Goudsche Courant, zondag 17 april 1864

64 ti Donderdag 21 April ü 9I5 OUDSCHE COURANT Nt ODE S Eduard Meijer heeft de eer de ontvangst te oerigten van de XIEUWsTE MODELLEN van Mantels en Mantilles eene groote verscheidenheid van Kleed jesstofFen Tapis en Cacheinir Challongs en Doeken Bloemen Handschoenen en Linten voorts eene zeer iii rauntende partij EPFEN ZWARTE ZIJDE en al wat verder tot zijn vak behoort Door het aanschaffen eener tweede naaimachine is hij in staat met den meesten spoed de bestellingen deugdelijk en net beverkt afteleveren en vleit zich aan het in hem gestelde vertrouwen geheel te beantwoorden Ontvangen eene groote Partij MISDRUK zeer BLAXK i 25 CcntS het Boek WITTE en GEKLEUKDE KASTRANDEN 6 en 8 Cents het dozijn HEHAXGERS GKOND PAPIER de riem ƒ 2 70 het boek 15 CentS Stroopapier de riem ƒ 1 35 A QUANT Wijd straat Openbare Verkoopingen VAN Koeijen Paardenenz De Notaris J G BfiOUWEE XIJHOFF te Haastrecht za om CONTJNT GELS verkoopen op Diiigndag 19 Jpril 186 i te Ilaasirecht op de woning HET Kloostek van wijlen den WelEd Heer Ads DUPPEE Dz wijk B nO 138 op het dorp 16 K0EI 1EN 2 PINKEN oudIIol landsehe CHAIS WAGENS KAEEEN EMMEES enz op Singndag 20 April 1864 te Stein op de woning Oudekveicht bewoond door den bouwman A LEUSEN wijk A n 28 in het land van Stein 20 KOEI TEN 5 PINKEN 1 STIEE 19 BIGGEN 4 OVERLOOPEES 1 driejarig PAARD goed in het tuig Wagens Karren Schouw Brandhout BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en Meubelen en op Vrijdag 29 Jpril S6i te Haastrecht op de woning Boomgaardlust wijk C n 8 in Beneden Haastrecht bewoond door de weduwe MAAETEN VERBOOM 30 ÏOEIJEN 8 PINKEN 2 PAARDEN 1 ZOG met 6 Biggen 2 ZOGGEN met Keujen 3 OVERLOOPERS 2 BOERENWAGENS 1 Stortkar 1 IJsslede 2 Schouwen Brandhout en onderscheidene BOUW en MELKGEREEDSCHAFPEN Alles aanvangende des Toormiddags ten 9 Ube en de dagen te voren te zien ittt Openbare Verkoopingen te € i O MJ n M Op Maandag den 25 April 1864 des voormiddags ten elf ure in het Statio s KorriJHUis aan den Kattesingel van Twee HUIZEN en ERVEN staande en liggende aan den Latigen Tiendeweg te GOUDA wijk D N 60 en 61 twee HUIZEN en ERVEN in de Geuzenstraat Ie GOUDA vi i L K 30 en 31o en een HUIS en ERF in de Komijnsteeg te GOUDA wijk K N 39 Op Dingsdag den 26 April 1864 des voormiddags ten negen ure ten stcrfhuize van Mevrouw de W eduwe van den Heer VAX DER TAK aan den Fluweelen Singel van MEUBELEN BEDDEN en TAFELGOED KOPER TIN BLJK en AARDEWERK PORCELEIN gewerkt GOUD ea ZILA ER en hetgeen verder zal worden aangebu n Op Vrijdag den 29 April IS 64 des voormiddags ten negin ure ten huize van den Heer J VERSLUIS achter de Vischmarkt van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED Op Maandag den 2 Mei 1864 des voormiddags ten elf ure in het Lokaal der Sociëteit Vki debest aan de Markt van Een kapitaal goed onderhouden HUIS en ERF met een TUIN daarachter staande en liggende aan de Oosthaven te GOUDA wijk B N 84 Zijnde in het Huis beneden eene Voorkamer met S te en Binnenkamer eene fraaije Zaal goede Keuken en Kelder en een marmeren gang en boven vier Kamers meest behangen en geplafoneerd Dienstboden eu Provisiekamers een ruime Zolder en hetgeen verder tot een goed ingerigt eu aangenaam Woonhuis behoort Verhuurd aan den Heer Schont bij nacht de VRIES tot 1 Julij 1864 Het perceel is inmiddels UIT L j HAND TE KOOP En een goed doortimmerd HUIS en ERF met Fabriekgebouw Pakhuis eu verdere BetimmerLng ingerigt tot PIJPENFABRIEK staande en liggende aan de Gouwe te GOUDA wijk C N 169 Te aanvaarden 15 Mei 1864 En op Dingsdag den 3 Mei 1804 des voormiddags ten negen ure ten huize van den WelEerw Heer J N SCHELTEMA aan de Westhaven van MEUBELEN en HUISRAAD GLAS en AARDEWERK BEDDEGOED en hetgeen verder zal worden aangeboden Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DEOOGLEEVER te Gouda Daar door het overlijden der ZIEKENMOEDER in het St Catkarina Gasthuis deze betrekking is komen te vaceren zoo worden diegenen welke daarnaar mogten willen dingen uitgcnoodigd om zich iu persoon of met vracliivrije brieven te adresseren aan den onüergeteekende Aan bovengenoemde betrekking is verbonden een jaarlijksoh honorarium van 100 Gl benevens Kost Inwoning Geneeskundige hulp enz Regenten der Gasthuizen J B PEETERS Jz Secret PUIK BLANKE PETROLEUM voor 28 Cents per Ned kan bij D A PONSIOEN Koperslager en Loodgieter Tiendeweg D 31 Verkoopingen VAX Levende Have enz TE OIOEBKERK ad YSSEL Ten overstaan van den Notaris 6 P t JT zullen in het Openbaar om Contant Geld worden verkocht Op Woensdag 20 April 1804 ks roormiddagt ten 9 Uke op de Bolwmans woxiNc van den Heer EWOUT RLJlvAART Wijk B n 25 20 MELKKOEIJEN 1 VAAEKCE 5 PINKEN een BOERENWAGEN met toebehooren en bret den Loop een KAEEETJE en voorts eene Partij BOUW en MELKGEREEDSCHA PPEN MEUBELEN HL 3EAAD en andere roerende goederen Op Woensdag ï April 1864 mede des roormiddags ten 9 Uke op de BouwmaXSwoNiNG bewoond door den Heer FEANS BIJKAART Wijk B n 21 13 MELKKOEIJEN 7 PINKEN eeuBruin aftands MERRIEPAARD eenBOERENWAGEN met toebehooren enbreeden Loop eene TILBURRIJ en voortseene Partij BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en andere roerende goederen EX Op Maandag den 2 Mei 1864 des voormiddags ten negen ure ten huize van GEERIT KOOL in de gemeente STOLWLJK 14 KOEIJEN 1 VAARKOE 5 PINKEN 4 VARKENS Overioopers VoortsBOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN eenig HUISRAAD en hetgeen verder tekoop zal wOi dcn aangeboden Nadere inform ien ten Kantore van voornoemden Notaris Ter Boekdrulikcrij van A BRIl KMAN KENNISGEVING BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland ingezonden zijnde een gedrukt Exemplaar van de door Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Ziiid Hollimd gearresteerde lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken van Geneeskunst in meer genoemde Provincie voor het Jaar 1864 die lijst van heden af ter Secretarie dezer Gemeente ter inzage van do Ingezetenen zal liggen GOUDA den 19 April 1804 BuKGEMEESTER eu Wetholders vooruoemd De Burgemeester IJZEN DOORN De Secretaris DEOOGLEEVER FORTÜIJN KIESVEUEE IGlL GEi De kiesvereenigingeu yn in den laatsten tijd bij velen in minachting gekomen en worden als schadelijk en minstens als uutteloos beschouwd Wij achten die nuttig en noodzakelijk doch in haren tegenwoordigen toestand hoogst onvoldoende en zouden slech s hare voortduring in zeer gewijzigdea vorm vienschen De vciM idering in het kiesstelspl bij de laatste grondwetsherziening was verbazend groot Van dubbel getrapte vcrkiezingen f die den volksinvloed op de keuze der volksvertegenwoordigers al zeer onbeduidend lua ïktcn werd n wij op eens tot regtstreeksche keuzen geroepen Zonder voorbereiding of genoegzame leerschool werden wij op eens aan eigen inzigt overgelaten Voor de keuzen vau raadsleden zou men nog ktinuen beweren dat de kiezers wel in staat zijn de bekwaamste en geschiksle ingezetenen der gemeente aan te wijzen maar voor de tweede kamer der staten generaal is de keuze op die wijze bijna onmogelijk Een kiesdistrict voor de statengeneraal bestaat meestal uit een belangrijk aantal dikwijls 50 eu meer gemeenten die van elkander op vrij grooten afstand verwijderd zeer weinige punten van aanraking hebben en indien wij onderstellen dat al de kiezers naar hun beste weten den man noemen dien zij meest geschikt achten daa zoude de uitkomst zeker een chaos van disparate namen opleveren waaronder bloot toevallig door eene uiterst geringe minderheid twee personen werden aangewezen om op de oversteraming te komen Die personen zouden dan ook bijna zeker a m de meeste kiezers bijna geheel onbekend zijn Zoo kou slechts onverschilligheid en verzuim bevorderd worden Daarenboven zou dit overlateu der kiezers aan zich zelven de gelegenheid aanbieden tot geheime machinatien en iutrigen ter misleiding ea overheersching van welgezinde doch meer beperkte kiezers Sommigen beschouwen dit alleen als vrije verkiezing als elk zonder raad overleg of innerlijke overtuiging zijne meening volgt De bekrompen iuzigten de verjaarde vooroordeelen de grillige ingenomenheid leiden niet tot eene waarlijk vrije keuze Het voorbereiden der keuzen is eene gebiedende noodzakelijkheid en geen beter niddel daartoe dan het onderling overleg de ernstige zamensprekin het voorstellen van candidaten de opzettelijke beraadslaging over bevoegdheid en geschiktheid om daardoor velen te bewegen tot het opgeven van grillige opinien de waardigste te doen kennen en eene eenstemmigheid te bevorderen die op goede gronden rust En v erkelijk scheen het in den beginne alsof men dien goeden weg zoude betreden Men koos veelal vrij onbekende personen maar er was bedaard overleg eenstemmige gezindheid en lust en begeerte om zich door goede inlichtingen te vergev isseu Wij weten hoe kort van duur deze toestand was en hoe het eeue kleine onverbeterlijke partij gelukte de menigte te optroeren door den schrik voor een leugenachtig spook der ontzinde verbeelding en hoe dweepzieke raddraaijers bleken de onbewuste handlangers te zijn van gewetenlooze heerschzucht Niet lang duurde de verblinding Wel volgde diepe beschaming maar geen erkentenis van ongeijk En zooveel was Ithans bereikt Tiet volk was iu verbitterde partijen gescheiden de kiezers vereenigeu zich niet meer in eene beraadslagende vergadering die onpartijdig ovenveegt voor en tegen hoort en wikt maar drie geheel op zich zelven staande vereenigingen vertegenwoordigen liberalen conservatieven en reactionairen En waar blijven de gematigden omzigtigen echt holhndsche phlegmatieken Zij blijven te huis De onverdraagzame reactionairen zijn het ijverigst de hardnekkige conservatieven het slimst de kindereu des lichts zijn ijverloos en tnag Het feit dat de kiesvereenigingeu kwijnen lat de leden reg loopen en de blijvers niet opkomen m een gunstig tecken van afnemende partijschap maar la it ook de hand vrij aan de enkelen die opkomen een ongekend zestal stelt n aar believen een in het district geheel vreemden cuudiJa it een gedeelte der kiezers volgt het wachtwoord ile meerderheid is wuvz en onwillig Zoo zegevieren vooroordeel en duisternis iu ZuidHolland waar zoo groot gedeelte der bevolking iu ware verlichtiug achterstaat bij de land provincien Wij behoeven slechts te denken aan Delft Lmleii en Gouda Alleen Rotterdam maakt eene schitterende uitzondering da ar is ijver en volharding Dordrecht behaalde eene moeijelijke overninniiig Het is nurter de eigen gebreken in te zien dan die inanderen te berispeu Daaroia erkennen wij rondweg dat hetden liber den ontbreekt aau eenheid ijver en kracht Dekiesvereenigingeu betoonen zich dikwerf onhandig en moedeloos Er ontbreken ernstige beraadslaging ora iigtig beleid opofferende belau i tei ing stechts enkele leden komen op raen zoekt iu den blinde men kiest een can didaat dien men persoonlijk kent die geschikt is en allcius bevoegd maar bij oi gelukis hij volkomfu oubekend aan de overgroote meerderiieiJ derkiezers die niet eens w nen door wien hij is aanbevolen Welke beu cegredeuea heeft men dan toch om Baar de stembuste gaan en is iict niet venvonderenswaardig dat nog zoo velekiezers eene sten uitbrengen waarvoor zij zoo weinig grondhebben Eene liberale kiesvereeniging mag alleen werken op de redelijke overtuiging der kiezers Zij huldigt de vrijheid en den vooruitgang De andere partijen kunnen dat zoo naauw niet nemen ij azen op bekrompenheid vooroordeel en domheid hunne volgers zoeken Giti liiilit hunne leiders schuwen den vooruitgang Zj brengen de har stogten in beweging insinueren eu schimpon Die niet bün i is doorziet de machinatien eener radelooze oppositie die elk middel aangrijjit om verdeuking en haat te wekken tegen de edelste gezindheden en den weldadigsten vooruitgang De liberalen raoijcu slechts eerlijke middelen be iiren in C ei ongelijken strijd Zij volharden niet door hars ngtcl kp woe Ie maar door de innige overtuiging d it ij licht en vr Ki 1 voorstaan dat huu beginsel onvergankelijk is eu oufeil iiar zeirevieren moet Die zekerheid is alleen hunne kracht ter volharding ilit doet den moe l bewaren bj miskenning en uederiiuiir De toekouist is ons de waarheid mag beneveld blijven hare stralen u len die nevelen wegvagen Maar op die uiikoinst mogen wij niet rustig uitzien de handen luoeicn aau liet werk geslagen orden en als wij overtuigd zijn van de gcbrelikigheid der aangewende pogingen moeten andere hulpmiddelen gebezigd worden duch alleen zoodanige die der goede z iik betamen Voor twee jaren heeft men hier reeds leue proef genomen die voorzeker niet zonder invloed bleef Het was eene opentlijke aanbeveling van den gestelden candidaat door eenige algemeen bekende en geachte kiezers uit verschillende gemeenten van het district Aan de e poging moet ten grondslag le r n z imeiispreking en overleg van de meest bekende en achtenswa irdigste kiezers uit de verschillende gemeenten van het di triv die gemeenschappelijk den candidaat stellen he u cpentlijk aanbevelen en voorstaan Is dl niet ver te kiezen boven geheimzinnige machinatien schrooinvaliige pL rsoonlijke pogirgea Men moet zijne zaak open en rond voorstaan die zich schaamt voor zijn gevoelt 1 uit te komen is niet overtuigd Misschien ware het niet ovrbodig zelfs na de publieke verklaring eene kiezersvergadering te houden op bree lere schaal ter aanprijzing van den candidaat ter w egneaiing van ttïêJén e bezwaren ter bemoediging der weifelenden ter overW igin ler onzekeren Hoe het zij overleg is noodzakelijk e bestaaude kiesvereenigingen missen hun doel men moet dijl w ageii en verbeteren om de zaak van licht en vooruifgai te steunen