Goudsche Courant, donderdag 28 april 1864

ling Petros Mail ouden G van der Laar en G Groenescheij Willem ouders A Kwiokeleuberg en N Verkaaik 22 Nicolaas Headricus ouders G van Soest en A Prinsenberg 23 Maarten ondera G Prins en G Kwakeruaat 24 Johanna Heudrica Christine OLders Jhr M C r J de Rotte en J II C van Leent 2ö Johannes Andreas ouders A Lacan en C C Arts Ov£KLEDi s 22 April W A Vuurens 8 m D van der Kist 77 j 23 I A van Havezaad fi2 j J Sorel 15 m C C Krom G5 j J D Speksnijder 4 j V H de Kuwe 1 j 11 m SCHOONHOVEN Ingeschreven van 15 tot en met 23 April Geboeen Pieter Adrianas ouders J Stomps en B de Bruin Margarieta ouders A van Geelen en G Saton OvLKLLDEK D Navcs 7 w G J van den Bergh 18 m OUDEWATEE Ingeschreven van 20 tot 26 April 1864 OvEHLEDEN Grdda Vermeer 73 j O xDEiiTKOUwp Hendricus Franciscus Ekel jcc met Maria Loniaa Storm jd 20 j GeüX wd Riehardus Franciscus StalenhoeiT jm 20 j met Pecronella Cornelid van Dam jd 25 j 18114 Zondag 1 Mei K UDSCHE COURANT Uitgave van A Lange Tiendetceg D n 61 ADVERTENTIEN ïyö ïijf pfirzifithe jongelmgen aangekomen om ene wetenschappelijke opvoediBg te ontTaDgeD De schilder Allard is te Kome vermoord De koning van Pruisen weigert engtlsche aanspraken te hooren Te Tnnis zijn oagereti iJheden nitgebroktn De bouwhoeve der kolonie Mettray te Gorstel s afgebrand Prms Bonaparte zal kardinaal worden niet zonder hooj om dm paus op te 5olgtn Dt londtusche gtmtenteraad heeit besloien den tachligjarigen israelitt sir Mozts Montefiort aan te bieden een votief tafel in gouden lijst als den onvermoeidtu kampioen Toor tie bevijdiiig en b t gtluk der mtnschheid ïe Washington wordt Ktder inge hrtven voor eene leening van 500 millioen gulden De reactie is ia Xedtrlaisd ter dood veroordetld met Ü3 tegen 19 stemmen Den 2k April u de na aan het kruijcn gegaan Te Mtppel zijnzoadae onder kerktijd drie huizen in brcnd geraakt De admiraal d Herbiirhem vertrekt met drie linieschepen en een korvet naar Tunis £ r is co ice sie erkend oor eeu spoorweg door W allathije Te Londen heeft de politie eene metiing van ÖÜÜO personen over bet ver i oegd vertrek iin Garibaldi uiteen doen gaau De fransehe mooiteyr zal tfie a ond editie uitgeven De Duitschers te Parijs htbben in huairesociëteit onf c toord feest gevierd ter eere vau Shakespeare Door hetpro kerkl e tuur an Overijssel is na een verhoor voor dat coliegie ds J G va i Riju met aluemeue stemmeu outzet als prt hkant De Boordtiijiveii zollen van dne kanten oprukken tegen lliehmond Burgerlijke Stand GebüEIX 21 ÜOUJJA Apnl Reinier ouiVrs J E Jauseu en A V Oost er Beyalleu au eene Dochler Vrouwe J n C DE ROTTE geboren van LEENT echtgenoot van Joukh M C F J df ROTTE Officier van Gezondheid bij Z M Zeeraagt GotD i 24 April 1864 £ enige en algeioeene Kennisgering G L F SMEÜLDERS heeft de eer te berigten dat hij met Mei aanstaande zijn MAGAZIJN van Garen en Band Manufacturen Modes enz zal opönen ie IVOERDEN Voorstraat wijk A nf 299 hopende door eene ruime keuze en zoo lang mogelijk gestelde prijzen zich het vertrouwen zijner begunstigers waardig te maken i Terstond te HUUR een roijaal BOVENHUIS voorzien van drie behangen Kamers Keuken eu verdere Gemakken Adres franco onder letter V bij den Uitgever dezer Courant Prijs van het gedtstiUeerd bij Gr F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en GemL eute aecijiis bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4 i7io j per kan 60 cents Jenever S soort Moutwijn a 462 o per kan 58 V2 cents iel BRANDEWIJN 46Vio o P kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 27 April 1S64 AANBESTEDING Het BESTVca van den Polder Rozendaal is voornemens op Vrijdag den 6 Mei 1864 des middags ten 12 ure te HAASTRECHT in hei Gemeentehvis in het openbaar aan te besteden Het bouwen met inbegrip der levering van de benoodigde Materialen van eenen BONDEN STEENEN WIND VLJZELMOLEN ten dienste van genoemden polder benevens het amoveren van de beide bestaande WipWatermolens op dien polder in ÉÉN PERCEEL Het bestek waarnaar deze aanbesteding zal geschieden zal ter lezing liggen van si iü April te Gouda in den Zalm en het Herthuis te Rotterdam bij Vrijthof Ie Amsteroam in het Voije te Haastkecht bij L Blanken te Ocdewateb in den Doele te Dordkecht bij Zahn te utrecht in den Nieuwen Bak e Gorinchem in de Gezelligheid op den Laugendijk en te Hardinxveld in de drie Snoeken De bestekken zullen van af dienzelfden datum op franco aanvrage verkrijgbaar zijn hij de Boekdrukkers J van Bentum en Zoon te Gouda a ƒ 1 00 per Exemplaar De noodige inlichtingen zijn te bekomen bij de Leden van het Poldeebestüür te Haastrecht terwijl de aanwijzing in loco zal plaats hebben op den dag der besteding des morgens ten 10 ure bij de uitwaterende sluis van genoemden polder tiMucr de gemeente Bacutrecht Het BESTUUR van den Polder voornoemd T J DEN HABTOG Schout JANSEN Stcretarii TWEE Kleermakers knechts kunnen dadelijk geplaatst worden Adres bij A BRINKMAN Couraatier op de lange Tmideiceg De Thee Soorten UIT HET MAGAZIJN VAN Siiiderara en Siblesz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boren vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tiendeweg D N 24 te GOUDA D BOER Az te Oiidacater en verdere Depots Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 26 April Laagste koers 62V8 75 146 55 45Vi6 46V8 97 8 98V2 72 75 Hoogste koer 63 Gebleven koers 63 467 97V8 751 8 84V8 188 58Vj 801 s 6BV4 841 84Vl 1871 58V 801 5V 627 8 637 8 227 8 587 3 êïV2 591 4 44 64 59 A B9V pCt Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijud 31 Haudelm op resc België Roths 2V2 Spanje obl V j Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 = serie 5 d 6 = serie 5 dO bijH l 86041 2 Volgef Spw S Oost Metall 5 dito dito 2Vi d rentcAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 Ter Boekdrukkerij van A BRIKKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitga e des avonds te voren Dcprijsper drie maanden is franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kau geschieden tot des morgens ten 11 ui e AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GO VDA doen te weten dat door den RAAD dier gemeente in zijne vergadering van den 23 Februanj 1864 is vastgesteld de volgende VERORÜENIXG VERORDENING op het verkoopen tan Visji Abt 1 Onder visch wordt in deze verordening ook verstaan schaal en schelpvisch Art 2 Van den bij vischverkoopers of uitventers voorhanden visch moet door hen aan den keurmeester iv orden kennis gegeven wi 3 Niemand mag visch ttr keuring aanbieden die kennelijk bedorven is Art 4 Niemand mag visch verkoopen voor dat deze gekeurd en goed bevonden is De keurmeester geeft daarvan kosteloos bewijs af Art 5 Voor versche visch geldt het benijs van keuring alleen voor den dig waarop deze heeft plaa s gehad Deze bepalins is n ct toepasselijk op scha i i u schelpvisch Art 0 De vischverkoopers en uitventers meien desgevorderd dadelijk het bewijs der gedane keuring vertoonen zoowel aan den keurmeester als aan de beambten van poiicie Bij weigering of bij gemis van bewijs wordt de visch gehouden voor niet gekeurd Art 7 Afgekeurde visch wordt door rie zorg van der keurmeester in zijne legenwoordigheid of in die van een beambte van policie op eene daartoe door Burgemeester en Wethouders aan te wij en plaats in den grond bedolven De daarop vallende kosten moeten duor den eigenaar van den visch dadelijk worden vergoed De keurmeester geeft daarvan kwitantie af Art 8 Burgemeesteren Wethouders zijn bevoegd ten allen tijde keuring en herkeuring van alle soort van visch te bevelen Art 9 Elk die visch verkoopt is gehouden aan Burgemeester en Wethouders kennis te geven van de plaats waar dit geschiedt Art 10 De keurmeester en de beambten van policie zijn bevoegd de overtredingen dezer verordening bij proces verbaal te constateren Zij htbben de bevoegdheid om op de wijze bij art 3 der wet van 31 Augustus 11 53 Staatsblad n 83 omschreven ten allen tijde ondanks de bewoners de huizen winkels en bergplaatsen der vischverkoopers binnen te treden ten einde het vereischte onderzoek betieffeude het in acht nemen van de bepalingen dezer verordening in het werk te stellen Art 11 Elke overtreding dezer Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid i Holland volgens hun berigt van den S Maart 1864 in af j schrift meilegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 15 M April 1864 De Secrelarif De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter keunis van de belanghebbenden dat tol keurmeester van den visch is benoemd NATliAN SIMONS GOUDA den 29 April 1864 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgeineester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 30 April De conferentie is wel eindelijk te Londen bijeengekomen maar alles schijn lau te duiden dat van die vergadering voor 1 I De prijs der Ad erteutien aü één tot zes JoKilN JvMAlN l regels mut inbegrip au het zegtl is 80 Cent loor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengen one letters orden berekend naar plaüfsruimte eerst nog weinig goeds te vcr iealcn is De wapenstilstand is ter sprake gebr gi en nu moete i de duitsche gevoima iiHen mstructien vragen Dit verratdt irenoeï ilat men e iirj is de geheele zaak te rekken 1 e Pnuseu La sten zich iniu clien geheel Jutland te bezetten en lee en den Oostenrijkers hun geschut om P denci i te beschieten Z j vra en het be it van Alsen ep de teruggave der geiiüinen scliepeu voor zil in het staken de vijandelijkheden bewilii eu en de Dfnen stellen juist al hunne hoop op den zeeoorlog waarin alleen i j den I iu scn kunnen schaden Het ontbreekt i iet aan td van tegeustrijdio e geruchten betreifende de bedoelinjen der vers hi leiide mn cndhedcn maar het vournemen is de handelinïen vuoreer t ï jiieïm te hondenen toch is le nlgemceue verwachiius niet hoosficstemd Men heeft den moedwil der I rui en ree is voa ver lateu saaii en niets belooft tot nu een euersiek optP vu tcL eu znik ou ehoord geweld Zal het gaap aU met l olen lat onder het praten uilbloedde De laatste beriiiicn uu dat ongelukkige land melden dat er nog een revoluiioniir bestuur aannezio ls cc nieuwe benden opstandelingen te vuyrschrn fcurnen Garibaldi is met zijne vrienden den hertoir én lie hcrto in van Sutherland in hun ja t iu r C i rfri onder zeil gei m Oader al die eerbewijziugen van de eugrNjhe aristocratie schuilde toch eenige bekommering en den toeieg om hem verw j JcrJerd te houden van de radicale inciigte wier Ojigewondeuheiü tot hevige demonstratitii a inleiding had kunnen ireveii De staatkundige gezigteimler blijft beneveld genooir eu dit niet alleen door de deensche k i e tie waut behalve de voortdurende isting in de DoBnti vorstendommen en de krnchtelooshei i van het grieksch bewind waar hei miuistene weder aftreedt is er in Algerie een opstand uitgel arsitn ouder de Arabieren waarheen troepen uit Frankrijk atgc omien word u eu Ti ni s wordt Ledreigd met eene oujueuteliug Te be j ila ir i zoo vr jzinni dat hij tegen et en gebruik out uc Mu elmannen r an het hoofdgeld wilde ouderwerijcn waardoor een hevi r oproer is uitgebroken Siellige berigten u itbreken no r wel en de Geruchten ijn overdreven raiur ti zaak la at zi ii ernsti jrenoe aanzien en engelsche fransclie ca italiaaiische troepen zijn afge onden om toe te zit n eu i p chris eueu te besehermen Oostenrijk kan nog altijd iiict blagen in de bevrediginï vn Hongarije men heelt zich gei oadiaaki geaen den graaf Forgach als hof kanselier te ont iaan en hem vcrvaiiiicn door graaf Zichy die wel een groot voorstander i van de nieuwe constitutie maar daardoor juist weinig bpmi bij het nik Wat men dus wint in de meerdere eenstemmigheid van het ministerie verliest men aan de andere zij e In Amerika verwacht men v eldra gewi i e ïrebeurtt n Het noorden wil geen woord van schikking jrcn Jrir rs gaan af op Richmond en men ziet uogniaais cei e br te genioet De tnexic iansche kwestie is erd i m doet gelüoven dat l et noorden zoi het de zi i e d ouder brengt geen kei er in het ra iig bezit der r nubliek Mexico al laten Öiiitenlanïr Londen 26 April Na lang dr iien z jn eindel jk gisteren de discussien der conferentie aanee ngen Irecies ten één ure kwamen de veertien gevolmagtij en in de officiële residentie van lord Palmersiou b jeen Zoodra de leden aan de ronde tafel hadden plaats genomen ging men over tot het benoemea van een president en aan graaf RusocU die met lord Cl irendon Engeland vertegenwoordigt uerd onraiduelijk met eenparige stemmen die waardigheid opgedragen Tot se reiaris werj benoemd de heer WiUiam Stuart De overige leJeu w ire voor Oostenrijk de oostenrijksche gezant graaf Ru lolph Appoayi eu de heer Biegeleben voor Pruisen de prui=ische gc aut baron Bernstorff en de heer