Goudsche Courant, zondag 17 april 1864

De Ondergeteekende op den 13 dezer AlTind ir het Huwelijk getreden met Mejufvroun S BOkHO LiN iVed v n G J Veisfitj betuigt zijnen hartelijken dink voor de vele bewijzen vin belangstelling bij die £ rp e2 enheid reeds onder i vonden en beveelt zich bij voortduinig aan in de gunstige g ziudheid van zijne Stadgerooten daar hij zich bevlijugen zal m de thins door hem over enomen Brood Beschuit en Kleingoed i bakkerij met de meeste zorgvuldigheid i aan alle billijke eischen te beintnoorden Besse Beszelzen Gouwe bij cle Turf na kt C 66 Direct ontvangen heele en halve kruiken Fachinger en Selterser WATER VULLING 1864 K C JONKER Tiirfsinffel GoiDA Ib meil N ur di handel ij7e der civiele commissarissen m Slee vfijk Ie oordeelen zal er nel geene sprake meel zijn van de teruïgave van het hertogdom aan Denemarkens voist Van al lit voormalige ambtenaren op het vaste land van Sleeswijk is slechts een in functie gebleven de overigen zijn allen afgezet de bisschop in Sleesn jk en 40 geestelijken zijn insgelijks ontslagen gelijk lot IS voor verreweg het grootste deel aan de leden der rcgteriijLe magt ten deel sevallen en met name aan de leden van het hof van appel het hoogste regterlijke collegie in Sleeswijk De deensche taal is ook overal afgeschaft en de duitsche 13 er voor ia de plaats gesteld De Staataanzeiger bevat de volgende dtptche uit Gravestein vrtH helen In den afgeloopen nacht hebben zich vier kompagnien van het ictigste regement op du voorposten des vijands geworpen ten gevolge waarvan op honderd passen van ue schansen een levendig infanterie gevecht plaits had Vervolgens had er een srin iten en kartetsvuur plaats De majoors Jena en Schulter zijn hierbij gewond en de luitenant Se dlitz werd gedood De Prui en verloren m het geheel 28 man 101 Denen ijn als krijg ïevangenen in oni3 handen gevallen Frankfort li Vpnl In de zitting van den bondsdag op heden is de conclusie van het rapport der comiaissie om eeu gevolmagtigde ter conferentie te benoemen met groote mcerJcrheid aangenomen De heer von Beust is met bijna eenpir ïe stemmen als zoodanig gekozen Kopeilliagen 14 pnl De blokkade van Dantzig en Pillau zal den I lJ dezer beginnen öinnenlanïr GiOTlda 15 A pnl Gisteren avond werdt alhier eene tooneelvoorstelling gegeven in de groote zaal Nut en Vermaak door eenige onder officieren van het alhier in gainizoen liggende 4de reg mf S Gravenliage 14 Apnl Heden heeft de eerste kamer der sta en generaal eene zitting gehouden waarin de hh Alesschert van Aollenhoien en Geertacma zijn toegelaten voorts iijn ingekomen een groot aantal stukken van de tueede kamer ziju ontvangei 15 wetsontwerpen die naar de afdeelmgen zijn verzonden Gemengde Bcrigtcn Pnoa Napoleon heeft te Leeuwardtn eer z Iver oorijzer een gouden hiU 1 rraad en drie p tar oorbellen naar dt ü laat en fneschtn s n lak gt 3cht LI woen=dag wa reed op de beur tt Weenea het geracht in omloop da de Denen de duppeler schansen 0D ruimd haddea Te 1 uil o er Zalt Bommt 1 i een geboaw door verschillenüt cz nnen bewoond in drie uren tijd geheel afeebrai d Garibaldi wordt te Londen vergood Ooslenrijk en Beijerca proteateren e f en sterk tegen de toepas lug an bet alseiopen stemrcgt op blecswijk Holstein Bij en brand te Limmenck il Ierland zijn twee mannen eene Ingezonden Mijnheer Onze tyd eischt openbaarheid zelfs het mdische financier ezeD zal na eenige jaren opeü en bloot hggsn en toch schijnt men zich nog moeijelijk a n die openbaarheid te kunnen gewemen Wij hebben twee kieavergaderin en ij stellen candidaten maar dat is dan ook al Gebeurt er zoo weinig bijzonders dat het geen berigt m de courant waajdii is ot zijn er andere redenen die verbieden om het behandelde m de vergadering openbaar te maken Gy zult diar toch wel een plaat je voor beschikbaar willen stellen als U een geregeld verslag van de vergadering wordt toegezonden Bij de verkiezing voor leden van den gemeenteraad is dit na minder want die wil kan zelfs onderzoek doen naar de candidateu zoo dit nog noodig is Mair het wordt een ander geval wanneer de candidaten hier niet bekend zijn dan zoude ik gaarne eens hooren of lezen Tiat m het openbaar tot ainpnjzing van den gestelden candidaat gezegd is daarnaar zoude ik en velen met mij mijne stem kunnen regelen Spoedig moet weder een afgevaardigde voor de tweede kamer gekozen worden krijgen wij in eens din weder een vieemdea naam onder de oogen dien men nooit gezien heeft of zalde kie vereeuiging de Grondwet overeenkomstig de beginselendie ZIJ voorstaat de kiezers inlichten en zooveel mogelijk openbaar maken waarom zij dezen en geen ander voorstelt Doetzij dit niet dan zal de uitkomst niet twijfelichtig zijn Deoude af evairdigde de toekomsuge mmis ei van buiteiil ludschezaken zal weder de overwinning behalen en vier jaren langden stnjd kunnen voortzetten tegen vooiuitgmg en ontwikkeling Komt de kiesvereeniging daarentegen ruiteilgk voor haargevoelen uit wijst zij Vergadering van den Gemeenteraad Zitttïiff van U Dinsdag 1 ipnl de hn Rein e iterbaan en Ui utin tr De notulen vin het verhandelde m de vergaderu VcU 26 Maart wor dea elezin en goedgekeurd Zijn lu ekorata de navolgende stukken van w lke voorleimg wordt gegeven lo Pene dispositie van hh ged staten keinis eviu bevattetidL dit zij afschntt hebben ontvangen d r vcorgestelie vtioid ning vt jr htt ver eenigd Ueeien lemoeseniershui i Notif 2ü Feiii mi i iive van hh regenten van het vereen gd A ees en Llcmoe seniershuis daarbij te kennen gevende dat zij ztch met vcreenigeudt iret het door den raad va tge telde ref le neiit vour dat tresticht fer verniij umg van kostbare proceduren hua out U ï nemen doch bereid ziju hum o administratiL aan hunne opvolLcrs ovtr te gL en 3o J eie uu i e van het raad lid Keinper waarbij hij op groi d jt ruratoren vin het gjranasium de commi iie van f bricatie en riiCLr an dere lustelmgeo wanoeer in tcne openvalleude v icature moet worden voorzitn ter vervulling geene lijst van aaubevclmg inzenden en de zak n daardoor niet t slechter gaan en op L rof i dit zoodanig eene aanbeveliiig altijd ic ncerdere of mindere mat etut L Ipminerin id de vrije keu e van den r id aaabrtn voor telt uit het oiilanss va tge stelde rc leratut voor het veretiii Wees eu 1 kraoeseniershuis waar van het peraouoel door het nemtü van out las an hh regenten als het wire eene geheel nieuwe zaak wordt de bepaling te hgten dat ter vervulling vaa eene vacature regenten eene lijst van aanbeveling aan den raad inzenden Ter visie en uehandcling in de volgende vergadering 4o Fene missive van libry e meesters binnen Gouda dat de heer orstman met primo April aftreedt Beaoemintr m de volErende vergadering 5o Fene rais ive van den stads teeken meester Bertelman daarbij zijn dank betuigende voor de hem opgedragea taik ora tej ea afzonderlijke belooQing op de openbare seholea teekenonderwijs te geven Aotif 6o Een verzoek van den heer J K I abrijn ondcrarihitect en onderwijzer m net bouwkuad g teekenen om met primo Mci e worden ontslagen als zijnde benoemd tot architect te Bridle Outslag eervol verleend 7o Een verzoek van jufvrouw van Kamerik setondante op de openbare jougejafvrouwenschool strekkende ora tegea half Julij te worden ont slagen Ontslig eervol verleend 8q Een adres van P de Waal daarbij verzoekende te worden benoemd tot keurmeester van den visch en eene missive van denzelfden per soon waarbij hij zija gedaan verzoek latrekt iSotif 9o Ltne m ssive van laat waarbij hij zijne betrekking van hooiweger nederlegt ïvotif lOo Eenige adressen van personen die verzoeken tot hooiweger te worden beaoemd Ter visie en benoeming ia de volgende vergidermg il o Een adres van den heer den tijl en meer andere handelaren daaruij verzoekende na dat nu reeds sints eemgen tijd de aanlegplaats voor de stoombooten m gereedheid is dat de Ilaad door de benoeming van ecncn Commissaris ten jjerieve van dea handel uitvoering aan de zaak geve En dat ingeval tegen het doen eeoer defiaitieve benoeming bezwaren bestaan eene provisionele aanstelling gedaan worde Dv Bargemeestc hierop aan den Raad hebbende te kennen gegeven dat aan de e aangelegenheid nog niet dat gevolg is kannen worden gegevea als weaschelijk is omdat tegen de vastgestelde tanevea bij heeren gedeputeerde staten bedenkingen zijn gerezen welke B en W hebben trachten uit den weg te ruimen en dat thans die zaak bij het departement van bmnenlaadscfae zaken in behanueliag is crdt het adres aangenomen voor notificatie 12o Een adres van Michaelis commissaris van vele veeren daarbij verzoekende provisioneel tot commissaris over de stoombooten te worden benoemd Notif ISo Eeie missive vaa hh regenten ever de Gasthuizen ea over het öestedelmghuis inzendende hunne rekening eu verantwoording over 18G3 In haadea eener personele commissie bestaande uit de hh E mv Kist en vaa Straaten De burgemeester deelt mede dat de kas van den gemeente ontvanger en zijne boeken zijn opgenomen en m orde bevoadeu m kas was een bedi ig van f bo95 62 Dit berigt wordt aangenomen voor notif iJe burgemeester stelt voor lo bet schepenjagea op de Gouwe vnj te stellen en een politie reglement op het bejagen gemeenschappelijk met de betrokken gemeente besturen te ontwerpen 2o Aan eene vereeaigiu van jagers zich daartoe hebbende aang boden tot wederopzescmg toe kosteloos in gebruik af t staan de stal op het jaa ipad gemeente eigendom zijnde onder voorwaarde dat die vereeni ing een regl ment oatwerpe en ter goedkeuring aan B en A in ende a eeniL e discussen waaraan deel nemen de hh Droogleevor De burgemeester deelt mede dat mr v d Lind u zijue detlaratie heeft ingeleverd ter zake van zijne adviesen betrekkelijk de rangregeling van het oude Alauneuhuis en vereenigd Wees en lemocseuicrshuis vvelke declarntie eeae som beloopt van iets meer dan ƒ 191 lot de voldoening v orclt besloten Wordt overgedaan tot de benocning lo van eeu coranii sans o er de bmk van leenmg waartoe de hter Ivemper wordt lugeko en met 9 ateumen terwijl eene stem aan den heer Fortuijn Dfooeleevei tebeuit valt en eea blanco briefje wordt aansetrofftu 2o aB een keuimecster van den vischj waartoe met eenparige temmen worlt benoemd N iraons De vergadering daarua gedurende eemgen tijd met ge=lotcn deuren zijnde voortgezet wordt de optubare zitting vervolgd zijude m overweging ge noin n htt voor tel der staats commissie tiekivende daartoe dat d j emeeutp zich bereid verkiarc voor drie a ht te deden bij te dracren in de kosten noodig tot veibcterin van de kiden to wotrrkeeru vin de Gouwe dii eude d eent e di eu be jot d riad m dit voor tel te treden en lairvm aai hh gcd stat n keftius te geven oader bijvoegm djt hij gezind is met opzigt tot het onder ioud dier kaden daircratrent in overle te treicn met de verdere belanshebbenden Daarna = luit de voor7it er de vergadering Marktberigten Gouda 14 pnl Tirwe Voolsche 2400 ned S ƒ iOO 7ppu ichL per nu d 8 0 a ƒ 9 25 Eoggc Koningsb ƒ b 50 a j7ö Duit 12 6 50 i ƒ f 75 Zeeuvv che G 2 a ƒ 6 dO derst ƒ 4 60 i b Haver ƒ 3 50 a ƒ 5 Tuike bl Lruten ƒ 7 1 7 50 Boekweit liansciie ƒ 195 BrabmUche 2 20 i ƒ 2 25 De A eemarkt met geringen auivoer de handel flaauw magere varkens moegelijk te verkoojtn Boter pr n S ƒ 1 06 a y 1 14 Dordrecht 14 Apnl Daar de aanvoer met groot was vond de tarwe gereeden aftrek Jarige 7 vl en overm f 20 a 8 60 n d ƒ 8 50 a ƒ 8 80 bla luwe en afw kende 7 60 1 ƒ 8 Eo cre z 1 en overm matig aange otid en t te veiküopcn ƒ 5 20 a ƒ 5 SO Gerat vond in de beste soorten genegen koopers Winter ƒ 4 20 a ƒ 5 50 Zomer ƒ 4 50 i ƒ 5 70 Spelt ïchaarsch en vlug te plaateen ƒ 2 70 i ƒ 3 Hiver tot 10 c hooirer zeei begeerd en ml voeler 2 90 i ƒ 3 40 dikke ƒ 3 50 ƒ 420 Boekweit hooj er Biedische ƒ 235 Holsteinsebe ƒ 220 a ƒ 225 en rian che ƒ 195 De e pujsverhooging bciette aen omzet Paardeboonen met veel kioplust 10 c hooger ƒ 5 a ƒ 5 oO Duiveboonen meer gf vraaad ƒ G TO ƒ 7S0 Witte büonen traag 50 c lager Walch ƒ 12 50 Zeeuwsche ƒ 10 a ƒ 11 50 Bruine boonen z en vl 50 c duurder 8 a ƒ 9 50 Blaauwe erwten ƒ 6 30 a ƒ 6 90 ADVERTENT1E De ondergeteekeiide zynen Beigemeenden dank betuigende voor de vele bewijzen van belangstelling onder onden ter gelegenheid van zijn Zilveren Huwelijksfeest voegt daarbij de dankbp C rkentenis der hem m dit tijdsverloop zoo el door Medeburgers ah Bestuurders verleende aanmoediging en ondersteunins COEN PEftS GoiDA 16 April 1864 Prijs vin het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemtente accijns bij cene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEV EE aéo jo per k 60 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 462 jQ per kan 58V2 i snts inl BEANDE VlJN 46Vi o per tan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoLD Ib A pril 1864 Delft 14 Apnl Ter Graanmarkt werdt hg beperkten aaovoer langzaam verkocht tot flaauw vorige pnjzen waarop ha ver en piirdeboonen eene nitzondcnnij raaikten Tarwe ƒ 8 40 a ƒ 8 90 Hogere a 70 a ƒ 6 50 Zomer erst ƒ 4 60 a ƒ 5 20 Korte haver ƒ 3 70 i ƒ 4 Lanire dO ƒ 2 80 a ƒ 5 40 Duiveboonen ƒ 7 80 a ƒ 8 Paardeboonen ƒ 5 60 a ƒ 6 Bruine boonen ƒ 9 iƒil Groene erwten ƒ Sa ƒ 10 W ttee wtenƒ7 Am stads wa ig gewogen van 7 14 apnl 451 3 en 170 16 boter te tarnen 10720 n boter Hooiboter ƒ 50 a ƒ 57 het vierde ƒ 1 25 a ƒ 1 42 pr n ® Middelburg 14 Apnl Puike n z tarwe bg mati en aanvoer 3 25 Walch tarwe met goede vraag ƒ S 25 a ƒ 75 Puiken z rogge ƒ 5 75 P u vC w mtersrerst ƒ 5 30 Puike zomergerst ƒ 5 25 Walch pa irJebooi en ƒ 5 50 d d br boonen ƒ 10 25 d dO gr erulo ƒ 7 met weinig handel Walcherach koolzaad ƒ 13 o i lo 50 Deventer is prd Tnue ï 25 9 Rogge ƒ 6 5Q a ƒ 6 85 Boekweit ƒ 6 25 i ƒ 7 Grr t ƒ 4 75 i ƒ 5 50 Haver ƒ 3 25 a ƒ 4 Boter pi u l = ƒ 22 i ƒ 23 75 Infer ƒ 21 2 s ƒ 19 75 i ƒ 2i 2a ZWOlle 15 Vpnl AlKid pr pu Taiwe n h S7 Roggp ƒ 6 75 Boekweit ƒ 6 95 berst ƒ o 70 Aardapp ƒ 1 95 Boter pr n ƒ j 10 20 u u f 25 Groningen 15 pnl Itrue lO c Gerst en Hiver o et liooger mdere artike e i oiivinnlerl Londen U pn Gunen Tirwe 6 d 1 h er vreemde til en fliuiwer n prj Ger t circa 1 liger en haver 6 d Aanvoer m 4 to ipnl 3118 qr ml en ö2l5 qr r tirwe 1193 qi mi en y il qr r rer t 725 qr ml en 34197 qr vr haver eu lol4S z 10302 v meel Ain de veemuht m heden werleu aangebodeo 4440 runderen 123 kiheipii 211 0 chapcn eu 600 v trkens A oorbeste runderen werd 4 10 voor tX kihcren 4 8 voor doschapen en voor dO v trken 4 pr seen betialü Geschoren schapen go len 5 5 j3 Vpul Gruen Tir e zeer fiiauw op circa vorigeprijzen gerst stil en liivci urt v enii li mdcl Vanvoer van 9 12 apnl 4o0 qr inl ui 1 10 qr vr tarwe 41J qr vrger= t en 390 qi inl en 150 qr vr haver 14 pni iii de vtem iikt vin heden werden aansebodcL 1020 rundeien 414 kdveren S iJO = ch p n iSOvirkens A OOI beste rundeieii werd 4 voor d kilveren 5 6 voord sehapen 4 G en voor d varkens 4 i pr le n betaald BurgerUjke Stand GOLDV GiiKKFN 10 Ovuiin F 1 p li J A er m J N den lliet 3 j B J van een Ij w 13 j Ge lu en b m 14 C Hoo ervo t 84 j Gfht d is April J G r p 1 m f O Beer J vau letuwen en M van Riemsberuen B l t d eu tn Boivbovtu De KicztTs ViTeenlgiüg GOU da beveelt bij de IIER TlAIMING voor esn Lid van den Gemeenteraad op Düiijidag den l Ir d l b4 aan DTN IIefr W IIOOGEXDUR Wz Vis de Heer LUIJTEN benoemd wordt dm zijn er in den Raad precies evenveel Docters als Fabriekinteif Dit zou m eene l ibriek tad eeu aardij om pliment zijn aan de geschiktheid en be kwnmheid der Heeren industriëlen Ook om die reden zullen wij den Heer IIOOGEiVDIJK