Goudsche Courant, donderdag 21 april 1864

öiïttenlanïi Londen l P Ue opgewondenheid die het gevolg IS vm de schitterende receptie aan Garibaldi ten deel gevallen heeft ongunstig op zijn gezondheids toestand gewerkt De geneeshecren hebben hem dientengevolge den raad gegeven om mar C iprera terug te keeren Garibaldi zal alsnu vrijdag a s derttaarts vertrekken Het amerikian=che congres heeft verkhard dat het nietkm treden m de erkenning van eene monarchie met de medewerking eener europesche mogendheid gegrondvest op deluiue eeuer amerikaansche republiek De Morn Stir en Dailj News melden dit lord Cla endon im denkei erdei Frin=chei d toezegging heeft gedaan 11 de bntbche regering Garibaldi zal verzoeken zijn verblijflu hngehnd te eindigen l J ipril Lord Palmerston heeft lieden in het huis der Gemeenter in iiitwoord op eene vnag v in den heerGnfSth bepaaldelijk tt c ige proken de geruchten volgens welke het plotselingPinde dit Gubildi s verblijf in Engeland eemt een gevolg OU zjn van de ophitsi igen m keizer Xipoieon lil welke ouverem integendeel aan lord Clirendou verklaard heeft de ge oclens te btuondeien door het engeUche gouvernement nn len lig gckgJ bij de ontvangst vin Garibaldi Parijs IT pnl De conventie tusschen Frinkiijk en n vooits zullen de trinsche troepen Alexico ontruimen na ir el mo zjne organisitie vorderingen maakt Het vreemden t ioen zimengcs eld uit bOOO man zil ze jaren mdii al de overige troepen veitrokken zullen zijn in Me ico blijven oveul w nr het garnizoen niet uitslu tend uit me icainsche roepen bestaat zal het kommando gevoerd worden door een ir mach militair De fransche kommandinten zuUen zich niet mogpii mengen lu het administrative bestuur des linds De oniToateu der fransche expeuitie zijn tot Julij lS6 i bepaald op J7 0 miUioen die Alexico zal vergoeden van genoemd tijd stip Z 1I Uevico aan Frankrijk eene schadevergoeding van 1000 ir jairljks voor elk militair betalen die in het land i voorts IS bepaild dat Mexico jaarlijks 25 miUioen aan specie zal voldoen tot delging zijner schuld aan Frankrijk Leuo commissie zal zien bezig houden met het onderzoek van de regtmat gi eid der vorderingen van fransche onderdanen ten laste van Mexico eigens beriglen mt de donau vorstendoramen scharen Ie Polen zich ir grooten getale om vorst Couza die hen metonen urnen ontvang Bu land is daarover zeer gebelgd eniiereidt naar men verzekert eene militaire manifestatie voor krachti genoeg om vorst Couza tot nadenken te stemmen f pnl De Moniteur deelt mede dat de keizer onder agteekening van 15 dezer den volgenden brief geschreven I eelt aan den minister van financiën De gelukkige beslissing welke de meticaansche zaak gekregen heett heelt in mij liet rlangen doen ontstaan om het lano te doen profiteren vanJe ontvangsten voortvloeijende uit den eersten termijn vanbetaling der oorlogskosten Ik noodig u dus u l om terwijlde belasting op den grondeigendom wordt verminderd tevensie onderzoeken of het niet mogelijk zij onmiddellijk over te2aan tot opheffing der twintig opeeuten op de regislritie reg tii terwijl ik tevens zou wenschen dat van de ilgemeene wetten bij den raad van state voorbeieid slechts behouden bleven die maatregelen welke volstrekt noodig zijn om het eveunigt te benaren tusschen ontvangsten en uitgaven Die iniaLre el gevoegd bij de vredelievende verwachtingen welke van dig tot dag meer zekerheid erlangen zal hoop ik bevorceriijk zjn am de ontwikkeling van de algemeene welvaart Brussel 17 pnl De terugkomst van den koning is tl ans officieel aangekondigd tegen a s woensdag 20 dezer I e koning die volgens het meerendeel der dagbladen eerst op hel einde der maand te Brussel vern rht werd heeft zijne cru komst verhaast om een emde te manen aan de ministeiiele crisis De hertog van Brabant heeft van het gua ige weder gebruik gemaakt om Cannes te verlaten en is naar Fontainebleau verï rnr en In het laatst der weck wordt hij hier terug verwacht Bij ministerieel be luit is bepaald dat op de normaal school en bij de normale sectien gevestigd in de vvaalsche provinciën voor de vorming van onderwrijzers bij het lager onderwijs een cursus zal geopend worden voor de vlaamsche taal waarvan de bijwoning facultatief zal zijU Weenen is pnl der hertogdommen als volstrekte vooiwaarje moet worden ge steld bij de besluiten der conferentie Onafscheidbaarheid der hertogdommen hare verhouding tot Duitschland administrative en politieke zelfstandigheid zijn de punten van uitgang waarvan de leden der conferentie niet mogen wijken Aan ie lener Ztg wordt geschreven dat de meestesleeswijkhohteiners zich door eene kleine partij van beweginglaten leiden en dat overigens het daar heerschend schrikbewindal wat verstandig denkt verhindert om met zijn waar gevoelen voor den dag te komen Vooral lu Midden Sleesnijk moetde zucht om te germaniseren tot de belagchelykste middelende toevlugt nemen Zoo hebbeu zich b v steden voor demvoenng van de duitsche taal bij het onderwijs verklaard Waarvan het bekend is dat minsteus drie vierde van de inw oners geen woord duitsch verstaan De keizer heeft de voor 186G ontworpen nijveiheids tentoonstelling uitgesteld om den invloed dien de politiek op denijverheil zal uitoefenen wegens het overgingstijdpeik derhandels politisehe betrekking van het oo teurijksc i tolverbond en wegens de in hetzelfde jaar ie houden parijsche tentoonstelling Men verzekert dat keizer Maxjmiliaan koit voor zijnvertrek uil 1 ritst deze woorden heeft gesproken tot den graafKethberg Ik zil aan Mexico eene constitutie geven zoodi im 1 troon op voidoende wijze is gevestigd deze constitutiezal tot grondshg hebben de beginselen van het r kath geloof Ik zil aan de wtield toonen dit het constitutionalismusalleen op de beginselen van de r kith leer kan gevestigdw orden De bcngten uit Guekenland luiden nog steeds zeer ouguistig Ltiie coiupigiiie inilituitii te Pitris is n opstandgekomen en hectt eene verhoogiiig v m old j gevorderd VUeendoor de kriohtd idigste maatregelen is men er in gesliagd demi itiiren tot onderueiping te biengen Ie Vthene is eenebotsing vooi evallen tusscbtn de nationale girde ei het girnizoeii niiibij men vin weerszijden gebiuik m lakte van devv ipciicii De 01 Ie is ook diar he teld Berlijn If Vpnl De Stiusmz deelt een berigt uit ilensbui mede volgens t welk de Pruisen den Ij dezer eene e pedit e naar Julsmmde ondernomen en zich d lar v in een inzienljk magazijn meester geunikt hebben levei meldi men uit Gravesteiu dat de Praisen in den n ic it van Ib op 17 dezer de deensche v lorposten bj de scluniPii 5 en 6 teiuggedreven en daarbij 60 man gev ingen geromen hebben TIedeu morgen ten 10 ure hebben onze troepen tormgeloopen tegen de schansen De schansen 1 tot 7 en de ru waartsche comrainicatie wegen zijn genomen Tot dus venthebben vvij 11 officieren en 20T0 manschappen krijgsgevingengemaakt Len nader berigt zegt de brignde Eaven die de schans n 7 heeft genomen heeft later ook de sen msen 8 9 en 10 bemagtigd Jf en levendigen strjd heeft hij zich ook meester gemiakt het bruggenhoofd De biug is weggebroken Een veertigiui deensche officieren zijn krijgsgevangen gemaakt De koning heefl heden het volgende telegram aan prinsFrederiK Karel gezonden ISaast den Heer der Heirscharen heb ik mijn voortrefl elijk leger en a in uwe leiding de glorierijke overwinning van heden te danken Geef aan mijne troepen mijne hoogste tevredenheid te kennen en betuig hun mijn koninklijken dank voor hetgeen ZIJ verrigt hebben KmongebulJer heeft heden avond de mare der innemingvan Duppel verl ondigd Eene onafzienbare menigte was bijhet piles vereenigd om hulde te brengen aan HH MM dieop het balkou verschenen tn hun dank betuigden waarop hetvolk jubelkreten voor het leger uitte Vele woningen zijugeïllumineerd Volgens officiële berigten zijn bij den storm op de dnppeler steUmg gedood of verwond 2 generaals 60 officierenen 600 manschappen Men heeft 83 stukken geochut en velevaandels buit gemaakt i9 April De Nordd Ztg verneemt dat tot eene volkomen bezetting van Jutland besloten s en wel als pandvoor schade V eigoeding voor den zeeroof aan welken de Denenzieh ten nadeele van pruisiiche en duitsche staatsburgersschuldig gemaakt hebben Pruisen zal m de conferentie ook deregten der neutralen met kracht verdedigen Het verlies der Denen bestaat uit 80 a 100 officieren onder de gesneuvelden behooren de generaal Duplat tweekolonels en 4000 man Madrid is 4pril De dagbladen zijn opgevuld met beschouwingen over de onlusten op St Domingo Men beweert dat de generaal Lersundi met het bevel over de expeditie zal zijn belast De m gtig ngom 1000 millioen realen te negotieren zal de regerirg in staat stellen aan hare verphgting tevoUoen binnenland Gouda 0 April Bi de herstemming voor een lid van den raad waren gisteren ingekomen 296 stembilletten en is heden bij de opening gebleken dat uitgebragt waren 172 stemmen op den heer d A Luijten terwijl de heer W Hoogendijk Wzn 123 stemmen bekw im ea 1 blanco billet in de bus gevonden werd zoodat de heer d A Luijten verkozen is tol lid van den gemeenteraad Het gerufht wil uat gedurende dezen zomer even alsten ïorigen jare te Maasheze neder eene godsdienstige meeting zal orden gehouden fieeds zou men met de administralien van de hoUandsche en rhijnspoorvveg raa itschappijen inonderhandelingen zijn getreden om tegen verm nderde vrachtprijzen ongeveer 600 personen te vervoeren De Staats Ct bevat de voorwaarden waarop de directeurder cultures in iiederl O 1 op een nader te bepalen dag miiov a s ter hoofdpliats Tig il in hel openbaar zal uitbesteden de ondernemingen Tjomal en Bandjardavva tot bereidingvan suiker m overeenkomst met het gouvenementvin ned indie S Gravenhage 18 Apnl Heden heeft de eerste kamer der staten generaal eene zitting gehouden naarm behalve cenige mededeehngen bepaald is op woensdag 20 dezer de diSLUssien te doen aanvangen over eenige reeus onderzochte w etsontn erpen 19 April De tweede kamer der staten neraal heeft heden h ue w erkza imheden hervat Er zijn een a mfal regeringsbesche deu en n etsontn erpen in je ome i onderde laatste komen vooral in aanmerkir de est Indische regering reglemeutdi De heer Issel de Schepper is pis lid toegelaten lot voorzitters der ifjeehugen zijn benoemd de hh van Bosse Kien van der Linden Gevers Dejnool en DuUert Bleskensgraaf n Apnl Gisteren ontstond in den nmiddag in deze gemeente brand bij den landbouvvr van Pees Het geheele gebouw bewoond door twee gezinnen is in de a ch gelegd o stuks rundvee werden een prooi der vlammen m den inboedel die naar men verneemt niet verzekerd i 13 weinig gered De oorzaken van het ongeval zijn voor alsnog onbekend Alblasserdam 8 Apnl Heden is met goed gevolgop de werf van den heer van Linder te aier gelaten de nieuwewaterweg een schip van ongeveer 700 list i Over den toestand van den lindboun m den albhsserwaird valt weinig te melden Het ainhoudenle koude enschrale weder heefl veroorzaakt dat m de neilaudeii die sedert eenige dagen er vrij wal groener beginnen uit te zien nog weinig gris aannezig is zoo dat het vee nog op destallen ordt gehouden en bij sommige veehouder het hooiten einde raakt zoo dat er algemeen naar zachter groei amerluchtsges eldheid verlangd wordt Het bouwland is echter uiterst geschikt om benerkt te worden en de arbeid daarop merkelijk ligter dan in het afgeloopen jiar De fruit en ooftboomen zijn langzaam omnikkelu en beloven algemeen eenen vollen sierlijken bloemendos en bijgevolg veel vruchten De veestapel is gelukkig wal den gezondheids toestand betreft V m buitengewone ziekte verneemt men nets Kundvee wordt weinig verhandeld Nugtere kalven en biggen zija geldig vette varkens gelden van 38 tot 42 centen Boter van ƒ 1 06 tot ƒ 1 10 per Nederl S en overgehou lene hennip ad ƒ 19 de 50 Isederl E veikocht Gemengde Berigten Men zal e Panjs een grootboek aanlcfrgcu der wcxicaansche buitenland sche schuld Te Rome worden nog bommen oii straai ge vorptn door wier spnngen de voorbijgangers worden gekwetst Graaf lïussell en lord Clarendon bas iadc IS m frankrijk gearriveerd De niaarscha ï frangel SO jare oud dieut sedert 1796 De bondsraad heeft aan Bremen geweigerd om schepen onder ïwitsersvhe vlag te laien varen Te Petersburg is het distontn verlaag l maar te Londen verhoogd to 7 pCt oor de keize m van Mexico zijn te Ingezonden MtjnAeer Vele gemeentebesturen regelen leeds het middelbaar onderwijs en doen al wat zij kunnen om het zoo poedig mogelijk in hun gemeenten tot stand te brengen Overtuud van het weldadige om dcu burgei t id in stut te stellen goed voortgezet onderwijs te oiitvin en ont en 7ij geen ko ten om scholen voor middelbaar onderwijl op te rigten en het gouvernement schijnt daartoe giirne meje te v erken door subai dien V at heeft ons g mecnle be iiuir in dit opzigt gedaan Is een goed geregeld lager onderwies reeds genoeg voor onze burgervaderen Het schijnt zOO als men t e geschiedenis vin het uit£ïebreid 1 i er onderwijs hier ter tede uagait en toch de wet is verj ligtend Gemeenten boven lüüOU zielen moeten een burgerschool iitlii en 7al rien nu hier acluer liet net gaan visschen of deukt r ii dat de goud che burgers zooveel onderwijs niet behoeven cu het dus althans zoo lang mogelijk kinnen ontbuen V el IS hel ncdz kelijk dat zith in onzen lemeentenad een krichtige lein verhett om het dageiijk th be uur ikker te schudden en eeuig voors el te ontlrkken om tot de rege iing van het middelbair onderwijs over te eun De burgerj heeft reeds te lang gewacht en het gtld is reeds te lang uu het kostbire gvrainsium verkwist om nog lansrer uitbel te kunnen verdedigen Eei=t werd gevv icht op de net van hi t middelbiar oidoinij wunu die wet is er zij wordt reed op vele pliitsen ingevoerd vviirop wordt nu nog gen i it Het eiïenbeling moest de goudsche kiezeia drmseu uieiuiid ter rudzial te zenden d in die de prik isohe behoeften zijner metleburgers kent en de bekwaamheid heett die in een helder licht te tellen Gij hebt neiler ui piiir ged un tu clien tv ee minnen die de meeste temmen verkregen hidden de ondervinding zal nu leercu of uwe keuze goed na of jj uwe belangen kent Aan deu nnun benoemde nileu nj oo m dt opzigl het goede vernachten Hoe du ook i j vt en hopen met mj dat de gemeeuteriid poedij tot de regeiug van hel middelbaar ondernijs moge overgian ten untie der burgers De gebouwen zjn hier aanwezig of zou het gebojvv van het gvmia iUTi dairtoe niet uitmuntend geschikt zij i en aan bekw ame personen z il het niet ontbreken Bedenken wij dal stihtand achteruitging s P Burgerï ke Stand GOUDA GfDOBtN ld OvisLEUEN If April E Rietveld d j P teier loot CG j IT J Kelder law SCHOOMTmLN Ingeschreven van s tot en met 11 Gebore J abet ouder C Rietveld en H van tttmser Neeltje ouders C nel en N Overleden R H van Beem 9 m J Hüogeudijn IT m E Hooijkaas 1 m P an Biaren 9 ro OÜDt ifEK Ingeschreven van 13 tot 19 Vpui ls6i Bevaiien Cornelia Elisabeth de Boer geb van der Koest 7 OvEBLEDlN Adiiana ONPFUTKntwD Nar i e kerl jm 36 j ffet Motu e van Ben e ei i ofl tiert Niihui jUi 3J j met GTard na JoHnna Zniderv aart jd ij