Goudsche Courant, donderdag 28 april 1864

stelde Zoo naderde men tot eeue keuze uit overtuiging Wij huldigen geene bekrompenheid de gekozene moet het volk geen district ot provincie vertegenwoordigen en wij ontveinzen niet dat de keuzen uit den boezem van het district aanleiding kunnen geven ter aanmoediging van min liberalen zin de voorbeelden bestaan van Tertegenwoordigers die een onedel provinciaiismus huldigen maar men moet weten wien men zijne stem geeft en hoeveel grooter is het gevaar als men zich geheel verlaten moet op geheel onzekere leidslieden Alleen dan kau men zijn kandidaat uit de verte kiezen als het mannen geldt van algemeene bekendheid dit zich door hunne daden algemeeue aai spraak verworven hebben op de dankbare erkenning des volks Waar die echter ontbreken is het veiliger in zijne nabijheid rond te zien en zijne keus te vestigen op een man nieus beginsel vast staat wiens daden spreken wiens karakter den waarborg biedt dat hij zijner overtuiging leeft geen gunst bejaagt geen eigenbaat huldigt dat hij waarheid en regt lief heeft en mcl onbekrompen zin de ontwikkeling des volks en het waarachtig welzijn des vaderlands met ij er en volharding voorslaat öuitenlanïi Londen 23 April De Times zegt dat de prins van Wallis niet achterlijk heefi willei blijven om aan Garibaldi een bezoek te brengen en dat hij dien ten gevolge gisteren onverwacht te voet van Buckingham paleis naar Staffordhouse is gewandeld waar hij ruim een uur met den generaal in conferentie is geweest Gisteren tot op het laatste oogenblik van Garibaldi s verblijf hier ter stede hebben onderscheidene depiitatien zich bij hem doen aanmelden tep einde hem over te halen tot herroeping van zijn be=luit om reeds binnen een paar dagen de terugreis naar Caprera aan te nemen jVl d e moeite is evenwei vruchteloos geweest Garibaldi heeft de hoofdstad verlaten met het stellige voornemen om maandag of uiterlijk dingsdag scheep te gaan Bij zijn afscheid heeft het italiaauscK comité hem tot Prince s Gate plegtstatig uitgeleide gedaan Hij heeft gezegd welligt spoedig zijn bezoek in Engeland te zullen hervatten Xer gelegenheid van de viering van Shakespeare s drie honderdsten verjaardag is heden ochtend eene verbazende volksmeniiïte met banieren en muziek naar Prim ose iiill getogen om daar een door de koningin geschonken eikenboom te planten ter herinnering aan des grooten dichters geuoortefcst De hoeveelheid goud die in den loop van het vorige jaar uit San Francisco naar Europa is verzonden heiiraagt de waarde van 46 0 33 960 dollars en tot op het vertrek der laatste berigten was in het egenwoordigt jaar reeds vooreene waarde vau 3 mil ioen dollars uitgevoerd Parijs 23 il In weerwil der verzekering aan graaf Clarendon toegeven Mjnt men hier van het voornemeii om de confereniien in een ngres te veraideren no j niet te hebben afgezien Rusland Oostenrij zullen zich echter krachtig daartegen verzetten Volo eus hier culvangen berigte uit Rome is de gezond heidstoestsnd des pausen thans zóó zorgwekkend dat er hoegenaamd geen kans meer bestaat op het behoud van zijn leven Men ïoeiyt er bij dat Oostenrijk ijverig in de weer is om lich op de gevolgen van het onverhoopt overlijden des pausen Toor te bereiden willende het bij die gelegenheid niet alles prijs laten aan franschen invloed Eeeds met een enkel woord is gesproken van het wetsontwerp der spaansche regering betreffende de drukpers Tenaanzien van sommige punten is het met den bestaanden toestand vergeleken eene verbeteri maar het laat nog de deuropen voor eeu tal van willekeurige han lelingen Zoo blijftmen niettegenstaande eeu jury voor drukpers delicten zal ingesteld worden de voorafgaande censujr in stand houden ende daarmede belaste personen kunnen de inbeslagneming bevelenvan dagbladen wanneer daarin een artikel voorkomt hetwelkzij voor vervolging vatbaar achten Uok de borgtogt vande dagbladen is in het ontwerp behouden hoewel verminderd Overigens worden niet alle drukpers delicten aan de uitspraak van een jurv onderworpen De aanvallen tegeif de godsdienst den souverëin de koninklijke familie en tegen de vreemdevorsten en hunne vertegenwoordigers worden als misdrijvenbeschouwd die tot het gemeene regt behooren en zullen dusniet aan de uitspraak van den jury maar aan de gewone regtbauken onderworpen wordea 25 April In eene volksvergadering te Napels gehouden is besloten om een adres van dankbetuiging tot het engelschevolk te rigten wegens de ontvangst aan Garibaldi bereid entevens een adres aan Hongarije tot betuiging van sympathie Het eerste adres is aan den britschen consul overhandigd Tengevolge der onlusten velke te Tunis zijn uitgebarsten zal deitaiiaausche regeriug twee oorlogscliepen derwaarts zenden 26 April De Moniteur meldt dat de conferentie gisteren te Londen is bijeengekomen en dat alle leden tegenwoordig waren levens meldt het blad dat keizer Maximiliaan zondag jl te Gibraltar is gearriveerd van waar hij heden zou vertrekken BruSSSl 24 April De Indépendaiice deelt een brief mede uit het deeusche hoofdkwartier meldende dat het deensche leger Aisen niet ernstig zal verdedigen Een groot gedeelte der troepen is reeds vertrokken De generaal von Gerlach heeft zijn rommando overgedragen Weenon 26 April Hoewel het bijna niet te denken is dat Oostcu ijk en Pruisen gehoor zullen gevp i aan het voorstel om de blokkade gedurende deu apenstiUtand te laten voortduren zoo als gisteren op de cunfereutie is voorgesteld zullen toch de onderhandelingen tusschen de kabinetten en de vriedschappelijke betrekkingen tusscheu de duitsche en de westersche mogendheden daardoor niet gestoord worden Berlijn 24 April Men verzekert dat de pruisische troepen Sleeswijk niet zullen verlaten vóór dat een zelfstandig hertogdo n SleeswijkHolstein in naauwe verbinding met Duitschland en met een duurzamen waarborg voor deze verbinding is tot stand gebragt £ r wordt niet bij gezegd of het toekomstige zelfstandige hertogdom zal worden onttrokken aan het beheer v u den deeiischcn koning of dat de hertog van Augusteuburg tot sou erein daarvan zal worden geproclameerd Het vüorkomeu der in de duppeler sehausen gevangengenomen Denen is over het algemeen zeer ongunstig Zij vertoonen de spuren van de ellende doot hen in die schansenuitgestaan en de meeste klagen zeer over de slechte verzorging welke ZIJ van de deensche regering ontvingen Hunne uitrustinglaat ouk veel te wenschen over velen loopen op klompen De berigten uit Sleeswijk betreffende de reis des kouings door Holsteia en Sleeswijk zijn onuitputtelijk in het schilderen der treilinde ontmoetingen lusschcii deu koning en de dappere troepen en de hartroerende woorden door hem bij die gelegenheden gesproken Een der liberale dagbladen dergelijk berigt mededeelende laat deze woorden er op volgen Wij hebben gezien dat de dooden niet zijn vergeten mogen de overgtbleveiien dergenen die op het veld het leven hebben verlorcu en de verminkte strijders die voor het vaderland hun bloed hebben gestort evenmin worden vergeten L ii Kopfahagen deelt men eenige bijzonderheden rr ec ebetreffende hel b Tibardement waaraan de duppeler schansengedurende de laatste 24 uren der btlegsring hebben blootgestaan Dagbladet zegt o a Gedurende den nacht voorafgaande de bestorming was het bombardement zoo allervreeselijkst dat al hetgeen vroeger plaats had daardoor verre op den achtergrond werd gesteld Het gevolg hiervan nas dat de batterijenvan Duppel we ke reeds zwaar geteisterd waren werkelijk ineen puinlioop werden herschapen Men mag veilig aannemendat ruim een vijftigtal projectielen per minuut op de schansenen in den naasten omtrek nederstortte en dit barbaarsche bombardement hield vele uren aan en verminderde eerst eenigermate ten 4 ure in den ochtend om ten 6 ure weder te worden hervat Vele mijlen in het rond dreunde de aarde Watlater nam het hevige vuren andermaal af en ten 10 ure rukten de kolonnen aan ter bestorming Kort voor het binnenrukken des vijands in de Mólnschans vloog het kruidmagazijnin de lucht waardoor vele manschappen het leven verloren De koning is heden morget in welstand alhier teruggekeerd Hij was vergezeld van den heer von Bismarck en zijnadjudant den generaal von Mannteuffel De minister van oorlog de generaal von Roon is bij zijn gewonden zoon achtergebleven en keert morgen alhier terug 26 April Het hoogste geregtshof in Holstein heeft zichvereenigd met het regtsvoorbehoud der stenden en eene daaropbetrekkelijke verklaring naar Londen gezonden KoponliagSn 23 April Gisteren en eergisteren hebben er gevechten plaats gehad tusschen de voorhoede der vierde divisie en de troepen des vijands Deze laatsten hebben Horsens bezet In eene proclamatie door den koning aan het leger gerigt wordt gezegd dat de wederwaardighecTen en de verliezen in de laatste dagen ondergaan niet te vergeefs zullen zijn geleden Zij zullen vruchten dragen in den strijd tegen gewelden onregt een strijd waarvan het doel geen ander is dan hetbestaan en de onafhankelijkheid van het vaderland New York 14 April De senaat heeft de beraadslaging over het besluit van het congres betreffende Mexico voor een onbepaalden tijd verdaagd Generaal Forrest der zuidelijken heeft versterkingen ontvangen en is met zijne troepen voortgerukt tot bij Columbus in Kentucky Blijkens de hier ontvangen berigten zijn de Franschen tegen Matamoras opgerukt voor welke plaats thans vijf frausche fregatten liggen In die berigten nordt ook melding gemaakt van een gevecht waarin de Mexicanen tegen de Kr iuschen de nederlaag hebben geleden Voor de handelszaken doen zich op dit oogenblik hier ter stede groote moeijelijkheden op ten gevolge van den hoogeu goudkoers Morgen zal de vervroegde betaling van de coupons der staatsschuld beginuen ten einde den koers van het goud te reduceren 6tnnenlan5 Gonda 27 April Met de aanvrage van concessie voor den aanleg eener haven te Scheveiiingeu stajit in oumiddelijk verband de aanleg van een spoorweg van s Hage naar Gouda De Haagsche De definitieve begrooting voor binueiilandsche zaken wijst een eindcijfer aan van ƒ 59b 030 l c minister heeftgemeend zich te mogen bepalen tot liet aanvragfn van dezelfdesommen die voor de verschillende artikelen ziju uitgetrokkenbij de voorloupige begrooting welke met nitzouderiiig alleenvan art 14 kosten voortvloeijenile uit de betrekking vanLimburg tot den duitschen bond gclieel eensluidend is methet aanvankelijk ingediend ontwerp Het indcijfer bedraagtevenwel ƒ 1195 minder dan de voorloopige begrooling omdathet consulaatgeneraal te Havana door een onbezoldigd consulaat wordt vervangen waardoor esn post van 3U0O vrijvalt terwijl daartegen het pensioen van den afgelrtilen ministertot een bedrag van ƒ 1SÜ3 de begrooting verzwaart Bij de tweede kamer der stalen generaal i ingekomeneen wetsontwerp tot bekrachtiging van eeue provinciale belasting in Zuid Holland Dit wetsontwerp is het uitvloeisel vanhet besluit van de staten van Zuid Holland in htiiine tjuitengewone vergadering van 12 April jl genomen om een nieuwtarief vast te stellen voor de heffing van regten voor hetdoorvaren van de schutsluis en van de brug aan de Gouwein den hoogeu rijndijk onder Alphen welk tarief strekt tjrvervanging van het kon besluit van 19 augii tus ls59 ifi 60 dat met ultimo dec 1S63 opgehouden heeft van kracht te zijn Maandag avond is H 1 de koningin met gevolg van Stuttgart in de residentie teruggekeerd Bij het vertrek vanH M uit Stuttgart was de gezondheidstoestand van llü doorluehtigen vader zeer bevredigend hoewel zich overigens bij Z M nog herhaaldelijk onrustbarende verschijnselen voordeden Men meldt uit Amsterdam dat men nog niet met juistheid bekend is met den afloop der inschrijving voor nieuwerussische leening Intusscnen wordt verzekerd dat het totaalbedra daarvoor drie maal zooveel is dan het voor nederiandsche inschrijvers aangebodene deel Naar men wil zou dooréén handelshuis voor tien millioen en door verschillende andere voor meer dan een millioen guldens zijn ingeteekeud In Engeland schijnt de deelneming niet even groot te zijn althans The Economist meldt dat in het algemeen vreemde leeningen te Londen geen zeer gunstig onthaal vinden en de stand der politiek zoowel als de merkbare voorlielde voor geldbelegging in industriële ondernemingen oefenen daarop geen gelukkigen invloed uit Burg en Weth van Leyden waarschuwen tegen het gebruik van niet goed gezouten en ligt gerookt maar vooral vanraauw varkensvleeseh daar in varkensvieesch bovenal uitDuitschland de ingewandsworm trichina spiralis wordt gevonden welk dier bij den mensch den dood kan veroorzaken en is goed koken sterk rocken en zouten noodzakelijk om hetdier te dooden Ook in rundvleesch wordt de blaatstaart cysticercus cellulosus wel gevonden die den lintworm bij denmensch doet ontstaan als het dier door goed koken vau hetvleesch niet is gedood Men meldt dat er een zeer eenvoudig middel is gevon den om het insect dat zoo vele huizen onbewoonbaar maatt tie wandluis uit te roeijen Dit middel door toeval ontdekt bestaat in de aantrekkelijkheid welke de plant peperkruid lepidium rurale der kruidkundigen genaamd op deze insecten uitoefent Een gedeelte van deze gedroogde plant werd in eeu vertrek gebragt waariu dit ongedierte zoodanig huisvestte dat men het door welke middelen ook niet had kunnen verdrijven dadelijk werd het met wandluizen overdekt die kort daarop stierven terwijl de overige zoodanig bedwelmd waren dat men ze in het Vuur kon werpen zonder dat er eep ontsnapte Indien de ondervinding de juistheid dezer mededeeling bevestigt zou de meuschheid van eene groote plaag verlost zijn Deventer 26 April Wezijn hierin volle feestvreuïde openbare gebouwen en ontelbire huizen zijn hier in feestsrewaadgehuld Volgeus oud hoilandsali gebruik begon onze feestviering met een plegtige godsdicnstoèfeniuir op Zcindas 11 onderde leiding van den heer d W B J van Eik M il dewei prekeudheid hein oo ruims houts ire cloiikeii schets e zijnVv E W naar waarheid het for i en Iéc ni met een zin volgeestkracht zoo als we van hem ge ion ju werden weopzewekt feest te vieren in de rein lie riuJ le v i irl Mimdag avond gvf hot letterlievend g oi e i De H if i pmopenbire voorstelliii van he drini l i i ik W i Wiu u of de Fransoheu te Deven er vii iii m r Vii kersmit presiilent vau dit ircno i i i i iuj het tooneel den tol wurvoar hei dr or iIp l m ir iiii e iigen He len mor eu hoorlcii we ile pt IJ u d n heer H W JonJeii in de gro 3 e k ik gij v i hf i lutal toehoorders alilair tegenwooraii eii d i pv ii li k w iirouiler we allen het ebouw verlieien Op di i l m i de iii er E B iiuberg licig hel groote pub iek i i i op zijne verrasveiii e toeren die liet publiek i i iri ci rj e i en die afgewisseld worden door li u g vpl j i ip k r l ns rs ci lle leii avuiid w ic it ons hu Ibcsi coiicert i 1 rr i e kerk onder Ici lii g v ui den heer Brants Bit i zi er i riiig mag genoemd worilpii ikni de i i i i ea iiier aanwezig ondersi lieidt ne no tTeeiii r i i il lett irfueii musici van andere 1 ui seii i i l orke i E re de IV t j ii n s ie die alles zoo ïfrcelii l ec it liet iV t v m lli r s bevrijding een feest GorinOlieni 23 April De zonnige d igen der li verloopeu week zijn van grooten invloed gefeest op p cn wi keliug van den pl inteuïroti Het t iMs vooral is zero fL enoinen t geen den lainlbouvvers zeer te st ulc kom dvir t leu uit gebrtk i 11 veevoetier biiuien 14 d i ea velea ze i o i aeii S dagen het grootste gedeelte vaii hun vee n i ir de wei ieu zullen moeten zenden De vroeg gepi iute aardappelen komen ree ls voor den dag Zj ziju forsch van voorkomen eu brfed gestoeld 111 de 11 ichtva 5t der laatste dagen schijueii zij weinig geleien te hebben Voor de steenvraehteu die ree is 111 vollen bl ei sionden zal deze van meer nad eelisen invliel zijn G ii n nii enk e ó igen ging nog al iets om in ileu li anepluiidel Ofschoon o nmigeu de prjzen geheim hou len zo lijnt ie miti r te zijn dan vrocLier bes eed werd Voor de gel int kon Ie si e its ƒ 20 50 bedoiigpu worden ter iijl voor liet irf eeie xe j l geboilen wprd Voor de boter bet i ilt nit 11 helen lit t ned È Zoo echter de warmte zich iuzet verwacht men in dit artikel eene aanmerkelijke daliug Oc i ciig le Bci i ï tcn De driehooderil ti rr iiii der gtbo jrlt in k Xt ni v rJ mei jrerstdril t in iri liril l p tiid L t erJ iiKiar oor il i i j tiplLits fttnitfbrd v aur de fft teu meer d ui ten week auih J a G i ib i di begrijpt uiit = aii de s ees Mjk iu =te ehe lv M lie L iitu ben gelijk zi t hij ib ir z j door Oo ti irijk en Piui n u jrlen a inu ev ille Het nerk iin Renan is te Muuelien ni b Ja geuo uen ll iran eiis troepen b m iiien reed terug te komen nit M c t Te 1 1 It een scniiiiarir ter oiileiding van me ieafui eiie gei teli mi ge iel t L e beroemde laiidbeuapselnkkr Tiwon is krankzinnig i J deu Oolt rijk liccft bezwaar tegen het lert r hez tl a aj i 1 Pru n wil geen wapenstilstand zonder in het bez t van Alsen te Zijn De msxicaause ne luiui ig nd uut