Goudsche Courant, zondag 24 april 1864

baald kcI verre Tan eeu beëindiging der zaak te rergsmakke jkeii hebben de moeijelgkheden die eens vredelievende besh ing in den weg stonden nog aanmerkelijk verzwaard Terwijl de Denen ondanks hunne nederlagen standvistig blij ven verklaren de Pruisen luide dat zij thans geheel Jutland willen bezetten om een onderpand Ie hebben voor eene schadevergoeding der lerhe en hun door de deensche marine toegebragt Mer beieert echter dat Frankrijk te Berlijn protesteert tegen de u rdreveu aanspraken 21 April ileu verneemt dat de commissie van het wetgevend Iigchaam voor het budget wenscht de algeheele opheffing der opcenten op de grondbelasting de verdagmg tot de volgende zitting van de net op de registratie en be umiging op het budget van oorlog en marine ten einde het alzoo defic t te dekken dat door de afschaffing der opeenten zou ontstain Brussel 20 Apnl De koning is heden ochtend van Londen teruggekeerd terwijl de hertog van Brabant te gelijker tqd vin Pirijs geretourneerd is Ouze geheele koninklijke familie IS dus neder bijeen Men verneemt dat ue generaal Soudam de Niederwerth zich bel isfen za met de portefeuille van oorlog m het nieuwe kabinet Uit de ke ze Vou dicu officier mag men afleiden dat aan de verdedigingswerken van Antwerpen niets zal veranderd worden Berlijn 20 Apnl De Kreuzzeitung meldt dat onmiddelijk n de inneming der duppeler schansen bevel is gegeven dit het grootste gedeelte der pruisische troepen met het artil lenepark X it Stockholm wordt dd 13 jl het volgende berigt omtrent het veel besproken trictaat tusschen Zweden en Denemarken De redering van Zweden heeft verklaard Denemarken tewillen bijstain tot verdediging der niet tot den duit chen bondbehoorende landen in geval deze werden aangetast op grond dat de koning van Denemarken het pitent van 30 Al lart nietintrok In dat geval zou de koning met een hulpcurps vin 29 000 man ter hulp van het bedreigde Denemarken snellen 7oó lra de vijand de Elder zou overschrijden onder deze t epalin dat de koning van Zweden door het zenden vin bedoeld hulpcorps zijne krichten met te zeer verzwakte zooditdaardoor evaar voor Znedeu mogt ontstaan m weU gevilde bepalingen der overeenkomst mogten beschouwd worden alsmet te zijn vastgesteld 21 Vprd De koning heeft zich mar het tooneel de oorlogs begeven Lit Eendsburg wordt gemeld dat generaai ion f rangel aldaar is aangekomen en dat de geheele stad m feestelijke tooi wordt gebragt X e Staats het volo ende Ons verlies aan dooden en gewonden bedraagt 60 officferen en ruim 1000 man Het verlies der Denen met inbegrip van de gevangenen bedraagt n m tens 4000 man In onie ambulante hospitalen bevinden zica 811 r uisen waaronder vele zwaar gewonden bene ens 21 deeusche officieren en öbO deensche manschappen aar men verneemt wil Denemarken het voorstel betreffende een wapenstilstand met aannemen voor en aleer het deBoodige waarborgen voor de integriteit der monarchie gekregen heeft 11 Aolgens de Kreuzzeitung zal de conferentie wiar ch jnlijk noemaal en wel tot 1 mei uitgesteld worden Dresden is P in eene heden door de tv eede kamer vastgestelde depêche aan den minister von Beust komt de volgende voor de conferentie te Londen bestemde verklaring voor Het regt en de volkswil eischen dat de hertogdommen zullen worden losgemaakt van Denemarken De erfregten der augnstenbnrgsche iijn hangen onafscheidelijk zamen met de belangen der vereenigde hertogdommen Doen er zich strijdpunten rp din kan de beslissing daarover met afhangen van eene conferentie der mogendheden miar moet overgelaten worden aan het volk en aan zijne vertegenwoordigers Tegen elke beschikking over het lot der hertogdommen waarover deze met zelf geraadpleegd zijn wordt protest ingediend tot handhaving van de regten van DuitschlanJ en an het sleeswïik holsteinche volk Hamburg 20 AprU Volgens de Porsenhalle is door de l ruxsen gisteren aan de Denen van s morgens 10 tot s avon 6 ure een wapenstdstand toegestaan ten einde Sonderbnr te ontruimen Ingeval de ontruiming voor laatstgemelden termijn met was bewerksteUigd zon de plaats andermaal ebombardeerd worden 22 Apnl De koning van Pruisen heeft te Eendaburg tneeè dat de zaak der hertogdommen hem heilig is dat het BCt ernst begonnen werk even zoo voortgezet zal worden H5 pf de r rzekenng dat bet bloed ryner kinderen met ver geefs zal gestroomd hebbeu De magistraat vaii Kiel en de stedelijke raad hebben besloten eene deputatie af te vaardigen om den koning te begroe en terwijl alle gemeenten in Holstein door middel van de telegraaf ziju uitgenoodigd om aan deze demonstratie deel te nemen De koning van Piuisen is gistren namiddag in het slot van Gravestem aangekomen en heeft zich na een kort oponthoud aldaar naar Atzbnll begeven Diar begroette Z M de mmschappen die de schansen stormenderhand veroverd hebben zwaaide aan sommigen m het bijzonder lof toe liet de troepen voorts in dei paridemarsch voorbij marcheren nam daarna afscheid en reed te 4i j ure naar de schansen De heer von Bismirek is heden morgen vergezeld van den raad van legatie Kendell deze stad gepasseerd om zich naar den koning te be geven Rendsburg 21 Apnl Aan het station is de koning vergezeld van den heer von Eoon met de meeste geestdrift ontvingen Z M heeft de bij die gelegenheid tot hem gengte toespraik zeer mmzi am beiutwoord L n amtal jonge meisjes in de nationale kleuren gekleed bestrooiden den weg des koning met bloemen De muziek liet het pruisisch volkslied en de sleeswnk holsteinsche melodien hooren terwijl het geschut werd losgebrind Plenjburg 21 Apm Heden voormiddag ten 11 ure is de koning hier aingekomen en onder het gelui der klokken met veel gejuich ontvingen Z M dejeuneerde m het hotel Eisch en zette ten hilf een ure de reis mir Duppel voort Z M werd begroet door den kroonprins en den oostenrijkschen bevelhebber G iblenz ömnenlaub GrOUda 20 Apnl lieden morgen is door de politie ilhier ainsehouden de persoon vm T v d N ter z ke van zakkenrollerij V in eene zilveren porlemonnaie met gek bij Af ver koop s in de bink vin leening alnier D ze jongeling die 1 Huwelijks den ouderdom vin Ib j iien heeft uereikt is reeds due mileu voor het zelfde feit veroordeeld geveest In de te Amsterdim den 20 de er gehouden vergadering van slemgeipgtigde aandeelhouders der i edcrhnd che bink zijn benoemd tot commissarissen de heeren J FocK J L Bonnike C P van Eeghen m P r leding van Berkhout J Melvd m J M Kempen ler J Luden t Blankenhevm C Eueb Cz m P P van Bosse m H Eonaards van Scherpenzeel G C Crommelm F G Cromhoft Dr H vin Beek Vollenhoven en m T de Wildt Door den munster van ustitie is dezer dagen anderrani een schrijven gengt tot de kerkenden der ned port isriel en der ned israel hoofdsvnigogen te Amsterdim ten einde deze gemeenten alsnog tot overeenstemming met de indere ge meen en te brengen ten einde tot eene rco gamsatie der kerkgenootschappelijke belangen te geraken Men leest in de Iv leuwe Voord Brabdnder Wij vernemen van eene zeer goed ingelichte zijde d it de veel besproken financiële plannen van den tegenwoordigeu mininister van fimn cien niet zullen worden ingetrokken zoo ils vele dagbladen ten onreote berigt hebien maar aan eene herziening onder w orpen zullen Worden meer iii den geest vin de recld nes die allerwege daartegen zijn ingekomen De gemeenten zuUer bepaald voor de in de gemeentewet geprojecteerde verandering met meer behoeven te v reezen aangezien het zeker is dat htt eheelt wetsontwerp zal omgewerkt worden en eene strekking zal bekomen als waardoor de accijnsen verdrongen en dooreen later door den minister aan te duiden equivalent zullen vergoed worden Onder de argumenten waarmede de wijzigingen in de gemeentewei bestreden woruen behoort ook dat de ingezetenen aan accijn heffing zoo gewoon zijn geworden dat ze de vervanging door directe belastingen met zouden verlangen Dit klinkt ongeveer als of men zeide die blinde is al zoo lang aan zijne blindheid gevoon dat hij met meer verlangt ziende te worden Indien toch de ingezeter n begrijpen dat langs eenen ande en weg vooideel te behalen is zullen zi met langer den ouden sleur willen volgen Om dat te begrijpen hebben zij slechts een oogenblik na te denken over het verschil lu de sommen die zij door accijnsen en üoor directe belasting betalen De voorbeelden zijn menigvuldig van menschen m den arbeidenden stand die hoogstens ƒ 4 in de directe belasting betalen en die alleen in den accijns op het gemaal tot een bedrag van ruim ƒ 40 per jaar bijdroegen Zulke voorbeelden spreken overtuigend VVij kunnen ons met voorstellen dat de gehechtheid aan de oude gewoonte zoo groot zal wezen dat men hever daarbij blijven wd dan zich zelven en zijne huishouding tc aanmerkelijk te bevoordeelen Verhocging van directe belasting bg wegneming van accijnsen brengt meer voordeel aaa au afschaffing van hoofdelijken omslag bij belasting op voorwerpen van dageiijksch verbruik Goess Ct S Graveuliage is Aprd Heden heeft de eerste kimer der statengeneraal dertien wetsontwerpen aangenomen met al emeene stemmen daaronder het tractiat met Italië 21 April In de zitting van de eerste kamer der statengeueraal is heden na discussie met 26 tegen 5 stemmen aangenomen het wetsoutwerp tot herziening van de tabel bedoeldin art 99 der wet van 4 J l j 1850 stbl no 37 verdeeliugdes rijks in kiesdistricten la de zitting der tweede kamer is ingekomen de definitieve begrooting voor buitenlindsche zaken Over een voorsteldes voorzitters om ten 4 ure nog m behandeling te nemenhet wetsontwerp tot bekrachtiging der provinc belasangen inOverijssel staakten de stemmen bij de herstemming ten 4 urewerd met meerdeiheid van eene stem besloten om de zaakmorgen te behandelen 22 April De eerste kamer der staten generaal heeft inde zitting van heden aangenomen de Indische comptabiliteitswet met 26 tegen 5 steramen Tegen hebben gestemd de hhXipia ya Vmerungen Iluijuecoper Hartsen van der Heim enYijlva van PiUandt De tweede kimer der staten generaal heeft m nare zittingvin heden mtt 35 tegen 15 stemmen aangenomen het ingediende w et ontw erp tot bekrachtiging eener provinciale belasting mOverij el Aimuerstol 22 Gemengde Bcrigten De nieawe rossische leeomg vee 7 2 millioea gulden heeft Santa Anna de Cidictator van Mexico was met zijn zoon te Ven Cruz teruggekeerd maar spoedig weder ingepakt en naar Havana verscheept Prins Couza vraagt een crediet van oOO 000 piasters om de Donauvorstendommen te doen vertegenwoordieen op het i anjsche congres datbij iDoedig verwacht Te Rome zijn weder een aantal agenten vanMazzini gcvdTigen genomen Te Pittsburg in Pennsvlvanie is een stukgeschut gegoten bestemd voor een kogel van IGOO pond ool de mexlcaan che leenmg wordt te Panjs verwoed ingeschreven Garibildtkomt niet te Brus el De bankier Oppenheim is van Konstantmopelop reis gegaan om eene leemng te sluiten ten behoeve van ie turksche atklst ZIJ zal slechts 120 mühoen gulden bedragen Ingezonden Alaandag avond in de afgeloopen wek had alhier m het lokaal nut en vermaak de tweede jiarlijksrhe uitvoering plaits der liedertafel Gouda s mannenkoor Door de ijverige pogingen v in den directeur den heer J A A erheijeu w en het gelukt was zich de welwillende medewerking van eemge dilettanten te verschiffen overlrof die uitvoering inderdaad veler verwachting Eeeds lang voor het bepaalde uur had zich een aanzienlijk getal leden met hunne dimes benevens eenige heeren wien daartoe door het bestuur eene ijst ter mteekemng was aangeboden in de zaal verzamelr Hoewel het korte bestek ons niet toelaat in uitvoerige details te treden kunnen wij echter niet nalaten de personen te noemen welke dien avond de solo partijen op zich hadden genomen Zoo weiden een paar nummers door den heer G Visser alhier wiens fraai baiytoa geluid reeds genoegzaam bekend i m t zijne gewone accuratesse ten uitvoer gebragt In het tweede deel werd een gedeelte uit de opera Ie trouvere vm Verdi opgevoerd en wel het miserere voor dubb quartet benevens het daarbij behoorend duet voor soprian en tenor waarin zich mejiifvr Noppen van Alphen als Leonoie en de heer W illemars alhier als Manrique deden hooren Laastgenoemde had hierin ruimschoots gelegenheid zijne fraaije tenorstem in zijuen ganschen omvang te doen hooren terwijl mcj ifvr oppen hare zoozeer ondinkbire en moeijelijke partij op eene zeer verdienstelijke wijze en met eene gepiste vrijmoedigheid voo irotg Ten bewijze dat zulks de meeniug van het ginsche puhi was vervulde een daverend ipplaudi sement de zaïi hetwelk niet ophield voor dat genoemde d ime dooi den president geleid ten tweeden male het orchest betrad waarna het zelfde stuk 100 mogelijk nog froaijer werJ uitgevoerd Ook de koeren werlcn door het mannen personeel met kricht en juistheid onder leiding van deszelfs ver liensteiijken ihrecteur ten uitvoer gebragt waarna een zeer geiuimeerl bal dat tot ain den morgen voortduurde er wair de gul ste vroijkheid heerschte den avond besloot ij wenscheu den directeur kracht en lust toe alsmede het werkend personeel met volharding op den ingeshgen weg te blijven voortgiin dui twijfelen wij geenzins of Goudas mannenkoor zil eenmiil met de beste liedertifels kunnen welijveren Gouda 21 ifril 1864 Eemge Liefhebbers Marktberigten Gouda 21 De veem likt met t imelijkeu imv oer de handel flaauw migLre virkens traag te veikoopen Boter 1 Ob a 1 14 Dordrecht 21 Apnl fuve met ruim ter mirkt 20 c hooger Puike j ir w ƒ 8 60 a ƒ 8 70 mindere in die verhouding mooije nieiivi e b 90 a Z 9 10 mindeie ui geringe ƒ 7 80 a ƒ 8 60 bliiuwe 7 oO i 7 SO Rogze 0 hooger Pu ke vlairasche CIO a ƒ 6 20 Zeeuwsc ie 5 70 i 5 SO Qverm 5 30 5 50 V luLerj erst met genesen kiopers zakmiat 4 a 5 10 gestort ƒ 5 50 Zomer 10 a 20 c nooeer gevr zikmait ƒ 5 i o 60 gestort 5 SO Spelt prijshoudeiid 2 50 i f 6 Hiver 20 c hooger ml voeder 3 a 3 ijO d dikKe 3P0 i 4 40 Piirleboonen 20 c hooger ƒ 5 10 i D 70 Duivebooneu 6 50 a 7 80 Witte boon n 9 oO a 11 50 bruine d b a 9 50 BI Erwten 6 90 mestii gs O 50 i 6 60 Boekweit met ruimen lanvoer en tras e itemniing Brib 2 j i fr 190 Gevedd Peel Hol t en Gion zand allen 220 Dslft 21 April Ter grianmirkt iets meer aanvoer de handel gedrukt doch de voedersoorten smgen vlug van de bind Tarw SSO ƒ 8 90 Eogge ƒ d 90 i b tO lu tergerst 5 20 a 5 50 Zomer d 5 10 5 oO Korte haver a 90 a 4 20 1 nge d 3 40 a ƒ 3 70 Duiveboonen ƒ 8 i ƒ 8 25 Pairdeboonen ƒ 5 80 i ƒ 6 20 Br boonen ƒ 9 a ƒ 11 Gr erwten ƒ s a 10 Witte erwten ƒ 7 Ain ids waag gewogen v m 14 21 pru 5o2 en 170 16 te zamen I274 j n S Hooiboter ƒ 49 i 54 het vierde ƒ 1 22 i ƒ 1 37 = per n Ter markt 340 mud aardapp ƒ 1 90 a ƒ 2 20 Middelburg 21 Deventer 22 prd Time S 25 i 9 Rogge ƒ R 30 a ƒ 675 Boekveit 6 25 i 7 Ger t 4 50 i 5 oO Hiver 325 a 4 Boter per 20 n ffi 1 s ƒ 21 60 a 23 Infer ƒ 20 oO 2 = s ƒ 19 50 a ƒ 20 Zwolle 22 Aprd Aliddelprij en Tarwe n ƒ 9 Eogge ƒ 6 67 Boekwei n ƒ 6 iO Ger t ƒ C 50 Groningen 22 Apnl Boekweit voerhaver 5 c boonen 10 c hooger Londen is Vpnl Gnnen Eng tirwe 1 hger dia 11 maindig vreemde mgeiioeg ouveranderi ge t 1 lager haver vast miar stil Aan de veemarKt van heden werden aiiigeboden 4 90 runderen 149 kalveren 19020 sghapen en 98 virken o fi