Goudsche Courant, donderdag 28 april 1864

1 04 a iriy Donderdag 28 April beste runderen werd 4 8 roor d kalreien 6 6 Toor d icb fen 4 8 per steen betaald 20 April Granen Eng Tarwe met weinig vraag totTraag tot vorigen prijs in vr was alleen goede en puike teplaatsen gerst stil en haver vast Aanvoer van 16 19 april 230 qr inl en 9250 d vr tarwe 360 qr inl 4200 qr vr gerst ea 2390 qr vr gerat en 1930 z en 3090 v m Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 940 runderen 918 kalveren 6110 schapen en 160 varkens Voorbeste kalveren werd 5 8 pr steen betaald BurgerMjke Staad GOUDA Geboeen 19 April Maria ouders A Straver en J de Jong Prederik Thomas ouders F T Scliarle en W Hoiiwel Maria ouders J Verbruggen en P C van der Neut lUem ouders D üegeer en J Dieiel 20 Benjamin Bastiaan ouders D lioere en A Vonk 22 Clinstina ouders H P de Mol en L Siton OvEELEDLN 20 April H de Cruil 10 w P van der Draaij 21 j 21 P Sorel 6 w 18 C EeUpcel ived G van der Want 76 j Gehuwd 20 Apiil J de Zanger en A Donker i Omgert en A W Westbroek GOUDSCHE COURAlïT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende g D n 61 Voorspoedig bevallen van een Zoon G GROEN ESCHEIJ echtgenoot van G VAN DER LAAK J GocDi 21 April 1864 Voor de menigvuldige blijken van deelneming betoond bij het overlijden van onze geliefde Moeder en Behuwd moeder Mejufvrouw CORNELIA EELSPEEL TV ed van den Heer G vax deb WA T betuigen wij bij dezen aan allen onzen hartelijken dank Lit aller naam T HOOGENBOOM J M m MINDEX Tandmeester dubbelde buurt GOUDA Zet KUNSTTANDEN in volgens het laatst uitgekomene systema die de natuurlijke in alles evenaren Hij neemt met de minste pijn alle TANDEN en KIEZEN uit en verrigt verder alles tot bet vak beboorende Verkoopingen VA v Levende Have enz TE OUDERKERK a d YSSEL Ten overstaan van den Notaris SPRÜYT loUen in het Openbaar om Contant GrSld worden verkocht Op Wcemiag 27 Jprü 1864 mede des voormiddag ten 9 Uke op de Bouwmanswos iNG bewoond door den Heer FEANS BIJKAART Wijk B no 21 13 MELKKOEIJEN 7 PINKEN eenBruin aftands MEBRIEPAAED eenBOERENWAGEN met toebehooren enbreeden Loop eene TLLBURRIJ en voortstene Partij BOUW en MELKGEBEED8CHAPPEN en andere roerende goederen xs Op Uaatdag den i Mei 1864 des Toormiddags ten nege ure ten huize van UEKBIT KOOL in de gemeente STOLWIJK 14 KOEIJEN 1 VAABKOE 5 PINKEN 4 VARKENS Overloopers VoortsBOUWen MELKGEBEEDSCHAPPEN eenig HUISBAAÜ en hetgeen verder tekoop zal worden aangeboden Kadere Informatien ten Kantore van TaoneeiBdea Motaris Als vervolg op de Advertentie geplaatst in de Haartemsche Courant van den 22 April jl geteekend M D W BLOEMEES Commies der Posterijen is het den Ondergeteekende een aangename pligt opentlijk te kunnen verklaren dat hij gedurende drie achtereenvolgende jaren welke hij bij de Familie MELfRS op kamer i heeft gewoond nimmer de minste reden heeft gehad om ich over het een of ander te beklagen en dat dus genoemde advertentie alleen ten doel kan hebben om waarlijk brave eerlijke en oppassende menschen in het oog hunner medeburgers iii een kwaad daglicht te stellen en alzoo hun crediet te benemen JOH TAN KOETSVELD Gouda VN ANKEREN 23 April 1864 Officier r Gez Openbare Verkoopingen VAN Koeijen Paardenenz De Notaris J G BPOUWER NIJHOFF te HaMtrecht zal om CONTANT GELD verkoopen Op Dingsdag 26 Jpril 18fi4 te Steia op de wonmg Oldïrvki cht bewoond door den bouwman A LEUSEN wijk A n 28 in het land van Stein 20 KOEIJEN 5 PINKEN 1 STIEB 19 BIGGEN 4 OVERLOOPERS I driejarig Paard goed in het tuig Wagens Karren Schouw Brandhout BOUV en MELKGEREEDSCHAPPEN fcu MEUBELEN Op Woensdag 27 April 1864 te Flisf op de woning bewoond door CORN ZWANENBURG 12 KOEIJEN 2 PINKEN 2 ZOGGEN met Keujen 3 SCHAPEN met Lammeren een partij HOOI Brandhout Horden Bragboomen Slieten en eenige BOÜWen MELKGEREEDSCHAPPEN en MEUBELEN En op Vrijdag 29 Aprilr 1864 te Maastrecht op de woning Boomgaaedlust wijk C n 8 in Beneden HamtreclU bewoond door de weduwe MAARTEN VERBOOM 30 KOEIJEN 8 PINKEN 2 PAARDEN 1 ZOG met 6 Biggen 2 ZOGGEN met Keujen 3 OVERLOOPEES 2 BOE RENVVAGENS 1 Stortkar I IJsslede 3 Schouwen Brandhout en onderscheidene BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN Alles aanvangende des voormiddag ten 9 Uke en de d igen te voren te zien Openbare Verkooping VAS Meubelen en Huisraad te MOORDRECHT in het Logement HET PosTHUis op den 27 April 1884 des voormiddags ten 9 ure Daags te voren te bezigtigen Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A KLUIT Hz aldaar Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER k 462 io q pev kan 60 cents Jenever 2 = soort MoutwijnJ a 462 jp g per kan 58Vs cents inl BRANDEWIJN 462 o o o V an 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GovDA 23 April 1864 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 22 A f rÜ Laagste Hoog te Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 03 dito 3 75V4 75V8 dito 4 991 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc 146 I46V2 146 België Roths 2V2 55 5 55 Spanje obl 2 45Vj6 45 Portugal obl 3 7Vl6 Busl obl H 5 96 96 961 d 1828 29 5 98 88V3 98 d 1840 4 71 Vs d 5 serie 5 75 75V8 75Va d 6 serie 5 84Vs 841 3 8 s dO bijH lSeOiVs 843 85 84 Volgef Spw 5 187 Vu 188 187V Oost Metall 5 58V8 591 8 581 dito dito 2V2 29 29 u 2S l6 d renteAmst 5 801 80 SOV4 d nat 1854 5 65 16 651 65Vi Pruisen 1859 5 Italië 1861 6 dito Amst 5 Griekenland 5 n Ver Staten 5 B7Vs 68V 68 d 1871 5 d d 6 60 6IV 6OV4 d 1882 6 68 8 B9V 59 Mexico 1851 5 438 4 44 a 43 Ttr Boekdnikkerij vas A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a onds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOV DA ontvangen hebbende een besluit van den heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland houdende eenice bepalingen ten aanzien der besclirljving voor het Patentregt over 1864 fdat is van den Isten Mei 1864 tot den Sü April 1865 brengen ter kennis van de Ingezeteren 1 Dat op den 2 Mei tanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de btschrijving der paienipligtigen Tabel 14 vfi 37 tot 40 zijnde de slijlers tappers koffijhu s kroeghouders enz en met het rondbrengen aim de huizen van de dedaratoiren die na verloop van drie dagen van wege den ontvanger der Directe Belastingen weder zullen worden afgehaald waarbij gemeWtepatentpUgtigen worden herinnerd aan de bepalingen van Art 2 der Wet van den 24 April 1843 Staatsllad rfi 16 dat zij hun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat zij de helft van hunnen aanslag over het dienstjaar 1864 hebbeu voldfian en nadat het versohuljligde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn lanfiezuiverd waarvan zal moeten blijken alvorens de patent acteii aan hen zullen kunnen worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelijk hunne aanslagbiljetten zullen worden bezorgd de palent acteu m gereedheid gebragt en het tijdstip hekend gemaukt waarop die zullen worden uitgereikt 2 Dat met de beschrijving van de gewone patenipligtigen over den jare 1864 begonnen zal worden den 9 li=n Md aanstaande en dat de verklaringen aan de hui en der Ingezetenen zuUeo rondgebragt worden ternijl de weder inzameling dier verklaringen op den achtsten dag nadat zij zijn uitgegeven behoor plaats te hebben op e ke verkluring die kooplieden of winkeliers welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken zulks zullen moeten vermeiden ten einde dit op hun patent uitgedrukt worde hen hierbij herinnerende aan art 21 der Wet van den 26 Januarij 1815 StaatMad n 1 luidende Kooplieden of winkeliers in steden pLialsen of ten platten lande welke buskruid willen verkoopen of viiurwer ken maken zullen deze nering niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks in hun patent worde uitgedrukt op de boete van ƒ 500 enz Ook zullen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wijze der kramers verkoopen gehouden zijn op hunne verklaringen daarvan melding te maken en zich deswege aan te gevtn onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan elders plaats heeft 3 Dat de registers der patenipligtigen zullen worden gesloten den 31 Mei aanstaande wordende wijders de belanghebbende verwezen naar de bepalingen van art IS en 37 der wet vanden 21s Mei 1819 Staatsblad n 34 handelende zoo van de verpligting van hen elke bij de algemeene beschrijving zijn overgeslagen als van de boeten tegen het verzuim van en gebreken in de aangifte zelve te verbeuren 4 Dat de eigenaars vaste huurders of andere vaste gebruikers van binnen vaartuigen zich ter bekoming van PATENT Rullen moeten aangeven op het Raadhuis dezer Gemeente ten bureele van HH Zetters meilebrengende hun meetbrief en hun patent van het vorif jaar en zulks ran den 2 i tot den li Mei 1864 de zon en feestdagen uitgezonderd 5 Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers van vermakelijkheden en debitanten van loterijbriefjes die beroepen niet vf mogen uit te oefenen alvorens het verschuldigde patentregt te hebben voldaan zij zullen zich tot het doen tunner aangifte almede ten bureele van HH Zetters moeten vervoegen wordende de kermis en marktbezoekende patent ligtigen herinnerd dat de Marktmeester hen niet vermrg toe te laten hetzij met of zonder loodsen tenten kramen of stal en wanneer zij niet van patent acten voorzien zijn GOUDA den 26 April 1864 BcRGEMEESTEB CU WETHOiDiKS voornoemd Be Secretaris De Rurgei ieeifer DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN De prij lier Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent biiitengeviüne letters worden berekend naar plaatsruimte De Kandidaten voor de Tweede Kamer De kiezers moeten stemmen naar overtuiging De gekozen vertegenwoordiger moet de uitdrukking iijn van den volkswil Het voorschrift is gemakkelijk maar het hapert aan de uitvoering die met tallooze bezwaren te worstelen heeft Mist een groot gedeelte der kiezers de ware belangstelling is die onverschilligheid de vrucht van onkunde dan ontbreekt ook de wil rustende op verlichte overtuiging en de stemming getuigt van ondoordachte meei iiig van voorkeur geboren uit vooroordeel De kiezersvereenigingen verhelpen gelijk wij gezien hebben de zaak niet zij brengen de zaak tot afdoening maar aan het einde weten de meesten naauwelijks nat zij gedaan hebben en zij zijn bijna onschuldig aan den goeden of kwaden afloop Toen wij bij de eerste keiizeu zoo gelukkig slaagden was het niet anders dan de vrucht van aanbeveling en van den invloed dien men onder de gegevene omstandigheden san enkelen toekende En toen men later in de tegenovergestelde rigting verviel was het de ziekelijke aandoening van den baugen schrik voor ingebeelde spoken die de menigte ter stembus dreef en hen eiken naam deed invullen als er slechts hope was om het vaderland te beveiligen tegen den terugkeer van het vreaselijk monster der hiërarchie Die mannen der volkskeuze hebben niets gedaan wij waren bedrogen en het goudsche kiesdistrict staat met eene zwarte kool aangeschreven bij al wie verlicht denkt en vooruitgang huldigt in Nederland Onze vertegenwoordigers doen niets dan beiemmeren ea vruchteloos tegenstemmen En toch ons district heeft voor twee j iren den man ingekozen van wiens bekwaamheden niein ind ter were ieis weet omdat hij die zoo zorgvuldig verborgen houdt en zich de eer verwerft om in onbeduidendheid voor geen zjuer collega s achter te staan Van den afgevaardigde die nu aan de b url der aftreding ligt kan men hetzelfde niet zeggen hij doet van zich spreken hij weert zich valt aan en gaat in onbesuisdheij zoo ver dat hij tot min aangename schulderkenning zich gedrongen voelt Van den eerste gelooft men zeker het goede dat men niet ziet van den tweede is dit onmogelijk en het is n el zeker dat menigeen berouw heeft van de uitgebragte keuze en nu gaarne anders zal willen Maar hier ligt het groote bezwaar de herkieziug voor twee jaar ware zeker mislnkf indien men een algemeen bekend persoon had weten aan te wijren Men kwam met een geheel onbekend persoon eene kleine minderheid slechts kende hem als ecu nian van beginsel en van uitstekende bekwaamheden voor de groote meerderheid was hij het onbekende zuiden wat baatte het of enkelen hem wisten te beoordeelen indien hun de middelen ontbraken om anderen diarvan U overtuigen Het natuurlijkste en veiligste zou zijn dat men iemand benoemde die algemeen bekend en geacht was Een groot district in het hart van Zuidholland moet wel eenige mamopleveren die het volk waardig kunnen vertegenwoordigen En uit die waardigen den waardigste met eenstemmigheid te kiezen moest de taak zijn die de kiesrweeniging zicb t n do l