Goudsche Courant, zondag 24 april 1864

ADVERTENTIEN 1 04 Zondag H AffU il 916 GOUDSCHE COURANT AA NBESTED ING Het BESTUua van den Polder Eozemjaal is voornemens op Frijdag den 6 Mei 1364 des middags ten 12 are te HAASTRECHT in het Gemeentehuis in het openbaar aan te besteden Het bouwen met inbegrip der levering van de benoodigde Materialen van eenen RONDEN STEENEN WIND VIJZELMOLEN ten dienste van genoemden polder benevens het amoveren van de beide bestaande WipWatermolens op dien polder in ÉÉN PERCEEL Het bestek waarnaar deze aanbesteding zal geschieden zai ter lezing liggen van ó m April te Gouda i den Zahn en ket llerthuis te Eotteiidaii bij Vrijthof e AjtsTEiiDAM in het Voije te Haastrecht bij L Blanken te Ouüewatek in fe Doele te Dorukecut hij Zaht te Utrecht in den Xieuicen Bak te Gorinchem in de Gezelligheid op den Laugendijk en te Hardinxveld in de drie Snoeken De bestekken zullen van af dienzelfden datum op franco aanvrage verkrijgbaar zijn bij de Boekdrukkers van Bevtum eu Zoox te Gouda a ƒ 1 00 per E emplaar De noodige inlichtingen ziju te bekomen bij de Leden van het Polderbestuuu te Haastrecht terwijl de aanwijiing in loco 7 il pla its hebben op den dag der besteding des morgens ten 10 ure b j de ultwaterende sluis van genoemden polder onder de gemeente Haastrecht Het BESTUUli van den Polder voornoemd T J DEN HARTOG Schout JANSEN Secretaris Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeieeg D n 61 Heden overleed ten gevolge eener korte ongesteldheid onze geliefde Moeder eu Behuwdmoeder Mejufvrouw COB NELIA EELSPEEL Wed van den Heer G Tan dep WAXT ia den ouderdom van rtiim Zes eu Zeventig Jaren Uit aller naam GniDA T HOOGENBOOM Ib April ISiU ïnTde LANDMAN Dl van ouds gerenomeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende cjntMngcn uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van RAVEN SWAAIJ ZOXEN te Oorinchei i Deze Theetn ord n afgeleverd in verzegelde p ikje5 van twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 C nts lot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz Gorui April ISiU C onjiturier BOTERMMiKT A N 56 PUIK BLANKE PETROLEUM ïojr 28 Cents per Xed kan bij D A PONSIOEN Koptr lo itr cu Lnrjihjieter Tiendeweg D 31 31 0 DES Eduard jVIeijer heeft de eer de ontvangst te berigten van de NIEUWSTE MODELLEN van Mantels en Mantilles eene grootc verscheidenheid van Kleed jesstoffen Tapis en Cachemir Challongs en Doeken Bloemen Handschoenen en Linten voorts eene zeer ui muntende partij EFFEN ZWARTE ZIJDE en al wat verder tot zijn vak behoort Door het aanschaffen eener tweede naaimachine is hij in staat met den raeesten spoed de bestellingen devgdelijk en net betcerkt aiteleveren en vleit zich aan het in hem gestelde vertrouwen geheel te beantwoorden Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Piijks en Gemeente accijns hij tene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEA ER a 462 jj q per kan 60 cents Jenever 2 = soort Moutwijuj il 4G = 10 o per kan ai l cenis inl BRANDEWIJN 46 10 P 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GovDa 20 April 1S64 MEUBELEN De ondergeteekende beveelt u h miuzaam aan tot het Vervaardigen van alle soorten van MEUBELEN naar de nieuwste modeilen waarvan teekemugen te zijnen w oonhuize te bezigtigen zijn Ook belast hij zich gaarne met reparation en verder all s wat tot het vak behücrt Eene prompte en soliede bediening belovende noemt h j zich met achting UEd Dv Dienaar L J Lunenburg S Westhaven B 187 BOELHUIS OM COKTANT GELD te ZUID WADDINXVEEN ten huize van H v DlUEL op het Dorp op Vrijdag 29 April 1864 des voorraiddags ten 9 ure van Meubilaire GOEDEREN eenige BOUWGEREEDSCHAPPEN gerookt SPEK een VARKEN en eenige KLEEDINGSTUKKEN AUes te bezigtigen op Donderdag 28 Aprü des namiddags van 3 tot 5 ure Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid ffaddinxveen Direct outvaugcn hccle en h ilve kruiken Fachingcr en Seltcrser MTATER VULLING 1864 K C JONKER Turfsingel Gouda 16 April 1S64 Prijzen der Eflècten pCt Ned w sch 2V2dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 2 Kandelm op resc België Roths 2V2 Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d o serie 5 d 6 serie 5 di bijH 18fi04V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d o d 1882 6 Mexico 1851 5 AMSTERDAM Dingsdag 19 April T iiijrste Hooffste Geble ei koers koers Kocrs 8278 631 8 63V 75 8 7 51V 991 4 99Vl6 33V2 146V4 45Vl6 45 isv 16 47 l 9SVi 991 4 98V 98V4 71 751 0 76 751 851 4 86 851 85 85 85 IS8V4 I88V2 59Vl6 59V8 59 301 8 82 301 4 667l6 68V 102 62V4 63 64 23 231 8 23 5SVs 60 59S 4 628 4 595 4 60V 60 45 451 4 45 6 Ter Bo kdrukkerij van A BRINKMAN l eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te va en De prijs per drie maanden is ƒ 2 franco p p03t 2 25 Sa inxeadmg dei Af ertcaticn ksn gescMeden tot des morgens tea 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOVDA breagen ter kennis van de Ingezetenen dat ter voldoening aan Art 69 der Wet van den i Julij 1850 Staatsblad n 37 sifschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van een lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van den langen Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der Lut jersche kerk alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure De Burgemeester IJZENDOORN GOÜDA den 20 April 1864 BcKOEMiESTER en V in UDEM voomoemd De Secretaris DROOGLEEVER FOITUUN Overzlgt GOUDA 23 April Eindelijk is het den Pruisen gelukt hun heldenfeit te volbrengen maandag jl zijn de duppeler schansen stormenderhand genomen de Deuen verloren vier duizend man waarvan de helft gevangenen terwijl de overweldigers hun verlies als gewoonlijk zeer inkrimpen Eerst lator zal men naauwkeuriger üflgMiCié en berigten van de bijzonderheden ontvangen ook van den heldhaftigen tegenstand door vijftien duizend Denen gebeden aan veertig duizend aanvallers wier geschut daarenboven zooveel voortreffelijker was Het is zeer twijfelachtig of deze gebeurtenis het einde van den schandelijken oorlog veel bevorderen zal daar de Pruisen hunne eischen nu vooral niet lager zullen stemmen gelijk reeds gebleken is uit eene circulaire van Bismarck waarin hij verklaart dat Pruisen na zoo groote opofferingen zich niet tevreden kan stellen met de bepalingen van het londensche tractaat van 1852 ook sctgnt het nu ernst met de bezetting van geheel Jutland De conferentie is wel 20 dezer bijeengekomen maar men watht tot maandag op de duitsche zaakgelastigden die nog ontbreken Dan begint de taak der diplomaten Is de oorlog het werk d s duivels als mensohenmoordcr de diplomatie behoort hem evenzeer als leugenaar van den beginne Het rampzalig lot van Denemarken wekt de sympathie van geheel Europa en wel zooveel te meer als de afkeer van Pruisen grooter is hierdoor vergeet men geheel dat Denemarken van Jg52 1864 niet opgehouden heeft Sleeswijk vreeselyk te kwellen en tegen alle regt ja met verkrachting van alle billijkheid deensch te maken maar wat zullen zij er bij winnen pruisisoh te worden of zelfs onder Augnstenburg pruisisch geregeerd te worden De arme hertogdommen betalen het gelag en het uitzigt op eene goede nitkomst is zeer beneveld De diplomatie bederft veel zeldzaam brengt zij iets goeds tot stand en als nu welHgt Napoleon nog eindelijk zijn doel bereikt en zijn congres tot stand breugt dan ziju de kansen voor den oorlog veel grooter dan voor den vrede De koning van Pru =en is nu ü Sleeswijk gesneld om den zoeten geur op e snuiven van der i rook der schandelijke vleijerij GariDaldi te Londen wek b 3re geestdrift en het is wel waarschijnlijk dat e veler verwachting geheel te boven gaat Hij moet weg o Jat hij de drukte niet uitstaan kan éit zegt mer en spreek men even stellig tegen omdat Napoleon z jne vergoding niet dulden kan dit ontkennen de en elsohe viinisteis ia het hooger en lagerhuis even stellig en is niet te deuken in Engeland waar men de publieke opinie 100 zeer entziet En toch moet hij weg hoe groote verbittering dit ook allerwegen wekt waar men zijne komst reikhalzend te gemdet zag De Doord amerikaanscbe unie is niet gezind de mexicoansche De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buiteugewoue letters worden berekend naar plaatsruimte vrije keizerskeuze te eerbiedigen zij willen zeggen fransehe bladen de vryheid voor zich zelf m iar guiiuen die hun buren nie Wat zijn die Franschen eu ook ae Pruisen edeler die anderen de vrijheid opdringen en voor zich zeiven niet dan ellendige slavernij behouden De mexicaausohe leeni g wordt ijverig geteekead de nieuwe russische leening heeft de houders der schuldbrieven van dit onuitputtelijk rijke en wel bestuurde l md eeu schrik op het lijf gejaagd Spanje leent om het op Domingo weg te werpen eo de sultan vraagt 120 millioen om aan de caprices te voldoen van zijn vrouwentirapier En de kapitalisten in de streken van nijverheid en welvaart achten zich gelukkig de zaam gegaarde schatten zoo zeker en zoo goed te kunnen plaatsen öuitenlanïr Londen 21 April De conferei tie heeft gisteren hare eerste zitting gehouden Daar de duiische gevolmagtigden niet tegenwoordig waren is de zitting verdaagd tot maandag Naar men verneemt heeft het ministerie op nieuw eenzijner leden verloreu door de aftreding van den heer Lowe vicepresident van het opvoeJiugs comitc Die plotselinge Atreding is het gevolg van eene motie dezer dagin door lord Robert Cecil in het huis der gcuieeuteu voorgesteld en waarbij genoemd comité ten strengste werd ge ispt ooi fat het derapporten van de school op ieners had verminkt Lord Cecil beschuldigde het comité vau moedwillig uit die rapporten alleaanmerkingen te hebben doorgeschrapt die in strijd waren metde zienswijze van het comiié zelf Het voors el van lord Cecil werd niettegenstaande den wanhopigen legenstanj vanden lieer Loue raet 101 tegen 93 s caueii aangenomen Genoemde heer verzocht nu bij L jrJ P ihuerston dat deze persooulijk eene pcgmg zoude wageu om de motie door Lord Cecil te doen herroepen De miiiisier weigerde een zoo gevaarlijken stap te doen die den val van het geheele ministerieten gevolge zou kunnen hebbeu en de heer Lowe heeft alstoenzijn ontslag aangeboden Men berigt uit New York van den 9 april dat de senaatvan Louisiana een voorstel tot wijziging der constitutie inden zin eener volledige afschaffing der slavernij heeft aangenomen FSUrijS 20 April Te gelijk met het berigt van de inname der duppeler schansen door de Pruisen een berigr dat hier een zeer pijulijkeu indruk heeft gemaakt daar het bombardement van Sonderburg en het in het veld brengen van ztilic eene geweldige overmagt tegen een handvol Denen hier de sympathie voor de zaak der Pruisen alles behalve verhoogd heefi tegelijk hiermede vernam men hier dat het denkbeeld van het houden van een congres met toenemenden ernst op den voorgrond treedt en dat te dien aanzien de zegepraal der fransehe politiek n ibij is Onze regering heeft eenvoudig voorgesteld om aan de conferentie die tot regeling der kwestie van Sleeswijk Holstein bijeen zal komen nog eenige ge Tolmagtigdeu toe te voegen en dan alle andere vraagstukken ter sprake te brengen die den vrede van Europa znuden kunnen bedreigen Niet slechts Engeland maar ook Ruslind en Oostenrijk mueteu daartoe reeds hunne toestemming hebben Eceven nadat Frankrijk zich verbonden had om zich niet aan te kanten tegen de door Engeland eu Oostenrijk ontworpen oplossing vau het deensch duitsch geschil Jlen verivacht nog altijd de hervatting der onderhan delingen over het congres eu men vermoedt dat Frankrijk terwijl in Londen de coufereutie bijeenkomt het voorstel zal doen om of die conferentie in eeu congres te transformeren door toevoeging van nog eenige leden of eene nieune diplomatieke vergadering op uitgebreide schaal in het leven te JSjWk Er mag even ei getwijfeld woiden ain het welitagen oéf pogingen v j rinkryk vooral op dit oogeublik J ineu zeifs twgfelt aan een gunstig resultaat voor de efcle deenscli j kwest te De laatste voordeelen door de duitselfc watiénenHè