeft NB Bij ondergeteekende bestaat tevens gelegenheid voor iemand die eene vrije kamer met kost inwoning enz verlangt J J GROOTENDORST Kleermaker PUIK BLANKE PETROLEXXM voor 28 Cents per Ned kan bij D A PONSIOEN Koperilager en Loodj kter Tiendeweg D 31 AI0DË8 J M Dussault de Jong Turfmarkt H 94 Het MAGaZMN vau 1 J H KROM I Wijddrmt Wijk A X 164 is weder ruim voorzien van Tnin en Bloemzaden Borstelwerk van zuiver Varken haar In en Uitlandsch Zeemleder Wasdoeken Matten Karpetten Loopers Houtwaren Fijn Mandenwerk Zeeften voor Apothekers Banketbakkers Landbouwers enz Terwijl bestellingen van Zeeften volgens voorhanden staalkaart alsmede reparatien in den kortst mogelijken tijd geëffectueerd worden NB Desverkiezende wordt alles aanhuis ter bezigtiging gezonden enweder afgehaald Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan I a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo per kan 60 cents Jenever a soort Moutwijn a iè jm o per kan SS s cents inl BKANDEWIJN 462 io 7o per kan 1 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid I GouD i 13 AprU 1864 jTMTvan minden Tandtneester dubbelde buurt GOUDA Zet KUNSTTANDEN in volgens het laatst igekomene systema die met de natuurlijke in alles evenaarden Neemt met de minste pijn alle TANDEN en KIEZEN uit en verrigt verder alles ot het vak behoorende Verkoopingen VAK Levende Have enz TE OUDEHRERR ad YSSEL Ten overstaan van den Notaris SPR UI T zullen in het Openbaar om COIitant Geld worden verkocht Op Woensdoff 30 Jj ril 1864 des toor middcuji ten 9 Ube op de Bouwma vswoMNG van den Heer EWOÜT RIJKAART Wijk B no 25 20 MELKKOEIJEN 1 VAARKOj 5 PINKEN ecu BOEKENWAGEN met toebehooren en breeden Loop een KARRETJE en voorts eene Partij BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD en andere roerende goederen EN Op JTomtdag 27 April 1864 mede des wormiddags ten 9 Uke op de BodwmanswoNiNU bewoond door den Heer FRANS RIJKAART Wijk B n 21 I 13 MELKKOEIJEN 7 PINKEN een Bruin aftands MERRIEPAARD een BOERENWAGEN met toebehooren en breeden Loop eene TILBURBIJ en voorts eene Partij BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en andere roerende goederen Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris Zutphensche Schroefstoomboot Reedcrij DIENST TtlSaCHEN ROTTERDAM ZUTPHEN lANGS I Schiedam Gouda Amsterdam Kampen Wijhe Olst en Deventer ZOMERDIElSrST aanvangende 1 April 1864 Van ROTTERDAM Dingsdag en Trijdag s avonds ten 7 ure Van ZUTPHEN Woensdag en Zaturdag a morgens ten 6 ure l Ter Boekdrukkerij vsa A BRIIsKMAN Overzigt GOUDA 16 April De conferentie van 12 tot 20 april uitgesteld schijnt toch tot stand te zullen komen Ook de duitsche bond heeft eindelijk besloten een gevolmagtigde te zenden Nu is het wel zecer dat de gevoelens zeer uiteenloopen maar de Pruisen hebben zich de verontwaardigin van geheel Europa op den hals gehaald en geen der mogendheden zal gezind zijn de heersclizuchtige plannen te bevorderen die in de handelingen der overweldigers doorstralen Wrangel zou bevel ontvangen hebben de schansen en Alsen voor den 2ü te nemen en hoewel men reeds woensdag te Wecnen het gerucht verspreidde dat de Denen Duppel ontruimd hadden schijnt dit doel niet züo gemakkelijk te bereiken Wij ontveinzen wel niet dat de Denen zouden moeten bukken voor de overmagt maar wij hopen dat zij nog cenige dagen zullen volharden en dat hei eerste werk der cunltrciitie zal zijn het onvoorwaardelijk doen ophouden der vijandelijkheden Mogt het waar zijn dat Engeland Frankrijk en Rusland zijn overeengekomen om ti t noordelijk Sleeswijk te voegen bij Denemarken en het overige te vereenigeu mei Hols ein als een bondstaat onder den deenschen koning i s hertog dan was er alle uitzigt op eene bevredigeude schikking Moedgevend is de zending van lord Clarendon naar Parijs Hij was in 1S56 gevolmagtigde op het parijsche congres en staat in zeer vriendschappelijke betrekkiug tot den keizer zijne pogingen bedoelen ongetwijfeld overeenstemming tussehen Engeland en Frankrijk en zijn gerigt tegen het plan der algemeene volk5ster iraing waarvoor Pruisen ijvert en waaraan Frankrijk niet ongenegen is maar dat tot onberekenbare gevolgen leiden en het bestaan van alle europesche staten in de waagschaai zou stellen Overigens vergeet men dezer dagen te Londen alles om zich bezig te houden met Garibaldi den groeten held der vrijheid De Eugelschen wijken niet in gloeijeude geestdrift vour de Italianen die hem zooveel danken nooit is eenig souverein met die uitgelatene bewondering begroet De aanzienlijken des lands wedijveren met het volk om eere te geven aan den grootsten patriot der negentiende eeuw Hut is een heerlijk schouwspel de hulde door vrije mannen den man der vrijheid toegebragt Het engelsche ministerie wint weder in vastheid en ziet zijne staatkunde in het parlement goedgekeurd De conferentie e Garibaldi zullen het op den zetel bevestigen waartoe tevens medewerkt de edelmoedigheid van lord Clarendon die in het belang der goede zaak eene inferieure betreicking aanneemt Uit Amerika verneemt men niets beslissends en uit Griekenland niets bemoedigends Koning George schijnt de zaak nog weinig meester te zijn de verwarring is steeds toenemend en de uitzigten zeer duister Maximiliaan is toch eindelijk op reis gegaan naar Mexico het is eene zware taak die hij op zijne schouders neemt voor Fr uikrijk eeue uitredding om met eere af te komen van zulk eene fatale expeditie Wij wenschen den nieuwen keizer goed succes en hopen dat Frankrijk afzien moge van zulke bemoeijingen ofschoon het niet te ontveinzen is dat als de woelige ï ranschen toch nooit kunnen rusten zij voor Europa beter ver af zijn dan dat zij hunne buren lastig vallen met hunne uitstapjes Wij zullen waars liijnlijk spoedig in de gelegenheid zijn om te weten of het Napoleon ernst is met het behoud van den vrede in Europa öuttetilttnö Londen H April Lord Strathede heeft eergisteren in het huis der lords den minister van buitenl zaken geïnterpelleerd betreffende de staatkundige rigting door hem gevolgd en o a beweerd dat de deensch duitsche kwestie geen aanleiding zon hebhen gegeven tot oorlogvoeren indien Engeland Denemarken krachtiger had ondersteund Alleen wanneer Engeland verklaart dat het vasthoudt aan de beginselen van het tractaat van 1852 kan de conferentie tot een practisch resultaat voeren De hertog van Argyll verdedigt de regering en zegt o a dat Engeland niet de magt bezit om eiken oorlog te voo komen De conferentie zal worden gehouden I met het oog op het herstellen des vredes wijders om de hertogdommen zoo veel mogelijk te stellen in het bezit hunner locale regten en om de integriteit van Denemarken te handhaven Het bombardement van Sonderburg is naar de verklaring van lord ürey lord Derby en lord Russell door niets te regtvaardigen Lord Russell wijst ten slotte op de groote schuld van Eiige and welke door het voeren van een oorlog natuurlijkerwijze nog veel zou Termeerderen waarop lord Stratherle zijue motie intrekt Uit Kopenhagen wordt dil 11 dezer gemeld Heden ochtend heeft de vijand een gelijktijdigen aanval gedaan op Onzen linkeren regtervleiigel maar heeft zich genoodzaakt gezien af te deinzen In antwoord op eene intcrpeil itie heeft het spaansche ministerie in de Cortes geantwoord dat het dun oorlog met krachtzou voortzetten tot aan de gehcele onderwerping van Domingo Eeue aan het Parlement overgelegde opgaaf der wapenengedurende de jaren ISul eu lSii2 van Liverpool naar de Ver Staten uitgevoerd doet zien dat in ISlil derwaarts 7ijn uitgevoerd 16 U97 buksen eu generen ter waarde van £ 21 794 en iu 1862 niet minder dan 196 053 stuks ter waarde van £ 546 997 behalve een aantal pistolen in S Jl een gevigtvan löYs OU geschut ter waarde van £ 463 en in 1S62ruim 34 ton ter waarde van £ 14S5 voorts eene groote hoeveelheid slagliüedjes sabels gedeelten van wapenen enz De bcj igten over de vüriiro week iiit de fabriekdistrictenontvangen nopens den stuit des handels aldaar zijn niet vangiinstigen aard De la Usie berigten uit Indie vvaren niet aanlokkend voor verzenders en dien ten gevolge zijn hunne ordersverminderd Parijs 14 April Bij gelegenheid der behandeling van de begroeting van 1865 zal ons gouvernemetit eeue verzameling doen verschijnen der officiële stukken die nopens de troonsbeklirnming van den aartshertog Maximiliaan zijn gewisseld Daar de meest gewigtige en lecdere punten dezer zaak zooals men weet het onuerwe p van eene bijzondere briefwisseling hebben uitgemaakt zal daardoor over die aangelegenheid zeer weinig licht worden versjireid in verscheiden diplomatieke kringen wordt verzekerd dat er op dit oogenblik onderhandelingen tussclien Weenen eu Petersburg plaats hebbeu over tie coneentratie van een corps v a 5U UÜ0 man op de grenzen van Wallachije eu waarvau door ieder der beide mogendheden de helft zal worden geleverd Men blijft beweren dat het gevaar der reactie nog altijdniet afgeueiid is en eeue ministeriele crisis voortdurcml lo dewaarschijnlijkheden blijft behooren eu wel ten gevolge uervoortdurende pogingen van den heer de Persigny De aangeduide vrees wordt echter weersproken door een gerucht volgens hetwelk de heer Eoiiher aan het hoofd van den raad vanstate als voorzitter geplaatst zal worden Men weet toeh datde heer Rouher bepaald geweigerd heeft een ministerie dePersiguy in de kamers te verdedigen Bij gerucht is er sprake van eene overeenstemming tussehen de hoven van Parijs Londen en Petersburg omtrent deoplossing van het deeusch duitsch geschil Meu zou Ilolsteinaan den bond wiiien geven met dat gedeelte van Sleeswijk hetwelk ten zuidi n van Dannewirke iigt en het overige Sleeswijk aan Denemarken De heer de Latour d Auvergne onze gezant te Londen die door deu keizer naar Parijs ontboden was heeft geantwoord dat hij op dezen oogenbiik door de aa T vezigheid van Garibaldi bij geen mogelijkheid Londen verhiten kan Het rapport over het budget beslaat 4j kolommen van denMoniteur De uitgaven zullen naar de voorstellen der commissie bedragen 1 7 I2 S74 190 frs de inkomsten 1 793 751 062 dus een sabio van 876 873 frs Oorspronkelijk had de regering 1 797 856 190 frs verlaugd maar de commissie heeft 5 882 000 geschrapt en verhoogingen voorgedragen ten beloope van 900 000 fr Voor hei buitengeuoon budget zijn de niiL aveugeraamd op 108 750 011 frs de inkomsten op 108 85 OÜO dus met een batig slot De oorspronkelijke voordragt was ook 108 750 011 fr 15 April De keizer van Mexico zal Dingsdag te Ratoe aankomen en Woensdag naar Jlexico scheep géup Esrlijn 14 April Uit Fleuiburg wordt f volgende ge